הלוואה בנקאות ושוק ההון
לועזית: loan

עיסקה מסחרית בין שתי ישויות משפטיות שלפיו צד אחד, הידוע כ'מלווה' (LENDER) מסכים להעמיד לרשות השני, הידוע כ'לווה' (BORROWER) רכוש מסויים - בדרך כלל כסף - לשם שימושו הזמני, תוך הסכמה הדדית שאותו רכוש יוחזר. הלוואה יכול שתהיה עם תמורה או בלעדיה. כשיש תשלום עבור ההלוואה התשלום מכונה ריבית (במקרה של רכוש אחר - רנטה). העלות הריאלית של הלוואה יכולה להיות שונה בהתאם לדרך ולתנאים שבהם זו ניתנה. הלוואה יכול שתהיה לפרעון לפי דרישה או למועד, אם לזמן קצר ואם לזמן ארוך; היא יכולה להיות מובטחת או לא מובטחת ויכול שיתלוו לה תנאים רבים אחרים, הלובשים צורות שונות. בחוק בישראל כהלוואה (מילווה) מוגדרת כל עסקת אשראי, לרבות ניכיון שטר והעברת חוב על פי שטר אחרת. כל מכירה באשראי בעסק הינה במהותה מתן הלוואה.