הֶפְסֵד הוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: capital loss

הפסד הנוצר ממימוש נייר ערך, המתקבל מחישוב מחיר המכירה, של אותו נייר הערך בהשוואה למחיר הספרים של אותו נייר ערך הגבוה ממנו. הפסד מניירות ערך הנסחרים בבורסה ניתן לקזז גם כנגד דיווידנד שנתקבל מחברה פרטית ובלבד ששיעור המס החל על הדיווידינד אינו עולה על 25%. לקיזוז מספר משמעויות - אי-תשלום מס בשל חלוקת הדיווידנד בגובה ההפסדים מניירות הערך, הקדמת קיזוז ההפסדים לשנה בה הם נוצרו, משיכת עודפי דיווידנד ללא חבות במס, וחיסכון של הפרש המס הגלום בהפסד ההון (20%) לבין המס הגלום בדיווידנד (25%). (גם: רווח הון שלילי).