א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תאגיד corporation - תאגיד אחזקה בנקאית bank holding corporation - תאגיד בינלאומי international corporation - תאגיד בנקאי bank corporation - תאגיד חוץ foreign corporation - תאגיד ישראלי Israeli corporation - תאגיד מוגבל limited corporation - תאגיד ממלכתי statutory corporation - תאגיד מסחרי commercial corporation - תאגיד נשלט controlled corporation - תאגיד עזר auxiliary corporation - תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות Federal deposit insurance corporation [FDIC] - תאגיד ראלי real corporation - תאגיד רשום registered corporation - תאוריה theory - תאריך date - תאריך בשטר date of draft - תאריך דרישה call date - תאריך הפרדה separation date - תאריך למפרע backdating - תאריך מאוחר forward dating - תאריך מוקדם backdating - תאריך מימוש exercise date - תאריך ניצול exercise date - תאריך סגירה closing date - תאריך סופי terminal date - תאריך פדיון redemption date - תאריך פדיון (2) call date - תאריך פקיעה expiration date - תאריך פרעון payment date - תב"מ UF - תביעה suit - תביעה (2) claim - תביעה ייצוגית class action - תביעה ישירה direct claim - תביעה כנגד נכס claim against property - תביעה כנגד עסק claim against business - תביעה לא קצובה unliquidated claim - תביעה מושהית delayed claim - תביעה משפטית law suit - תביעה נגדית counter claim - תביעה נגזרת class action - תביעה תלויה contingent claim / outstanding claim - תביעת חוב debt claim - תביעת כזב false claim - תבנית pattern - תבנית מרוצצת כתף reverse head and shoulders pattern - תגובה reaction - תגמול benefit - תגמולי ביטוח insurance benefits - תגמולי נושאי משרה directors and officers benefits - תגמולים proceeds - תובענה ייצוגית class action - תווכן broker - תווכן כספים money broker - תוחלת שיעור התשואה expected value of the rate of return - תוחלת תשואה expected return - תוכנית השקעה חודשית monthly investment plan (MIP) - תוכנית השקעה מחדש rollover plan - תוכנית חיסכון savings plan - תוכנית חיסכון מאושרת approved saving plan - תוכנית חסכון מאושרת approved saving plan - תוכנית להתרחבות עסקית business expansion scheme - תוכנית לרכישת מניות stock purchase plan - תוכנית מגירה contingency plan - תוכנית מט"חית foreign exchange plan - תוכנית משיכה חודשית withdrawal plan - תוכנית פונזי Ponzi scheme - תוכנית פנסיה pension plan - תוכנית קצבה pension plan - תום לב good faith - תומך backer - תוספת בחליפין boot - תוספת העלות cost of carry - תוספת מחיר payup - תוספת מימוש exercise money - תוספת סיכון risk addition - תוספת ריבית בשל חריגה excess rate addition - תופעת מדד index phenomenon - תופעת מינסקי Minsky moment - תוצא effect - תוצא ינואר january effect - תוצא לקוח clientele effect - תוצא מנוף leverage effect - תוצא עדר band wagon effect - תוצא פישר Fisher effect - תוצאות הנפקה floatation outcome - תוקף raider - תור queue - תורם donor - תורת הכל או לא כלום all or nothing theory - תורת זמינות אשראי credit availability theory - תורת תימחור ארביטראז arbitrage pricing theory - תורת תיק השקעות מודרני modern portfolio theory - תורת תיקים portfolio theory - תזוזה טכנית technical move - תזוזת נכסים asset shift - תזכורת tracer / tickler - תזכיר התאגדות memorandum of association - תזמון timing - תזמון שוק market timing - תזרים הון capital flow - תזרים מזומנים חופשי free cash flow - תזרים מזומנים מהוון discounted cash flow [DCF] - תזרים מזומנים נטו net cash flow - תחום limit - תחום מרווח touch - תחושת שוק market sentiment - תחזיר turn - תחזיר מלא round turn - תחזית דיבידנד dividend forecast - תחזית דירוג אשראי credit rating forecast - תחזית נאיבית naive forecast - תחזית פיננסית financial forecasts - תחלוף subrogation - תחליף מטבע currency substitution - תחליף מיידי same-day substitution - תחליף מניה stock equivalent - תחליפי מזומן cash eqvivalent - תחליפי מזומנים cash equivalent - תחנת יציאה exit station - תחתיות עולות rising bottoms - תחתית יחידה single bottom - תחתית כפולה double bottom - תחתית שוק market bottom - תטא theta - תיאור מטעה misdescription - תיאוריה theory - תיאורית אורך חצאית length of skirt theory - תיאורית אספירין aspirin count theory - תיאורית דאו Dow theory - תיאורית הליפסטיק lipstick theory - תיאורית מיזם concern theory - תיארוך למפרע backdating - תיארוך מאוחר (עתידי) forward dating - תיארוך מחדש backdating - תיווך intermediation - תיווך פיננסי financial intermediation - תיווך שטרות notes intermediation - תיוק filing - תיחום אדום redlining - תינוקות מלחמה war babies - תיסוף revaluation - תיסוף (2) write up - תיק portfolio - תיק אב master file - תיק אגרסיבי aggressive portfolio - תיק אלפא־ביתי alpha file - תיק אקטיבי active portfolio - תיק דינמי dynamic portfolio - תיק הכנסה (שוטפת) income portfolio - תיק השוק market portfolio - תיק השוק market portfolio - תיק השקעות investment portfolio - תיק השקעות אפס zero investmebt portfolio - תיק השקעות פרטי private investment portfolio - תיק ייעודי dedidcated porffolio - תיק יעיל efficient portfolio - תיק לפי מידה tailor-made portfolio - תיק מדורג laddered portfolio - תיק מחוסן immunized portfolio - תיק מעשי positive file - תיק משקולות barbell portfolio - תיק נכסים פיננסיים של הציבור publics portfolio - תיק סטטי static portfolio - תיק פסיבי passive portfolio - תיק פעיל active file - תיק צמיחה growth portfolio - תיק שמרני conservative portfolio - תיקון correction - תיקון אלים violent correction - תיקון טכני technical correction - תיקון תשקיף amendment of prospectus - תכליל ביתא (של תיק) beta score (of portfolio) - תכנון פיננסי אישי personal financial planning - תל-בונד tel bond indexes - תלוי outstanding - תלוש coupon - תלוש מגולגל rolled-up coupon - תלוש נדחה deferred coupon - תלוש תשלום payment coupon - תלוש, שיעור coupon rate - תמהיל השקעות investment mix - תמונה picture - תמורה consideration - תמורה (2) proceeds - תמורה בלתי חוקית illegal consideration - תמורה בשטר consideration for bill - תמורה בת ערך valuable consideration - תמורה היסטורית historical proceeds - תמורה כוזבת illusory promise - תמורה לביצוע executory consideration - תמורה נטו net proceeds - תמורה סמלית nominal consideration - תמורת מזומן for cash - תמורת ניירות ערך securities proceeds - תמחור עתידי forward pricing - תמיכה carry - תמיכה (2) support - תמיכה (3) back - תמיכה בשוק supporting the market - תמיכת מחירים holding the market - תמצית abstract - תמצית חשבון accounts statement - תן וקח bid and ask - תנאי conditions - תנאי (2) term - תנאי אשראי credit terms - תנאי הלוואה loan provision - תנאי חוב debt provisionst - תנאי יסודי fundamental term - תנאי לדרישה call provision - תנאי מגביל limiting condition - תנאי מגביל (2) covenant - תנאי מהותי material condition - תנאי מוקדם pre-existing condition - תנאי מכללא implied condition - תנאי מפורש expressed condition - תנאי מפסיק terminating condition - תנאי מקפח depriving condition - תנאי מתלה pending warranty - תנאי פדיון מוקדם call provision - תנאי פידיון: repayment terms - תנאי פרעון repayment terms - תנאי תשלום payment terms - תנודה fluctuation - תנודה בלתי מוגבלת [תב"מ] unlimited fluctuation - תנודה חדה swing - תנודה מוגבלת limit move - תנודה מרבית מותרת limit move - תנודה משנית secondary move - תנודות מחירים אופקיות horizontal price movements - תנודות שערים rate fluctuation - תנודת שער מרבית maximum fluctuation - תנודתיות גלומה implied volatility - תנועה movement -
תנועה בחשבון account transaction - תנועות מחיר צדדיות sideways price movements - תנופת ירידה downside swing - תנופת מגמה trend swing - תנופת עלייה upside swing - תנייה stipulation - תנע momentum - תסחור merchandising - תסכונת hazard - תסכונת מוסרית moral hazard - תסכונת תזמון timing hazard - תספורת haircut - תספורת קצוצה shingle theory - תסקיר review - תעודה certificate - תעודה זמנית temporary certificate - תעודה זמנית (2) scrip certificate - תעודה חלקית fractional certificate - תעודה למוכ"ז bearer certificate - תעודה מגובת משכנתא mortgage backed certificate - תעודת אופציה warrant - תעודת אופציה רוכבת piggyback warrant - תעודת איגרת חוב bond certificate - תעודת אישור דיבידנד dividend certificate - תעודת בעלות proprietorship certificate - תעודת העברה certificate of transfer - תעודת השמדה cremation certificate - תעודת השתתפות certificate of participation - תעודת השתתפות סחירה negotiable certificate of participation - תעודת התחייבות bond - תעודת חוב certificate of indebtedness - תעודת חיוב debit note - תעודת חיסכון savings certificate - תעודת יישוב warrant of settlement - תעודת מילווה loan certificate - תעודת מלווה loan certificate - תעודת מניה share certificate - תעודת מניה למוכ"ז bearer share certificate - תעודת משכנתא mortgage certificate - תעודת נייר ערך security certificate - תעודת נייר ערך למוכ"ז bearer security certificate - תעודת נייר־ערך על־שם registered security certificate - תעודת סל exchange traded fund - תעודת סל ממונפת ultra short exchange traded fund - תעודת סל משולבת combined exchange traded fund - תעודת פיקדון certificate of deposit [CD] - תעודת פיקדון אירופאית European depository receipt - תעודת פיקדון אמריקאית American depository receipt - תעודת פיקדון ג'מבו jumbo certificate of deposit - תעודת פיקדון דולרית dollar certificate of deposit - תעודת פיקדון יורו־דולר Eurodollar certificate of deposit - תעודת פיקדון לא־סחירה non-negotiable certificate of deposit - תעודת פיקדון לזמן time deposit certificate - תעודת פיקדון לפי דרישה demand certificate of deposit - תעודת פיקדון נעולה lockup certificate of deposit - תעודת פיקדון סחירה (תפ"ס) [NCD] negotiable certificate of deposit - תעודת ציות certificate of complince - תעודת קניין document of title - תעודת ריבית interest warrant - תעודת רישום certificate of registry - תעודת רישום חברה certificate of incorporation - תערובה warranty - תערובה מכללא implied warranty - תעריף יסוד basic rate - תעריף מנחה guiding tarriff - תעריפון price list - תעשייה industry - תפ"ס NCD - תפוגה expiration - תפנית reverse - תפנית (2) spike - תפנית (3) turn around - תפנית כלפי מטה down reversal - תפנית כלפי מעלה up reversal - תצורת "דאבל־יו" W formation - תצורת "וי" V formation - תקבולים על חשבון מניות receipts on shares account - תקוע locked-in - תקופה period - תקופה ארוכה long term - תקופה בינונית medium term - תקופה לפדיון time to maturity - תקופה ממוצעת לפדיון average period to maturity - תקופה סגורה closed period - תקופה קצרה short term - תקופה קרובה near term - תקופת אופציה option period - תקופת ארכה grace period - תקופת ביניים interim period - תקופת בתר ex period - תקופת הגבלה limitation period - תקופת החזקה holding period - תקופת החזר payback period / payout time - תקופת הלוואה loan period - תקופת המרה conversion period - תקופת המתנה grace period - תקופת הפקדה depositing period - תקופת זמן tenor - תקופת חיסכון saving period - תקופת חישוב compound period - תקופת חלות מקורית original maturity - תקופת חסד grace period - תקופת מימוש exercise period - תקופת ניכיון discount period - תקופת עיכול period of digestion - תקופת פרעון, שיטת payback period - תקופת צינון cooling-off period - תקופת קבלת הזמנות orders accepting period - תקופת שטר term of bill - תקנה remedy - תקנון הבורסה stock exchange regulations - תקנות התאגדות articles of association - תקנת הציבור public rule - תקנת השוק market rule - תקף valid - תקף עד לביטול >dellecnac-llit-doog - תקף עד מועד good till date [GTD] - תקצוב הון capital budgeting - תקרה cap / ceiling - תקרת אשראי lending ceilings - תקרת אשראי (2) credit line limit - תקרת שער rate cap - תקרת תנודה limit up - תרגום מטבע חוץ foreign currency translation - תרופה remedy - תרופה בשל הפרת חוזה remedies for breach of contract - תרופה שבצדק equitable remedy - תרחיש scenario - תרנגול הודו turkey - תרשים chart - תרשימאי chartist - תשואה yield - תשואה איגרת חוב bond yield - תשואה אפקטיבית effective rate of return - תשואה ברוטו gross yield - תשואה גולמית לפדיון gross yield to redemption - תשואה גלומה wrapped in yield - תשואה דולרית dollar yield - תשואה הוגנת fair return - תשואה היסטורית historical yield - תשואה חוזית contractual yield - תשואה חייבת במס שוות ערך equivalent taxable yield - תשואה חלופית opportunity return - תשואה חציונית median yield - תשואה יומית daily return - תשואה ישירה flat yield - תשואה כוללת total return - תשואה להשקעה (return on investment (rod)): - תשואה למניה return on stocks - תשואה למניות רגילות return on common equity - תשואה לפדיון yield to maturity [YTM] - תשואה לפדיון נטו net yield to maturity - תשואה לתקופת אחזקה holding period yield - תשואה מיוחלת expected return - תשואה ממוצעת mean return - תשואה ממוצעת לפידיון average yield to maturity - תשואה מציינת indicated yield - תשואה משונתת annnualized return - תשואה נומינלית nominal return / nominal yield - תשואה נטו net return / net yield - תשואה נקובה nominal return / stated yield - תשואה נקובה יומית daily nominal yield - תשואה עודפת excess return - תשואה על בסיס שנתי annualized return - תשואה על הון עצמי equity yield - תשואה על נכסים yield on assets - תשואה צמודה linked yield - תשואה צפויה expected yield - תשואה ראלית real return - תשואה ראלית לפדיון real yield to maturity - תשואה רגילה normal return - תשואה שוות־ערך equivalent bond yield - תשואה שוטפת current yield - תשואה שוטפת ברוטו gross current yield - תשואה שוטפת לפדיון current yield maturity - תשואה שוטפת נטו net current yield - תשואה שלילית minus yield - תשואה שנתית annual return - תשואה שנתית אפקטיבית effective annual yield - תשואה שנתית לפדיון annual yield to maturity - תשואה, שיעור rate of return - תשואת איזון equalization yield - תשואת איזון שנתית balancing annual yield - תשואת בסיס basic yield - תשואת דיווידנד dividend yield - תשואת הון capital yield - תשואת הון בעלים equity s`redlohkcots return on - תשואת הזדמנות opportunity return - תשואת זיבורית junk yield - תשואת חודש mounth yield - תשואת מזומן על מזומן cash-on-cash return - תשואת מזומנים על מזומנים cash on cash return - תשואת מניה return on stocks - תשואת מניות רגילות return on common equity - תשואת סיכון risk yield - תשואת רווח earnings yield - תשואת רווחים earnings yield - תשואת ריבית interest yield - תשואת ריבית אפקטיבית efective interest yield - תשואת שווי נקי return on net worth - תשואת שוק market yield - תשואת שנה year yield - תשואת תלוש coupon yield - תשומת־לב נאותה due diligence - תשישות enervation - תשלובת congliomerate - תשלום payment - תשלום (2) disbursement - תשלום בדלפק payment on counter - תשלום במטבע קשה hard currency fee - תשלום במטבע רך soft currency fee - תשלום בפיגור late payment - תשלום דיבידנד dividend payout - תשלום דיווידנד dividend payout - תשלום חוב debt payoff - תשלום חלקי partial payment - תשלום חשבונות bill payment - תשלום חשבונות אוטומטי automatic bill payment - תשלום לשיעורין installment payment - תשלום מוקדם prepayment - תשלום מראש, סעיף payment in advance clause - תשלום משום כבוד payment for honor - תשלום נגד מסמכים payment against documents - תשלום נזק, סעיף loss payable clause - תשלום קבוע constant payment - תשלומים במעבר disbursment float - תשלומים מועדפים prior charges - תשקיף prospectus - תשקיף "אדום" red gerring - תשקיף מקדים red herring - תשקיף מתוקן revised prospectus - תשקיף פתוח open prospectus - תשקיף קרן נאמנות mutual fund prospectus - תשריר validation - תת־ערך undervaluation -