לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דיווח reporting -
דיווח מגזרי segmental reporting -
דאו־ג'ונס Dow-Jones -
דיווח מחדש restatement -
דבוקת שליטה controlling block -
דיווח מיידי immediate report -
דיווח על עסקות transactions reporting -
דיווח פיננסי financial reporting -
דגל flag -
דיווח רבעוני quarter report -
דיווח שנתי annual report -
דה־יורה de-jure -
דה־פקטו de-facto -
דיווידנד אקראי special dividend -
דה-רגולציה deregulation -
דהירה runaway -
דיווידנד ביניים interim dividend -
דו־משמעי ambiguous -
דיווידנד בכורה preference dividend -
דואר mail -
דואר אלקטרוני electronic mail -
דואר רשום registered mail -
דיווידנד בעין in kind dividend -
דוב bear -
דיווידנד בפיגור dividend in arrears -
דוגמת חתימה signature specimen -
דיווידנד הוני capital dividend -
דוח report / statement -
דיווידנד הכנסה income dividend -
דוח אחוזי percentage statement -
דיווידנד לא צביר on cumulative dividend -
דוח איגרות חוב להמרה convertible bonds statement -
דיווידנד למניה dividend per share -
דוח ארעי provisional report -
דיווידנד מדומה phony dividend -
דוח אשראי credit report -
דיווידנד מוצהר declared dividend -
דוח ביניים interim statement -
דיווידנד מיוחד special dividend -
דוח ביניים כספי interim financial statement -
דיווידנד על מניות בתעודת סל dividend on stocks of exchange traded fund -
דוח ביצוע performance report -
דיווידנד צמוד לרווחים fluctuting earnings dividend -
דוח ביקורת auditor's report -
דיווידנד רגיל regular dividend -
דוח בנק bank statement -
דוח דלם Dahlem report -
דיווידנד שנתי annual dividend -
דוח הון עצמי statement of stockholder's equity -
דוח התאמה reconciliation statement -
דיוקן שוק market profile -
דוח חודשי monthly statement -
דילוג על דיווידנד passing the dividend -
דוח חצי־שנתי semi-annual statement -
דילול dilution -
דוח ייעוד רווחים appropriation statement -
דילול הון מניות dilution of share capital -
דוח יסוד foundation statement -
דילול מלא full dilution -
דוח יתרת לקוחות clients balance statement -
דילול שותפים dilution of partners -
דוח כספי financial statement -
דילר dealer -
דוח כספי חזוי forward financial statement -
דוח כספי לכל המטרות all purpose financial statement -
דין justice -
דוח כספי למטרות כלליות general purpose financial statement -
דוח כספי מקדים forward financial statement -
דוח כספי מקובץ combined financial statement -
דין קדימה preferential right -
דוח כספי משולב combined financial statement -
דיני חוזים law of contracts -
דוח כספי של מנפיקי חוץ forign issuers financial statements -
דיני חיובים law of obligations -
דוח כספי של קרן נאמנות unit trust financial statements -
דיני יושר equity law -
דוח כספי שנתי annual financial statement -
דיני ניירות ערך securities laws -
דוח כתבי אופציות warrants statement -
דיני קניין law of titles -
דוח לכאורה pro-forma statement -
דיני ראיות law of evidence -
דוח לפי נייר ערך statement by security -
דינמיקה עסקית industrial dynamics -
דוח מיידי immediate report -
דיסקונט discount -
דוח מימוש וחיסול statement of realization and liquidation -
דיפלציה deflation -
דוח מימי blue sky statement -
דירוג rating -
דוח מנהלים directors report -
דירוג rating -
דוח מעמד status report -
דירוג (2) grading -
דוח מעמד פיננסי statement of financial position -
דוח מצב statement of affairs -
דירוג איכותי quality rating -
דוח מצב (2) statement of condition -
דירוג אשראי credit rating -
דוח מצב חשבון statement of account -
דירוג אשראי בינלאומי international credit rating -
דוח מצב עסקים business condition statement -
דירוג גבוה high grade -
דוח מצב פעילות activity status report -
דירוג הון capital rating -
דוח מקוצר bobtail statement -
דירוג חברות rating of companies -
דוח מקוצר (2) shortform statement -
דירוג מעלות Maalot rating -
דוח משווה comparative statement -
דירוג מפוצל split rating -
דוח נכסי קופה funds' assets statement -
דירוג ניירות ערך securities rating -
דוח סטטוטורי statutory statement -
דירוג נמוך low grade -
דוח עומדות פתוחות open positions statement -
דירוג סטנדרט אנד פור Standard and Poor rating -
דוח פעולות מיוצב stabilized operation statement -
דוח פערים gap report -
דירוג קרנות funds grading -
דוח קניות ומכירות purchase and sale statement -
דירקטור director -
דוח רבעוני quarterly statement -
דירקטור חיצוני external director outside director -
דוח רגישות מק"מ makam sensitivity statement -
דירקטור חליף alternate director -
דוח רווח והפסד profit and loss statement -
דוח שווי נקי net worth statement -
דירקטוריון בנק Bank Directorate -
דוח שוטף current statements -
דירקטוריון הבורסה stock exchange directorate -
דוח שנתי annual report -
דל קרדרה del-credere -
דוח תוצאות הנפקה issue's outcome statement -
דליפת מטבע currency leakage -
דוח תיאום adjusting statement -
דלתא delta -
דוח תקופתי periodic report -
דמי אפשור facility fee -
דוח תשואות yield statement -
דמי בנק bank charges -
דוחה כרישים shark repellent -
דמי בקשה application money -
דוחק stringency -
דמי גבייה collection fee -
דולר dollar -
דמי גמולים contribution -
דולריזציה dollarization -
דמי דחייה backwardation -
דופק כמו שעון like clockwork -
דמי המרה conversion charge -
דוקומנטים לגוביינא documents collection -
דמי המתנה demurrage fee -
דחייה deferment -
דמי הסכמה assumption fees -
דחייה (2) rejection -
דמי העברה transfer fee -
דחייה (3) carry over -
דחיית ביצוע forbearance -
דמי השהייה demurrage fee -
דחיית מועדים deferment of dates -
דמי התחייבות stand-by fee -
דחיית פקודות rejection of orders -
דמי טיפול handling charge -
דחיית תשלום suspension ofpayment -
דמי טיפול (2) negotiation fee -
דמי ייעוץ advisory fee -
דיבידנד אירי Irish dividend -
דמי יצירה origination fee -
דיבידנד אקראי special dividend -
דמי משמרת depository fee -
דמי ניהול management fee -
דיבידנד ביניים interim dividend -
דמי ניהול חשבון account management fee -
דיבידנד בכורה preference dividend -
דמי ניהול קבועים fixed management fee -
דמי סיכון risk charge -
דמי עמילות brokerage -
דמי רישום filing fee -
דיבידנד במזומן רגיל regular cash dividend -
דמי רישום (2) registration fee -
דמי שירות service charge -
דיבידנד בעין in kind dividend -
דמי שירות (2) administrative fee -
דיבידנד בפיגור unpaid dividend -
דמי שמירה safekeeping charges -
דיבידנד הוני capital dividend -
דמי תיווך brokerage fee -
דיבידנד הכנסה income dividend -
דנומינציה denomination -
דיבידנד חיסול liquidating dividend -
דע את הלקוח know your customer -
דיבידנד חלקי partial dividend -
דף חשבון bank statement -
דיבידנד חפוז nimble dividend -
דפוס היפוך reverse patern -
דיבידנד יחסי pro-rate dividend -
דפוס המשך continuation pattern -
דיבידנד לא־צביר non-cumulative dividend -
דפוס הפצה distribution pattern -
דיבידנד להלכה constructive dividend -
דפוס התייצבות consolidation pattern -
דיבידנד למניה dividend per share -
דפוס התנהגות behavior pattern -
דיבידנד לתשלום unpaid dividend -
דפוס צבירה accumulation pattern -
דיבידנד מדומה phony dividend -
דפלציה deflation -
דיבידנד מהוון capitalized dividend -
דרגה ספקולטיבית speculative grade -
דיבידנד מובטח guaranteed dividend -
דרגת השקעה investment grade -
דיבידנד מוטל projected dividend -
דרומה southward -
דיבידנד מוכרז declared dividend -
דרייב־אין drive-in -
דיבידנד מושמט omitted dividend -
דריכה במקום stagnation -
דיבידנד מיוחד special dividend -
דרישה demand -
דיבידנד מצטבר accumulated dividend -
דיבידנד משווה equalizing dividend -
דרישה בפיגור call in arrears -
דיבידנד משתתף participating dividend -
דרישה לתוספת call of more -
דיבידנד נדחה deferred dividend -
דרישה סופית final demand -
דיבידנד נצבר accrued dividend -
דרישות כשירות eligibility equirements -
דיבידנד סוף שנה year-end dividend -
דרישות רישום listing requirements -
דיבידנד סופי final dividend -
דרישת אישור authorization request -
דיבידנד פטור ממס non-taxable dividend -
דיבידנד פירוק liquidating dividend -
דיבידנד צביר cumulative dividend -
דרישת מזומנים margin requierment -
דיבידנד צמוד לרווחים fluctuating earnings dividend -
דרישת נזילות reserve requirement -
דיבידנד צפוי prospected dividend -
דרישת רזרווה reserve requirement -
דיבידנד קבוע fixed dividend -
דרישת תשלום call / demand for money -
דיבידנד רגיל regular dividend -
דיבידנד שלא הוצהר undeclared dividend -
דרך החלון out the window -
דיבידנד שנתי annual dividend -
דרך המלך main street -
דיבידנד תעודות scrip dividend -
דיו מגנטית magnetic ink -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות