א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
ה"מ TS - האחדה consolidation - האצה acceleration - האצלת סמכויות authority delegation - הארכה extension - הבטחה assurance - הבטחה לערבות promise to undertake - הבטחת הנפקה issue assuring - הגבלה limit / limitation - הגבלה בנסיבות מחמירות limitation in severe circumstances - הגבלה למדינה country limit - הגבלת אשראי credit limit - הגבלת דיבידנד dividend restraint - הגבלת חשבון account limitation - הגבלת מחיר price limit - הגבלת מס reducedtaxation - הגבלת סיכון risk limitation - הגבלת סכום משיכה withdrawal limitation - הגבלת סמכות authority limitation - הגבלת שימוש בתואר בנק restriction on the use of the title bank - הגבלת שער limit order - הגבלת תנודה fluctuation limitation - הגדלת הון increase of capital - הגדלת שיעורים כללית blanket rate increase - הגנה ממשית real defence - הגנה מפני פדיון מוקדם call protection - הגנה על תיק portfolio protection - הגנת יהלום הכתר crown jewel defence - הגנת פאק־מאן pac-man defence - הגרלה drawing - הגרעה downgrade / degradation - הגשת מסמכי הלוואה loan submission - הדבקה contagion - הדגשה פיננסית financial highlight - הדדיות mutuality - הדחיית חובות debts deffering - הדס hadass - הדפסת רכב over prints - הדרגה grading - הודעה notice - הודעה (2) notification - הודעה (3) advices - הודעה במקום הצגה notice instead of presentation - הודעה במקום תשקיף notice instead of prospectus - הודעה מוקדמת advance notice - הודעה נאותה adequate notice - הודעה נשלחה as per advice - הודעה על אספה כללית notice of meeting - הודעה על הנפקה issue notification - הודעה על הצעת החלטה notice on intended resolution - הודעה על מכירה / קנייה buying notice / selling - הודעה על תוצאות הנפקה floatation outcome notice - הודעה, שיטת advice method - הודעות בורסה stock exchange circulars - הודעת אי־אכיפה no-action letter - הודעת אי־כיבוד notice of dishonor - הודעת אי־קיום notice of default - הודעת ביטול notice of cancellation - הודעת ביצוע exercise notice - הודעת בנק bank statement - הודעת הספקה delivery notice - הודעת התראה warning advise - הודעת התרעה attention notice - הודעת חילול notice of dishonor / protest jacket - הודעת מימוש exercise notice - הודעת מכירה Sold notice - הודעת מנהלים directors notification - הודעת משיכה notice of withdrawal - הודעת משכון pledging notice - הודעת סילוק settelment notice - הודעת קנייה bought notice - הודעת רישום registration statement - הודעת שפיטה judgment note - הודעת תשלום collection reminder - הודעת תשלום דיבידנד dividend advice - הודעת תשלום ריבית interest advice - הוכחה proot - הוכחת חוב evidence of debt - הוכחת חוב (2) proving of claim - הון בעלי מניות shareholder's equity - הון בעלים פרטי private equity - הון בעתודה reserve capital - הון בר המרה convertible capitall - הון התחלתי start-up capital - הון ועודפים capital and surplus - הון זמין free capital - הון חוזר משתנה variable working capital - הון חוזר עונתי seasonal working capital - הון חוזר רגיל regular working capital - הון חוזר תמידי permanent working capital - הון חופשי free capital - הון חוקי legal capital - הון יתר overcapital - הון כלאיים hybrid capital - הון לטווח קצר short-term capital - הון מהול watered capital - הון מובחר vintage capital - הון מובטח security capital - הון מוסב stated capital - הון מופחת impaired capital - הון מורשה authorized capital / authorised stock - הון מושקע invested capital - הון מזערי minimum capital - הון מחתימה subscription capital - הון מינימלי minimum capital - הון מנוצל employed capital - הון מנוצל נטו net employed capital - הון מניות חתום subscribed share capital - הון מניות חתום בלתי נדרש uncalled capital - הון מניות לא־חתום unsubscribed share capital - הון מניות לא־מונפק unissued share capital - הון מניות לא־נדרש uncalled share capital - הון מניות מונפק issued share capital - הון מניות נדרש called-up share capital - הון מניות נפרע paid-up share capital / outstanding capital stock - הון מניות נפרע נוסף additional paid in capital - הון מניות נקוב nominal share capital - הון מניות רשום registered capital - הון משני secondary capital - הון נושים creditors equity - הון נזיל liquid capital - הון נטו net capital - הון נפרע paid in capital - הון נקוב nominal capital - הון עדיף senior equity - הון עצמי Equity - הון פגום impaired capital - הון פחות junior equity - הון פעיל active capital - הון צף free capital - הון קבוע fixed capital - הון קרנות ועודפים capital reserves and surplus - הון ראשוני original capital - הון רשום registered capital - הון רשום למסחר registered capital for trading / listed capital for trading - הון שוטף floating capital - הון שחור black money - הון שלילי negative capital - הון תמידי permanent capital - הון, סעיף capital clause - הונאה fraud - הונאה למעשה fraud in fact - הונאה על־ידי מנהלים management fraud - הונאת פונזי Ponzi fraud - הועדה dedication - הוערך במלואו fully valued - הופץ במלואו fully distributed - הוצאה לאיגרת חוב bond expense - הוצאה לחובות רעים bad debt expense - הוצאה לפועל execution - הוצאה ממחזור demonetization - הוצאה פיננסית financial expense - הוצאות הנפקה issue expenses / flotation expenses - הוצאות הפצה distribution expenses - הוצאות הקמה setup expenses - הוצאות יסוד organization expenses - הוצאות מימון financing expenses - הוצאות ראשוניות preliminary expenses - הוראה order - הוראה בלתי הדירה irrevocable order - הוראה בלתי־חוזרת irrevocable order - הוראה טלפונית pay-by-phone - הוראה כספית money order - הוראה לחודש month order - הוראה ליום day order - הוראה מוגבלת limited order - הוראה מתוכנתת programmed order - הוראה נגדית countermand - הוראות מפקח commissioner's orders - הוראות ניהול בנקאי תקין proper bank management provisions - הוראות קבע standing order - הוראות תקניות uniform provisions - הוראת אי־תשלום order tnemyap־pots - הוראת ביטול contermand - הוראת ביטול שיק check cancellation order - הוראת דיבידנד dividend order - הוראת ו/או order ro/rehtie - הוראת מעבר transitory provision - הוראת ניהול administration provisions - הוראת רוב מיוחס supermajority provision - הוראת שינוי change order - הוראת תשלום bank giro / payment order - הוראת תשלום בינלאומית international payment order - הורדת מחיר mark down - הורשה bequeathing / devolution - הורשת נכסים devise - הזמנה order - הזמנות - תקופת קבלה order accepting period - הזמנת חסר underbooked - הזמנת יתר over subscription - הזמנת מניות application for new issue - הזמנת ניירות ערך securities order - הזנחה malpractice - הזנק start-up - החבצה churning - החזקה holding - החזר rebate - החזר (2) abatement - החזר (3) return - החזר הון capital recovery - החזר הון (2) return of capital - החזרה לתקנו reclamation - החזרת שיק check return - החזרת שיק טכנית technical check return - החכר leasing - החכר אחוזי percentage leasing - החכר במנוף leveraged leasing - החכר ברבדים sandwich leasing - החכר הוני capital leasing - החכר חוזר leaseback - החכר לדורות long-term lease - החכר לזמן term leasing - החכר לזמן ארוך long-term lease - החכר מדרגי step-up leasing - החכר ממוני / החכר פיננסי financial leasing - החכר ציוד equipment leasing - החכר תפעולי operating leasing - החלטה resolution - החלטה בכתב resolution in writting - החלטה מיוחדת special resolution - החלטה רגילה ordinary resolution - החלטה שלא־מן־המניין extraordinary resolution - החלטות אספה כללית shareholder's meetings resolutions - החלף (שערי) ריבית interest (rate) swap - החלף איגרות חוב bond swap - החלף בסיסים basis swap - החלף בשל מרווחים בשוק intermarket spread swap - החלף בשל שערי ריבית במטבע חוץ currency interest rate swap - החלף בשל שערי ריבית במטבעות צולבים cross-currency interest rate swap - החלף בשל שערים חזויים rate anticipation swap - החלף הארכה extension swap - החלף חדלות פירעון credit default swap [CDS] - החלף חוב בחוב debt-debt swap - החלף חוזר reverse swap - החלף מושלם perfect swap - החלף מטבע חוץ בשער קבוע fixed rate currency swap - החלף סיכון על בסיס אפס zero basis risk swap [ZEBRA] - החלף עיתוי timing swap - החלף שיעור בפועל actual rate swap - החלף תלושים coupon swap - החלפה interchange - החלפה (2) switch / switching - החלפה (3) pre-refunding - החלפת התחייבויות novation - החלפת חיובים substitution of liability - החלפת חיובים: substitution of liability - החלפת מניות exchange of shares - החלפת ניירות ערך exchange of securities - החלקת רווחים earnings smoothing - החמצה lapse - החמצת שוק missing the market - החסן storage - החרמה impound - החתמה bring out - הטבה bonus - הטבה מוגדרת defined benefit - הטבות נלוות למניות share perks - הטבת תשלום making good - הטיית ביתיות home bias - הטיית מולדת home bias - הטמעה assimilation - הטעיה misleading - הטעיית לקוח misleading a client - הטרמה running ahead / front running - הטרמה (2) front running - היבט מוכרים sell side - היבט קונים buy side - היוון capitalization - היוון יתר over capitalization - היוון כולל total capitalization - היוון מחדש recapitalization - היוון על־פי מחיר שוק market capitalization - היוון עלויות capitalization of costs - היוון קצבה pension capitalization - היוון רווחים capitalization of profits - היטל על אשראי במטבע חוץ foreign credit surcharge - היטל שירותים מיובאים imported services surcharge - הילוך אקראי random walk - הילחצות pinch - הילחצות המכפיל multiple compression - הילחצות כספית money pinch - הילך tender - הימור gambling - הימור (2) buckefing - הימנעות avoidance - הימנעות (2) forebearance - הימנעות מסיכון risk avoidness - הימעכות crunch - היסב endorsenment - היסב בנקאי bank endorsement - היסב חלק endorsement in blank - היסב חלקי partial endorsement - היסב כללי general endorsement - היסב ללא חזרה without recourse endorsement - היסב מגביל restrictive endorsement - היסב מותנה conditional endorsement - היסב מיוחד special endorsement - היסב מסויג qualified endorsement - היסב משותף joint endorsement - היסב על־תנאי contingent endorsement - היעדר חתימה absence of signiture - היעדר צאצאים failure of issue - היפוטזת ציפיות expectations hypothesis - היפוטזת שוק יעיל efficient market hypothesis - היפוך מגמה reversal - היפוך מחירים backwardation - היפטרות unloading - היפר חובה defeasance - היפר חובה שבחוק non-feasance - היפרעות recovery - היפרעות חוב אבוד bad debt recovery - היצג מחדש restatement - היצע מצרפי למניה aggregate supply of share - היצע צף floating supply - היצעים כבדים heavy market - היתר clearance - היתר כללי general permit - היתר לפרסום תשקיף prospectus clearance - היתר עסקא transaction permit - הכאה בפטיש hammering - הכאת המדד beating the index - הכאת השוק hammering the market - הכל או חלק all or any part - הכל או לא כלום all or none (AON) - הכנסה אקראית non-recurring income - הכנסה גולמית gross imcome - הכנסה חד־פעמית non-recurring income - הכנסה מהשקעות נטו net investment income - הכנסה משתיירת residual income - הכנסה פסיווית passive income - הכנסה קבועה fixed income/ - הכנסה שיורית residual income - הכנסה תפעולית operating income - הכרזה declaration - הכרזה על דיבידנד dividend declaration - הכרזה על פשיטת רגל bankrupcy declaration - הכרזה פומבית open outcry - הכרזת דיווידנד dividend declaration - הכשר validation - הלבנה laundering - הלוואה loan - הלוואה איטית slow loan - הלוואה אישית בתשלומים לשיעורין personal installment loan - הלוואה ביחד ולחוד joint and several loan - הלוואה בין־בנקאית inter-bank loan - הלוואה במורד הזרם downstream loan - הלוואה במשכנתא mortgage loan - הלוואה בניכיון discount loan - הלוואה בנקאית bank loan - הלוואה בצירוף ריבית add on interest loan - הלוואה בריבית בסיסית basic interest loan - הלוואה בריבית משתנה variable interest loan - הלוואה בריבית קבועה fixed interest laon - הלוואה בשוק האפור gray market loan - הלוואה בתשלום יחיד single payment loan - הלוואה בתשלומים חודשיים monthly payment loan - הלוואה בתשלומים לשיעורין installment loan - הלוואה בתשלומים לשיעורין (2) payment loan - הלוואה בתשלומים שווים static payment loan / level payment loan - הלוואה גב־אל־גב back-to-back loan - הלוואה הדירה revolving loan - הלוואה חוץ בנקאית off-bank loan - הלוואה יומית day loan - הלוואה ישירה straight loan - הלוואה ישירה (2) direct loan - הלוואה כפופה subordinated loan - הלוואה לא מובטחת unsecured loan - הלוואה לזמן ארוך long term loan - הלוואה לזמן בינוני intermediate term loan - הלוואה לזמן קצר short term debt - הלוואה ללא פירעון מוקדם fixtures - הלוואה ללא ריבית interest free loan - הלוואה למועד time loan - הלוואה לעסקה transaction loan - הלוואה לפי דרישה demand loan - הלוואה לפי דרישה (2) call loan - הלוואה לתקופה term loan - הלוואה מובטחת secured loan - הלוואה מובטחת בחלקה partially secured loan - הלוואה מוגדלת increased loan - הלוואה מוכוונת directed loan - הלוואה מוניטרית monetary loan - הלוואה מופחתת amortized loan - הלוואה מחודשת refinanced loan - הלוואה מחלצת take-out loan - הלוואה מיועדת purpose loan - הלוואה מייצבת funding loan - הלוואה מנוכה discounted loan - הלוואה מסווגת classified loan - הלוואה מסחרית commercial loan - הלוואה משותפת participation loan - הלוואה מתחסלת מאליה self liquidating loan - הלוואה מתמדת dead loan - הלוואה סועדת nursery loan - הלוואה עודפת excess loan - הלוואה עומדת nonrecoure loan - הלוואה עם זכות חזרה recourse loan - הלוואה עקיפה indirect loan - הלוואה פרטית personal loan - הלוואה פרטית (2) guerrilla financing - הלוואה צמודה למטבע חוץ foreign currency linked loan - הלוואה צמיתה dead loan - הלוואה קמעונאית retail loans - הלוואה רב־מטבעית multicurrency loan - הלוואה רגילה conventional loan - הלוואת אופי character loan - הלוואת ארכה grace period - הלוואת בורסה stock exchange loan - הלוואת בלון baloon (payment) loan / bullet loan - הלוואת בנייה construction loan - הלוואת בעל שליטה controlling shareholder loan - הלוואת בעלים shareholders' loan - הלוואת הטבה bank accommodation - הלוואת המתנה waiting loan - הלוואת מצוקה distress borrowing - הלוואת סינדיקט syndicate loan - הלוואת פדיום on call loan - הלוואת פריים prime loan - הלוואת צריכה consumption loan - הלוואת צרכנים consumers loans - הלוואת קונסולידציה consolidation loan - הלוואת קליע (בולט) bullet loan - הלוואת רחוב street loan - הלוואת רפורמה reform loan - הלוואת שיפוצים modernization loan - הלוואת תנודות swing loan - הלימות הון capital adequacy - המחאה assignment - המחאה (2) check / cheque - המחאה בלתי חוזרת absolute assignment - המחאה בנקאית bank draft - המחאה כללית general assignment - המחאה לנושים assignment to creditors - המחאת דואר postal order - המחאת חיובים assignment of debts - המחאת נוסעים traveler's check - המחאת תגמולים assignment of proceeds - המחאת תשלום due bill - המחרה אזורית zone pricing - המחרה אחידה common pricing - המחרה לפי עלות שולית marginal cost pricing - המחרה משורשרת collar pricing - המחרת התאבדות kamikaze pricing - המחרת חסר underpricing - המחרת יתר overpricing - המיר convertible - המירות convertibility - המלצות references - המלצות (2) recommendations - המלצות עסקיות trade references - המרה conversion - המרה חוזרת reverse conversion - המרה כפויה forced conversion - המרת איגרת חוב bond conversion - המרת מטבע currency conversion - המרת נייר ערך conversion fo securities - המרת ניירות ערך conversion of securities - המרת נכסים sset substitution - המרת קרן fund conversion - המשכיות זכויות continuity of rights - הנ"ה capm - הנאת שימוש usufruct - הנדסה פיננסית financial engineering - הנהלה management - הנהלה משולבת interlocking directorate - הנהלת בורסה stock exchange directorate - הנהלת חשבונות book keeping - הנהלת מלוות מדינה government loans management - הנזלת הלוואה monetizing a loan - הנזלת חוב monetize the debt - הנחה concession - הנחה כספית settlemnt discount - הנחה עונתית seasonal discount - הנחות בשלשלת chain discount - הנחלה מוחמצת lapsed legacy - הנחת מזומנים cash discount - הנחת מחזור volume discount - הנפקה issue - הנפקה במכרז issue by bid - הנפקה בניכיון issue at discount - הנפקה בערך נקוב issue at par - הנפקה בפרמיה issue at premium - הנפקה חדשה new issue - הנפקה חוזרת re-issue - הנפקה טובה good issue - הנפקה ישירה direct placement - הנפקה לוהטת hot issue - הנפקה ללקוחות sale of stock to customers - הנפקה לעובדים sale of stock to employees - הנפקה לשוק הראשוני primary market issue - הנפקה מהברז tap issue - הנפקה מועדפת privilege issue - הנפקה מיוחדת special issue - הנפקה נשנית re-issue / seasoned issue - הנפקה עדיפה senior issue - הנפקה פחותה junior issue -
הנפקה פרטית private placing / placement - הנפקה ציבורית public offering - הנפקה קטנה small issue - הנפקה ראשונה initial public offering - הנפקה ראשונה לציבור primary distribution / initial public offering [IPO] - הנפקה רעה bad issue - הנפקת איגרות חוב במכרז ריבית bond issue by interest bid - הנפקת איגרות חוב במכרז שער bond issue by rate bid - הנפקת הזנק exit - הנפקת הטבה bonus issue - הנפקת היוון capitalization issue - הנפקת זכויות rights issue - הנפקת יתר overissue - הנפקת כתבי אופציה warrants issue - הנפקת מדף off the shelf issue - הנפקת ניירות ערך securities floatation - הנפקת תעודות scrip issue - הסבה endorsement - הסבה (2) assignment - הסדר arrangement - הסדר חוב debt arrangement - הסדר מניות בנקאיות bank shares arrangement - הסדר נושים composition of creditors - הסדר תשלומים payments arrangement - הסדרה regulation - הסחרה securitization - הסכם אי־הפעלה stand still agreement - הסכם אי־פגיעה בזכויות non waiver agreement - הסכם אשראי credit agreement - הסכם בטוחות margin agreement - הסכם ביחד ולחוד several and joint agreement - הסכם בכתב agreement in writting - הסכם בעל־פה oral agreement - הסכם ג'נטלמני gentelmen's agreement - הסכם דו־צדדי bilateral agreement - הסכם הארכה extension agreement - הסכם הפצה distribution agreement - הסכם הפקדה depositing agreement - הסכם הצבעה voting agreement - הסכם הקפאה agreement standstill - הסכם השלשה escrow agreement - הסכם זמני temporary agreement - הסכם חוזי contractual agreement - הסכם חיתום underwriting agreement - הסכם כפיפות subordination agreement - הסכם לחוד ולא ביחד severally but not jointly agreement - הסכם לשער מועדי forward rate agreement - הסכם מהותי material agreement - הסכם מותלה dependent covenant - הסכם מכירה sales agreement - הסכם מכר חוזר reverse repo - הסכם מסגרת master agreement - הסכם מסגרת לאשראי credit master agreement - הסכם נאמנות trust agreement - הסכם נאמנות trust indenture - הסכם נאמנות (2) escrow agreement - הסכם סינדיקט syndicate agreement - הסכם פיצוי reimbursement agreement - הסכם פירעון payment agreement - הסכם פלאזה Plaza agreement - הסכם פשרה accord and satisfaction - הסכם צווארון collar agreement - הסכם רכש חוזר repurchase agreement - הסכם שיעבוד hypothecation agreement - הסכם שליחות agency agreement - הסכמה הדדית mutual assent - הסכמה למשכן consent to pledge - הספקה delivery - הסרת אסדרה deregulation - הסרת שמנת market skimming - הסתייגות qualification - הסתערות מוכרים sellers panic - הסתערות על בנק run on a bank - הסתערות קונים buyers panic - העברה transfer - העברה (2) utter - העברה (3) delivery - העברה אוטומטית בין חשבונות automatic transfer between accounts - העברה בדואר mail transfer - העברה בירושה descent / devolution - העברה בנקאית credit transfer - העברה בספרים book transfer - העברה בפקסימיליה facsimile transmission - העברה בתרמית fraudulent conveyance - העברה טלגרפית telegraphic transfer [T.T.] - העברה כנגד קבלה delivery vs. receipt - העברה לחשבון לקוח אחר transfer to another account - העברה לצד שלישי third-party transfer - העברה מיידית spot delivery - העברה מרצון voluntary conveyance - העברה על תנאי conditional conveyance - העברת כספים remittance - העברת כספים (2) funds transfer - העברת כספים אוטומטית automatic transfer of funds - העברת כספים אלקטרונית electronic funds transfer [EFT] - העברת כספים אלקטרונית בנקודת המכירה funds transfer at the point of sale electrinic - העברת כספים ברשימות fund transfer by lists - העברת מכתב אשראי transfer of letter of credit - העברת מניות stock transfer [Am.] / share transfer [Br.] - העברת מרמה fraudulent transfer - העברת משכנתא transfer of mortgage - העברת נכסי בנק transfer of bank's assets - העברת קניין conveyance of title - העברת קניין (2) traditio - העברת קניין, סעיף conveyance of title clause - העברת רכוש alienation of property - העברת רכוש מאונס involuntary alienation - העברת שטר bill of exchange transfer - העדה attestation - העדה, סעיף attestation clause - העדפה בתרמית fraudulent preference - העדת שטר protest - העלאה raise - העלאת מחיר מכרז bidding up - העלאת ממוצע average up - העלמה concealment - העלמת נכסים concealment of assets - העמסה load - העמסה (2) loading - העמסה מראש front-end loading - הענקה donation - הערך assess - הערכה valuation - הערכה מחדש revaluation - הערכה מקצועית professional valuation - הערכה שמרנית prudent appraisal - הערכת איגרות חוב bond valuation - הערכת ביצועים performance appraisal - הערכת המונים mass appraising - הערכת חסר undervaluation - הערכת סיכונים risk evaluation - הערכת קרנות נאמנות unit trusts appraisal - הערת אגב obiter dictum - הערת אזהרה warning note - העתק מאושר certified coppy - העתק מאושר (2) authenticated copy - העתק צילומי photo copy - העתק רשמי official copy - העתקה מושלמת perfect replication - הפגשת פקודות matching of orders - הפדיה surrender - הפדיה שבצדק equity of redemption - הפחתה amortization. - הפחתה לפי ריבית אפקטיבית effective-interest amortization - הפחתת הון reduction of capital - הפחתת מחיר paydown - הפחתת מחיר (2) markdown - הפחתת ממוצע average down - הפחתת ניכיון amortization of discount - הפחתת ערך mark down - הפחתת פרמיה amortization of premium - הפחתת שיעור, סעיף drop-rate provision - הפטר discharge - הפטר (2) dismiss - הפטר מותנה contigent discharge - הפטר מפשיטת רגל discharge of bankruptcy - הפטר משכנתא discharge of mortgage - הפטר ערב discharge of guarantor - הפכפכנות volatility - הפסד אקראי windfall loss - הפסד בלתי ממומש unrealized loss - הפסד הון capital loss - הפסד הון ארוך טווח long-term capital loss - הפסד הון קצר טווח short-term capital loss - הפסד הוני capital loss - הפסד המרה foreign exchange loss - הפסד להלכה paper loss - הפסד מדד loss of index - הפסד מיוחד extraordinary loss - הפסד ממומש realized loss - הפסד מניירות ערך loss from securities - הפסד סמוי hidden loss - הפסד על הנייר paper loss - הפסד תפעולי operating loss - הפסדי רווחה welfare losses - הפסקה במתן שירותים termination of rendering services - הפסקת חברות termination of membership - הפסקת כהונת נגיד termination of governor's office - הפסקת מילוי התחייבויות suspension of obligations - הפסקת מסחר suspension of trading / trade halt - הפסקת מסחר קצובה specific suspension of trading - הפעלה, סעיף operative clause - הפצה distribution - הפצה אינטנסיבית intensive distribution - הפצה אקסלוסיבית exclusive distribution - הפצה סלקטיבית selective distribution - הפקדה depositing - הפקדה חודשית mounthly depositing - הפקדה לחשבון לקוח אחר depositing in anathers account - הפקדה צפה bank float - הפקדה קבועה fixed depositing - הפקדת מזומן cash deposit - הפקדת שיק דחוי postdated check depositing - הפקדת שכר ישירה direct deposit of payroll - הפקעת מחירים profiteering - הפקרה derelictions - הפרד spin-off - הפרדה segregation - הפרדת זכויות rights seperation - הפרה breach - הפרה (2) infringement - הפרה חזויה anticipatory breach - הפרה יסודית fundamental breach - הפרח וברח pump and dump - הפרש turn - הפרש חיובי positive diference - הפרש חיובי באופצית מכר put positive diference - הפרש חיובי באופצית רכש call positive diference - הפרש מסחר Trading difference - הפרש ערך ממומש realized gain or loss - הפרש שלילי negative diference - הפרש שלילי באופצית מכר put negative duference - הפרש שלילי באופצית רכש call negative diference - הפרשה provision - הפרשה לחובות מסופקים provision for doubtful debt - הפרשי הצמדה linkage differentials - הפרשי מחזורים on balance volume - הפרשי ערך ממומשים realized gain or loss - הפרשי שער rate of exchange differentials - הפרשיות differential - הפרת הבטחה breach of ppromise - הפרת הסכם abrogation of agreement - הפרת חובה delinquency - הפרת חוזה breach of contract - הפרת נאמנות breach of trust - הצבעה voting - הצבעה חשאית secret voting - הצבעה מותנית contingent voting - הצבעה מצטברת cumulative voting - הצבעה סטטוטורית statutory voting - הצגה introduction - הצגה חוזרת representment - הצגה מחדש restatement - הצגת שטר presentment for acceptance - הצהרה declaration - הצהרה בשבועה affidavit - הצהרת התאגדות declaration of association - הצהרת מטבע חוץ currency declaration - הצהרת נאמנות declaration of trust - הצהרת עניין disclosure of interest - הצטברות accumulation - הצטברות מתמשכת continuous compounding - הצטלבות crossed - הצלבה crossing - הצמדה חלקית partial linkage - הצמדה למטבע currency peg - הצמדה רציפה continuous linkage - הצמדה שהצטברה accrued index - הצמדה, סעיף linkage clause - הצמדה, סעיף (2) escalator clause - הצמדת איגרת חוב bond linkage - הצמדת חיסכון savings linkage - הצעה offer - הצעה במכרז auction / offer by tender - הצעה וקיבול offer and acceptance - הצעה ישירה direct offer - הצעה כללית general offer - הצעה לציבור public offering [PO] - הצעה ראשונית primary offering - הצעת החלטה motion - הצעת חיתום במכרז competitive underwriting bid - הצעת מכר asking price / offer for sale - הצעת מכר במכרז offer by tender - הצעת מכר מיוחדת special offering - הצעת מכר משנית secondary distribution / secondery offersing - הצעת מכר על בסיס מאמץ מיטבי best effort offering - הצעת מכר של הכל או לא כלום all or none offering - הצעת נייר ערך לציבור public offering (po) - הצעת ניירות ערך לעובדים sale of stock to employees - הצעת קנייה bid - הצעת קנייה מיוחדת special bid - הצעת רכש tender offer - הצעת רכש כפויה forced tender offer - הקבלה matching - הקבצה composites - הקדמה introduction - הקטנת מסגרת צמצום הזכות למשיכת יתר בחשבון עובר - הקנייה vesting - הקפאה freeze - הקפאת הליכים procedure freezing - הקפאת הפסד loss freezing - הקצאה במקור primary allocation - הקצאה לדיבידנד dividend appropriation - הקצאה לפי שיקול דעת discretionary allotment - הקצאה לשיעורין instalment allotment - הקצאה פרטית privatet placement - הקצאת יתר overallotting / overallotment - הקצאת מניות allocation of shares - הקצאת נכסים assets allocation - הקצאת נכסים גאוגרפית geographic asset allocation - הקצבה appropriation - הר שקלים money mountain - הרחבת מגמה trend extension - הרחבת קו אשראי credit line extention - הרכב נכסי קרן fund's assets composition - הרכבה compounding - הרכבה מחדש decompositon analysis - הרמז tip - הרמת ידיים show of hands - הרמת מסך lifting the veil - הרצת מניות ramping / rigging - הרשאה authorization - הרשאה בדיעבד ratified power - הרשאה דו־משמעית patent ambiguity - הרשאה לחיוב חשבון authorization to direct debit - הרשאה משתמעת implied permission - הרתעה, סעיף in terrorem clause - השאלה lending - השאלה מגובה repurchase agreement (repo) / reverse repo - השבה remise - השוואה אופקית horizontal comparison - השוואה איכותית qualitative comparison - השוואה אנכית vertical comparison - השוואה כמותית quantitative comparison - השוואה ענפית interfirm comparison - השוואת ביצוע performance comparison - השוואת זכויות הצבעה equalization of voting rights - השוואת חלופות comparison shopping - השוק The market - השחלה threading - השחתת שיק check destruction - השלכה dump - השלכה פיננסית financial projection - השלמה consummation - השלמת בטוחות remargining / margin call - השלמת ביטחונות, סעיף remargining clause - השלמת שטר completion of notes - השעיה suspension - השעיית חוב moratorium - השעיית מסחר suspension of trading - השעית חבר דירקטוריון director's suspension - השפעה בתרמית fraudulent influence - השפעה לא הוגנת undue influence - השפעת פר bullish influence - השפרה upgrade - השקעה investment - השקעה אוטומטית automatic investment - השקעה אופטימלית optimal investment - השקעה אישית individual investment - השקעה באופציות investment in options - השקעה באיגרות חוב investment in bonds - השקעה בבורסה investment in the stock exchange - השקעה בלתי סחירה non-marketable investment - השקעה במדד index investment - השקעה במטבע חוץ investment in foreign currency - השקעה במניות investment in shares - השקעה במתכונת formula investing - השקעה בניירות ערך investment in shares - השקעה בניירות ערך להמרה investment in convertible securities - השקעה בעלת יתרונות מס tax advantage investment - השקעה בקרן נאמנות investment in unit trusts - השקעה בשלוחות investment in branches - השקעה בתיק portfolio investment - השקעה הגנתית defensive investment - השקעה זמנית temporary investment - השקעה חודשית monthly investment - השקעה חלופית alternative investment - השקעה ישירה straight investment - השקעה לא־מקוימת investment in default - השקעה לא־פיננסית non-financial investment - השקעה לטווח ארוך long-term investment - השקעה לטווח קצר short term investment - השקעה לעומתית cntrarian investing - השקעה מאושרת במטבע חוץ foreign currency approved investment - השקעה מורשית authorized investment - השקעה מחדש reinvestment - השקעה מחדש אוטומטית של דיבידנד automatic reinvestment of dividend - השקעה מלמטה למעלה bottom-up approach to investing - השקעה מלמעלה למטה top-down approach to investing - השקעה מסוכנת risky investment - השקעה מתגוננת defensive investment - השקעה ספקולטיבית speculative investment - השקעה קבועה permanent investment - השקעה קבועת הכנסה fixed income investment - השקעה קצרת מועד shortterm investment - השקעה ראלית real investment - השקעה שוטפת current investment - השקעה שלילית divest - השקעה שמרנית prudent investment - השקעות investments - השקעות בשיטת גרהם ודוד Graham and Dodd method of investing - השקעת המיעוט minority investment - השקעת ערך value investment - השרת אפסים zero suppression - השתלטות ההנהלה management buyout [MBO] - השתלטות הפוכה reverse take-over - השתלטות מוסווית disguised takeover - השתלטות ממונפת leveraged buy-out [LBO] - השתלטות מרוששת bust-up takover - השתלטות עויינת hostile takeover - השתלטות על השוק corner the market - השתלטות על־ידי מנהלים management buyout - השתלטות על־ידי עובדים employee buy-out - השתמטות repudiation - השתק estoppel - השתתפות participation - השתתפות (2) contribution - השתתפות באקויטי equity participation - השתתפות בהלוואה loan participation - השתתפות במדד participation in an index - השתתפות ברווחים profit sharing - השתתפות מוגדרת defined contribution - התאגדות syndicate - התאגדות להלוואה loan syndication - התאוששות rally - התאוששות סוף שנה end year rally - התאם ותרגם, שיטת restate translate method - התאמה reconciliation - התאמה (2) adjustment - התאמה מחדש readjustment - התאמה, סעיף adjustment clause - התאמה, סעיף (2) escalator clause - התאמת בנק bank reconciliation - התאמת דו"חות כספיים financial statements adjustment - התאמת דו"חות פיננסיים financial statements adjustment - התאמת רווח למניה earnings per share adjustment - התאמת שער rate adjustment - התגוננות נגד הפסדים hedging - התדרדרות slide - התחדשות regeneration - התחייבות obligation - התחייבות (2) covenant - התחייבות (3) commitment - התחייבות (4) undertaking - התחייבות אישית personal liability - התחייבות בעתודה reserve liability - התחייבות בפיקדון deposit liabilities - התחייבות גב־אל־גב back-to-back commitment - התחייבות הונית capital commitments - התחייבות החכר lease obligations - התחייבות חלה matured liability - התחייבות ישירה direct obligation - התחייבות כספית financial liabilities - התחייבות כשירה eligible liabilities - התחייבות לא מובטחת unsecured liability - התחייבות לאי־שיעבוד negative pledge - התחייבות להלוואה loan commitment - התחייבות לזמן ארוך long term liabilities - התחייבות לזמן קצר short-term liabilities - התחייבות לצד שלישי liability to outsiders - התחייבות מבשילה maturing liability - התחייבות מובטחת secured liability - התחייבות מוסרית moral obligation - התחייבות מחייבת firm commitment - התחייבות מחלצת takeout commitment - התחייבות מסחרית trade liability - התחייבות מראש advance commitment - התחייבות נדחית deferred liability - התחייבות נטו net liability - התחייבות נערבת collateralized debt obligation [CDO] - התחייבות על חשבון לקוח commitment on clients behalf - התחייבות צמודת ערך linked liability - התחייבות קבועה fixed liabilities - התחייבות שוטפת current liability - התחייבות שוטפת במטבע חוץ current liabilities in foreign currency - התחייבות שטרם נפרעה outstanding obligation - התחייבות שניטלה assumed liability - התחייבות תלויה contingent liability - התחלפות transposition - התחלת עסקים commencement of business - התחלתי inchoate - התחרות בין־מוצרים ישירה direct interproduct competition - התחרות בין־מוצרים עקיפה indirect interproduct competition - התחרות בלתי־הוגנת unfair competition - התייחסות לאחור relation back - התייצבות firming - התייצבות שוק firming of the market - התיישנות limitation - התיישנות חוב limitation of debts - התיישנות שיק limitation of check - התיישנות תובענה limitation of action - התכווצות פיקדונות deposit contration - התלייה layoff - התנגדות resistance - התנהגותיות פיננסית behavioral finance - התנייה covenant - התנייה מכללא implied covenant - התנייה מסייגת restrictive covenant - התנייה מפורשת express covenant - התנייה פיננסית financial covenant - התנייה שלילית negative covenant - התנית שירות tie-in service - התעוררות rally - התערבות מעוקרת sterilized intervention - התערבות, מכניזם intervention mechanism - התפרקות disolution - התקן device - התקשחות מחירים price rigidity - התקשחות שוק hardening market - התקשרות מחייבת firm commitment - התראה warning - התרחבות עסקית business expansion - התרחבות פיקדונות deposit expansion - התרסקות capitulation - התרשלות laches -