אַחרָיוּת נוֹשְׂאֵי מִשְׂרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: directors and officers liability

אחריות נושאי משרות בכירות בתאגידים עקב אי־גילוי מידע, או בשל פרסום מטעה אשר לציבור עניין בהם. (גם: אחריות נושאי תפקיד).
תיקון לחוק העונשין (תיקון 32) דן בעבירות של מנהלים ומטרתו היא להעניש נושאי משרות בכירות בתאגידים עקב אי גילוי מידע, או בשל פרסום מטעה על ידי אנשי הצוות הבכיר בתאגידים אשר לציבור עניין בהם. מסגרתו של החוק רחבה והוא מתייחס לתאגידים הבאים: תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו על פי תשקיף; תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה; כל חברה ממשלתית; כל תאגיד אחר שעל פי דו"חותיו הכספיים המכירות, השירותים או הונו העצמי עולים על סכום מסוים או שהוא מעסיק מעל מספר מסוים של עובדים. החוק מתייחס גם לעבירות שמבצעים נושאי משרות בכירות בתאגידים, אשר ניתן למיין אותן לארבע קטגוריות: אי מסירת ידיעה לממונה על פי יוזמתו של נושא המשרה; אי מסירת ידיעה לממונה על פי דרישה; מסירת מידע מטעה לממונה; פרסום הודעה הכוללת פרט מהותי לא נכון, בכוונה לרמות. החובה למסור מידע נועדה להפעיל את נושא המשרה ולכפות עליו העברת מידע חשוב לממונה עליו. (לפי החוק מדובר בנושאי התפקידים הבאים: מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנכ"ל, חשב, מבקר פנימי ומזכיר). העבירה, שעונשה שלוש שנות מאסר, קובעת כי נושא משרה בכירה אשר במטרה להטעות לא מסר לממונה הודעה נכונה על עסקה או אירוע שפרטיהם הגיעו לידיעתו בתוקף תפקידו, ונושא המשרה ידע שהדבר עלול לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו, יהיה אשם בעבירה. העבירה האמורה אינה מתייחסת לפעולה של נושא המשרה, אלא להיעדר פעולה מצידו. חשיבותה היא בכך שתביא בהכרח לזרימת מידע רב יותר בין הגורמים השונים בחברה, ובמיוחד העברת מידע מהמנכ"ל לדירקטוריון. החוק מחייב את נושא המשרה למסור לממונה על פי דרישה, מידע חיוני, ואם נושא המשרה לא נעתר לבקשה ביודעו שאי מסירת המידע המטעה יכולה לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או להשפיע השפעה של ממש לרעה על מצבו העסקי, הרי שבכך בוצעה עבירה פלילית. בנוסף לכך, החוק קובע כעבירה אם נושא המשרה מסר לממונה מידע מטעה בדבר עסקיו של התאגיד, נכסיו או התחייבויותיו, במטרה להטעותו בידעו שהמידע המטעה יכול לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או להשפיע השפעה של ממש לרעה על מצבו העסקי של התאגיד. קטגוריה שלישית של עבירות מתייחסות הן לנושאי משרה והן לדירקטורים, ועניינה בהודעות אשר התאגידים מפרסמים. אין התייחסות בחוק לצורה שבה נעשה הפרסום ואם הכוונה לפרסום לציבור או לפרסום מסוג אחר. פרסום הודעה מטעה, שדינו שלוש שנות מאסר, מתייחס למקרה שבו בהודעה המפרסמת מטעם התאגיד ניתן מידע או פרט מהותי לא נכון בדבר יכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או אם ההודעה כוללת הטעיה בדבר מצבו העסקי של התאגיד והדבר נעשה בכוונה לרמות. בנוסף לעונש של שלוש שנות מאסר וקנסות לפי חוק העונשין, נקבע בחוק כי אם הורשע אדם ונוכח בית המשפט כי עקב ביצוע העבירה נגרם נזק לתאגיד, רשאי הוא, בנוסף לכל עונש אחר, לחייב את הנאשם לפצות את התאגיד בשל הנזק שנגרם לו על ידי העבירה.