אַחרָיוּת דִּיוּוּחַ בנקאות ושוק ההון
לועזית: accountability

1. החובה שמטילות הוראות החוק ותקנות הבורסה על החברות לפיה עליהן לקיים חובות דיווח שונות שוטף ותקופתי 2. החובה להגיש דין וחשבון בדבר נכסים, התחייבויות או פריטים אחרים כלשהם המוחזקים בנאמנות.
3. דוח שצריך כפיף להגיש לממונה עליו בארגון כלשהו או סוכן לשולחו, ובו דיווח על הפעולות שנקט במסגרת הסמכות שאוצלה לו.