אִי־גִּילּוּי בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-disclosure

אי־מסירת פרטים של דבר אותו המצהיר היה חייב לגלות לצד השני.
למשל, העלמת פרטים בתשקיף או בדו"ח פיננסי שהם בעלי אופי שיכולים להשפיע על משקיע סביר לרכוש, או להמשיך להחזיק, ניירות ערך של אותה חברה; או פרטים שצריך מבוטח לגלות למבטח שהם בעלי אופי מהותי וידיעתם יכולה לשנות את החלטת המבטח בקשר לקבלת הביטוח או קבלתו בתנאים מסוימים; או אי גילוי נכסים לנאמן או לכונס הנכסים הרשמי על ידי מי שהוכרז כפושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו. על פי החוק על הצדדים למשא ומתן חלה החובה לגלות פרטים מהותיים, החיוניים לצד השני כדי להחליט אם להתקשר בחוזה ובאילו תנאים. אולם החובה לגלות חלה רק על פרטים שהצד השני לא יכול היה להשיגם בעצמו, או שבפועל לא השיג אותם. למשל, כאשר הצהיר מוכר מגרש בפני קונה, כי הוא בעלים יחיד שלו, וכי המגרש נקי מכל שיעבוד, הרי הוא אחראי לפצות את הקונה בשל כך שהמגרש למעשה היה בחלקו מופקע על ידי העירייה. אי גילוי יכול לגרור אחריו סנקציות פליליות או חוזיות, בהתאם למקרה.