א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
קבוצה group - קבוצה חוסמת ring - קבוצות סיכון risk categories - קבוצת איגרות חוב group of bonds - קבוצת מכירה selling group - קביעה fixation - קביעת מחיר fixing the price - קבל acceptor - קבלה receipt - קבלת הלוואה borrowing - קבלת הצעה ע"ע קיבול. - קדימות priority - קדירה pot - קדם־הנפקה pre-issue - קדם־שוק pre-market - קו אדום red line - קו אשראי credit line - קו אשראי אירופאי euro line - קו אשראי בלתי הדיר non revolving line of credit - קו אשראי בלתי חוזר non-revoving line of credit - קו אשראי הדיר revolving line of credit - קו אשראי חוזר revolving line of credit - קו אשראי מאושר approved line of credit - קו החזרה reversal line - קו החלף swap line - קו התנגדות resistance line - קו ישר straight line - קו ישר, שיטת straight line method - קו מגביל limiting lines - קו מגמה יורד downward trend line - קו מגמה עולה upward trend line - קו מנחה guide line - קו ניכיון line of discount - קו עלייה־ירידה advances-decline line - קו פעולה policy - קו רווח profit line - קו שולט dominant line - קו שוק ההון capital market line [CML] - קו תמיכה support line - קובץ הודעות collection of notices - קובץ נוהלי מסחר trading procedure file - קוד code - קוד קווים bar code - קוורום quorum - קול מכריע casting vote - קום cum - קומבינציה combination - קומיסר commissioner - קומת ביניים mezzanine level - קונה buyer - קונה אופציה option buyer - קונה אופצית מכר put buyer - קונה אופצית רכש call buyer - קונים בלבד buyers only - קונים מוסדיים institutional buyers - קונים פרטיים individual buyers - קונצרן concern - קוסט פלוס cost plus - קוספי kospi - קופאי cashier - קופה מנייתית stock oriented provident fund - קופה מרכזית לפיצויים central fund for severance pay - קופה קטנה petty cash fund - קופסה box - קופת גמל בנקאית bank provident fund - קופת גמל כללית general provident fund - קופת גמל לחופשה provident fund for vacation - קופת גמל למטרה מיוחדת provident fund for special purposes - קופת גמל לעצמאיים provident fund for self employed persons - קופת גמל לפיצויים provident fund for severance pay - קופת גמל לקיצבה משלמת paying pension fund - קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת paying pension fund non- - קופת גמל מגזרית sectorial social benefit fund - קופת גמל מסלולית oriented provident fund - קופת גמל פרטית private provident fund - קופת צדקה eleemosynary - קופת קצבה (פנסיה) pension fund - קופת תגמולים provident fund - קופת תגמולים אישית individual retirement account [IRA] - קורות אשראי credit history - קורות חשבון account history - קושר עסקה finder - קח ask - קח או שלם take or pay - קח ושלם take and pay - קח ותן ask and bid - קטין minor - קיבול acceptace - קיבול בנקאי bank acceptance - קיבול חלקי partial acceptance - קיבול כללי general acceptace - קיבול מאותר located acceptance - קיבול מסויג qualified acceptance - קיבול מסחרי trade acceptance - קיבול מקומי domestic acceptance - קיבול משום כבוד acceptance for honor - קיבול על תנאי conditional acceptance - קיבול שטר חליפין acceptance of bill of exchang - קיבולת שוק כוללת overall market capacity - קיבוע pegging the market / pegging - קיבוע (2) lock-in - קיבוע מחיר price pegging - קיבוע רווחים lock-in profits - קיבוע שערי חליפין pegging the exchange - קיום ratification - קיום (2) confirmation - קיום (3) confirm - קיום (4) validation - קיום (5) approve - קיזוז offset - קיזוז הדדי mutual offset - קיזוז חשבונות accounts setoff - קיזוז ניירות ערך securities setoff - קיזוז פנימי internal setoff - קיזוז פקודות matched bargains or bids - קיטוב polarization - קיטום truncation - קיטוע cut off - קילוף stripping - קילוף דיבידנד divident stripping - קילוף נכסים asset stripping - קיפאון stagnation - קליע bullet - קלפי poll - קמט wrinkle - קמירות convexity - קנגורו kangaroo - קנה ועשה שיעורי בית buy and homework - קנה ושכח buy and forget - קנייה buying - קנייה (2) purchase - קנייה (3) long - קנייה במקור buying at source - קנייה חוזרת repurchase - קנייה חוזרת, הסכם repurchase agreement - קנייה מועדית forward buying - קנייה נגדית counter purchase - קניין בלתי סחיר non-merchantable title - קניין בלתי סחיר (2) non-negotiable title - קניין חוקי legal title - קניין להלכה naked title - קניין מושלם just title - קניין נקי quiet title - קניין סחיר marketable title - קניין שבזכות equitable title - קניית אוכף long straddle - קניית אופצית מכר long put - קניית אופצית רכש long call - קניית חובות purchase of receivables - קניית חוזה סינטטי synthetic long future - קניית חוזה עתידי long future - קניית חסר short purchase / short covering -
קניית יתר overbought - קניית יתרה buying on balance - קניית מניה going long [AM] - קניית מרווח buy a spread - קניית מרווח אופטימי optimic long spread - קניית מרווח פסימי pesimic long spread - קניית סגירה closing sale - קניית סטראפ long strap - קניית סטריפ long strip - קניית עומדה long option position - קניית פרפר long butterfly - קנס penalty - קנס בשל משיכה מוקדמת early withdrawal penalty - קנס בשל תשלום מוקדם prepayment penalty - קנס פיגורים penalty for delay - קנס שבירה withdrawal penalty - קנס, סעיף penaltyclaues - קפוא frozen - קפיצה מטרימה gun jumping - קצבאי pensioner - קצבה pension - קצבה מוקדמת early pension - קצבה מזערית minimal pension - קצבה מיוצבת funded pension - קצבה מצטברת funded pension - קצבה מקיפה comprehnsive pension - קצבה משתתפת participating pension - קצבה תקציבית budgeted pension - קצבת אלמנה widow's pension - קצבת זקנה old age pension - קצבת ילדים child allowance / child benefit - קצבת יסוד basic pension - קצבת נכות disability pension - קצבת פרישה retirement pension - קצבת שאירים dependent pension - קצה מגמה major bottom or top - קצפת cream - קרוגר רנד krugerrand - קרונה אוסטרית Austrian crona - קרחון iceberg - קרט carat - קריאה לפדיון call - קריאה לתשלום call - קריסה crash - קרן (נאמנות) חוץ־גבולית off-shore fund [OF] - קרן אופציות option fund - קרן אזורית regional fund - קרן איגרות חוב bond fund - קרן בחשבון billed principal - קרן בינלאומית international mutual fund - קרן ביצוע performance fund - קרן בלתי מסויגת unrestricted mutual fund - קרן בלתי צבירה income fund - קרן גומחה niche fund - קרן גידור hedge fund - קרן גמישה flexible fund - קרן דולרית dollar fund - קרן הון capital reserve - קרן הון סיכון venture capital fund - קרן החלף swap fund - קרן המחלקת דיבידנד חודשי monthly dividend distributing fund - קרן השקעות investment fund - קרן השתלמות study fund - קרן זוגית dual fund - קרן זרה foreign fund - קרן חופשית discretionary trust - קרן ייעודית special purpose funds - קרן ייצוב stabilization fund - קרן ייצוב דיבידנד dividend stabilzation fund - קרן ייצוב הון capital stabilizaton fund - קרן כספית money market fund - קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) real estate investment trust [REIT] - קרן לחלוקת הכנסה שוטפת current income distributing fund - קרן לייצוב דיבידנד dividend stabilization fund - קרן למטרה כפולה double purpose fund - קרן למיתון תנודות שערים fund for stabilization of rates fluctuations - קרן לסחורות commodity fund - קרן לפדיון redemption fund - קרן לפדיון (2) sinking fund - קרן לפדיון אגרות חוב bond sinking fund - קרן לפדיון מניות בכורה preferred stock sinking fund - קרן לשעת חירום rainy day fund - קרן לתושבי חוץ foreign residents fund - קרן מאוזנת balanced fund - קרן מדדית index fund - קרן מדדית נסחרת exchange traded fund [ETF] - קרן מהוונת capitalized surplus - קרן מוטה oriented fund - קרן מושגית conceptual principal - קרן מושקעת קרנות fund of funds - קרן מחלקת רווחים fund distributing gains - קרן מילואים reserve fund - קרן מימון ייעודית designated financing fund - קרן ממונפת leveraged fund - קרן מניות stock fund - קרן מניות בכורה preferred stock fund - קרן מניות רגילות common stock fund - קרן מסויגת restricted fund - קרן מעורבת mixed fund - קרן מעורבת טהורה pure mixed fund - קרן מעורבת מוטה inclined mixed fund - קרן משותפת joint fund - קרן מתכלה expendable fund - קרן מתמחה specialized fund - קרן נאמנות unit trust / mutual fund - קרן נאמנות בהון סיכון venture capital fund - קרן נאמנות בלתי מסוייגת unrestricted mutual fund - קרן נאמנות בלתי צבירה income fund - קרן נאמנות גמישה fiexible fund - קרן נאמנות זרה foreign fund - קרן נאמנות חייבת leviable unit trust - קרן נאמנות מוטה deviated jund - קרן נאמנות מחלקת רווחים mutual fund distributing gains - קרן נאמנות מסוייגת restricted fund - קרן נאמנות מתמחה specialized fund - קרן נאמנות סגורה closed end umtual fund - קרן נאמנות פתוחה open end mutual fund - קרן נאמנות צבירה cumulative fund - קרן נאמנות, פירוק liquidation of unit trust - קרן נדל"ן real estate fund [REIT] - קרן נזילה no-load fund - קרן סגורה closed-end fund - קרן סיוע assistance fund - קרן ספקולטיבית go-go fund - קרן עומדת endowment fund - קרן ענפית industry fund - קרן פתוחה open-end fund - קרן צבירה cumulative fund - קרן צוברת sinking fund - קרן צמודה linked fund - קרן צמיחה growth fund - קרן קבועה fixed investment trust - קרן קבועת הכנסה fixed income fund - קרן קצבה pension fund - קרן קרנות fund of fund - קרן ריט REIT - קרן רעיונית imputed principal - קרן שוטפת current fund - קרן של איגרות חוב ממשלתיות government bonds fund - קרן שמונים-עשרים eighty-twenty fund - קרן שמורה reserve fund - קרן שניונית secondary fund - קרן שערוך revaluation fund - קרן שקלית shekel fund - קרנות פדרליות federal funds - קרקעית משולשת triple bottom - קש straw - קשור engage - קשיי נזילות liquidity squeeze - קשר conspiracy - קשר מהותי material relation -