לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תנועה בחשבון account transaction -
תאגיד corporation -
תנועות מחיר צדדיות sideways price movements -
תאגיד אחזקה בנקאית bank holding corporation -
תנופת ירידה downside swing -
תאגיד בינלאומי international corporation -
תנופת מגמה trend swing -
תאגיד בנקאי bank corporation -
תנופת עלייה upside swing -
תאגיד חוץ foreign corporation -
תנייה stipulation -
תאגיד ישראלי Israeli corporation -
תנע momentum -
תאגיד מוגבל limited corporation -
תסחור merchandising -
תאגיד ממלכתי statutory corporation -
תסכונת hazard -
תאגיד מסחרי commercial corporation -
תאגיד נשלט controlled corporation -
תסכונת תזמון timing hazard -
תאגיד עזר auxiliary corporation -
תספורת haircut -
תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות Federal deposit insurance corporation [FDIC] -
תספורת קצוצה shingle theory -
תאגיד ראלי real corporation -
תסקיר review -
תאגיד רשום registered corporation -
תעודה certificate -
תאוריה theory -
תעודה זמנית temporary certificate -
תאריך date -
תעודה זמנית (2) scrip certificate -
תאריך בשטר date of draft -
תעודה חלקית fractional certificate -
תעודה למוכ"ז bearer certificate -
תאריך הפרדה separation date -
תעודה מגובת משכנתא mortgage backed certificate -
תאריך למפרע backdating -
תאריך מאוחר forward dating -
תאריך מוקדם backdating -
תעודת איגרת חוב bond certificate -
תאריך מימוש exercise date -
תעודת אישור דיבידנד dividend certificate -
תאריך ניצול exercise date -
תעודת בעלות proprietorship certificate -
תאריך סגירה closing date -
תעודת העברה certificate of transfer -
תאריך סופי terminal date -
תעודת השמדה cremation certificate -
תאריך פדיון redemption date -
תעודת השתתפות certificate of participation -
תעודת השתתפות סחירה negotiable certificate of participation -
תאריך פקיעה expiration date -
תאריך פרעון payment date -
תעודת חוב certificate of indebtedness -
תב"מ UF -
תעודת חיוב debit note -
תביעה suit -
תעודת חיסכון savings certificate -
תעודת יישוב warrant of settlement -
תעודת מילווה loan certificate -
תביעה ישירה direct claim -
תעודת מלווה loan certificate -
תביעה כנגד נכס claim against property -
תעודת מניה share certificate -
תביעה כנגד עסק claim against business -
תעודת מניה למוכ"ז bearer share certificate -
תביעה לא קצובה unliquidated claim -
תעודת משכנתא mortgage certificate -
תביעה מושהית delayed claim -
תעודת נייר ערך security certificate -
תעודת נייר ערך למוכ"ז bearer security certificate -
תביעה נגדית counter claim -
תעודת נייר־ערך על־שם registered security certificate -
תביעה נגזרת class action -
תעודת סל exchange traded fund -
תביעה תלויה contingent claim / outstanding claim -
תעודת סל ממונפת ultra short exchange traded fund -
תביעת חוב debt claim -
תעודת סל משולבת combined exchange traded fund -
תביעת כזב false claim -
תעודת פיקדון certificate of deposit [CD] -
תבנית pattern -
תעודת פיקדון אירופאית European depository receipt -
תבנית מרוצצת כתף reverse head and shoulders pattern -
תעודת פיקדון אמריקאית American depository receipt -
תגובה reaction -
תעודת פיקדון ג'מבו jumbo certificate of deposit -
תגמול benefit -
תעודת פיקדון דולרית dollar certificate of deposit -
תגמולי ביטוח insurance benefits -
תעודת פיקדון יורו־דולר Eurodollar certificate of deposit -
תגמולי נושאי משרה directors and officers benefits -
תעודת פיקדון לא־סחירה non-negotiable certificate of deposit -
תגמולים proceeds -
תעודת פיקדון לזמן time deposit certificate -
תעודת פיקדון לפי דרישה demand certificate of deposit -
תווכן broker -
תעודת פיקדון נעולה lockup certificate of deposit -
תווכן כספים money broker -
תעודת פיקדון סחירה (תפ"ס) [NCD] negotiable certificate of deposit -
תוחלת שיעור התשואה expected value of the rate of return -
תעודת ציות certificate of complince -
תוחלת תשואה expected return -
תעודת קניין document of title -
תוכנית השקעה חודשית monthly investment plan (MIP) -
תעודת ריבית interest warrant -
תעודת רישום certificate of registry -
תעודת רישום חברה certificate of incorporation -
תערובה warranty -
תוכנית חסכון מאושרת approved saving plan -
תערובה מכללא implied warranty -
תוכנית להתרחבות עסקית business expansion scheme -
תעריף יסוד basic rate -
תעריף מנחה guiding tarriff -
תוכנית מגירה contingency plan -
תעריפון price list -
תוכנית מט"חית foreign exchange plan -
תעשייה industry -
תפ"ס NCD -
תוכנית פונזי Ponzi scheme -
תפוגה expiration -
תוכנית פנסיה pension plan -
תפנית reverse -
תוכנית קצבה pension plan -
תום לב good faith -
תפנית (3) turn around -
תומך backer -
תוספת העלות cost of carry -
תצורת "וי" V formation -
תוספת מימוש exercise money -
תקבולים על חשבון מניות receipts on shares account -
תוספת סיכון risk addition -
תקוע locked-in -
תקופה period -
תופעת מדד index phenomenon -
תופעת מינסקי Minsky moment -
תוצא effect -
תקופה לפדיון time to maturity -
תוצא ינואר january effect -
תקופה ממוצעת לפדיון average period to maturity -
תוצא לקוח clientele effect -
תקופה סגורה closed period -
תוצא מנוף leverage effect -
תקופה קצרה short term -
תוצא עדר band wagon effect -
תוצא פישר Fisher effect -
תקופת אופציה option period -
תוצאות הנפקה floatation outcome -
תקופת ארכה grace period -
תוקף raider -
תקופת ביניים interim period -
תור queue -
תקופת בתר ex period -
תורם donor -
תקופת הגבלה limitation period -
תורת הכל או לא כלום all or nothing theory -
תקופת החזקה holding period -
תורת זמינות אשראי credit availability theory -
תקופת החזר payback period / payout time -
תורת תימחור ארביטראז arbitrage pricing theory -
תקופת המרה conversion period -
תורת תיקים portfolio theory -
תקופת המתנה grace period -
תזוזה טכנית technical move -
תקופת הפקדה depositing period -
תזוזת נכסים asset shift -
תזכורת tracer / tickler -
תקופת חיסכון saving period -
תזכיר התאגדות memorandum of association -
תקופת חישוב compound period -
תזמון timing -
תזמון שוק market timing -
תקופת חסד grace period -
תזרים הון capital flow -
תקופת מימוש exercise period -
תקופת ניכיון discount period -
תזרים מזומנים מהוון discounted cash flow [DCF] -
תקופת עיכול period of digestion -
תחום limit -
תקופת צינון cooling-off period -
תקופת קבלת הזמנות orders accepting period -
תחושת שוק market sentiment -
תקופת שטר term of bill -
תחזיר turn -
תקנה remedy -
תחזיר מלא round turn -
תקנון הבורסה stock exchange regulations -
תחזית דיבידנד dividend forecast -
תקנות התאגדות articles of association -
תחזית דירוג אשראי credit rating forecast -
תקנת הציבור public rule -
תחזית נאיבית naive forecast -
תקנת השוק market rule -
תחזית פיננסית financial forecasts -
תקף valid -
תחלוף subrogation -
תקף עד לביטול >dellecnac-llit-doog -
תחליף מטבע currency substitution -
תקף עד מועד good till date [GTD] -
תחליף מיידי same-day substitution -
תקצוב הון capital budgeting -
תחליף מניה stock equivalent -
תקרה cap / ceiling -
תחליפי מזומן cash eqvivalent -
תקרת אשראי lending ceilings -
תחליפי מזומנים cash equivalent -
תקרת אשראי (2) credit line limit -
תחנת יציאה exit station -
תקרת שער rate cap -
תחתיות עולות rising bottoms -
תחתית יחידה single bottom -
תרגום מטבע חוץ foreign currency translation -
תחתית כפולה double bottom -
תרופה remedy -
תחתית שוק market bottom -
תרופה בשל הפרת חוזה remedies for breach of contract -
תטא theta -
תרופה שבצדק equitable remedy -
תיאור מטעה misdescription -
תרחיש scenario -
תיאוריה theory -
תיאורית אורך חצאית length of skirt theory -
תרשים chart -
תיאורית אספירין aspirin count theory -
תרשימאי chartist -
תיאורית דאו Dow theory -
תשואה yield -
תיאורית מיזם concern theory -
תשואה אפקטיבית effective rate of return -
תשואה ברוטו gross yield -
תשואה גולמית לפדיון gross yield to redemption -
תיארוך מחדש backdating -
תשואה גלומה wrapped in yield -
תיווך intermediation -
תשואה דולרית dollar yield -
תיווך פיננסי financial intermediation -
תשואה הוגנת fair return -
תיווך שטרות notes intermediation -
תשואה היסטורית historical yield -
תיוק filing -
תשואה חוזית contractual yield -
תיחום אדום redlining -
תשואה חלופית opportunity return -
תיסוף revaluation -
תיסוף (2) write up -
תשואה יומית daily return -
תיק portfolio -
תשואה ישירה flat yield -
תיק אב master file -
תשואה כוללת total return -
תיק אגרסיבי aggressive portfolio -
תשואה להשקעה (return on investment (rod)): -
תשואה למניה return on stocks -
תיק אקטיבי active portfolio -
תשואה למניות רגילות return on common equity -
תיק דינמי dynamic portfolio -
תשואה לפדיון yield to maturity [YTM] -
תיק הכנסה (שוטפת) income portfolio -
תשואה לפדיון נטו net yield to maturity -
תיק השוק market portfolio -
תשואה לתקופת אחזקה holding period yield -
תיק השוק market portfolio -
תשואה מיוחלת expected return -
תיק השקעות investment portfolio -
תיק השקעות אפס zero investmebt portfolio -
תשואה ממוצעת לפידיון average yield to maturity -
תיק השקעות פרטי private investment portfolio -
תשואה מציינת indicated yield -
תיק ייעודי dedidcated porffolio -
תשואה משונתת annnualized return -
תיק יעיל efficient portfolio -
תשואה נומינלית nominal return / nominal yield -
תיק לפי מידה tailor-made portfolio -
תשואה נטו net return / net yield -
תיק מדורג laddered portfolio -
תשואה נקובה nominal return / stated yield -
תיק מחוסן immunized portfolio -
תשואה נקובה יומית daily nominal yield -
תיק מעשי positive file -
תשואה עודפת excess return -
תיק משקולות barbell portfolio -
תיק סטטי static portfolio -
תשואה על נכסים yield on assets -
תיק פסיבי passive portfolio -
תשואה צמודה linked yield -
תיק פעיל active file -
תשואה צפויה expected yield -
תיק צמיחה growth portfolio -
תשואה ראלית real return -
תיק שמרני conservative portfolio -
תשואה ראלית לפדיון real yield to maturity -
תיקון correction -
תשואה רגילה normal return -
תיקון אלים violent correction -
תשואה שוות־ערך equivalent bond yield -
תיקון טכני technical correction -
תשואה שוטפת current yield -
תיקון תשקיף amendment of prospectus -
תשואה שוטפת ברוטו gross current yield -
תכליל ביתא (של תיק) beta score (of portfolio) -
תשואה שוטפת לפדיון current yield maturity -
תכנון פיננסי אישי personal financial planning -
תשואה שוטפת נטו net current yield -
תל-בונד tel bond indexes -
תלוי outstanding -
תשואה שנתית annual return -
תלוש coupon -
תשואה שנתית אפקטיבית effective annual yield -
תלוש מגולגל rolled-up coupon -
תשואה שנתית לפדיון annual yield to maturity -
תלוש נדחה deferred coupon -
תשואה, שיעור rate of return -
תלוש תשלום payment coupon -
תשואת איזון equalization yield -
תלוש, שיעור coupon rate -
תשואת איזון שנתית balancing annual yield -
תמהיל השקעות investment mix -
תשואת בסיס basic yield -
תמונה picture -
תשואת דיווידנד dividend yield -
תמורה consideration -
תשואת הון capital yield -
תמורה (2) proceeds -
תשואת הון בעלים equity s`redlohkcots return on -
תמורה בלתי חוקית illegal consideration -
תשואת הזדמנות opportunity return -
תמורה בשטר consideration for bill -
תמורה בת ערך valuable consideration -
תשואת חודש mounth yield -
תמורה היסטורית historical proceeds -
תמורה כוזבת illusory promise -
תמורה לביצוע executory consideration -
תשואת מניה return on stocks -
תמורה נטו net proceeds -
תשואת מניות רגילות return on common equity -
תמורה סמלית nominal consideration -
תשואת סיכון risk yield -
תשואת רווח earnings yield -
תמורת ניירות ערך securities proceeds -
תשואת רווחים earnings yield -
תמחור עתידי forward pricing -
תשואת ריבית interest yield -
תמיכה carry -
תשואת ריבית אפקטיבית efective interest yield -
תמיכה (2) support -
תשואת שווי נקי return on net worth -
תשואת שוק market yield -
תמיכה בשוק supporting the market -
תשואת שנה year yield -
תמיכת מחירים holding the market -
תשואת תלוש coupon yield -
תמצית abstract -
תמצית חשבון accounts statement -
תשישות enervation -
תן וקח bid and ask -
תשלובת congliomerate -
תנאי conditions -
תשלום payment -
תנאי (2) term -
תשלום (2) disbursement -
תנאי אשראי credit terms -
תשלום בדלפק payment on counter -
תנאי הלוואה loan provision -
תשלום במטבע קשה hard currency fee -
תנאי חוב debt provisionst -
תשלום במטבע רך soft currency fee -
תנאי יסודי fundamental term -
תשלום בפיגור late payment -
תנאי לדרישה call provision -
תשלום דיבידנד dividend payout -
תנאי מגביל limiting condition -
תשלום דיווידנד dividend payout -
תשלום חוב debt payoff -
תנאי מהותי material condition -
תשלום חלקי partial payment -
תנאי מוקדם pre-existing condition -
תנאי מכללא implied condition -
תנאי מפורש expressed condition -
תשלום לשיעורין installment payment -
תנאי מפסיק terminating condition -
תשלום מוקדם prepayment -
תנאי מקפח depriving condition -
תשלום מראש, סעיף payment in advance clause -
תנאי מתלה pending warranty -
תשלום משום כבוד payment for honor -
תשלום נגד מסמכים payment against documents -
תנאי פידיון: repayment terms -
תשלום נזק, סעיף loss payable clause -
תנאי פרעון repayment terms -
תשלום קבוע constant payment -
תנאי תשלום payment terms -
תשלומים במעבר disbursment float -
תנודה fluctuation -
תשקיף prospectus -
תשקיף "אדום" red gerring -
תשקיף מקדים red herring -
תשקיף מתוקן revised prospectus -
תנודה משנית secondary move -
תשקיף פתוח open prospectus -
תנודות מחירים אופקיות horizontal price movements -
תשקיף קרן נאמנות mutual fund prospectus -
תנודות שערים rate fluctuation -
תשריר validation -
תנודת שער מרבית maximum fluctuation -
תת־ערך undervaluation -
תנודתיות גלומה implied volatility -
תנועה movement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות