לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ריבית ראלית real interest -
ראיה evidence -
ריבית רגילה ordinary interest -
ראיה בעל־פה parole evidence -
ריבית רעיונית conceptual interest -
ראיה לכאורה apparently evidence -
ריבית רציפה continuity interest -
ראיה נסיבתית circumstantial evidence -
ריבית שהורווחה וטרם נגבתה interest earned but not collected -
ראלי של תחילת שנה begining of year rally -
ריבית שהורווחה וטרם שולמה interest earned but not collected -
ראש וכתפיים head and shoulders -
ריבית שוטפת current interest -
ראשי פרקים highlights -
ריבית שנתית annual interest -
רב־מטבעות multicurrency -
ריבית שנתית מתואמת annualized percentage rate -
רבעון quarter -
ריבית שנתת מתואמת annualized interest -
רגישות אופציה option sensitivity -
ריבית תלוש coupon rate -
רגישות לריבית interest sensitivity -
ריבית תלת־חודשית quaterly interest -
רגישות שוק market sensitivity -
ריבית תקופתית periodic interest -
רו rho -
ריווי שוק saturation campaign -
רוב מיוחס privileged majority -
ריט REIT -
רוב רגיל simple majority -
ריכוז אמצעים pooling of funds -
רווח או הפסד מניירות ערך gain or loss from securities -
ריכוז התחייבויות central liability -
רווח בלתי מחולק undistributed profis -
רווח בלתי־ממומש unrealized profits -
רינג, שיטת ring method -
רווח בסיסי למניה primary earnings per share -
רישוי בורסה stock exchange licensing -
רווח בסתר secret profits -
רישוי סוכנים licensing of brokers -
רווח בר־חלוקה distributable frofit -
רישום recordation -
רווח הון ארוך טווח long-term capital gains -
רישום (2) registration -
רווח הון בלתי ממומש unrealized capital gain -
רישום (3) listing -
רווח הון לטווח קצר short-term capital gains -
רישום העברה registration of transfer -
רווח הון ממומש realized capital gain -
רישום חברה registration of a company -
רווח הון שלילי negative capital gain -
רישום חוצה־גבולות cross-border listing -
רווח המרה exchange gain -
רישום כפול dual listing -
רווח חשבונאי accounting profit -
רווח לאחר מס profit after taxes -
רישום מדף shelf registration -
רווח להלכה paper profit -
רישום נדחה deferred posting -
רווח למניה earnings per share -
רישום נייר ערך listing of securities -
רווח למניה מוקצה committed earnings per share -
רישום על־גב piggy-back registration -
רווח למניה על בסיס דילול מלא fully diluted earnings per share -
רישום עסקות transactions registration -
רווח למניה, התאמת earning per share adjustments -
רישום פעולה בחשבון account transaction recording -
רווח לפני ריבית ומס earnings before interest and tax [EBIT] -
רישום פעולה שבוטלה cancelled transaction recording -
רווח מגולם grossed-up profit -
רישום שיעבוד lien registration -
רווח מוקצה למניה committed earnings per share -
רישום תאגיד registration of corporation -
רישום: registration -
רווח מניירות ערך profits from securities -
רישיון licence -
רווח מסבב מהיר short swing profits -
רישיון בנק bank's license -
רווח מסחרי trading profit -
רישיון זמני certificate of convenience -
רווח משונת annualized profit -
רישיון יבוא import licence -
רווח משתייר residual profit -
רישיון יצוא export license -
רווח נטו net profit -
רישיון לפעול trading certificate -
רווח נקי net profit -
רכוש בלתי־מוחשי intangible property -
רווח נקי למניה net profits per share -
רכוש גשמי corporeal property -
רכוש הכלל public domain -
רווח על־תנאי contingent profit -
רכוש יחיד estate in severalty -
רווח ראלי real gain -
רכוש לא־השקעתי non-investment property -
רווח ראשוני למניה primary earnings per share -
רכוש מוחשי tangible property -
רווח תפעולי operating profit -
רכוש נטוש abandoned property -
רווחיות profitability -
רווחיות צפויה expected profitability -
רכוש פרטי private property -
רווחים לחלוקה distributable profits -
רכוש קבוע fixed assets -
רווחים מחולקים distributed profits -
רכוש רוחני intelectual property -
רכיסה, סעיף zipper clause -
רכישה acquisition -
רוטציה rotation -
רכישה (2) purchase -
רוכש אופציה option buyer -
רכישה באשראי margin trading -
רחוק distant -
רכישה בחלקים acquisition in parts -
ריאקציה reaction -
ריבית בנק ישראל bank of Israel interest -
רכישה חוזרת repurchase / buy back -
ריבית בקו ישר straight-line interest -
רכישה מחוץ לשוק off-market purchase -
ריבית ברוטו gross interest -
רכישה ממונפת leveraged buy-out -
ריבית גלומה wrapped-in interest -
ריבית דביטורית debit interest -
רכישת ניירות ערך securities purchasing -
ריבית דריבית compound interest -
רכישת פיזור buy a spread -
ריבית זכות credit interest -
רכישת פתיחה opening transaction -
ריבית זקופה imputed interest -
רכישת שליטה acquiring control -
ריבית חובה debit interest -
רכש מפצה buy-in -
ריבית חוזית contractual interest -
רמז tip -
ריבית חוקית legal interest -
רמת התנגדות resistance level -
ריבית חזויה anticipated interest -
רמת סיכון level of risk -
ריבית חלופית alternative interest -
רמת שערים rates level -
ריבית חריגה excess rate -
רמת תמיכה support level -
ריבית חשב כללי accountant general interest -
רפו REPO -
ריבית טהורה pure interest -
רפורמת בכר Bahar reform -
ריבית יומית daily interest -
רפיון slack -
ריבית לווים borrowing rate -
רץ run -
ריבית לקבל interest receivable -
רצועת ניוד exchange rate band / currency band -
ריבית לשלם interest payable -
רציפות הצמדה linkage continuity -
ריבית מדויקת exact interest -
רציפות זכויות continuity of rights -
ריבית מוגדרת explicit interest -
רציפות מסחר continuation of trade -
ריבית מוחזרת refundable interest -
רציפות קיום continuity of existence -
ריבית מוניטרית monetary interest -
רצף / שיטת הרצף continuous trading -
ריבית מוסווית hidden interest -
רצף ג'מבו jumbo continuous trading -
ריבית מופרזת exaggerated interest -
רצף נגזרים derivatives continuous trading -
ריבית מלווים lending interst -
רצף קרנות funds continuous trading -
ריבית מצטברת accrued interest -
רצפה floor -
ריבית מק"מ short-term loan interest -
רצפת סיכון risk floor -
ריבית מקסימלית maximum interest rate -
רצפת שער rate floor -
ריבית מראש interest in advance -
רצפת תנודה limit down -
ריבית מרבית maximum interest rate -
רקורד record -
ריבית משונתת annualized interest -
ריבית משתמעת implicit interest -
רשומות Reshumot / official gazzette -
ריבית משתנה variable interest -
רשות שיפוטית jurisdiction authority -
ריבית מתואמת adjusted interest -
רשימה חוקית legal list -
ריבית נדחית deferred interest -
רשימה מאושרת approved list -
ריבית נומינלית nominal interest -
ריבית ניידת floating interest -
רשימה שחורה black list -
ריבית ניכיון discount rate -
רשימת השגחה watch list -
ריבית נצברת accrued interest -
רשימת טיפאני Tiffany list -
ריבית נצברת לקבלה accrued interest receivable -
ריבית נצברת לתשלום accrued interest payable -
רשימת נושים creditors list -
ריבית נקובה stated interest -
רשימת פורבס Forbes listing -
ריבית עוגן ancor interest -
רשימת פורצ'ן Fortune listing -
רשימת שיקים check list -
ריבית על חוב מס interest o tax debt -
רשימת תיוג check list -
רשימת תפוצה mailing list -
ריבית פיגורים interest for delay -
רשלנות negligence -
ריבית פיצויים compensation interest -
רשלנות מקצועית professional negligence -
ריבית פריים prime rate -
רשם חברות registrar of companies -
ריבית פשוטה simple interest -
רשם מניות stock registrar -
ריבית צבורה accumulated interest -
רשת chain -
ריבית צבירה comulative interest -
רשת החלף swap network -
ריבית צמודה indexed interest -
רשת מוסדית institutional network system -
ריבית קבועה fixed interest -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות