איגרת חוב לפרעון בנקאות ושוק ההון
לועזית: bonds payable

חשבון התחייבות בחברה המראה את היתרה שחייבים עדיין על איגרות חוב שהחברה הנפיקה.