אחריותיות בנקאות ושוק ההון
לועזית: accountability

התביעה מחברות שיכינו דו"חות כספיים לשימוש בעלי המניות שלהם, תביעה המעוגנת בפקודת החברות. בפקודה זו הדרישות הן מצומצמות ביותר. דיווח מפורט נדרש מחברות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, או מחברות המבקשות להנפיק ניירות ערך לציבור הרחב, על פי חוק ניירות ערך. כמו כן יש תביעה לדיווחים מיוחדים מגופים הנתונים לפיקוח מיוחד כמו בנקים וחברות ביטוח.