איגרת חוב ניתנת להמרה בנקאות ושוק ההון
לועזית: convertible bond

איגרת חוב אשר בעת הנפקתה החברה שהנפיקה אותה קבעה בתנאיה, כי פרט לתנאים הרגילים לריבית ולפדיון, היא נותנת לבעליה את הזכות להחליפה בנייר ערך אחר של החברה המנפיקה, בדרך כלל למניות רגילות לפי שער המרה קבוע מראש. ההמרה נעשית על בסיס מועדף במועד עתידי קבוע, או על פי דרישת המחזיק. קונה איגרת חוב כזו נהנה מהתנאים המובטחים לאיגרת חוב, כל עוד לא המירן למניות. מאידך, אם ירצה, יוכל להמירן במניות ולזכות בכל ההטבות הקשורות במניות החברה. מבחינת החברה המנפיקה, היתרונות שהיא נהנית מהן נובעים מהעובדה שאיגרות כאלה מונפקות בדרך כלל בתנאים נחותים לאלה של איגרות חוב רגילות (ובכך היא מקבלת הלוואה בתנאים נוחים יחסית); ואילו שער ההמרה העתידי גבוה מהשער הניתן להשגה בהנפקה ישירה במועד הוצאת האיגרת (ובכך, אם החברה התכוונה להנפיק מניות היא עשתה זאת במחיר גבוה יחסית).