לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זכות ביטול right of cancellation -
זאב wolf -
זבל"א ר"ת: זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. (ע"ע -
זדון malice -
זכות בעלות מוחלטת fee simple absolute -
זהב, סעיף gold clause -
זכות בפירוק dissolution right -
זוטות shoestring -
זכות החלפה exchange privilege -
זוטר junior -
זכות החלפה חופשית free right of exchange -
זחילת שער rate creep -
זכות הצבעה voting right -
זכות הקדמה anticipation right -
זיהוי בעל חשבון identification of account holder -
זכות השקעה מחדש reinvestment privilege -
זיהוי כללי generic identification -
זכות חזרה right of recourse -
זיוף forgery -
זכות חזרה חלקית with partial recourse -
זיוף (2) counterfeit -
זכות חזרה מלאה with full recourse -
זיוף חתימה signature forgery -
זכות חזרה של ערב guarantor's recourse -
זיז tick size -
זכות חפצית right in rem -
זיכוי חשבון account credit -
זכות חתימה procuration -
זיכוי נדחה deferred credit -
זכות יתר privilege -
זיכוי, סעיף exculpatory clause -
זכות כללית general right -
זכות כספית financical claim -
זיקה כלכלית economic interest -
זכות לאומדן ערך מניות stock-appreciation right [SAR] -
זיקה כפופה subordinated interest -
זכות לדיבידנד dividend right -
זיקה מוקנית vested interest -
זכות לתשלום מוקדם prepayment privilege -
זיקה מחולקת divided interest -
זכות מוגבלת limited right -
זיקה עדיפה senior interest -
זכות סירוב ראשונה right of first refusal -
זיקה פחותה junior interest -
זכות פדיון redemption right / right of redemption -
זיקה פתוחה open interest -
זיקה שיורית residual interest -
זכות קדימה priority right -
זיקות חסרות short interest -
זכות קדימה לנושים absolute priority rule -
זיקת בעלים ownership interest -
זכות קדימה לרכישת מניות preemptive rights of shares purchase -
זיקת מוטב beneficial interest -
זכות קיזוז offsetting right -
זיקת שליטה controlling interest -
זכות שמורה reserve power -
זירה floor -
זכיינות franchising -
זירה אלקטרונית electronic floor -
זמין available -
זירת מסחר trading floor / pit -
זמינות availability -
זכאות entitlement -
זמינות אשראי credit availability -
זכאות לדיווידנד entitlement to dividend -
זמן פירעון payment date -
זכאי payee -
זמן פירעון ממוצע average due date -
זכאי (2) creditor -
זקיפת חיובים וזיכויים allocation of debits and credits -
זכויות rights -
זרים זה לזה mutualy exclusive -
זכויות נלוות incidents of ownership -
זריעה מחדש plow back -
זכות אישית right in personam -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות