אִי־הַקְבָּלָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: mismatching

1. שימוש בנכסים שאינם תואמים את ההתחייבויות. לדוגמה: בנק המשתמש בפקדונות במטבע אחד כדי לממן הלוואות במטבע אחר ועל ידי כך נגרם לו סיכון מטבע חוץ היכול לנבוע מתנודה לא רצויה בשערי מטבע החוץ; או המממן הלוואות לטווח ארוך בפקדונות לזמן קצר שיכול לגרום להפסד עקב שינוי יחסי שונה של שערי ריבית במשך הזמן.
2. פער בין תקבולים ותשלומים.