לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עסקה הפוכה reverse transaction -
ע"נ NV -
עסקה חוץ־מאזנית extra balance sheet transaction -
ע"ע גיליון. forward rate agreement [FRA] -
עסקה חיצונית external transaction -
עבוט pawn -
עסקה חלקה flat trade / trading flat -
עביר assignable -
עסקה טלפונית transaction by telephone -
עבירה lapse -
עסקה לא גמורה incomplete transaction -
עבירות transferability -
עסקה לזמן time bargain -
עבירת שטר currency of bill -
עבר זמנו overdue -
עסקה מובטחת secured transaction -
עברה offence -
עסקה מוניטרית monetary transaction -
עבריינות delinquency -
עסקה מועדית forward deal / forward transaction -
עד קיום attesting witness -
עסקה מועדית נגדית reverse forword transaction -
עדיפות בביצוע פקודות priority in execution of orders -
עסקה מחוץ לבורסה off-floor transaction / outside transaction -
עדיפות דיבידנד שוטף current dividend preference -
עדיפות לגבי נכסים preference as to assets -
עסקה ממונפת leveraged buyout -
עדיפות לזמן time priority -
עסקה מקזזת offseting transaction -
עדיפות למחיר price priority -
עסקה נגדית reverse transaction -
עדכון update -
עסקה סגורה closed trade -
עסקה סוגרת closing transaction -
עדכון נתוני השוק market data updating -
עסקה סיבובית round tripping -
עדר, תוצא band wagon effect -
עסקה על חשבון לקוח transaction on clients account -
עו"ש current account -
עסקה על חשבון עצמי transaction on own account -
עובד בורסה employee of the stock exchange -
עסקה עתידית future transaction -
עובדה מהותית material fact -
עסקה פגומה faulty transaction -
עודף אינפלציוני inflationary surplus -
עסקה פותחת opening transaction -
עסקה פתוחה open trade -
עודף בטוחה excess margin -
עסקה קנויה bought deal -
עודף ביקוש במטבע חוץ demand surplus of foreign exchange -
עסקה שהושלמה completed transaction -
עודף הון capital surplus -
עסקה תקועה sticky deal -
עודף היצע supply surplus -
עסקות בינבנקאיות inter-bank transactions -
עודף היצע במטבע חוץ supply surplus of foreign exchange -
עסקות חטיפה catching bargains -
עודף מהוון capitalized surplus -
עסקות עם בעלי עניין related party transactions -
עודף מוענק donatedf surplus -
עסקי בנקאות banking business -
עסקי גומלין reciprocal business -
עודף משיערוך revaluation surplus -
עסקת איש פנים insider dealing -
עודף נזילות excess liquidity -
עסקת אשראי סחטנית extortionate credit transaction -
עודף נרכש acquired surplus -
עסקת בעל עניין related party dealing -
עודף שיערוך appraisal surplus -
עסקת בעלות equity transaction -
עודף תשואה excess yield -
עודפים מהוונים capitalized surplus -
עסקת גידור של יצרן manufacturer's hedge -
עומדה position -
עסקת החלף swap transaction -
עומדה אגרסיווית aggressive position -
עסקת חליפין exchange transaction -
עומדה נטו במטבע חוץ net exchange position -
עסקת כיבוס wash transaction -
עומדה סגורה closed position -
עומדה עירומה naked position -
עסקת נפל failed trade -
עומדה פתוחה open position -
עסקת סכום אפס zero sum transaction -
עומדה פתוחה בחסר short open position -
עסקת פתיחה opening transaction -
עומדה פתוחה בעודף long open position -
עסקת ריבית מועדית forward rate agreement [FRA] -
עומדת חסר short position -
עצירת תשלום stop payment -
עומדת יתר long position -
עקומת תשואה yield curve -
עומדת סוף היום overnight position -
עונג שבת saturday nigth special -
עקומת תשואה הפוכה invested yield curve -
עונש penalty -
עקומת תשואה חיובית positive yield curve -
עונת דוחות כספיים financial statement season -
עקומת תשואה יורדת declining yield curve -
עוצמה strength -
עקומת תשואה לפדיון yield to matyrity curve -
עוצמה בנקאית banking power -
עקומת תשואה עולה rising yield curve -
עוצמה יחסית relative strength -
עקומת תשואה שלילית negative yield curve -
עוצמה יחסית, מודל relative strength model -
ערב guarantor -
עוצמת מחיר יחסי relative price strength -
ערב בעד ערב guarantor for guarantor -
ערבוב commingling -
עושה עיקרי prime maker -
ערבות guarantee -
עושה שוק specialist / market maker -
עושה שוק ראשי primary dealer -
ערבות אישית personal surety -
ערבות ביחד ולחוד joint and several guarantee -
ערבות ביצוע performance bond -
עושק oppression -
ערבות בלתי מוגבלת unlimited guarantee -
עושק מיעוט oppression of minority -
ערבות בנקאית bank gurantee -
עותר applicant -
ערבות לא־קצובה non-specific guarantee -
עזרה פיננסית אישית personal financial assistance -
ערבות להזמנת ניירות ערך guarantee for securities application -
עידוד השקעות הון בחקלאות, חוק law for encouragement of capital in agriculture -
ערבות לחיוב עתידי guarantee for future liability -
עידוד השקעות הון, חוק law for the encouragement of capital investment -
ערבות לפיקדונות בנק אחר gurantee for another banks deposits -
עידוד תעשיה (מסים), חוק law for encouragement of industry taxes -
עיוות distortion -
ערבות לשיק check guarantee -
עיזבון estate -
ערבות מדינה state guarantee -
עיזבון בחיים life income fund -
ערבות מוגבלת limited guarantee -
ערבות מוגנת protected guarantee -
ערבות מכרז bid guarantee -
עיזבון כללי general legacy -
ערבות מקבל receiver guarantee -
ערבות משותפת joint guarantee -
עיזבון נטו net estate -
ערבות מתמדת permanenet guarantee -
עיכבון lien -
ערבות מתמשכת continuing guarantee -
עיכבון בהפרת חוזה lien in breach of contract -
ערבות נגדית counter guarantee -
עיכבון בנקאי bankers'lien -
ערבות פורמלית formal guarantee -
עיכבון מוגדר particular lien -
ערבות פיננסית financial guarantee -
עיכבון מיוחד special lien -
ערבות רישיון license guarantee -
עיכבון משכנתא mortgage lien -
ערובה surety -
עיכוב holdback -
עיכוב הליכים בפשיטת רגל stay of proceedings in bankrupcy -
ערובה בנקאית כוללת bankers' blanket bond -
עילת תביעה cause of action -
ערובה כספית financial bond -
עימעום fading -
עיסוק occupation -
ערובה לעומת ביטוח bond vs. insurance -
עיסקת אשראי סחטנית extortionate credit transaction -
ערובה נלווית collateral bond -
עיפרון כחול blue pencil -
ערובת אובדן מסמך lost instrument bond -
ערובת התחייבות obligation bond -
עיקול foreclosure -
ערובת זיוף forgery bond -
ערובת נאמן trustees bond -
עיקול זמני provisonal attachment -
ערובת תפקיד position bond -
עיקול חשבון account attachment -
ערוץ מגמה trend channel -
עיקול נכסים assets attachment -
ערטול stripping -
עיקול שביושר equitable garnishment -
עריך denomination -
עיקור sterilization -
עריכה marshal -
עיקרון המכפיל multiplier principle -
ערך אופציה option value -
ערך ביטחונות collateral value -
עיקרון הקרחון iceberg principle -
ערך בלתי ממומש unrealized value -
עירבון hypothecation -
ערך בסיכון value at risk -
עירוי חיצוני חיובי positive external injection -
ערך בסיכון (עב"ס) value at risk [WAR] -
עירוי חיצוני שלילי negative external injection -
ערך בסיסי fundamental value -
עירוי פנימי חיובי positive internal injection -
ערך בספרים book value -
עירוי פנימי שלילי negative internal injection -
ערך בפועל actual value -
עירוך valuation -
ערך בפירוק liquidation value -
עירנות מכ"ם radar alert -
ערך בר־מימוש realizable value -
עיתוי timing -
ערך גרט scrap value -
על החלק in blank -
ערך הוגן fair value -
על פי הכלל under the rule -
ערך הלוואה loan value -
על פניו prima facia -
ערך המרה conversion value -
על שם registered -
ערך הנפקה issue value -
עלון שוק market letter -
ערך זכויות rights value -
עלות או שוק cost or market -
ערך זמן של אופציה time value of option -
עלות אפקטיבית effective cost -
ערך חוקי legal value -
עלות אשראי credit cost -
ערך חילופי: commuted value -
עלות הון capital cost -
ערך חיסול liquidation value -
עלות הון משולבת composite cost of capital -
ערך חלות maturity value -
עלות הון שולית marginal cost of capital -
ערך יציאה exit value -
עלות הון תוספתית incremental cost of capital -
ערך יציאה מיוחל expected exit value -
עלות הנפקה floatation cost -
ערך יציאה שוטף current exit value -
עלות ועוד cost plus -
ערך כינון replacement value -
עלות חיסול הלוואה liquidation cost per loan -
ערך כניסה enter value -
עלות חיסול שיעור liquidation cost per installment -
ערך כספי שוטף current cash value -
עלות יתרת רווח retained earnings cost -
ערך לביטחונות collateral value -
ערך לבעלי המניות shareholder value -
עלות כסף cost of money -
ערך להמרה conversion value -
ערך לניצול tangible value -
עלות למפעל enterprise cost -
ערך לפדיון investment value -
עלות מחושבת implicit cost -
ערך מאזני book value -
עלות מחזור רווח, ניתוח cost volume profit aralysis -
ערך מאזני של מניה book value per share -
עלות מידע information cost -
ערך מאזני של מניה רגילה book value per common share -
עלות מניות cost of stock -
ערך מהוון capitalized value -
עלות מניות בכורה cost of preferred stock -
ערך מוסב stated value -
עלות ניירות ערך costs of securities -
ערך מוצהר value declared -
עלות פשיטת רגל bankruptcy cost -
ערך מותאם adjusted value -
ערך מימוש realization value -
עלות קרנות פחת depreciation funds cost -
ערך מתואם adjusted value -
עלייה טכנית technical rally -
ערך מתוקן improved value -
עלייה מקרית upreversal -
ערך נגדי counter value -
עלייה־ירידה advance-decline -
ערך נוכחי present value -
עליית ערך appreciation -
ערך נוכחי מנוכה discounted present value -
עליית ערך בלתי ממומשת unrealized appreciation -
ערך נוכחי של תזרים דיבידנד present value of divided flow -
עליית ערך ממומשת realized appeciation -
ערך נומינלי nominal value -
עליית ערך נומינלית nominal appreciation -
ערך נומינלי nominal value -
עליית ערך ראלית real appreciation -
ערך נכסי assets value -
עליית שער rate advance -
ערך נכסי משוערך revaluated assets value -
עם cum -
ערך נכסי נטו net assets value -
עם זכות חזרה with recourse -
ערך נכסי נקי net assets value -
עמדה position -
ערך נקוב [ע.נ.] face value / par value -
עמדת חיוב point of sale [POS] -
עמדת מסחר trading post -
עמיל broker -
ערך נקוב של מטבע par value of currency -
עמיל בורסה stock broker -
ערך נקוב של מניה shares' par value -
עמיל חליפין exchange broker -
ערך סביר reasonable value -
עמיל לקוחות broker s`remotsuc -
ערך סגירה closing value -
ערך סוביקטיבי subjective value -
עמיל עיוור blind broker -
ערך עסק חי going concern value -
עמיל עסקים business broker -
ערך עתידי של סדרה series future value -
עמית planholder -
ערך פארי par value -
עמית עצמאי independent planholder -
ערך פדיון redemption value -
עמית שכיר emploee plandholder -
ערך פירוק liquidation value -
עמלה בנקאית bank charge / bank commission -
ערך פנימי internal value -
עמלה מראש front-end fee -
ערך פנימי של אופציה options intrinsic value -
עמלה קבועה fixed commission -
עמלות חדשות new charges -
עמלת ביצועים performance commission -
ערך פנימי של מניה share's internal value -
עמלת בנק כתב correspondent commission -
ערך פנקסי book value -
עמלת גבייה collection commission -
ערך רגשי sentimental value -
עמלת החזרה return charge -
ערך רכישה acquisition value -
עמלת הפצה distribution commission -
ערך שולי incremental value / marginal value -
עמלת הפצה אחידה flat distribution commission -
ערך שוק שוטף current market value -
עמלת הקצאה commitment fee -
ערך שוק של מניה market value of shares -
עמלת הקצאת אשראי credit service charge -
ערך שחלוף replacement value -
ערך שייר residual value -
עמלת חיתום underwriting commission -
ערך תוספתי incremental value -
עמלת חליפין exchange commission -
ערך תיאורטי של זכות theoretical value of a right -
עמלת מינימום minimum charge -
ערעור על הגבלה appeal against limitation -
עמלת ניהול mangement fee -
עשיית מחיר making a price -
עמלת ניהול חשבון account-mangement fee -
עשיית שוק make a market -
עמלת ניירות ערך securities charges -
עמלת סליקה clearing fee -
עשר אגורות לשקל ten cent per dollar -
עמלת קורספונדנט correspondent commission -
עתודה חופשית voluntary reserve -
עמלת רכישה purchasing fee -
עתודה חוקית reserve lawful -
עניין אישי personal interest -
עתודה חלקית fractional reserve -
עניין מהותי material fact -
עתודה להפחתת ניירות ערך reserve for deduction of securities -
ענף הגנתי defensive industry -
עתודה לפדיון מניות בכורה reserve for retirement of preferred -
ענף הופכי reverse industry -
עתודה לקצבה pension reserve -
ענף מתפתח growth industry -
עתודה מיוצבת funded reserve -
ענפי מסחר trade industry -
עתודה מפורשת specific reserve -
עסק deal -
עתודה משנית secondary reserve -
עסק בנקאי banking business -
עתודה נדרשת required reserve -
עסק לא־מאוגד unincorporated business -
עתודה סטטוטורית statutory reserve -
עסק מצרפי agregate business -
עתודה ראשונית primary reserve -
עסק פרטי individual proprietorship -
עתודות בין לאומיות international reserves -
עסקה bargim / transaction -
עסקה בין תושבי חוץ foreign residents transaction -
עתודות לא־להלוואה non-borrowed reserve -
עסקה בינלאומית internation transaction -
עתודות עודפות excess reserves -
עתודת השקעות investment reserve -
עסקה בלתי תלויה arms' length transaction -
עתודת חובה legal reserve -
עסקה במטבע חוץ foreign exchange transaction -
עסקה במטבעות צולבים cross currency transaction -
עתידיות פיננסיות financial futures -
עתירה בפשיטת רגל petition in bankruptcy -
עסקה בעלת סיכון מיוחד extra-risk transaction / high risk transaction -
עתק shunter -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות