לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חותם משותף co-signer -
ח.ז. instant/inst' -
חותם שטר טובה accommodation endorsement -
חבור stub -
חבות liability -
חזור ותרגם restate-translate -
חבות הונית capital liability -
חזיר pig -
חזירה מאיגוח de-securization -
חבילה block -
חזקה presumption -
חבילת ניירות ערך block of securities -
חזקה (2) possession -
חבילת תגמולים bundle of rewards -
חזקה להלכה constructive possession -
חבר בורסה member of the stock exchange -
חזרה ליסודות back to basics -
חבר בחברה member of company -
חזרה לממוצע mean reversion -
חבר בני אדם body of persons -
חבר לא מקומי remote member -
חח"ד CLA -
חבר מוביל לסליקה כספית leading member for finance clearing -
חח"ק CSA -
חבר מוביל לסליקת מלאי leading member for inventory clearing -
חטא contravention -
חבר מוגבל limited member -
חיבול השוק rigging the market -
חבר מוכר selling member -
חיבוץ churning -
חיבוק דוב bear hug -
חבר מסלקה clearing (house) member -
חידוש renewal): -
חבר מסלקת הבורסה stock exchange clearinghouse member -
חבר מסלקת מעו"ף maof clearing member -
חידוש מסחר trade renewal -
חבר נאמנים board of trustees -
חיוב debit -
חבר נלווה associate member -
חיוב בחסר undercharge -
חבר רוכש buying member -
חיוב ביתר overcharging -
חבר שאינו בנק non-bank member -
חיוב חשבון account debit -
חברה אחות fellow subsidiary -
חיוב ישיר direct debiting -
חברה אם parent company -
חיוב כספי finance charge -
חברה בבעלות חוץ foreign proprietorship company -
חיוב מחזורי cycle billing -
חברה בבעלות רובנית majority-owned subsidiary -
חברה בהשקעת חוץ גדולה large foreign investment company -
חיוב פיננסי finance charge -
חברה בועה bubble company -
חיוב פיסקלי fiscal charge -
חברה בורסאית publicly held corporation -
חיוב שווה level charge -
חברה ביסוד company in establishment -
חיזוי איכותי qualitative forecasting -
חברה בע"מ limited company -
חיזוי מזומנים cash forecasting -
חיזוי מכירות sales forecasting -
חיזוי סיבתי causal forecasting -
חברה בת subsidiary -
חיזוי על־פי שיפוט judgmental forecasting -
חברה בת ממשלתית government subsidiary company -
חיזור tout -
חברה בת משותפת jointly owned subsidiary -
חיזורין rotation -
חברה בת עירונית municipal subsidiary company -
חייב debtor -
חברה חדלת קיום defunct company -
חייב (2) payer -
חברה חסינת מיתון recession proof company -
חברה כחושה thin company -
חייב (4) liable -
חברה לא־מוגבלת unlimited company -
חייב עיקרי prime debtor -
חברה לא־פעילה non-operating company \ inactive company -
חברה לאחזקות holding company -
חייבים receivables -
חברה לאחזקות בנק יחיד one bank holding company -
חילוט forfeit -
חילוט דיבידנד forfeiture of dividend -
חברה לאחזקות ישירה immediate holding company -
חילוט מניות forfeiture of shares -
חילול שטר dishonor of bill -
חילול שיק dishonor a check -
חברה להשקעות investment company -
חילוף alteration -
חברה להשקעות מפוצלת split investment company -
חילופי מניות exchange of shares -
חברה להשקעות פתוחה open-end investment company -
חילופי משכון pawning exchange -
חילוק apportion -
חברה למטרה חד־פעמית collapsible corporation -
חיסול dissolution -
חברה למימון finance company -
חיסול חברה company's dissolution -
חברה למימון אישי personal finance company -
חיסול חוב liquidation of debt -
חיסול מאליו dissolving -
חברה למימון מכירות sales finance company -
חיסול מאליו (2) self-liquidation -
חברה למימון מסחרי commercial finance company -
חיסון immunization -
חברה למימון צרכנים consumer finance company -
חיסכון הוני capital savings -
חברה למימון שבויה captive finance company -
חיסכון ילדים school savings -
חברה למסחר בינלאומי international trade company -
חברה לנאמנות trust company -
חיסכון נזיל liquid saving -
חברה לנכיסה factoring company -
חיסכון נזיל (2) fluid savings -
חברה לרישומים nominee company -
חיסכון קיצבתי pension saving -
חיסכון רב־תכליתי multi-purpose savings -
חברה לתועלת הציבור public utility company -
חיסכון שוטף periodic payment plans -
חברה מוגבלת limited company -
חברה מוגבלת במניות company limited by stock -
חישוב מראש precompute -
חברה מוגבלת בערבות company limited by guarantee -
חישוב ערך תיאורטי theoretical value calculation -
חברה מוטה oriented company -
חישוב עתודות יומי daily reserve calculation -
חברה מחזורית cyclical company -
חישוב ריבית interest calculation -
חברה ממונפת leveraged company -
חיתום underwriting -
חברה ממזגת merging company -
חיתום (2) underwrite -
חברה מנהלת management company -
חיתום בעתודה stand by underwriting -
חברה מסונפת affiliated company -
חיתום חסר underbooking -
חברה מעבירה transfering company -
חיתום מחייב firm commitment underwriting -
חברה מעורבת mixed company -
חברה מקומית domestic company -
חכירה מימונית financial lease -
חברה משפחתית family company -
חכירה ראשית primary lease -
חברה נוכרית foreign company -
חברה נותרת surviving company -
חל due -
חברה נמוגה disappearing company -
חלוט forfeit -
חברה נשלטת controlled company -
חלויות מדורגות laddered maturities -
חברה עירונית municipal company -
חלויות מקבילות matched maturities -
חברה עסקית business corporation -
חלויות שוטפות current maturities -
חברה עתירת הון capital intensive company -
חלוקה apportionment -
חברה עתירת השקעות חוץ foreign capital intensive company -
חלוקה (2) distribution -
חברה פעילה operating company -
חלוקת דיבידנד dividend distribution -
חברה ציבורית להשקעות public investment company -
חלוקת צבירה accumulation distribution -
חברה קולטת surviving company -
חלוקת רווחים profit distribution -
חברה קשורה related company -
חלוקת רווחים (2) profit sharing -
חלוקת רווחים, מדיניות profitt distribution policy -
חברה רדומה dormant company -
חלות maturity -
חברה רשומה quoted company -
חלות הלוואה loan maturity -
חברה שבויה captive company -
חלות מקורית original maturity -
חברה שלד shell firm -
חלות שיורית residual maturity -
חברה שלובה associated company -
חליבה milking -
חברה תעשייתית industrial company -
חליף locum tenens -
חברות בת שלא אוחדו unconsolidated subsidiaries -
חליפות fungibility -
חברת אחזקה תעשייתית industrial holding company -
חלל vacuum -
חברת אחזקות holding company -
חלפן cambist -
חברת אשראי credit company -
חלפנות cambism -
חברת בעלים proprietary company -
חלק blanco -
חברת הזנק start-up company -
חלק המיעוט minority share -
חברת השקעות investment company -
חלק כחלק pari passu -
חברת השקעות סגורה closed end investment -
חלק להפצה takedown -
חברת חוץ foreign company -
חלקי מטבע fractional currency -
חברת חוץ נשלטת foreign controlled corporation -
חנייה parking -
חברת יחיד sole corporation -
חניקה strangle -
חברת יעד target company -
חסימה capping -
חברת יצוא export company -
חסימה (2) lock-in -
חברת כרטיסי אשראי credit card company -
חסימת כרטיס card blocking -
חברת להשקעות סגורה closed-end investment company -
חסימת מכרז bidding ring -
חברת מגרה shelf company -
חברת מדף shelf firm -
חסינות immunity -
חברת מקרקעין real estate investment corporation -
חסר short -
חברת נכיסה factoring company -
חסר בחתמים underbanked -
חברת נכס בית house property company -
חסר הון undercapitalization -
חברת סף threshold company -
חסר טכני technical short -
חברת ספנות shipping company -
חסר יכולת incompetent -
חברת צמיחה growth company -
חסר כשירות incompetent -
חברת רבים aggregate corporation -
חברת שירותים משותפת joint service company -
חסר ערך shinplaster -
חברת תעופה aviation company -
חדלות פירעון למעשה inability to pay / practical insolvency -
חסרה debit -
חדר לחץ boiler room -
חפצי in rem -
חדר עסקות dealing room -
חפצים אישיים personal effects -
חוב - שינוי תנאים change in terms of debt -
חצי מניה half-stock -
חוב אבוד bad debt -
חציון מרכזי central parity -
חוב אפקטיבי effective debt -
חצרים premises -
חקיקת משנה subsidiary legislation -
חוב בר המרה convertible debt -
חקירה investigation -
חוב בר־קדימה preferred debt -
חקירה פומבית public investigation -
חוב בר־תביעה claimable debt -
חקירת כושר אשראי credit investigation -
חוב ברוטו gross debt -
חקירת עסקי חברה company affairs investigation -
חוב ישיר direct debt -
חרטה renege/resission -
חוב כפוף subordinated debt -
חריג exception -
חוב לא מיוצב unfunded debt -
חש"ק CA -
חשב treasurer -
חוב מאוב zombie debt -
חשב כללי accountant general -
חוב מובטח secured debt -
חשבון account -
חוב מוכח proven debt -
חוב מועדף preferred debt -
חשבון איטי slow pay account -
חוב מיוצב funded debt -
חשבון ארעי intermediate account -
חוב מיוצב ברוטו gross bonded debt -
חשבון ארצי national account -
חוב מיוצב נטו net bonded debt -
חשבון באיחור delinquent account -
חוב מסולק retired debt -
חשבון בטוחות margin account -
חוב מסופק doubtful debt -
חשבון ביחד ולחוד joint and several account -
חוב משכנתא mortgage debt -
חשבון במשמורת custody account -
חוב נערב guaranteed debt -
חשבון בנק bank account -
חוב ערוב bonded debt -
חוב פחות junior debt -
חשבון בפיגור overextended account -
חוב פירמידי pyramid debt -
חשבון בקרה control account -
חוב פנקסי book debt -
חשבון בריבית מיוחדת special interest account -
חוב פסוק judgement debt -
חשבון גדילה accretion account -
חוב קצוב specific debt -
חשבון גמל אישי individual retirement account [IRA] -
חוב רע bad debt -
חשבון דחוי deferred account -
חוב שהתיישן statute-barred debt -
חוב שוטף current debt -
חוב שוטף (2) floating debt -
חשבון ווסטרו vostro account -
חובה mandatory -
חשבון זכאים accounts payable -
חובה חוקית legal duty -
חשבון חברה corporation account -
חובה משתמעת implied duty -
חובות indebtedness -
חובת גילוי obligation to disclose -
חשבון חיסכון savings account -
חובת דיווח accountability -
חשבון חלופי alternative account -
חובת זהירות prudence duty -
חשבון חסוי confidential account -
חובת מתן שירותים obligation to render services -
חשבון חסום blocked account -
חובת נאמנות fidelity duty -
חשבון טעויות errors account -
חובת סוכן agent's duty -
חשבון כולל omnibus account -
חובת פדיון obligation to redeem -
חשבון כללי general account -
חוג circle -
חשבון לא־מובטח unsecured account -
חודש ירחי lunar month -
חשבון לא־מוגבל unlimited account -
חודש לוחי calender month -
חשבון לא־מספק unsatisfactory account -
חודש מסירה terminal month -
חשבון לא־פעיל inactive account -
חודש סופי delivery month -
חשבון לורו loro account -
חודש עברי lunar month -
חשבון לכאורה pro-forma invoice -
חודש ריבית interest month -
חודשים לפקיעה months to expiration -
חשבון לפי שיקול discretionary account -
חוות דעת opinion -
חשבון מאוזן account in balance -
חוות דעת בנקאי banker's opinion -
חשבון מאושר account stated -
חשבון מבוטח insured account -
חשבון מובטח guaranteed account -
חוזה אופציה option contract -
חשבון מובטח (2) secured account -
חוזה אחורי back contracte -
חשבון מוגבל limited account -
חוזה בטל void contract -
חשבון מוסב assigned account -
חוזה בכתב contract in writing -
חוזה בלתי אכיף unenforceable contract -
חשבון מוקפא frozen account -
חוזה בעל־פה verbal contract -
חשבון מטבע חוץ foreign currency account -
חוזה בר־ביטול voidable contract -
חשבון מטבע כפול dual currency account -
חוזה בר־ביטול (2) cancellable agreement -
חשבון ממוספר numbered account -
חוזה בר־חלוקה divisible contract -
חשבון מנוח deceased account -
חוזה דו־צדדי bilateral contract -
חשבון מסויג restricted account -
חוזה הימור wagering contract -
חשבון מסומן rubricated account -
חוזה הלוואה lending contract -
חשבון מסחרי commercial account -
חוזה הלוואה לעומת שטר lending contract. vs notes -
חשבון מעבר suspense account -
חוזה חד־צדדי unilateral contract -
חשבון מעבר (2) clearing account -
חוזה חיתום uderwriting contract -
חשבון מעוקל sequestered account -
חוזה להלכה constructive contract -
חשבון מפתח key account -
חוזה להשלמה executory contract -
חשבון מקזז offset account -
חוזה ללא תמורה nudum pactum (L) -
חשבון מרג'ין margin account -
חוזה למסירת מק"מ Makam delivery contract -
חשבון מרכז concentration account -
חוזה למעשה quasi-contract -
חשבון משוך drawn account -
חוזה למפרע retroactive contract -
חשבון משועבד hypothecated account -
חוזה לרכישת מק"מ Makam buying contract -
חשבון משותף joint account -
חוזה מארח host contract -
חשבון משיכות drawing account -
חוזה מוחלף contract of novation -
חשבון משמרת security deposit -
חוזה מועדי forward contract -
חשבון נאמנות trust account -
חוזה מועדי מיידי outright forward -
חשבון נגדי contra account -
חוזה מושלם executed contract -
חשבון נוסטרו nostro account -
חוזה מחייב firm contract -
חשבון ניהול מזומנים cash management account (CMA) -
חוזה מטבע חוץ foreign exchange contract -
חשבון נפרד segregated account -
חוזה מכלול מוכן turnkey contract -
חשבון נשלט controlled account -
חוזה מכללא implied contract -
חשבון סגור closed account -
חוזה משותף joint contract -
חשבון סילוקין clearing account -
חוזה נוסף supplemental agreement -
חשבון עובר ושב current account -
חוזה סגור closed contract -
חשבון עובר ושב אישי personal current account -
חוזה סינתטי syntetic contract -
חשבון עובר ושב נושא ריבית negotiable order of withdrawal account [now-account] -
חוזה עירום nudum contrat naket contrat -
חשבון עובר ושב עסקי business current account -
חשבון עמילות brokerage account -
חוזה עתידי לסחורות commodity futures contract -
חשבון עסקי business account -
חוזה עתידי לעומת חוזה מועדי futures contract vs. forward contract -
חשבון עצור withheld accounts -
חשבון עצמי nostro / own account -
חוזה פורוורד forward contract -
חשבון פג expired account -
חשבון פיקדון deposit account -
חוזה פרטי private contract -
חשבון פסיווה passive account -
חוזה פתוח open contract -
חשבון פעיל active account -
חוזה פתוח (2) open interest -
חשבון פרטי individual account -
חוזה קח או שלם take or pay contract -
חשבון פתוח open account -
חוזה קח ושלם take and pay contract -
חשבון קרדיטורי (חש"ק). current savings account -
חוזה שותפות articles of partnership -
חשבון רדום dormant account -
חוזר circular letter -
חשבון שאירים survivership account -
חוכר לדורות long term lessee -
חשבון שותפות partnership account -
חולשה enervation -
חשבון שיקים checking account -
חומה סינית chinese wall -
חוסר shortfall -
חשבון תושב מקומי resident account -
חוסר (2) deficiency -
חשבון תמורה compensation account -
חשבונאות "מבליטה" "crave out" accounting -
חוסר כיסוי בחשבון insufficient funds -
חשבונאות כוח קנייה price level accounting -
חוסר סחירות non-marketability -
חשבונאות סניפים branch accounting -
חשבונאות פיננסית financial accounting -
חופש כלכלי economic freedom -
חשבונות חברה ציבורית accounts of public company -
חוץ גבולי off shore -
חשבונות חייבים accounts recievable -
חוק בדיעבד ex-post facto law -
חשבונות חייבים בפיגור delinquent accounts receivable -
חוק בלתי כתוב unwritten law -
חשבונות חייבים שנוכו accounts receivable discounted -
חוק בנקאות (רישוי) banking law (licensing) -
חשבונית invoice -
חוק בנקאות (שירות ללקוח) banking law (service to customer) -
חשבז scalper -
חוק הגנת חיסכון savings protection act -
חשיפה יומית daylight exposure -
חשיפה למטבעות צולבים cross-currency exposure -
חוק המחאת חיובים assignment of debts law -
חשיפה לסיכון risk exposure -
חוק הסגרה extradition law -
חשיפה לשערי ריבית interest rate exposure -
חוק הרשאה enablement law -
חתימה signature -
חוק התיישנות statute of limitations -
חתימה (2) subscription -
חוק חברות companies ordinance -
חתימה בסימן mark signature -
חוק חוזים (חלק כללי) contracts law (general part) -
חתימה בראשי תיבות signature by anitials -
חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) contracts law (remedy for breach of contract) -
חתימה בשם per procurationem (p.p.) -
חוק חרות written law -
חתימה חלקה blank signnature -
חוק טיילור Taylor's law -
חתימה ידנית manuscrip signature -
חוק ייעוץ advising law -
חתימה מוקדמת preliminary subscription -
חוק כרטיסי חיוב charge cards act -
חתימה מזויפת forged signature -
חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות legal capacity and guardianship law -
חתימה מזערית mininmum subscription -
חוק להשקעות משותפות בנאמנות joint investments in trust law -
חתימה על מאזן signature on balance sheet -
חוק לעידוד השקעות הון law for encouragement of capital investments -
חתימה על מניות stock subscription -
חוק לעידוד חיסכון savings encouragment law -
חתימה על תשקיף signing on prospectus -
חוק מדריך directory statue -
חתימה על־ידי חברה signature by company -
חוק מריאני Mariani law -
חתימה על־ידי שותף signature by partner -
חוק נאמנות trust law -
חתימה על־ידי שליח signature by agent -
חוק ניירות ערך securities act -
חתימה שנייה countersignature -
חוק נשך usury law -
חתימת אצבע touch signature -
חוק פסיקת ריבית והצמדה interest and linkage judgment law -
חתימת חסר undersubscription -
חתימת יתר oversubscription -
חוק רטרואקטיבי retroactive law -
חתימת פקסימיליה facsimile signature -
חוק ריבית interest law -
חתך כולל across the board -
חוק שליחות agency law -
חתך רגישות לשערי ריבית rate sensitivity profile -
חתם underwriter -
חוקי בנקאות banking laws -
חתם מנהל managing underwriter -
חותם seal -
חתמות underwriting -
חותם subscriber -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות