לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הנפקה פרטית private placing / placement -
ה"מ TS -
הנפקה ציבורית public offering -
האחדה consolidation -
הנפקה קטנה small issue -
האצה acceleration -
הנפקה ראשונה initial public offering -
האצלת סמכויות authority delegation -
הנפקה ראשונה לציבור primary distribution / initial public offering [IPO] -
הארכה extension -
הנפקה רעה bad issue -
הבטחה assurance -
הבטחה לערבות promise to undertake -
הבטחת הנפקה issue assuring -
הגבלה limit / limitation -
הנפקת הטבה bonus issue -
הגבלה בנסיבות מחמירות limitation in severe circumstances -
הנפקת היוון capitalization issue -
הגבלה למדינה country limit -
הנפקת זכויות rights issue -
הגבלת אשראי credit limit -
הנפקת יתר overissue -
הגבלת דיבידנד dividend restraint -
הגבלת חשבון account limitation -
הנפקת מדף off the shelf issue -
הגבלת מחיר price limit -
הנפקת ניירות ערך securities floatation -
הגבלת מס reducedtaxation -
הגבלת סיכון risk limitation -
הסבה endorsement -
הגבלת סכום משיכה withdrawal limitation -
הסבה (2) assignment -
הגבלת סמכות authority limitation -
הסדר arrangement -
הגבלת שימוש בתואר בנק restriction on the use of the title bank -
הסדר חוב debt arrangement -
הגבלת שער limit order -
הסדר מניות בנקאיות bank shares arrangement -
הגבלת תנודה fluctuation limitation -
הסדר נושים composition of creditors -
הגדלת הון increase of capital -
הסדר תשלומים payments arrangement -
הגדלת שיעורים כללית blanket rate increase -
הסדרה regulation -
הגנה ממשית real defence -
הסחרה securitization -
הסכם אי־הפעלה stand still agreement -
הגנה על תיק portfolio protection -
הגנת יהלום הכתר crown jewel defence -
הסכם אשראי credit agreement -
הגנת פאק־מאן pac-man defence -
הסכם בטוחות margin agreement -
הגרלה drawing -
הסכם ביחד ולחוד several and joint agreement -
הגרעה downgrade / degradation -
הסכם בכתב agreement in writting -
הסכם בעל־פה oral agreement -
הדבקה contagion -
הסכם ג'נטלמני gentelmen's agreement -
הדגשה פיננסית financial highlight -
הסכם דו־צדדי bilateral agreement -
הדדיות mutuality -
הסכם הארכה extension agreement -
הדחיית חובות debts deffering -
הסכם הפצה distribution agreement -
הדס hadass -
הסכם הפקדה depositing agreement -
הדפסת רכב over prints -
הסכם הצבעה voting agreement -
הדרגה grading -
הסכם הקפאה agreement standstill -
הודעה notice -
הסכם השלשה escrow agreement -
הודעה (2) notification -
הסכם זמני temporary agreement -
הודעה (3) advices -
הסכם חוזי contractual agreement -
הודעה במקום הצגה notice instead of presentation -
הסכם חיתום underwriting agreement -
הודעה במקום תשקיף notice instead of prospectus -
הסכם כפיפות subordination agreement -
הודעה מוקדמת advance notice -
הסכם לחוד ולא ביחד severally but not jointly agreement -
הודעה נאותה adequate notice -
הסכם לשער מועדי forward rate agreement -
הודעה נשלחה as per advice -
הסכם מהותי material agreement -
הסכם מותלה dependent covenant -
הודעה על הנפקה issue notification -
הסכם מכירה sales agreement -
הודעה על הצעת החלטה notice on intended resolution -
הסכם מכר חוזר reverse repo -
הודעה על מכירה / קנייה buying notice / selling -
הסכם מסגרת master agreement -
הודעה על תוצאות הנפקה floatation outcome notice -
הסכם מסגרת לאשראי credit master agreement -
הודעה, שיטת advice method -
הסכם נאמנות trust agreement -
הודעות בורסה stock exchange circulars -
הסכם נאמנות trust indenture -
הודעת אי־אכיפה no-action letter -
הסכם נאמנות (2) escrow agreement -
הודעת אי־כיבוד notice of dishonor -
הסכם סינדיקט syndicate agreement -
הודעת אי־קיום notice of default -
הסכם פיצוי reimbursement agreement -
הודעת ביטול notice of cancellation -
הסכם פירעון payment agreement -
הודעת ביצוע exercise notice -
הסכם פלאזה Plaza agreement -
הודעת בנק bank statement -
הסכם פשרה accord and satisfaction -
הודעת הספקה delivery notice -
הסכם צווארון collar agreement -
הודעת התראה warning advise -
הסכם רכש חוזר repurchase agreement -
הודעת התרעה attention notice -
הסכם שיעבוד hypothecation agreement -
הודעת חילול notice of dishonor / protest jacket -
הסכם שליחות agency agreement -
הודעת מימוש exercise notice -
הסכמה הדדית mutual assent -
הודעת מכירה Sold notice -
הסכמה למשכן consent to pledge -
הודעת מנהלים directors notification -
הספקה delivery -
הודעת משיכה notice of withdrawal -
הסרת אסדרה deregulation -
הודעת משכון pledging notice -
הסרת שמנת market skimming -
הודעת סילוק settelment notice -
הסתייגות qualification -
הודעת קנייה bought notice -
הודעת רישום registration statement -
הודעת שפיטה judgment note -
הודעת תשלום collection reminder -
העברה transfer -
העברה (3) delivery -
הוכחה proot -
העברה אוטומטית בין חשבונות automatic transfer between accounts -
הוכחת חוב evidence of debt -
העברה בדואר mail transfer -
הוכחת חוב (2) proving of claim -
העברה בירושה descent / devolution -
הון בעלי מניות shareholder's equity -
העברה בנקאית credit transfer -
הון בעלים פרטי private equity -
העברה בספרים book transfer -
הון בעתודה reserve capital -
העברה בפקסימיליה facsimile transmission -
הון בר המרה convertible capitall -
העברה בתרמית fraudulent conveyance -
הון התחלתי start-up capital -
העברה טלגרפית telegraphic transfer [T.T.] -
הון ועודפים capital and surplus -
העברה כנגד קבלה delivery vs. receipt -
הון זמין free capital -
העברה לחשבון לקוח אחר transfer to another account -
הון חוזר משתנה variable working capital -
העברה לצד שלישי third-party transfer -
הון חוזר עונתי seasonal working capital -
העברה מיידית spot delivery -
הון חוזר רגיל regular working capital -
העברה מרצון voluntary conveyance -
הון חוזר תמידי permanent working capital -
העברה על תנאי conditional conveyance -
הון חופשי free capital -
העברת כספים remittance -
הון חוקי legal capital -
העברת כספים (2) funds transfer -
הון יתר overcapital -
העברת כספים אוטומטית automatic transfer of funds -
הון כלאיים hybrid capital -
העברת כספים אלקטרונית electronic funds transfer [EFT] -
הון לטווח קצר short-term capital -
העברת כספים אלקטרונית בנקודת המכירה funds transfer at the point of sale electrinic -
הון מהול watered capital -
העברת כספים ברשימות fund transfer by lists -
הון מובחר vintage capital -
העברת מכתב אשראי transfer of letter of credit -
הון מובטח security capital -
העברת מניות stock transfer [Am.] / share transfer [Br.] -
הון מוסב stated capital -
העברת מרמה fraudulent transfer -
הון מופחת impaired capital -
העברת משכנתא transfer of mortgage -
הון מורשה authorized capital / authorised stock -
העברת נכסי בנק transfer of bank's assets -
הון מושקע invested capital -
העברת קניין conveyance of title -
הון מזערי minimum capital -
הון מחתימה subscription capital -
העברת קניין, סעיף conveyance of title clause -
הון מינימלי minimum capital -
העברת רכוש alienation of property -
הון מנוצל employed capital -
העברת רכוש מאונס involuntary alienation -
הון מנוצל נטו net employed capital -
העברת שטר bill of exchange transfer -
הון מניות חתום subscribed share capital -
העדה attestation -
העדה, סעיף attestation clause -
הון מניות לא־חתום unsubscribed share capital -
העדפה בתרמית fraudulent preference -
הון מניות לא־מונפק unissued share capital -
העדת שטר protest -
הון מניות לא־נדרש uncalled share capital -
העלאה raise -
הון מניות מונפק issued share capital -
הון מניות נדרש called-up share capital -
העלאת ממוצע average up -
הון מניות נפרע paid-up share capital / outstanding capital stock -
העלמה concealment -
הון מניות נפרע נוסף additional paid in capital -
העלמת נכסים concealment of assets -
הון מניות נקוב nominal share capital -
העמסה load -
הון מניות רשום registered capital -
העמסה (2) loading -
הון משני secondary capital -
העמסה מראש front-end loading -
הון נושים creditors equity -
הענקה donation -
הון נזיל liquid capital -
הערך assess -
הון נטו net capital -
הערכה valuation -
הון נפרע paid in capital -
הערכה מחדש revaluation -
הון נקוב nominal capital -
הערכה מקצועית professional valuation -
הון עדיף senior equity -
הערכה שמרנית prudent appraisal -
הון פגום impaired capital -
הון פחות junior equity -
הערכת ביצועים performance appraisal -
הון פעיל active capital -
הערכת המונים mass appraising -
הון צף free capital -
הערכת חסר undervaluation -
הון קבוע fixed capital -
הערכת סיכונים risk evaluation -
הון קרנות ועודפים capital reserves and surplus -
הערכת קרנות נאמנות unit trusts appraisal -
הון ראשוני original capital -
הערת אגב obiter dictum -
הון רשום registered capital -
הערת אזהרה warning note -
הון רשום למסחר registered capital for trading / listed capital for trading -
העתק מאושר certified coppy -
הון שוטף floating capital -
העתק מאושר (2) authenticated copy -
הון שחור black money -
העתק צילומי photo copy -
הון שלילי negative capital -
העתק רשמי official copy -
הון תמידי permanent capital -
העתקה מושלמת perfect replication -
הון, סעיף capital clause -
הפגשת פקודות matching of orders -
הונאה fraud -
הפדיה surrender -
הונאה למעשה fraud in fact -
הפדיה שבצדק equity of redemption -
הפחתה amortization. -
הונאת פונזי Ponzi fraud -
הפחתה לפי ריבית אפקטיבית effective-interest amortization -
הועדה dedication -
הפחתת הון reduction of capital -
הוערך במלואו fully valued -
הופץ במלואו fully distributed -
הפחתת ממוצע average down -
הפחתת ניכיון amortization of discount -
הפחתת ערך mark down -
הוצאה ממחזור demonetization -
הפחתת פרמיה amortization of premium -
הוצאה פיננסית financial expense -
הפחתת שיעור, סעיף drop-rate provision -
הוצאות הנפקה issue expenses / flotation expenses -
הפטר discharge -
הוצאות הפצה distribution expenses -
הפטר (2) dismiss -
הוצאות הקמה setup expenses -
הפטר מותנה contigent discharge -
הוצאות יסוד organization expenses -
הפטר מפשיטת רגל discharge of bankruptcy -
הוצאות מימון financing expenses -
הפטר משכנתא discharge of mortgage -
הוצאות ראשוניות preliminary expenses -
הפטר ערב discharge of guarantor -
הוראה order -
הפכפכנות volatility -
הוראה בלתי הדירה irrevocable order -
הפסד אקראי windfall loss -
הוראה בלתי־חוזרת irrevocable order -
הפסד בלתי ממומש unrealized loss -
הפסד הון capital loss -
הוראה כספית money order -
הפסד הון ארוך טווח long-term capital loss -
הוראה לחודש month order -
הפסד הון קצר טווח short-term capital loss -
הוראה ליום day order -
הפסד הוני capital loss -
הוראה מוגבלת limited order -
הפסד המרה foreign exchange loss -
הוראה מתוכנתת programmed order -
הפסד להלכה paper loss -
הוראה נגדית countermand -
הפסד מדד loss of index -
הוראות מפקח commissioner's orders -
הפסד מיוחד extraordinary loss -
הוראות ניהול בנקאי תקין proper bank management provisions -
הפסד ממומש realized loss -
הוראות קבע standing order -
הפסד מניירות ערך loss from securities -
הוראות תקניות uniform provisions -
הפסד סמוי hidden loss -
הוראת אי־תשלום order tnemyap־pots -
הוראת ביטול contermand -
הפסד תפעולי operating loss -
הוראת ביטול שיק check cancellation order -
הפסדי רווחה welfare losses -
הוראת דיבידנד dividend order -
הפסקה במתן שירותים termination of rendering services -
הוראת ו/או order ro/rehtie -
הפסקת חברות termination of membership -
הוראת מעבר transitory provision -
הפסקת כהונת נגיד termination of governor's office -
הוראת ניהול administration provisions -
הפסקת מילוי התחייבויות suspension of obligations -
הוראת רוב מיוחס supermajority provision -
הפסקת מסחר suspension of trading / trade halt -
הוראת שינוי change order -
הפסקת מסחר קצובה specific suspension of trading -
הוראת תשלום bank giro / payment order -
הפעלה, סעיף operative clause -
הוראת תשלום בינלאומית international payment order -
הפצה distribution -
הורדת מחיר mark down -
הפצה אינטנסיבית intensive distribution -
הורשה bequeathing / devolution -
הפצה אקסלוסיבית exclusive distribution -
הפצה סלקטיבית selective distribution -
הזמנה order -
הפקדה depositing -
הזמנות - תקופת קבלה order accepting period -
הפקדה חודשית mounthly depositing -
הזמנת חסר underbooked -
הפקדה לחשבון לקוח אחר depositing in anathers account -
הזמנת יתר over subscription -
הפקדה צפה bank float -
הזמנת מניות application for new issue -
הפקדה קבועה fixed depositing -
הזמנת ניירות ערך securities order -
הפקדת מזומן cash deposit -
הזנחה malpractice -
הפקדת שיק דחוי postdated check depositing -
הזנק start-up -
הפקדת שכר ישירה direct deposit of payroll -
החבצה churning -
הפקעת מחירים profiteering -
החזקה holding -
הפקרה derelictions -
החזר rebate -
הפרד spin-off -
החזר (2) abatement -
הפרדה segregation -
החזר (3) return -
הפרדת זכויות rights seperation -
החזר הון capital recovery -
הפרה breach -
החזר הון (2) return of capital -
הפרה (2) infringement -
החזרה לתקנו reclamation -
הפרה חזויה anticipatory breach -
החזרת שיק check return -
הפרה יסודית fundamental breach -
החזרת שיק טכנית technical check return -
הפרח וברח pump and dump -
החכר leasing -
הפרש turn -
החכר אחוזי percentage leasing -
הפרש חיובי positive diference -
החכר במנוף leveraged leasing -
החכר ברבדים sandwich leasing -
החכר הוני capital leasing -
הפרש מסחר Trading difference -
החכר חוזר leaseback -
הפרש ערך ממומש realized gain or loss -
החכר לדורות long-term lease -
הפרש שלילי negative diference -
החכר לזמן term leasing -
החכר לזמן ארוך long-term lease -
החכר מדרגי step-up leasing -
הפרשה provision -
הפרשה לחובות מסופקים provision for doubtful debt -
החכר ציוד equipment leasing -
הפרשי הצמדה linkage differentials -
החכר תפעולי operating leasing -
הפרשי מחזורים on balance volume -
החלטה resolution -
הפרשי ערך ממומשים realized gain or loss -
החלטה בכתב resolution in writting -
הפרשי שער rate of exchange differentials -
החלטה מיוחדת special resolution -
הפרשיות differential -
החלטה רגילה ordinary resolution -
הפרת הבטחה breach of ppromise -
החלטה שלא־מן־המניין extraordinary resolution -
הפרת הסכם abrogation of agreement -
החלטות אספה כללית shareholder's meetings resolutions -
הפרת חובה delinquency -
החלף (שערי) ריבית interest (rate) swap -
הפרת חוזה breach of contract -
הפרת נאמנות breach of trust -
החלף בסיסים basis swap -
הצבעה voting -
החלף בשל מרווחים בשוק intermarket spread swap -
הצבעה חשאית secret voting -
הצבעה מותנית contingent voting -
הצבעה מצטברת cumulative voting -
החלף בשל שערים חזויים rate anticipation swap -
הצבעה סטטוטורית statutory voting -
החלף הארכה extension swap -
הצגה introduction -
החלף חדלות פירעון credit default swap [CDS] -
הצגה חוזרת representment -
החלף חוב בחוב debt-debt swap -
הצגה מחדש restatement -
החלף חוזר reverse swap -
הצגת שטר presentment for acceptance -
החלף מושלם perfect swap -
הצהרה declaration -
החלף מטבע חוץ בשער קבוע fixed rate currency swap -
החלף סיכון על בסיס אפס zero basis risk swap [ZEBRA] -
הצהרת התאגדות declaration of association -
החלף עיתוי timing swap -
הצהרת מטבע חוץ currency declaration -
החלף שיעור בפועל actual rate swap -
הצהרת נאמנות declaration of trust -
החלף תלושים coupon swap -
הצהרת עניין disclosure of interest -
החלפה interchange -
הצטברות accumulation -
החלפה (2) switch / switching -
הצטברות מתמשכת continuous compounding -
החלפה (3) pre-refunding -
הצטלבות crossed -
הצלבה crossing -
החלפת חיובים substitution of liability -
הצמדה חלקית partial linkage -
החלפת חיובים: substitution of liability -
הצמדה למטבע currency peg -
החלפת מניות exchange of shares -
הצמדה רציפה continuous linkage -
החלפת ניירות ערך exchange of securities -
הצמדה שהצטברה accrued index -
החלקת רווחים earnings smoothing -
הצמדה, סעיף linkage clause -
החמצה lapse -
הצמדה, סעיף (2) escalator clause -
החמצת שוק missing the market -
החסן storage -
הצמדת חיסכון savings linkage -
החרמה impound -
הצעה offer -
החתמה bring out -
הצעה במכרז auction / offer by tender -
הטבה bonus -
הצעה וקיבול offer and acceptance -
הטבה מוגדרת defined benefit -
הצעה ישירה direct offer -
הצעה כללית general offer -
הטבת תשלום making good -
הצעה לציבור public offering [PO] -
הצעה ראשונית primary offering -
הטמעה assimilation -
הצעת חיתום במכרז competitive underwriting bid -
הטעיה misleading -
הצעת מכר asking price / offer for sale -
הטעיית לקוח misleading a client -
הצעת מכר במכרז offer by tender -
הטרמה running ahead / front running -
הצעת מכר מיוחדת special offering -
הטרמה (2) front running -
הצעת מכר משנית secondary distribution / secondery offersing -
היוון capitalization -
היוון יתר over capitalization -
הצעת ניירות ערך לעובדים sale of stock to employees -
היוון כולל total capitalization -
היוון מחדש recapitalization -
היוון על־פי מחיר שוק market capitalization -
הצעת רכש tender offer -
היוון עלויות capitalization of costs -
הצעת רכש כפויה forced tender offer -
היוון קצבה pension capitalization -
הקבלה matching -
היוון רווחים capitalization of profits -
הקבצה composites -
היטל על אשראי במטבע חוץ foreign credit surcharge -
הקדמה introduction -
היטל שירותים מיובאים imported services surcharge -
הקטנת מסגרת צמצום הזכות למשיכת יתר בחשבון עובר -
הילוך אקראי random walk -
הקנייה vesting -
הקפאה freeze -
הילחצות המכפיל multiple compression -
הקפאת הליכים procedure freezing -
הקפאת הפסד loss freezing -
הילך tender -
הקצאה במקור primary allocation -
הימור gambling -
הקצאה לדיבידנד dividend appropriation -
הימור (2) buckefing -
הקצאה לפי שיקול דעת discretionary allotment -
הימנעות avoidance -
הקצאה לשיעורין instalment allotment -
הימנעות (2) forebearance -
הקצאה פרטית privatet placement -
הימנעות מסיכון risk avoidness -
הקצאת יתר overallotting / overallotment -
הימעכות crunch -
הקצאת מניות allocation of shares -
היסב endorsenment -
הקצאת נכסים assets allocation -
היסב בנקאי bank endorsement -
הקצאת נכסים גאוגרפית geographic asset allocation -
היסב חלק endorsement in blank -
הקצבה appropriation -
היסב חלקי partial endorsement -
הר שקלים money mountain -
היסב כללי general endorsement -
הרחבת מגמה trend extension -
היסב ללא חזרה without recourse endorsement -
הרחבת קו אשראי credit line extention -
היסב מגביל restrictive endorsement -
הרכב נכסי קרן fund's assets composition -
היסב מותנה conditional endorsement -
הרכבה compounding -
היסב מיוחד special endorsement -
הרכבה מחדש decompositon analysis -
היסב מסויג qualified endorsement -
הרמז tip -
היסב משותף joint endorsement -
הרמת ידיים show of hands -
היסב על־תנאי contingent endorsement -
הרמת מסך lifting the veil -
היעדר חתימה absence of signiture -
הרצת מניות ramping / rigging -
היעדר צאצאים failure of issue -
הרשאה authorization -
היפוטזת ציפיות expectations hypothesis -
הרשאה בדיעבד ratified power -
היפוטזת שוק יעיל efficient market hypothesis -
הרשאה דו־משמעית patent ambiguity -
הרשאה לחיוב חשבון authorization to direct debit -
היפוך מחירים backwardation -
הרשאה משתמעת implied permission -
היפטרות unloading -
הרתעה, סעיף in terrorem clause -
היפר חובה defeasance -
השאלה lending -
השאלה מגובה repurchase agreement (repo) / reverse repo -
היפרעות recovery -
השבה remise -
היפרעות חוב אבוד bad debt recovery -
השוואה אופקית horizontal comparison -
היצג מחדש restatement -
השוואה איכותית qualitative comparison -
היצע מצרפי למניה aggregate supply of share -
השוואה אנכית vertical comparison -
היצע צף floating supply -
השוואה כמותית quantitative comparison -
היצעים כבדים heavy market -
השוואה ענפית interfirm comparison -
היתר clearance -
השוואת ביצוע performance comparison -
היתר כללי general permit -
השוואת זכויות הצבעה equalization of voting rights -
היתר לפרסום תשקיף prospectus clearance -
השוואת חלופות comparison shopping -
היתר עסקא transaction permit -
השוק The market -
הכאה בפטיש hammering -
השחלה threading -
הכאת המדד beating the index -
השחתת שיק check destruction -
הכאת השוק hammering the market -
השלכה dump -
הכל או חלק all or any part -
השלכה פיננסית financial projection -
הכל או לא כלום all or none (AON) -
השלמה consummation -
הכנסה אקראית non-recurring income -
השלמת בטוחות remargining / margin call -
הכנסה גולמית gross imcome -
הכנסה חד־פעמית non-recurring income -
השלמת שטר completion of notes -
הכנסה מהשקעות נטו net investment income -
השעיה suspension -
הכנסה משתיירת residual income -
השעיית חוב moratorium -
הכנסה פסיווית passive income -
השעיית מסחר suspension of trading -
הכנסה קבועה fixed income/ -
הכנסה שיורית residual income -
השפעה בתרמית fraudulent influence -
הכנסה תפעולית operating income -
השפעה לא הוגנת undue influence -
הכרזה declaration -
השפעת פר bullish influence -
הכרזה על דיבידנד dividend declaration -
השפרה upgrade -
הכרזה על פשיטת רגל bankrupcy declaration -
השקעה investment -
השקעה אוטומטית automatic investment -
הכרזת דיווידנד dividend declaration -
השקעה אופטימלית optimal investment -
הכשר validation -
השקעה אישית individual investment -
הלבנה laundering -
השקעה באופציות investment in options -
הלוואה loan -
השקעה באיגרות חוב investment in bonds -
השקעה בבורסה investment in the stock exchange -
השקעה בלתי סחירה non-marketable investment -
הלוואה ביחד ולחוד joint and several loan -
השקעה במדד index investment -
השקעה במטבע חוץ investment in foreign currency -
השקעה במניות investment in shares -
השקעה במתכונת formula investing -
השקעה בניירות ערך investment in shares -
השקעה בניירות ערך להמרה investment in convertible securities -
הלוואה בצירוף ריבית add on interest loan -
השקעה בעלת יתרונות מס tax advantage investment -
השקעה בקרן נאמנות investment in unit trusts -
הלוואה בריבית משתנה variable interest loan -
השקעה בשלוחות investment in branches -
השקעה בתיק portfolio investment -
השקעה הגנתית defensive investment -
הלוואה בתשלום יחיד single payment loan -
השקעה זמנית temporary investment -
השקעה חודשית monthly investment -
השקעה חלופית alternative investment -
השקעה ישירה straight investment -
הלוואה בתשלומים שווים static payment loan / level payment loan -
השקעה לא־מקוימת investment in default -
הלוואה גב־אל־גב back-to-back loan -
השקעה לא־פיננסית non-financial investment -
הלוואה הדירה revolving loan -
השקעה לטווח ארוך long-term investment -
השקעה לטווח קצר short term investment -
השקעה לעומתית cntrarian investing -
הלוואה ישירה straight loan -
השקעה מאושרת במטבע חוץ foreign currency approved investment -
השקעה מורשית authorized investment -
הלוואה כפופה subordinated loan -
השקעה מחדש reinvestment -
השקעה מחדש אוטומטית של דיבידנד automatic reinvestment of dividend -
השקעה מלמטה למעלה bottom-up approach to investing -
הלוואה לזמן בינוני intermediate term loan -
השקעה מלמעלה למטה top-down approach to investing -
הלוואה לזמן קצר short term debt -
השקעה מסוכנת risky investment -
השקעה מתגוננת defensive investment -
הלוואה ללא ריבית interest free loan -
השקעה ספקולטיבית speculative investment -
השקעה קבועה permanent investment -
הלוואה לעסקה transaction loan -
השקעה קבועת הכנסה fixed income investment -
השקעה קצרת מועד shortterm investment -
השקעה ראלית real investment -
השקעה שוטפת current investment -
הלוואה מובטחת בחלקה partially secured loan -
השקעה שמרנית prudent investment -
הלוואה מוגדלת increased loan -
השקעות investments -
השקעות בשיטת גרהם ודוד Graham and Dodd method of investing -
השקעת המיעוט minority investment -
הלוואה מופחתת amortized loan -
השקעת ערך value investment -
הלוואה מחודשת refinanced loan -
השרת אפסים zero suppression -
הלוואה מחלצת take-out loan -
השתלטות ההנהלה management buyout [MBO] -
השתלטות הפוכה reverse take-over -
השתלטות מוסווית disguised takeover -
הלוואה מנוכה discounted loan -
השתלטות ממונפת leveraged buy-out [LBO] -
הלוואה מסווגת classified loan -
השתלטות מרוששת bust-up takover -
הלוואה מסחרית commercial loan -
השתלטות עויינת hostile takeover -
הלוואה משותפת participation loan -
השתלטות על השוק corner the market -
הלוואה מתחסלת מאליה self liquidating loan -
הלוואה סועדת nursery loan -
השתמטות repudiation -
השתק estoppel -
הלוואה עומדת nonrecoure loan -
השתתפות participation -
השתתפות (2) contribution -
הלוואה עקיפה indirect loan -
השתתפות באקויטי equity participation -
הלוואה פרטית personal loan -
השתתפות בהלוואה loan participation -
הלוואה פרטית (2) guerrilla financing -
השתתפות במדד participation in an index -
הלוואה צמודה למטבע חוץ foreign currency linked loan -
השתתפות מוגדרת defined contribution -
התאגדות syndicate -
הלוואה רב־מטבעית multicurrency loan -
התאגדות להלוואה loan syndication -
הלוואה רגילה conventional loan -
הלוואת אופי character loan -
הלוואת ארכה grace period -
התאם ותרגם, שיטת restate translate method -
הלוואת בורסה stock exchange loan -
התאמה reconciliation -
הלוואת בלון baloon (payment) loan / bullet loan -
התאמה (2) adjustment -
הלוואת בנייה construction loan -
התאמה מחדש readjustment -
הלוואת בעל שליטה controlling shareholder loan -
התאמה, סעיף adjustment clause -
הלוואת בעלים shareholders' loan -
התאמה, סעיף (2) escalator clause -
הלוואת הטבה bank accommodation -
התאמת בנק bank reconciliation -
הלוואת המתנה waiting loan -
התאמת דו"חות כספיים financial statements adjustment -
הלוואת מצוקה distress borrowing -
התאמת דו"חות פיננסיים financial statements adjustment -
הלוואת סינדיקט syndicate loan -
התאמת רווח למניה earnings per share adjustment -
הלוואת פדיום on call loan -
התאמת שער rate adjustment -
הלוואת צריכה consumption loan -
הלוואת צרכנים consumers loans -
התחדשות regeneration -
התחייבות obligation -
הלוואת רחוב street loan -
התחייבות (3) commitment -
התחייבות (4) undertaking -
הלוואת שיפוצים modernization loan -
התחייבות אישית personal liability -
התחייבות בעתודה reserve liability -
הלימות הון capital adequacy -
התחייבות בפיקדון deposit liabilities -
המחאה assignment -
התחייבות גב־אל־גב back-to-back commitment -
המחאה (2) check / cheque -
התחייבות הונית capital commitments -
המחאה בלתי חוזרת absolute assignment -
התחייבות החכר lease obligations -
התחייבות חלה matured liability -
המחאה כללית general assignment -
התחייבות ישירה direct obligation -
המחאה לנושים assignment to creditors -
התחייבות כספית financial liabilities -
המחאת דואר postal order -
התחייבות כשירה eligible liabilities -
המחאת חיובים assignment of debts -
התחייבות לא מובטחת unsecured liability -
המחאת נוסעים traveler's check -
המחאת תגמולים assignment of proceeds -
התחייבות לזמן ארוך long term liabilities -
המחרה אזורית zone pricing -
התחייבות לזמן קצר short-term liabilities -
המחרה אחידה common pricing -
התחייבות לצד שלישי liability to outsiders -
המחרה לפי עלות שולית marginal cost pricing -
התחייבות מבשילה maturing liability -
המחרה משורשרת collar pricing -
התחייבות מובטחת secured liability -
המחרת התאבדות kamikaze pricing -
התחייבות מוסרית moral obligation -
המחרת חסר underpricing -
המחרת יתר overpricing -
התחייבות מחלצת takeout commitment -
המיר convertible -
המירות convertibility -
התחייבות מראש advance commitment -
המלצות references -
התחייבות נדחית deferred liability -
המלצות (2) recommendations -
התחייבות נטו net liability -
המלצות עסקיות trade references -
התחייבות נערבת collateralized debt obligation [CDO] -
המרה conversion -
התחייבות על חשבון לקוח commitment on clients behalf -
המרה חוזרת reverse conversion -
המרה כפויה forced conversion -
התחייבות קבועה fixed liabilities -
המרת איגרת חוב bond conversion -
התחייבות שוטפת current liability -
המרת מטבע currency conversion -
התחייבות שוטפת במטבע חוץ current liabilities in foreign currency -
המרת נייר ערך conversion fo securities -
התחייבות שטרם נפרעה outstanding obligation -
המרת ניירות ערך conversion of securities -
התחייבות שניטלה assumed liability -
המרת נכסים sset substitution -
התחייבות תלויה contingent liability -
המרת קרן fund conversion -
התחלפות transposition -
המשכיות זכויות continuity of rights -
התחלת עסקים commencement of business -
הנ"ה capm -
התחלתי inchoate -
התחרות בין־מוצרים ישירה direct interproduct competition -
הנדסה פיננסית financial engineering -
התחרות בין־מוצרים עקיפה indirect interproduct competition -
הנהלה management -
התחרות בלתי־הוגנת unfair competition -
הנהלה משולבת interlocking directorate -
הנהלת בורסה stock exchange directorate -
התייצבות firming -
התייצבות שוק firming of the market -
הנהלת מלוות מדינה government loans management -
התיישנות limitation -
הנזלת הלוואה monetizing a loan -
התיישנות חוב limitation of debts -
הנזלת חוב monetize the debt -
התיישנות שיק limitation of check -
הנחה concession -
התיישנות תובענה limitation of action -
הנחה כספית settlemnt discount -
התכווצות פיקדונות deposit contration -
הנחה עונתית seasonal discount -
התלייה layoff -
הנחות בשלשלת chain discount -
התנגדות resistance -
הנחלה מוחמצת lapsed legacy -
הנחת מזומנים cash discount -
התנייה covenant -
הנחת מחזור volume discount -
התנייה מכללא implied covenant -
הנפקה issue -
התנייה מסייגת restrictive covenant -
הנפקה במכרז issue by bid -
התנייה מפורשת express covenant -
הנפקה בניכיון issue at discount -
התנייה פיננסית financial covenant -
התנייה שלילית negative covenant -
הנפקה בפרמיה issue at premium -
התנית שירות tie-in service -
הנפקה חדשה new issue -
התערבות מעוקרת sterilized intervention -
הנפקה טובה good issue -
התערבות, מכניזם intervention mechanism -
הנפקה ישירה direct placement -
התפרקות disolution -
התקן device -
הנפקה ללקוחות sale of stock to customers -
התקשחות מחירים price rigidity -
הנפקה לעובדים sale of stock to employees -
התקשחות שוק hardening market -
הנפקה לשוק הראשוני primary market issue -
התקשרות מחייבת firm commitment -
התראה warning -
הנפקה מועדפת privilege issue -
התרחבות עסקית business expansion -
הנפקה מיוחדת special issue -
התרחבות פיקדונות deposit expansion -
הנפקה נשנית re-issue / seasoned issue -
התרסקות capitulation -
הנפקה עדיפה senior issue -
התרשלות laches -
הנפקה פחותה junior issue -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות