לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פנקס שיקים (2) check register -
פא"ס FAS -
פנקס שיקים אישי personal check book -
פאקס fax -
פנקס שיקים מסחרי commercial check book -
פארי par -
פנקס תעודות מניות shre certificate book -
פארי־פאסו pari passu -
פסול דין incompetent person -
פגימת הון impairment of capital -
פסול ניהול incompetent managers -
פגם פורמלי formal defect -
פסילה revocation -
פגמים בניהול wrong management -
פסילה (2) abrogation -
פגרת בנקים bank holiday -
פסיקת חוב liquidat a claim -
פד fed -
פסנוע ticker -
פדיום on call -
פסק decree -
פדיון surrender -
פסק בוררות arbitration award -
פדיון (2) redemption -
פסק בוררות חוץ foreign arbitration award -
פדיון (3) takings -
פסק דין judgment -
פדיון איגרת חוב bond redemption -
פסק דין אישי judgment in personam -
פסק דין בהסכמה consent judgment -
פדיון בהגרלה drawing by lost -
פסק דין הצהרתי declaratory judgment -
פדיון בחלקים redemption by annuity at regular dates -
פסק דין חוץ foreign judgment -
פדיון בערכים קבועים redemption by annuity -
פסק דין חלופי alternative judgment -
פדיון הלוואה loan redemption -
פסק דין חפצי judgment in rem -
פדיון חד־פעמי single redemption -
פסק דין על תנאי conditional judgment -
פדיון חלקי partial redemption -
פסק להשלמת חסר deficiancy judgment -
פדיון חלקי (2) partial call -
פסקלי fiscal -
פדיון חסכונות saving withdrawals -
פעולה operation -
פדיון יחיד single redemption -
פעולה בתיאום acting in concert -
פדיון יחידות redemption of units -
פדיון כפוי forced redenption -
פעולות דינמיות בשוק הפתוח dynamic open market operations -
פדיון לשיעורים redemption by installment -
פעולות חליפין exchange activity -
פדיון מוקדם early redemption -
פעולות מתגוננות בשוק הפתוח defensive open market operations -
פעולת ביטול rescissory action -
פדיון מוקדם של אגרת חוב prior redemption of bond -
פעולת תגובה reaction function -
פעילות activity -
פדיון מוקדם של משכנתא early redemption of mortgages -
פעילות בחשבון account activity -
פדיון ממוצע average redemption -
פעילות בנקאית banks' activity -
פדיון מניות redemption pe stock -
פעילות גבייה collection activity -
פדיון משכון redemption of pawn -
פעימה pip -
פדיון סופי terminal redemption -
פער gap -
פדיון שיק cash a check -
פער (2) spread -
פדיון תעודות units redemption -
פער ארביטרז' arbitrage gap -
פו"ב FOB -
פער מחירים price gap -
פוזיציה position -
פער מימון financing gap -
פוטנציאל גידול ערך appreciation potential -
פער מסחר trading gap -
פוטנציאל הכנסות potential earnings -
פער שלילי negative gap -
פוטנציאל רווח upside potential -
פער תיווך jobbers' turn -
פוליסה policy -
פער תשואה yield gap -
פונזי, תוכנית Ponzi scheme -
פער תשואה yield gap -
פונזימניה Ponzimania -
פצ"מ ILD -
פוסטי שינואה fosti-shinua 25 -
פקודה ordenance -
פורוורד forward -
פושט raider -
פקודה אחוזית percentage order -
פושט רגל bankrupt -
פושט רגל שלא־הופטר undischarged bankrup -
פחות junior -
פקודה בכתב written order -
פטור discharge -
פטור מדמי ניהול קבועים exemption from fixed management fees -
פטור ממס free of tax -
פקודה בשטר order in bill -
פטיציה petition -
פטרו־דולר petrodollars -
פקודה בשער קבוע limited price order -
פטרון backer -
פקודה דמימה resting order -
פיגורים arrears -
פקודה חלופית alternative order -
פיוטשרס futures -
פקודה חסוית כמות undisclosed volume order -
פיזור spread -
פקודה חריגה exceptional order -
פיזור אופציות option spread -
פקודה יוצאת דופן extraordinary order -
פיזור השקעות investments diversification -
פיזור השקעות גאוגרפי geographic investments diversification -
פיזור חלויות maturities staggering -
פקודה לחלופה switch order -
פיזור מזערי minimum spread -
פקודה ליום day order -
פיזור מניות spread of shares -
פקודה לסיוג הפסדים stop order / stop loss order -
פיזור נאות adequate spread -
פיזור סיכונים spread of risk -
פיזור תשואה yield spread -
פקודה לשבוע good-this-week order [GTW] -
פיחות זוחל crawling peg -
פיחות מטבע currency depreciation -
פקודה מאזנת balancing order -
פיחות ראלי real devaluation -
פקודה מוציאה זו את זו one order cancelled other [OCO] -
פיל לבן white elephant -
פקודה מותנית contingent order -
פילוג divestitures / spin-off -
פקודה ממוחשבת computerized order -
פיסקלי fiscal -
פקודה משולבת combination order -
פיפ pip -
פקודה מתמשכת continuous order -
פיצוי compensation -
פקודה סמוך לסגירה at the close order [CLD] -
פיצוי ערך value compensated -
פקודה סמוך לפתיחה order at the opening [OPG] -
פיצויים damages -
פקודה עד לסוף החודש good-this-month order [GTM] -
פיצויים כלליים general damages -
פקודה פתוחה open order -
פיצויים לדוגמה exemplary damages -
פיצויים מוסכמים liquidated damages -
פקודות מזווגות matched orders -
פיצויים מיוחדים specific damages -
פקודות מסחר trading instructions -
פיצויים סמליים nominal damages -
פקודות מתואמות matched orders -
פיצויים עונשיים punitive damages -
פיצול spin off -
פקודת איסוף accumulation order -
פקודת הבנקאות banking ordenance -
פיצול מניות stock split -
פיצול נגדי splitback -
פקודת חברות companies ordinance -
פיצול נכסים asset stripping -
פקודת מיד או בטל immediate or cancel order -
פיצול פקודות orders split -
פיקדון deposit -
פקודת מכירה sell order -
פיקדון (2) bailment -
פקודת מכירה לסיוג הפסדים stop sell order / sell stop -
פיקדון אירו euro deposit -
פיקדון בטוחות margin deposit -
פיקדון בין־בנקאי interbank deposit -
פקודת שוק market order [MKT] -
פיקדון במטבע חוץ foreign currency deposit -
פקודת שער limit order [LMT] -
פיקדון במטבע ישראלי deposit of Israeli currency -
פקודת שער למסחר הפתיחה limit opening orde [LMO] -
פיקדון בנק bank deposit -
פקטור factor -
פיקדון בריבית יומית (פר"י) daily interest deposit [DID] -
פקטורינג factoring -
פקיעה expiry -
פקיעת אופציה option expiration -
פיקדון ג'מבו jumbo deposit -
פקיעת חברות expiration of membership -
פיקדון חוזר קרדיטורי (פח"ק) current credit deposit [CCD] -
פקיעת כהונה directorship expiration -
פיקדון חיסכון savings deposit -
פקיעת משכון mortgaging expiration -
פיקדון טבעי natural deposit -
פקיעת פקודה order expiration -
פיקדון כללי general deposit -
פקיעת תוקף expiration of validity -
פיקדון כספי money deposit -
פקסימיליה facsimile -
פיקדון לא־תושב nonresident deposit -
פר bull -
פראייר sucker -
פרו־פורמה pro forma -
פיקדון להזמנת ניירות ערך deposit for securities aplication -
פרו־רטה pro-rata -
פיקדון להצגה sight deposit -
פרוטוקול minutes -
פיקדון לזמן קצוב fixed term deposit -
פרוטסט protest -
פיקדון ללא תמורה gratuitous bailment -
פרופיל חשיפה exposure profile -
פיקדון ללא תנועה inactive deposit -
פרות משכון pawn revenue -
פיקדון למועד term deposit -
פרט מטעה misleading item -
פרטי חשבון account data -
פריט item -
פיקדון לראייה sight deposit -
פריט בפיגור past due item -
פיקדון מובנה structured deposit -
פריט כספי monetary item -
פיקדון מטבע חוץ foreign curency account -
פריט לגבייה collection item -
פיקדון מיוחד special deposit -
פריט מוחזר return item -
פיקדון ממשלה government deposit -
פריט מוניטרי monetary item -
פיקדון נזיל liquid deposit -
פריט נגדי per contra item -
פיקדון ניירות ערך securities deposit -
פריט תועה missend item -
פיקדון סיטונאי wholesale deposit -
פריטי מזומן cash items -
פיקדון עתק jumbo deposit -
פריטים לגביה collection items -
פיקדון פדיום on call deposit -
פריטת מזומנים money changing -
פיקדון צמוד linked deposit -
פריסת חובות מחדש debt rescheduliling -
פיקדון צמוד לטווח ארוך long term linked deposit -
פריסת רווח הון capital gain averaging -
פיקדון צמוד לשער החליפין deposit linked to rate of exchange -
פריצה breakout -
פיקדון צמוד מדד deposit linked to the index -
פיקדון צמוד מטבע חוץ (פצ"מ) foreign currency linked deposit -
פרמיה חיובית positive premium -
פיקדון קמעונאי retail deposit -
פרמיה מועדית forward premium -
פיקדון שקלי shekel deposit -
פיקדון תושב resident deposit -
פרמיה שלילית negative premium -
פיקוח control -
פרמיית כניסה enter premium -
פיקוח על הבורסה stock exchange control -
פרמיית נזילות liquidity premium -
פיקוח על הבנקים bank supervision -
פיקוח על הון capital control -
פיקוח על פי חוק statutory control -
פרמיית צמיחה growth premium -
פיקוח של הבורסה control by the stock exchange -
פרמית הון עצמי equity premium -
פירוט אסמכתאות reference specification -
פרמית המרה conversion premium -
פירוק winding-up / liquidation -
פרמית המרה מיידית immediate convertion premium -
פירוק אגודה שיתופית liquidation of cooperative society -
פרמית מימוש exercise premium -
פירוק בהשגחת בית משפט loquidation under courts supervision -
פרמית מימוש מיידי immediat exercise premium -
פירוק מאונס involuntary liquidation -
פרמית נזילות liquidity / premium -
פירוק מוסד בנקאי banking institution liquidation -
פרמית סיכון risk premium -
פירוק מרצון voluntary liquidation -
פרמית סיכון אי־קיום default risk premium -
פרמית פדיון redemption premium -
פירוק קרן נאמנות liquidation of unit trust -
פירוק שותפות liquidation of partnership -
פרנק זהב gold franc -
פירות pawn revenue -
פרסום דו"חות כספיים publication of financial statements -
פירמידה פיננסית financial pyramid -
פרסום מחיר יחידות unit price publication -
פירעון בשטף waterfall payment -
פרסום מטעה misleading advertisement -
פירעון בתשלום יחיד ()single payment loan): -
פרסום תשואות publication of yields -
פרסום תשקיף pospectus publication -
פירעון חוב debt payoff -
פרפר butterfly -
פירעון חובה obligatory maturity -
פרץ blowoff -
פירעון חוזר recurring payoff -
פרק זמן tenor -
פרשנות interpretation -
פירעון מוקדם, זכות repayment privilage -
פרשנות חוזה contract interpretation -
פירעון עם קנס repayment with penality -
פרשנות כנגד מנסח contra preferentum -
פירעון שטר retire a bill -
פשיטה raid -
פירעון שיק cheque payoff -
פישר, תוצא Fisher effect -
פלט flat -
פמ"ח FCA -
פשיטת רגל bankruptcy -
פניות הציבור public appeals -
פשיטת רגל מרצון voluntary bankruptcy -
פשיטת רגל של שותפות partnerships' bankruptcy -
פנקס אגרות חוב bonds register -
פשע felony -
פשפש זהב goldbug -
פנקס בעלי מניות shareholders register -
פשרה mediation / intermediation -
פנקס העברת מניות transfer of shares register -
פשרה (2) compromise -
פנקס חברות companies register -
פת"ז TRD -
פנקס חברים regigter of members -
פתוח blanco / open -
פתיחה opening -
פנקס מנהלים register of directors -
פתיחה באיחור delayed opening -
פנקס סטטוטורי statutory register -
פתיחה רחבה wide opening -
פנקס שיעבודים register of charges -
פתיחת שוק market opening -
פנקס שיקים check book -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות