לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
בכירות seniority -
ב"ד XD -
בכל כיוון each way -
ב"ה ex bonus -
בכסף at the money -
ב"ז XR -
בלו צ'יפ blue chip -
ב"ח PF -
בלון balloon -
ב"ת XC -
בלוק block -
בא־כוח attorney -
בלי ex -
בא־כוח בפועל attorney in fact -
בלי הוצאות sans frais -
בא־כוח חוקי legal representative -
בלי זכות חזרה non recourse / without recourse -
בא־כוח עוזר next friend -
בלי להשפיע על השוק participate but do-not initiate -
בא־כוח רשום attorney of record -
באדום in the red -
בלי פרוטסט retour sans protest -
באזל 1 / באזל 2 Basel 1 / Basel 2 -
בלי שינוי limited price order / no-change order -
בגיר adult -
בלי שכל no-brainer -
בליטה bulge -
בדיקת המלצה reference check -
בליק ושולס, מודל black and schols model -
בדיקת נאותות due diligence -
בלנקו blanco -
בדיקת נקודה spot testing -
בלעדי sola -
בדרגה שווה pari passu -
בלעדיות בשוק cornering the market -
בהפסד in loss -
בלתי הדיר irrevocable -
בהקפה on credit -
בלתי חוזר irrevocable -
בובה doll -
בוגר צעיר juvenile adult -
בלתי כלכלי uneconomic -
בוטיק boutique -
בלתי מובטח unsecured -
בול hit -
בולי הכנסה revenue stamps -
בלתי רשום unlisted -
בונדסבנק Bundesbank -
בלתי שפוי non compos menits -
בונוס bonus -
בוננזה bonanza -
במחיר נעילה at the closing price [ATC] / market on close [MOC] -
בועה bubble -
במחיר פתיחה at the opening price [ATO] / market on open [MOO] -
בוצע executed -
במחיר שוק at the market -
בורסה exchange -
בורסה אלקטרונית electronic exchange -
במקום spot -
בורסה בחוץ לארץ exchange abroad -
במרווח on margin -
בורסה בינלאומית international exchange -
בן מינו ejusdem generis -
בורסה לאומית national secutities exchange -
בן משפחה relative -
בורסה מקומית regional stock exchange -
בנאמנות escrow -
בורסה קטנה bucket shop -
בורסה שמעבר לדלפק over the counter [OTC] -
בנפרד severalty -
בנק bank -
בורסת אופציות options exchange -
בנק אינטרנטי internet bank -
בורסת ביטוח insurance exchange -
בנק אשראי credit bank -
בורסת נאסד"ק nasdaq stock exchange -
בנק בינלאומי לסילוקין bank for international settlement -
בנק גובה collecting bank -
בורסת ניירות ערך של אמריקה American stockexchange [AMEX] -
בנק המוטב beneficiary's bank -
בנק חבר associate bank -
בנק חוץ foreign bank -
בנק כללי universal bank -
בנק כתב correspondent bank -
בורר arbitrator -
בנק לחקלאות agricultural bank -
בנק למימון השקעות investment financing bank -
בוררות זבל"א arbitration by two arbitrators / one chosen by each party -
בנק לקידום עסקים business promotion bank -
בחובה in debit -
בנק לתעשייה industrial bank -
בחינה כללית general examination -
בנק מאגד consortium bank -
בחינת ציות compliance examination -
בנק מאשר confirming bank -
בטא beta -
בנק מגיב respondent bank -
בנק מוביל lead bank -
בטוחה margin / security -
בנק מודיע advising bank -
בטוחה אישית personal security -
בנק מוסר remitting bank -
בנק מורה instructing bank -
בטוחה לא סחירה non-marketable security -
בנק מורשה agent bank -
בטוחה משלימה additional margin -
בנק מורשה (2) chartered bank -
בטוחה מתעדכנת maintenance margin -
בטוחה סחירה marketable security -
בנק מחזיק depository bank -
בטוחה ראשונית initial margin -
בנק מסונף affiliate bank -
בטוחות securities / respondentia -
בנק מעביר remitting bank -
בטחונות security -
בנק מפצה reimbursing bank -
בטיחות safety -
בנק מפקיד depositing bank -
בטיחות הכנסה safety of income -
בנק מציג presenting bank -
בטיחות קרן safety of principal -
בנק מקבל receiving bank -
בטל ומבוטל null and void -
בנק מקיים confirming bank -
בטל מעיקרו void ab initio -
בנק מרכז paying agent -
בטן למעלה belly-up -
בנק נייד mobile bank -
ביאורים למאזן balance sheet notes / notes -
בנק נמשך drawee bank -
בידוק check / checking -
בנק סילוקין clearing bank -
בידוק פנימי internal check -
בנק על־אזורי super-regional bank -
בידי אחרים outstanding -
בנק עממי industrial banks -
בידיים חזקות closely held -
בנק ענפי industry bank -
ביול stamping -
בנק פועלים labour bank -
ביול שטר note stamping -
בנק פותח originating bank / issuing bank -
ביזת חברה company looting -
בנק פרטי private bank -
ביחד ולחוד jointly and severally -
בנק קורספודנט correspondent bank -
ביטוח אחריות מנהלים directors and officers / liability insurance -
בנק קורספודנטי correspondent bank -
ביטוח אחריות מקצועית professional liability insurance -
בנק קיבולים acceptance bank [Am.] / acceptance house [Br.] -
ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים directors professional liability insurance -
בנקאות אלקטרונית electronic banking -
ביטוח אינפלציה inflation insurance -
ביטוח אשראי credit insurance / credit guarantee -
בנקאות בינלאומית international banking -
ביטוח בנקאי banker's insurance -
בנקאות ביתית home banking -
ביטוח דירקטורים directors insurance -
בנקאות חיצונית external banking -
ביטוח הלוואה loan insurance -
בנקאות ישירה direct banking -
ביטוח הנפקות issues insurance -
בנקאות כל־בו department store banking -
ביטוח חיים לאשראי credit life insurance -
בנקאות להשקעות investment banking [Am.] / marchant banking [Br.] -
ביטוח חיים למפקידים depositor's life insurance -
בנקאות ממוחשבת computerized banking -
ביטוח כספים insurance money -
בנקאות מסביב לשעון twenty four hour banking -
ביטוח כספים בהעברה cash in transit insurance -
בנקאות מסחרית commercial banking -
ביטוח מוסדות פיננסיים financial institutions insurance -
בנקאות סיטונאית wholesale banking -
ביטוח מקצועי profesional insurance -
בנקאות עסקים corporate banking -
ביטוח נושאי משרה officers insurance -
בנקאות פרטית private banking -
ביטוח סיכוני סחר חוץ foregin trade risk insurance -
בנקאות צללים shadow banking -
ביטוח פיקדונות deposit insurance -
ביטוח פיקדונות deposit insurance -
ביטוח שער חליפין rate of exchange insurance -
בנקאות רב־לאומית multinational banking -
ביטוח תיק השקעות investment portfolio insurance -
ביטוח תשקיפים prospectus insurance -
בנקאות תאגידים corporate banking -
ביטול cancellation -
בנקאי banker -
ביטול (2) annulation -
בנקודת הכסף at the money -
ביטול או שינוי פקודה cancellation or chaging of orders -
בנקומט / בנקט cash machine -
ביטול הזמנה application cancellation -
בנקנוט banknote -
ביטול היסב striking out endorsement -
בסט best / at best -
ביטול הסכם rescision of agreement -
בסיס אפס zero basis -
בסיס אקוויטי equity basis -
בסיס הון בנק חוץ foreign bank capital basis -
בסיס חלות maturity basis -
בסיס חשבונאות basis of accounting -
ביטול חיוב charge off -
בסיס יתרה שנתית annual rest basis -
ביטול סמכות לשלם שיק revocation of authority to pay checks -
בסיס כסף money basis -
ביטול פסק בוררות revocation of award -
בסיס מדידה metered basis -
ביטול רישום משכנתא mortgage cancellation -
בסיס מוניטרי monetary base -
ביטול רישיון revocation of licence -
בסיס נטו net basis -
ביטול רישיון בנק revocation of bank licence -
בסיס צבירות accrual basis -
ביטול רכישה acquisition cancellation -
בסיס צמיחות accrual basis -
ביטול שטר note revocation -
בסיס רווחים profit basis -
ביטול שיק cancellation of checks -
בע"מ ltd. -
ביטול, סעיף cancellation clanse -
בעיטה בצמיגים kicking the tires -
ביטחון אישי personal security -
בעל אגרת חוב bond holder -
ביטחון במשכנתא collateral mortgage -
בעל אופציה option holder -
ביטחון משני collateral securities -
ביטחון מתמשך continuous securities -
בעל חוב creditor -
ביטחון נוסף collateral securities -
ביטחון סחיר marketable security -
בעל מניה shareholder -
ביטחון ראלי real securities -
בעל מניה לעומת שותף shareholder vs. partner -
ביטחונות collaterals -
בעל מניה רגילה ordinary shareholder -
בעל מניה רשום shareholder of record -
ביליון billion -
בעל מניות מהותי substantial stockholder -
בינומי, מודל binomic model -
בעל מניות עיקרי majority stockholder -
ביניים interim -
בעל משכנתא mortgager -
ביצוע performance -
בעל עניין stakeholder / interested party -
ביצוע (2) fill / execution -
בעל שליטה controlling person / holder of controlling interest -
ביצוע באמצעות שליח vicarious performance -
בעלות חוקית legal ownership -
ביצוע בעין specific performance -
בעלות יחיד sole proprietorship -
ביצוע חלקי (ב"ח) partial execution [PE] / partial fill -
בעלות מסתברת presumptive title -
ביצוע להלכה constractive performance -
בעלות משוערת presumptive title -
ביצוע ממשי substantial performance -
בעלות משותפת joint ownership -
ביצוע פקודה execution of orders -
בעלות שביושר equitable ownership -
ביצוע שלילי negative carry -
ביצועי קופות גמל social benefit funds performance -
בעלי עניין stakeholders -
ביצועי קרנות Funds performanee -
בעלים optioner -
ביקורת audit -
בעלים של נייר ערך owner of securities -
ביקורת (2) inspection -
בערובה in bond -
ביקורת באתר onsite audit -
בעת הצגה at sight (AS) -
בפארי at par -
ביקורת בנקים bank examination -
בפעולה on stream -
ביקורת דוחות כספיים financial statement audit -
בקרה כפולה dual control -
ביקורת חיצונית external audit -
בקרה ניהולית administrative control -
ביקורת טכנית technical audit -
בקרה פנימית internal control -
בקרה תקציבית budgetary control -
בקשה application -
ביקורת מוגבלת limited audit -
בקשה להקצאת מניות application for shares -
ביקורת מיוחדת special audit -
בקשת הלוואה loan application -
ביקורת מסורגת partial audit -
בקשת פשיטת רגל bankruptcy application -
ביקורת מקיפה comperehensive audit -
בר העברה (2) assignable -
בר־המחאה assignable -
ביקורת פיננסית financial audit -
בר־העברה transferable -
ביקורת פנים internal audit -
בר־ייצוג fungible -
ביקורת פנימית internal audit -
בר־פדיון redeemable -
ביקורת קופה cash audit -
ביקורת רציפה continous audit -
בר־צפייה foreseeability -
ביקורת שוק market audit -
ביקורת שנתית annual audit -
ביקורת תקופתית periodic audit -
ברבור שחור black swan -
ביקוש התחלתי initial demand -
ברווז צולע lame duck -
ביקוש טכני technical demand -
ברוטו gross -
ביקוש לכסף בשל ביטחון precautionary demand for money -
ברוטואיסט grossist -
ביקוש לכסף בשל ספקולציה speculation demand for money -
ברוקר broker -
ביקוש לכסף בשל עסקות transactions demand for money -
ברז tap -
ביקוש מוסדי institutional demand -
בריחה לאיכות flight to quality -
ביקוש מלאכותי artificial demand -
בריחה מכסף flight of money -
ביקוש מצרפי למניה aggregate shares demand -
בריחה מניירות ערך flight from securities -
ביקוש משקיעים investors demand הביקוש של משקיעים -
ברקוד bar code -
בשחור in the black -
בישול ספרים cook the book -
בשילות maturity -
בית דין court -
בית הוצאה house of issue -
בת־פדיון redeemable -
בתוך הכסף in the money -
בית השקעות investment house -
בתוך המיכל in the tank -
בית מסחר trade house -
בתר ex -
בתר דיבידנד (ב"ד) ex-dividend [ED] / without dividend -
בית ניכיון discount house -
בתר הטבה (ב"ה) [ED] sunob־xe -
בית עבוט lombard -
בתר הכל ex-all [EA] -
בית קיבולים accepting house -
בתר זכויות (ב"ז) ex-rights [ER] -
ביתא beta -
בתר ריבית [EI] tseretni־xe -
ביתא, אומדן beta estimation -
בתר תלוש ex-coupon [EC] -
ביתא, ניתוח beta analysis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות