אִיגֶרֶת חוֹב בִּלְתִּי מוּבְטַחַת בנקאות ושוק ההון
לועזית: unsecured bond

איגרת חוב שפירעונה אינה מובטח במשכון, או בשיעבוד נכסים, על רכוש החברה שהנפיקה אותה. הכיסוי לאיגרת חוב כזו הוא האמון בכושר הפירעון של המנפיק, אם כי הסכם הנאמנות לגבי האיגרת יכול שיקבע מספר דרישות שנועדו להגן על בעלי איגרות חוב אלה. האיגרת מהווה רק אישור לקיומו של חוב. הסיכון הכרוך ברכישת איגרות חוב כאלה גבוה יותר מאשר ברכישת איגרות חוב רגילות, ומשום כך הן מופצות, בדרך כלל לתקופות קצרות ובינוניות ובריבית גבוהה מזו המשתלמת על איגרת חוב רגילה. יש לציין כי איגרות חוב ממשלתיות, אף שאינן מובטחות בשיעבוד נכסים, אינן כלולות בקטגוריה זו. בבריטניה מכונות איגרות כאלה בשם 'איגרות חוב ללא כיסוי' (NAKED BOND) ובארה"ב 'איגרות חוב בהתחייבות כללית (GENERAL OBIGATION BOND) בעיקר כאלה המוצאות על ידי רשויות מקומיות שם).