איגרת חוב נטולות בנקאות ושוק ההון
לועזית: assumed bonds

התחייבויות של חברה לגבי איגרות חוב שבמקורן הונפקו על ידי חברה אחרת. בדרך כלל הדבר נובע מפעולות של רכישת נכסים במלואם, או של מיזוג, איחוד, או ארגון מחדש, שיוצרים מצב שהחברה שהנפיקה את איגרות החוב חדלה להתקיים והחברה שנטלה אותה מקבלת על עצמה את כל ההתחייבויות על פי הסכם הנאמנות. במקרה של מיזוג או איחוד, נטילת ההתחייבויות היא אוטומטית, ואילו במקרה של רכישת נכסים הנטילה על ידי הרוכש היא תוצאה של הסכם.