איגרת חוב בדרגה שנייה בנקאות ושוק ההון
לועזית: junior bond

איגרת חוב שזכותה ביחס לאיגרות חוב אחרות שהוציא המנפיק, במקרה של תביעה כנגד נכסי המנפיק, נחותה יותר. לכן, במקרה של אי קיום ההתחייבות, אפשר לתבוע על פיה רק לאחר שבעלי איגרות החוב הבכירות באו על סיפוקם. (ראה: איגרת חוב בסידרה).