איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם בנקאות ושוק ההון
לועזית: callable bond

איגרת חוב שבתנאי הנפקתה נקבע שלמנפיק יש זכות לפדות את האיגרת במועד מסוים, או במועדים מסוימים, או בכל זמן לפני מועד החלות הקבוע בהן. בדרך כלל משולם לבעל איגרת החוב במקרה של פדיון מוקדם הסכום הנקוב בה בתוספת תשלום מסוים המכונה 'פרמיה בשל פדיון מוקדם' (CALL PREMIUM). הפדיון עצמו יכול שייעשה על פי החלטת החברה המנפיקה, או על פי הגרלה, או בדרך אחרת. לעתים איגרות חוב אלה מעניקות זכות פדיון מוקדם גם למחזיק האיגרת. הפרמיה שמקבל בעל איגרת החוב במקרה שהחברה מחליטה על פדיון מוקדם באה לפצותו על אובדן ריבית עתידית, שכן בדרך כלל ייעשה פדיון מוקדם כאשר שיעורי הריבית בשוק נמוכים מאלה שבאיגרת. בארה"ב איגרת כזו מכונה גם 'איגרת חוב אופציה' (OPTION BOND).