לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קניית יתר overbought -
קבוצה group -
קניית יתרה buying on balance -
קניית מניה going long [AM] -
קבוצות סיכון risk categories -
קניית מרווח buy a spread -
קבוצת מכירה selling group -
קניית מרווח פסימי pesimic long spread -
קביעה fixation -
קניית סגירה closing sale -
קביעת מחיר fixing the price -
קניית סטראפ long strap -
קבל acceptor -
קניית סטריפ long strip -
קבלה receipt -
קניית עומדה long option position -
קניית פרפר long butterfly -
קבלת הצעה ע"ע קיבול. -
קנס penalty -
קדימות priority -
קנס בשל משיכה מוקדמת early withdrawal penalty -
קדירה pot -
קדם־הנפקה pre-issue -
קנס פיגורים penalty for delay -
קדם־שוק pre-market -
קנס שבירה withdrawal penalty -
קו אדום red line -
קנס, סעיף penaltyclaues -
קו אשראי credit line -
קפוא frozen -
קו אשראי בלתי הדיר non revolving line of credit -
קצבאי pensioner -
קו אשראי בלתי חוזר non-revoving line of credit -
קצבה pension -
קו אשראי הדיר revolving line of credit -
קצבה מוקדמת early pension -
קו אשראי חוזר revolving line of credit -
קצבה מזערית minimal pension -
קו אשראי מאושר approved line of credit -
קצבה מיוצבת funded pension -
קו החזרה reversal line -
קצבה מצטברת funded pension -
קו החלף swap line -
קצבה מקיפה comprehnsive pension -
קו התנגדות resistance line -
קצבה משתתפת participating pension -
קו ישר straight line -
קצבה תקציבית budgeted pension -
קו ישר, שיטת straight line method -
קצבת אלמנה widow's pension -
קו מגביל limiting lines -
קצבת זקנה old age pension -
קו מגמה יורד downward trend line -
קצבת ילדים child allowance / child benefit -
קו מגמה עולה upward trend line -
קצבת יסוד basic pension -
קו מנחה guide line -
קצבת נכות disability pension -
קו ניכיון line of discount -
קצבת פרישה retirement pension -
קו עלייה־ירידה advances-decline line -
קצבת שאירים dependent pension -
קו פעולה policy -
קצה מגמה major bottom or top -
קו רווח profit line -
קצפת cream -
קו שולט dominant line -
קרוגר רנד krugerrand -
קו שוק ההון capital market line [CML] -
קרונה אוסטרית Austrian crona -
קו תמיכה support line -
קרחון iceberg -
קובץ הודעות collection of notices -
קרט carat -
קובץ נוהלי מסחר trading procedure file -
קוד code -
קוד קווים bar code -
קריסה crash -
קוורום quorum -
קול מכריע casting vote -
קרן אופציות option fund -
קום cum -
קרן אזורית regional fund -
קומבינציה combination -
קומיסר commissioner -
קרן בחשבון billed principal -
קומת ביניים mezzanine level -
קרן בינלאומית international mutual fund -
קונה buyer -
קרן ביצוע performance fund -
קונה אופציה option buyer -
קרן בלתי מסויגת unrestricted mutual fund -
קרן גומחה niche fund -
קונים בלבד buyers only -
קרן גידור hedge fund -
קונים מוסדיים institutional buyers -
קרן גמישה flexible fund -
קונים פרטיים individual buyers -
קרן דולרית dollar fund -
קונצרן concern -
קרן הון capital reserve -
קוסט פלוס cost plus -
קרן הון סיכון venture capital fund -
קוספי kospi -
קרן החלף swap fund -
קופאי cashier -
קרן המחלקת דיבידנד חודשי monthly dividend distributing fund -
קופה מנייתית stock oriented provident fund -
קרן השקעות investment fund -
קופה מרכזית לפיצויים central fund for severance pay -
קרן השתלמות study fund -
קופה קטנה petty cash fund -
קרן זוגית dual fund -
קופסה box -
קרן זרה foreign fund -
קופת גמל בנקאית bank provident fund -
קרן חופשית discretionary trust -
קופת גמל כללית general provident fund -
קרן ייעודית special purpose funds -
קופת גמל לחופשה provident fund for vacation -
קרן ייצוב stabilization fund -
קופת גמל למטרה מיוחדת provident fund for special purposes -
קרן ייצוב דיבידנד dividend stabilzation fund -
קופת גמל לעצמאיים provident fund for self employed persons -
קרן ייצוב הון capital stabilizaton fund -
קופת גמל לפיצויים provident fund for severance pay -
קרן כספית money market fund -
קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) real estate investment trust [REIT] -
קרן לחלוקת הכנסה שוטפת current income distributing fund -
קופת גמל מגזרית sectorial social benefit fund -
קרן לייצוב דיבידנד dividend stabilization fund -
קופת גמל מסלולית oriented provident fund -
קרן למטרה כפולה double purpose fund -
קופת גמל פרטית private provident fund -
קרן למיתון תנודות שערים fund for stabilization of rates fluctuations -
קופת צדקה eleemosynary -
קרן לסחורות commodity fund -
קרן לפדיון redemption fund -
קופת תגמולים provident fund -
קרן לפדיון (2) sinking fund -
קופת תגמולים אישית individual retirement account [IRA] -
קורות אשראי credit history -
קרן לפדיון מניות בכורה preferred stock sinking fund -
קורות חשבון account history -
קרן לשעת חירום rainy day fund -
קרן לתושבי חוץ foreign residents fund -
קח ask -
קרן מאוזנת balanced fund -
קח או שלם take or pay -
קרן מדדית index fund -
קח ושלם take and pay -
קרן מדדית נסחרת exchange traded fund [ETF] -
קח ותן ask and bid -
קרן מהוונת capitalized surplus -
קטין minor -
קרן מוטה oriented fund -
קיבול acceptace -
קרן מושגית conceptual principal -
קיבול בנקאי bank acceptance -
קיבול חלקי partial acceptance -
קרן מחלקת רווחים fund distributing gains -
קיבול כללי general acceptace -
קרן מילואים reserve fund -
קיבול מאותר located acceptance -
קרן מימון ייעודית designated financing fund -
קיבול מסויג qualified acceptance -
קרן ממונפת leveraged fund -
קיבול מסחרי trade acceptance -
קרן מניות stock fund -
קיבול מקומי domestic acceptance -
קרן מניות בכורה preferred stock fund -
קיבול משום כבוד acceptance for honor -
קרן מניות רגילות common stock fund -
קיבול על תנאי conditional acceptance -
קרן מסויגת restricted fund -
קיבול שטר חליפין acceptance of bill of exchang -
קרן מעורבת mixed fund -
קיבולת שוק כוללת overall market capacity -
קיבוע pegging the market / pegging -
קרן מעורבת מוטה inclined mixed fund -
קיבוע (2) lock-in -
קרן משותפת joint fund -
קיבוע מחיר price pegging -
קרן מתכלה expendable fund -
קיבוע רווחים lock-in profits -
קרן מתמחה specialized fund -
קיבוע שערי חליפין pegging the exchange -
קרן נאמנות unit trust / mutual fund -
קיום ratification -
קיום (2) confirmation -
קיום (3) confirm -
קיום (4) validation -
קיום (5) approve -
קיזוז offset -
קרן נאמנות חייבת leviable unit trust -
קיזוז הדדי mutual offset -
קיזוז חשבונות accounts setoff -
קרן נאמנות מחלקת רווחים mutual fund distributing gains -
קיזוז ניירות ערך securities setoff -
קיזוז פנימי internal setoff -
קרן נאמנות מתמחה specialized fund -
קיזוז פקודות matched bargains or bids -
קרן נאמנות סגורה closed end umtual fund -
קיטוב polarization -
קרן נאמנות פתוחה open end mutual fund -
קיטום truncation -
קיטוע cut off -
קרן נאמנות, פירוק liquidation of unit trust -
קילוף stripping -
קרן נדל"ן real estate fund [REIT] -
קילוף דיבידנד divident stripping -
קרן נזילה no-load fund -
קילוף נכסים asset stripping -
קרן סגורה closed-end fund -
קיפאון stagnation -
קרן סיוע assistance fund -
קליע bullet -
קלפי poll -
קרן עומדת endowment fund -
קמט wrinkle -
קרן ענפית industry fund -
קמירות convexity -
קרן פתוחה open-end fund -
קנגורו kangaroo -
קרן צבירה cumulative fund -
קרן צוברת sinking fund -
קנה ושכח buy and forget -
קרן צמודה linked fund -
קנייה buying -
קרן צמיחה growth fund -
קנייה (2) purchase -
קרן קבועה fixed investment trust -
קרן קבועת הכנסה fixed income fund -
קנייה במקור buying at source -
קרן קצבה pension fund -
קנייה חוזרת repurchase -
קרן קרנות fund of fund -
קנייה חוזרת, הסכם repurchase agreement -
קנייה מועדית forward buying -
קרן רעיונית imputed principal -
קנייה נגדית counter purchase -
קרן שוטפת current fund -
קניין בלתי סחיר non-merchantable title -
קניין בלתי סחיר (2) non-negotiable title -
קרן שמונים-עשרים eighty-twenty fund -
קניין חוקי legal title -
קרן שמורה reserve fund -
קניין להלכה naked title -
קרן שניונית secondary fund -
קניין מושלם just title -
קרן שערוך revaluation fund -
קניין נקי quiet title -
קרן שקלית shekel fund -
קניין סחיר marketable title -
קרנות פדרליות federal funds -
קניין שבזכות equitable title -
קרקעית משולשת triple bottom -
קניית אוכף long straddle -
קש straw -
קשור engage -
קשיי נזילות liquidity squeeze -
קניית חובות purchase of receivables -
קשר conspiracy -
קניית חוזה סינטטי synthetic long future -
קשר מהותי material relation -
קניית חסר short purchase / short covering -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות