לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שינוי alteration -
ש"ב RO -
שינוי או ביטול פקודה changing or cacellation of orders -
שאילה lending / borrowing -
שינוי יומי daily change -
שאילת מניות borrowing shares -
שאילתת מידע information query -
שינוי מהותי material change -
שבירת מעגל circuit breaker -
שינוי מחיר price change -
שבירת פיקדון deposits withdrawal -
שבר break -
שינוי נטו net change -
שבר זכויות fraction of rights -
שינוי ערך value change -
שבר יחידה breakage -
שינוי שער change of rate -
שבר יחידת מסחר fractional lot -
שינוי תנאי חוב debt restructuring -
שבר מניה fractional share -
שינות annualizing -
שבשבת bellwether -
שיעבוד incumbrance -
שגיא sagi -
שדון gnome -
שיעבוד מיוחד sprcific charge -
שדרוג upgrade -
שיעבוד ספציפי (specific charge)l: -
שואל borrower -
שיעבוד עדיף senior lien -
שובר voucher -
שובר דיבידנד dividend warrant -
שיעבוד פחות junior lien -
שיעבוד צף floating charge -
שובר הפקדה deposit slip -
שיעבוד קבוע fixed charge -
שובר מכירה selling slip -
שיעבוד רובץ blanket mortgage -
שובר נגדי counter voucher -
שיעבוד שבזכות equitable lien -
שובר עסקה transaction slip -
שיעבוד שוטף floating charge -
שובר קבלה receipt voucher -
שיעבוד שלילי negative pledge -
שובר קיום confirmation slip -
שיעבוד, סעיף lien clause -
שובר קנייה buying slip -
שיעור אחיד flat rate -
שיעור ביטולים cancelation rate -
שובר תשלום payment voucher -
שיעור בנק bank rate -
שוברים לתשלום vouchers payable -
שיעור גידול growth rate -
שוגר consignor -
שווה כסף money equal -
שיעור דיבידנד dividend rate -
שיעור הוספה load charge -
שווה ערך למניה רגילה common stock equivalent -
שיעור היוון capitalization rate -
שווי בהמרה value in conversion -
שיעור השקעה מחדש reinvestment rate -
שווי בורסאי stock exchange value -
שיעור חיובי positive carry -
שווי במימוש value in exercise -
שווי הוגן fair value -
שווי להון value to capital -
שיעור מחזור rate of turnover -
שווי מאזני book value -
שווי מאזני מתואם adjusted book value -
שיעור משיכות withdrawal ratio -
שווי מתואם at par / adjusted value -
שווי נאיבי naive value -
שיעור נקוב nominal rate -
שווי ניירות ערך securities value -
שיעור עליית מדד rate of index increase -
שווי נקוב מותאם adjusted nominal value -
שיעור פעילות activity ratio -
שווי נקי מותאם adjusted net worth -
שיעור קבוע fixed rate -
שווי על־פי בלק ושולס S & value according B -
שיעור רווח profit rate -
שווי עתידי future worth -
שיעור ריבית חסר סיכון riskless rate of interest -
שווי קובע determined value -
שווי שוטף current value -
שיעור ריבית תקני standard rate of interest -
שווי שוק market value -
שיעור שוטף spot rate -
שיעור שלילי negative carry -
שווי שוק שוטף current market value -
שיעור תלוש coupon rate -
שווי שוק של חברה companys market value -
שיעור תשואה rate of return -
שווי תיאורטי של אופציה option's theoretical worth -
שיעור תשואה אישי personal rate of return -
שווי תפעולי enterprise value [EV] -
שיעור תשואה בלתי מתואם unadjusted rate of return -
שוויון בהמרה conversion parity -
שיעור תשואה ברוטו gross rate of return -
שוויון בתשלום חובות parity in paying debts -
שיעור תשואה חסר סיכון riskless rate of return -
שוויק marketable -
שיעור תשואה חשבונאי accounting rate of return -
שווקים פיננסיים financial mardets -
שיעור תשואה חשבוני accounting rate of return -
שוחד graft -
שיעור תשואה כולל overall rate of return -
שוחר סיכון risk lover / risk seeker -
שיעור תשואה מותאם לזמן time adjusted rate of return -
שוטה במקלחת fool in the shower -
שיעור תשואה ממוצע average rate of return -
שולח נסתר undisclosed rincipal -
שיעור תשואה נומינלי nominal rate of return -
שולי בטחון margin of safety -
שיעור תשואה נטו net rate of return -
שולי ביטחון margin of safety -
שיעור תשואה פרטי private rate of return -
שולי רווח margin of profit -
שיעור תשואה ראלי real rate of return -
שום assess -
שיעור תשואה ריאלי real rate of return -
שופר kicker -
שיפוט jurisdiction -
שוק אופציות option market -
שיפוי indemnity -
שוק אחיד standard market -
שיפוי נגדי counter indemnity -
שיק cheque / check -
שוק איי-איי-אם alternative investments market [AIM] -
שיק אישי personal check -
שוק איילי deer market -
שיק בלנקו blank check -
שוק אירו־דולר Eurodollar market -
שיק בנק bank check -
שוק אלכסוני sideways market -
שיק בנקאי check / cashier's check s`reciffo -
שוק אפור gray market -
שיק דלפק counter check -
שוק בין־בנקאי interbank market -
שיק החזר refund check -
שוק בין־מקצועי של אמסטרדם Amsterdam inter-professional market -
שיק חוזר returned check -
שוק בירידה market off -
שיק חוץ foreign check -
שוק בלא מגמה non-trending market -
שיק חליפין exchange check -
שוק בלתי מתמשך discontinuous market -
שיק חלק blank check -
שוק בלתי תלוי arm`s lenght market -
שיק חריג exceptional check -
שוק גדוש heavy market -
שיק חשבון bill check -
שוק גלובלי global market -
שיק טובה accomodation check -
שוק דו־סטרי either-way market -
שיק לבן blank check -
שוק דובים bear market -
שיק ללא כיסוי uncovered check -
שוק הפוך inverted market -
שיק למוטב payee only check -
שוק השקעות חלופי alternative investments market [AIM] -
שיק למוכ"ז bearer check -
שוק חזק strong market -
שיק למשמרת check in custody -
שוק חיצוני outside market -
שיק לפקודה order check -
שוק חלופי alternative market -
שיק מאוחר postdated check -
שוק חליפין בינלאומי foreign exchange market -
שיק מאושר certified check -
שוק חלש weak market -
שיק מבוטל canceled check -
שוק יציב stable market -
שיק מוגבל limited check -
שוק כספים בינלאומי foreign money market -
שיק מוגדל raised check -
שוק כספים בינלאומי (2) international monetary market -
שיק מוגן protected check -
שוק כספים חיצוני foreign money market -
שיק מוחזר returned check -
שוק כספים מקומי domestic money market -
שיק מזויף bogus check -
שוק כריזה outcry market -
שיק מזויף (2) forged check -
שוק לא־רשמי informal market -
שיק מעוכב stop-payment check -
שוק לכסף פדיום call money market -
שיק משורטט crossed check -
שיק מתוקן altered check -
שיק נקוב במטבע חוץ check in foregin exchange -
שיק על supercheck -
שוק מאורגן organized market -
שיק עסקי company check -
שוק מגמה trending market -
שיק עצמי self check -
שוק מדשדש non-trending market -
שיק פדוי cashed check -
שוק מוטה baised market -
שיק פרוע paid check -
שוק מוטעה rigged market -
שיק פתוח open check -
שוק מוסדי institutional market -
שיק קרוע torn check -
שוק מועדי forward market -
שיק רשום registered check -
שוק מזומנים cash market -
שיק רשמי official check -
שוק מחוסל sold-out market -
שיק שהוי stale check -
שוק מטבע חוץ foreign currency market -
שיק שובר voucher check -
שוק מניות stock market -
שיק שטרם נפרע outstanding check -
שוק מסודר orderly market -
שיק שלא כובד dishonored check -
שוק מעו"ף Maof market -
שיק שסורב dishonored check -
שוק מקורבים brokers market -
שיקול דעת discretion -
שוק מקשיח hardening market -
שיקול דעת מוגבל limited discretion -
שוק משני secondary market -
שיקול דעת עסקי business judgement -
שוק משני למשכנתאות mortgage secondary market -
שיקום חברה rehabilitation of a company -
שוק מת graveyard market -
שירות אל־תור no-queue service -
שוק מתעורר emerging market -
שירות בנקאי מקיף full service banking -
שוק נגזרות פיננסיות market for derivative assets -
שירות מלא full service -
שוק נכיונות discount market -
שירות עצמי self service -
שוק נסוג receding market -
שירות שיקים preauthorized checks system -
שוק נעול locked market -
שירותי בנק אוטומטיים automatic bank services -
שוק סוחרים trader's market -
שירותי גביה collecting services -
שוק סוחרים (2) dealer market -
שירותי גבייה collecting services -
שוק סופי terminal market -
שירותי חוב debt service -
שוק סחורות commodity market -
שירותי ייעוץ advisory services -
שוק סמוראי samurai market -
שוק עולה advancing market -
שיתוף sharing -
שוק עמוק deep market -
שיתוף ברווחים profit sharing -
שוק עתידיות futures market -
שיתוף צדדים לחוזה privity of contract -
שוק פומבי auction market -
שכנוע מוסרי moral suasion -
שוק פיננסי financial market -
שכר מנהל קרן ונאמן unit trust manager and trustee fee -
שוק פיסי physical market -
שכר מנהלים directors fee -
שוק פעיל active market -
שלב המסחר בשער הנעילה at the closing price trading -
שוק פרים bull market -
שלב המסחר הרציף continuous trading stage -
שוק צר narrow market -
שלב הרצף continuous stage -
שוק רביעי fourth market -
שלב טרום־פתיחה pre-opening stage -
שוק רגיש sensitive market -
שלב מסחר הפתיחה opening trading stage -
שוק רדום slow market -
שלב נעילה closing stage -
שוק רווי מוכרים oversold market -
שלב פתיחה opening stage -
שוק רווי קונים overbought market -
שלב רציף continuous stage -
שוק רחב broad market -
שלד בורסאי public company skeleton -
שוק רך soft market -
שלוח agent -
שוק שלישי third market -
שלוחה branch -
שוק שפוף depressed market -
שליח deputy -
שוק תנודתי volatile market -
שליחות agency -
שוקת strangle -
שליחות מכללא implied agency -
שור bull -
שליחות מפורשת expressed agency -
שורה בחשבון account line -
שליחות נחזית apparent agency -
שורט short -
שורטיסט shortist -
שליטה control -
שותף לעומת בעל מניות partner vs. shareholder -
שליטה בחברה control of a company -
שותפות כללית general partnership -
שליטה למעשה effective control -
שותפות נפט oil partnership -
שליטה עקיפה indirect control -
שחזור חוב debt restructuring -
שליטה שלילית negative control -
שחזור מידע reconstruction of information -
שחיטה slaughter -
שם name -
שחיקה erosion -
שם אופציה option name -
שחלוף re-exchange -
שם חברה corporate name -
שחקן מעו"ף Maof player -
שם חוקי legal name -
שחר shahar -
שם מטעה misleading name -
שחרור release -
שם מניה share name -
שחרור חלקי partial relaes -
שם מסחרי trade name -
שחרור מאחריות release of liability -
שם עסק business name -
שחרור מחוזה discharge of contranct -
שמיטת חובות moratorium -
שחרור משכנתא release of mortgage -
שמירת דואר mail keeping -
שחרור ערב discharge of guarantor -
שמירת מירווח margin naintenance -
שחרור פושט רגל bankrupt's discharge -
שחרור, סעיף release clause -
שמירת קו holdiing the line -
שטר note -
שנאת סיכונים risk aversion -
שטר (2) deed -
שנה year -
שטר (3) draft -
שנת חלות year of maturity -
שטר - פרעון retire a bill -
שנת עסקים טבעית natural business year -
שטר אוצר treasury bill -
שנתי per annum -
שסע spike -
שעבוד lien -
שטר אשראי bill of credit -
שעות מסחר trading hours -
שטר ביחד ולחוד joint and several note -
שער rate -
שטר ביטחון security bill -
שער אחיד flat rate -
שטר בלנקו blank bill -
שער אחיד (2) uniform rate -
שטר בסדרה bills of exchange in a set -
שער אלכסון diagonal rate -
שטר בעל שיעור נייד חסום capped floating rate note -
שער אמצע middle rate -
שטר בריבית משתנה floating rate note [FRN] -
שער אקדמה forward rate -
שטר דוקומנטרי documentary bill -
שער ביניים interim rate -
שטר דיבידנד scrip dividend -
שער ביקוש demand rate -
שטר הון capital note -
שער בלבד rate only -
שטר הון נדחה deferred capital note -
שער בסיס base rate -
שטר הון נפרע לשיעורין promisory note paid by installments -
שער בתר ex rate -
שטר החזרת קניין deed of reconveyance -
שער גבוה יומי daily high rate -
שטר העברה transfer deed -
שער החלף swap rate -
שער המרה exchange rate -
שטר העברה: 1. (conveyance) -
שער המרה (2) conversion rate -
שטר התחייבות promissory note -
שער זכויות rights rate -
שטר חוב promissory note -
שער חליפין אפקטיבי ריאלי real effective exchange rate -
שטר חוב הוני capital note -
שער חליפין מיידי spot exchange rate -
שטר חוב נפרע לשיעורין promisory note paid by instalments -
שטר חליפין bill of exchange -
שער חליפין מנוהל managed exchange rate -
שער חליפין שוטף current exchange -
שטר חליפין למועד forward exchange -
שער חליפין שוטף (2) current exchange rate -
שטר חליפין לראייה sight bill of exchange -
שער חלק flat rate -
שטר חליפין מובחר prime bill of exchange -
שער יחידה unit rate -
שטר חליפין מועדי forward exchange -
שער יסודי basic rate -
שטר חליפין מסחרי commercial bill of exchange -
שער ישיר direct quatation -
שטר חליפין מקומי inland bill of exchange -
שער לווים borrowing rate -
שטר חליפין נוכרי foreign bill of exchange -
שער לומברד Lombard rate -
שטר חליפין נקי clean bill of exchange -
שער ליבו"ר Libor rate -
שטר חלק blank bill -
שער לשיקים check rate -
שטר חסר incohate bill -
שער מועדית forward rate -
שטר טובה accommodation bill -
שער מועדף preferred rate -
שער מותאם adjusted rate -
שטר כשיר eligible bill -
שער מימוש exercise rate -
שטר לא מובטח unsecured note -
שער מישתמע implied rate -
שטר לא־שלם inchoate bill -
שער מכירה selling rate -
שטר לגביה rceivable bill -
שער מלווים lending rate -
שטר לגבייה bill for collection -
שער מניה shares rate -
שטר לדרישה demand bill -
שער מניה חדשה new issue rate -
שטר לזמן term bill -
שער מניית המרה convertible stock rate -
שטר ללא ריבית non-interest-bearing note -
שטר למוכ"ז bearer bill -
שער מתואם adjusted rate -
שטר למועד period bill -
שער נייד floating rates -
שטר לפקודה order bill -
שער נייר ערך security rate -
שטר לקבל receivable bill -
שער ניכיון discount rate -
שטר לשלם payable bills -
שער נמוך יומי daily law rate -
שטר מאותר located note -
שער נעילה closing rate -
שטר מבויל stamped notes -
שער סגירה closing rate -
שטר מובטח collateral note -
שער סגירה תיאורטי theoretical closing rate -
שטר מטען bill of lading [B/L] -
שער סל מטבעות currency basket rate -
שטר מטען אווירי airway bill [AWB] -
שער עקיף indirect quotation -
שטר מטען לא־מסויג clean bill of lading -
שער פתיחה opening rate -
שטר ממואן non-accepted bill -
שער קובע record rate -
שטר מנוכה bill discounted -
שער קנייה buying rate -
שטר מניה bearer share certificate -
שער ריבית interest rate -
שטר מסחרי commercial bill -
שער ריבית אחיד flat rate of interest -
שטר משותף joint note -
שטר משכון כללי general mortae deed -
שטר משכנתא mortgage note / mortgage deed -
שער ריבית חוקי legal rate of interest -
שטר משפחתי house bill -
שער ריבית טבעי natural interest rate -
שטר מתנה gift deed -
שער ריבית טהור pure interest rate -
שטר נאמנות indenture -
שטר סולו single-name paper -
שער ריבית לזמן term structure of interest rate -
שטר סחורה commodity paper -
שטר פיננסי finance bill -
שער ריבית נייד floating interest rate -
שטר צמית בעל ריבית ניידת perpetual floating rate note -
שטר ראשוני original bill -
שער ריבית ראלית real interest rate -
שטר של חברה corporate note -
שער ריבית שוטף market rate of interest -
שער ריבית שולית marginal rate of interest -
שער ריבית של המשק prime interest rate -
שטרות לפרעון notes payable -
שער ריבית שנתית annual percentage rate -
שטרות מגובים mortgage payables -
שער ריבית תקנית standard rate of interest -
שער שוטף, שיטת current rate method -
שטרם נפרע outstanding -
שער שוק market rate -
שיא climax -
שער תיאורטי theoretical rate -
שיא כפול double top -
שיא מכירות selling climax -
שערי חליפין מרובים multiple exchange rates -
שיא משולש triple top -
שיא שוק market top -
שק ע"ע שֵיק. -
שידול soliciation -
שק בנקאי cashier's check -
שיחת ועידה teleconference -
שק דחוי post dated check -
שיטה טכנית technical method -
שק חול sandbag -
שיטה מסחרית mercantile method -
שק חליפין exchange check -
שיטות הערכה appraisal methods -
שק למוטב payee only check -
שיטת אקוויטי equity method -
שק למוכ"ז check to bearer -
שיטת הודעה advice method -
שק לפקודה order check -
שיטת החזר השקעה multiplier investment recovery method -
שק מאושר certitied check -
שיטת הרצף continuous trading system -
שק מעותד postdated check -
שיטת מטבע מנוהל managed monetary system -
שק משולם paid check -
שיטת מכפיל multiplier method -
שק מתוקן altered check -
שיטת מסחר trading method -
שק עצמי self check -
שיטת ניכוי כולל total deduction method -
שק פרוע (paid check) : -
שיטת שווי מאזני book value method -
שק רע bad check -
שיטת תרחישים scenario method -
שק שובר voucher check -
שיטת תשלום payment method -
שק שטרם נפרע outstanding check -
שילוב integration -
שק שלא כובד dishonored check -
שילוב אינטרסים community of interest -
שקיפות מחיר price transparency -
שימור הון preservatikon of capital -
שימוש ביחסים פיננסיים use of financual ratios -
שימוש במידע פנים insider trading / use of inside information -
שקע sag -
שימוש מיטבי highest and best use -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות