אַחרָיוּת אִישִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: personal liability

במשפט: אחריות של אדם לגבי תביעות הנובעות ממעשה או מחדל, שהוא אישית אחראי להן.