איגרת חוב נערבת בנקאות ושוק ההון
לועזית: guaranteed bond / endorsed bobd

איגרת חוב שהונפקה על ידי תאגיד אחד ושיש לה ערבות לתשלום הקרן ו/או הריבית על ידי גורם חיצוני. ערבות זו יכולה להיות בצורות שונות אם על פי הסכם כללי עם החברה המנפיקה ואם על ידי היסב מתאים הנעשה על כל אחת מהאיגרות. ערבות כזו יכול, למשל, שתינתן על ידי חברה אם לחברה בת שלה, או ערבות שנותנת הממשלה לחברה ממשלתית או לכל גוף אחר. (השווה: איגרת חוב מובטחת בנאמנות).