א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
א"ה XD - א.כ.מ. NSF - אבטחת מידע securing of information - אביר knight - אביר אפור gray knight - אביר לבן white knight - אביר צהוב yellow knight - אביר שחור black knight - אבן חן precious stone - אבן טובה jewel - אבן יקרה precious stone - אבעיה consultive case - אג'יו agio - אגד חברות cap - אגד חברות בינוניות mid cap - אגד חברות גדולות big cap / large cap - אגד חברות זעירות micro cap - אגד חברות ננסיות nano cap - אגד חברות ענקיות mega cap - אגד חברות קטנות small cap - אגודה הדדית mutual society - אגודה הדדית לחיסכון mutual saving bank - אגודה להלוואה ולחיסכון saving and loan association - אגודה רשומה registered organization / association - אגודה שיתופית cooperative - אגודה שיתופית לאשראי credit coorperative society - אגודה שיתופית לאשראי ולחיסכון credit and saving association - אגורה agora - אגל"ה convertible bond - אגרה נוספת additional fee - אגרה שנתית annual fee - אגרת בנקים bank fee - אגרת הון capital fee - אגרת משפט litigation fees / court fee - אגרת עיסוק occupation fee - אגרת רישום משכנתא mortgage registration fee - אגרת רישיון licence fee - אגרת שירות service fee - אד"ר ADR - אד־אידם ad idem - אד־הוק ad-hoc - אד־הוק, כלל ad-hoc rull - אדום, סעיף red clause - אדיש לסיכון risk neutral - אדם person / man - אדם סביר prudent man / reasonable person - אדם סביר, כלל prudent man rull - אדמה חרוכה scorched earth - או or - או טוב יותר or better [OB] - אובדן איגרת חוב lost bond - אובדן ניתוק severance damage - אובדן ערך impairment of value - אובדן שטר חליפין lost bill of exchange - אובליגו obligo - אובליגור obligor - אוברדרפט overdraft - אוהב סיכון risk seeker - אוול aval - אוחז holder - אוחז בעד ערך holder for value - אוחז כשורה holder in due course - אוכף straddle - אוכף קטום strangle strategy - אולטרה־ווירס ultra vires - אומגה omega - אומדן ביתא beta estimation - אוסף collection - אופציה option - אופציה אירופאית European option - אופציה אמריקנית American option - אופציה אקזוטית exotic option - אופציה בורסאית exchange option - אופציה בינארית binary option - אופציה בינבנקאית interbank option - אופציה במטבע חוץ currency option - אופציה בנקודת הכסף at the money option - אופציה בתוך הכסף in the money option - אופציה גלילית cylinder option - אופציה דיגיטלית digital option - אופציה חשופה uncovered option / naked option - אופציה יד ראשונה first hand option - אופציה כפולה double option - אופציה לא־מכוסה uncovered option - אופציה לאופציה option on option - אופציה לאיגרת חוב bond option - אופציה למניות stock option - אופציה למניות לעובדים empolyees stock option - אופציה לפי מידה tailor made option - אופציה מאותה קבוצה same-group option - אופציה מורכבת combined option - אופציה מורכבת (2) compound option - אופציה מותנית ביטול knock-out option - אופציה מותנית קיום knock-in option - אופציה מחוץ לכסף out of the money option - אופציה מכוסה covered option - אופציה משולבת straddle option - אופציה נסחרת traded options - אופציה סחירה marketable option - אופציה סנטטית syntetic option - אופציה על אופציה option on option - אופציה על ממוצע שערים average rates option - אופציה על מניות option on stocks - אופציה על עתידית option on future contract - אופציה עמוק עמוק בתוך הכסף deep deep in the money - אופציה פגה knock-out option - אופציה רגילה vanilla option - אופציה שפקעה lapsed option - אופציה תאומה straddle - אופציות יד שנייה second hand option - אופציות מעו"ף maof option - אופציות מרווח spread option - אופציות שקל־דולר shekel-dollar option - אופציית מכר של הנגיד governers put - אופצית אוכף straddle option - אופצית איגרת חוב bond option - אופצית גידור מפני מדד index hedging options - אופצית חוזים contracts option - אופצית מדד index option - אופצית מוכר seller's option - אופצית מטבע חוץ foreign exchange option / currency option - אופצית מכר put option - אופצית מכר בנקודת הכסף put at the money - אופצית מכר בתוך הכסף put in the money - אופצית מכר מחוץ לכסף put out of the money - אופצית מניות stock option / stock purchase warrant - אופצית צווארון collar option - אופצית קונה buyer's option - אופצית ריצפה floor option (floption) - אופצית ריצפת ריבית interest rat floor - אופצית רכש call option - אופצית רכש בנקודת הכסף call at the money - אופצית רכש בתוך הכסף Call in the money - אופצית רכש חשופה uncovered call / naked call - אופצית רכש מחוץ לכסף call out of the money - אופצית רכש מכוסה covered call - אופצית רכש סינטטית syntetic call option - אופצית תקרה cap option (caption) - אופצית תקרת ריבית interest rate cap - אופק השקעה investment horizon - אור שחור black light - אורך חיים life span / life time - אורך חיים מוגבל limited life span - אותיות קטנות small print - אזהרת רווח profit warning - אזור ביניים twilight zone - אזור הפצה distribution area - אזור התייצבות consolidation area - אזור כמישה blighted area - אזור צבירה accumulation area - אזור שוליים fringe area - אזיקי זהב golden handcuffs - אזכור reference - אחוז אחיד flat percentage - אחוז איחורים delinquency percentage - אחוז גבייה collection percentage - אחוז חלק flat percentage - אחוז שנפרע percentage paid-off - אחוזים לחודש percent per month - אחזור מידע information retrieval - אחזור, מערך retrieval system - אחזקה holding - אחזקה בתיאום holding in concern - אחזקה קשיחה saltdown stock - אחזקות צולבות cross holdings - אחזקת מחיר price maintenance - אחזקת מלאי long - אחזקת מניות בין חברתיות intercorporate stockholding - אחזקת מניות מהותית substantial stockholding - אחזקת רשומות records maintenance - אחזקת תיק file maintenance - אחסון ביניים warehousing - אחסנה storage - אחר מועד over due - אחראי liable - אחראי (2) responsible / accountable - אחראים יחד ולחוד jointly and severally liable - אחרון נכנס ראשון יוצא (אנר"י) last in first out (lifo) - אחרי הגרלה (א"ה) ex-drawing - אחרי מועד over due - אחריות liability - אחריות (2) responsibility - אחריות (3) guarantee - אחריות (4) warranty - אחריות אישית personal liability - אחריות בלתי מוגבלת unlimited liability - אחריות בנק מרכז concentrating bank responsibility - אחריות בעלי שליטה controlling shareholder liability - אחריות דיווח accountability - אחריות חוזית contractual liability - אחריות חוקית legal liability - אחריות חתמים underwriters liability - אחריות ישירה direct liability - אחריות כלפי הציבור public liability - אחריות כלפי צד שלישי third party liability - אחריות לתשקיף prospectus liability - אחריות מאגד consortium liability - אחריות מוגבלת limited liability - אחריות מוגבלת במניות limited by stock - אחריות מוחלטת absolute liability - אחריות מותנית contingent liability - אחריות מלאה full liability - אחריות מנהלים director's liability - אחריות מקצועית professional liability - אחריות משותפת collective responsibility / joint liability - אחריות משנית secondary liability - אחריות נושאי משרה directors and officers liability - אחריות נושאי תפקיד officers liability - אחריות סופית לתשלומים finality of payments - אחריות על פי דין legal liability - אחריות עקיפה indirect liability - אחריות ערב guarantor's liability - אחריות קונסורציום consortium liability - אחריות קיבולים acceptance liability - אחריות ראשונית primary liability - אחריות שותפים partners liability - אחריות שילוחית vicarious liability / liability for acts of agents - אחריות תלויה contingent liability - אחריותיות accountability - אי חוקיות דיבידנד illegal dividend - אי כיבוד שיק dishonored check - אי־איזון חלויות maturity imbalance - אי-איזון מוניטרי monetary disequilibrium - אי־איזון פקודות imbalance of orders - אי־ביצוע non-performance - אי־ביצוע (2) non-fulfillment - אי־גילוי non-disclosure - אי־דילול anti-dilution - אי־דילול, סעיף antidilution clause - אי-דילול, סעיף (2) anti diluation clause - אי־הקבלה mismatching - אי־הקבלת חלויות maturity mismatch - אי־התאמה discrepancy - אי־התאמה בהסבה endorsement discrepancy - אי־ודאות פיננסית financial uncertainty - אי־ודאות של כוח קנייה purchasing power uncertainties - אי-יעילות / חוסר יעילות inefficiency - אי־יעילות בשוק inefficiency in the market - אי־כושר פירעון inability to pay - אי־כיבוד dishonor - אי־כיבוד שיק dishonored check / dishonor a check - אי־כשירות incompetency - אי־מסירה non-delivery - אי־סחירות non negotiable / non vairer - אי־פגיעה בזכויות non-waiver - אי-פירעון default - אי־פירעון non payment - אי־פירעון שיק non-payment of check - אי־שימוש non user - אי־שפיות insanity - אי־תשלום non-payment - איגוד association - איגוד בינלאומי לחוזי החלף ונגזרים international swaps & derivatives association [ISDA] - איגוד הבנקים בישראל the association of banks in israel - איגוד מסחר trade associations - איגוד על ידי התייחסות incorporation by reference - איגוח securitization - איגום pooling - איגרות חוב בידי הציבור bond-outstanding - איגרות חוב בידי הציבור, שיטת bond-outstanding method - איגרת אוצר treasury bond - איגרת חוב bond [Am.] / debenture [Br.] - איגרת חוב אופציה option bond - איגרת חוב ארוכה long bond - איגרת חוב בבטוחות בידי נאמן collateral trust bond - איגרת חוב בביטחון כפול double-barrelled bond - איגרת חוב בדירוג בינוני medume grade bond - איגרת חוב בדירוג גבוה high grade bond - איגרת חוב בדירוג נמוך low grade bond - איגרת חוב בדרגה שנייה junior bond - איגרת חוב בהצמדה מעורבת mixed linkage bond - איגרת חוב בהתחייבות כללית general obligation bond - איגרת חוב בולדוג bulldog bond - איגרת חוב ביחד ולחוד joint and several bond - איגרת חוב ביינים yen bond - איגרת חוב בינונית meduim bond - איגרת חוב בכירה senior bond - איגרת חוב בלי פדיון מוקדם non-callable bond - איגרת חוב בלי ריבית non-interest bearing bond - איגרת חוב בלי תלוש zero coupon bond - איגרת חוב בלתי מובטחת unsecured bond - איגרת חוב בלתי סחירה non negotiable bond - איגרת חוב במצבור bond in collective deposit - איגרת חוב במשכנתא ראשונה first mortgage bond - איגרת חוב בניכיון discounted bond - איגרת חוב בניכיון ניכר deep discount bond - איגרת חוב בסדרה bonds issued in series - איגרת חוב בעלת אופציית מכר put bond - איגרת חוב בעלת קולר collar bond - איגרת חוב בעלת תיקרה cap bond - איגרת חוב בפארי bond issued at pari - איגרת חוב בפרמיה bond issued at premium - איגרת חוב בריבית משתנה variable interest bond - איגרת חוב בריבית ניידת floating rate bond - איגרת חוב בררה bonds optionally linked - איגרת חוב בררה כפולה double option bond - איגרת חוב בשיעבוד רובץ general mortgage bond - איגרת חוב בת־החלפה interchangeable bond - איגרת חוב בת־המרה convertible bond - איגרת חוב בת־סיכון risk bond - איגרת חוב בתשואה גבוהה high yield bond - איגרת חוב גיליון gilon bond - איגרת חוב גלבוע gilboa bond - איגרת חוב גליל galil bond - איגרת חוב דו־מטבעית dual currency bond - איגרת חוב דולרית dollar bond - איגרת חוב דיימיו Daimyo bond - איגרת חוב הטבה bonus bond - איגרת חוב הכנסה income bond - איגרת חוב זהב gold bond - איגרת חוב זיבורית junk bond - איגרת חוב זמנית temporary bond - איגרת חוב זרה foreign bond - איגרת חוב חשופה strips / naked bond - איגרת חוב ייעודית designated bond - איגרת חוב ינקי yankee bond - איגרת חוב ישירה straight bond - איגרת חוב כפופה subordinated bond - איגרת חוב כפיר kfir bond - איגרת חוב לא מדורגת non-graded bond - איגרת חוב לא ממשלתית non government bond - איגרת חוב לא־צמודה unlinked bond / unindexed bond - איגרת חוב להמרה convertible bond - איגרת חוב להמרה לאופציות ולמניות convertible bond to options and shares - איגרת חוב לטווח ארוך long bond - איגרת חוב לטווח בינוני medium bond - איגרת חוב לטווח קצר short bond - איגרת חוב ללא כיסוי naked bond - איגרת חוב ללא ריבית non interest bearing bond - איגרת חוב למועד term bond - איגרת חוב לפרעון bonds payable - איגרת חוב מאושרת approved bond / authorized bond - איגרת חוב מגובת הכנסה revenue bond - איגרת חוב מגובת משכנתא mortgage backed security [MBS] - איגרת חוב מדדית index bond - איגרת חוב מואורכת extended bond - איגרת חוב מובחרת high grade bond / gilt-edged bond -
איגרת חוב מובטחת secured bond - איגרת חוב מובטחת בנאמנות collateral trust bond - איגרת חוב מובנית structured bond - איגרת חוב מותנית רווח income bond - איגרת חוב מחקר ופיתוח (מו"פ) research and development bond - איגרת חוב מיועדת designated bond - איגרת חוב מייצבת funding bond - איגרת חוב מכר put bond - איגרת חוב מצביעה voting bond - איגרת חוב משותפת joint bond - איגרת חוב משתתפת participating bond - איגרת חוב מתואמת adjustment bond - איגרת חוב מתמדת perpetual bond - איגרת חוב נדחית deferred bond - איגרת חוב נושאת פרסים premium bond - איגרת חוב נטולות assumed bonds - איגרת חוב ניתנת להמרה convertible bond - איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם callable bond - איגרת חוב נמשכת continued bond - איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ bond dealt in foreign currency - איגרת חוב נערבת guaranteed bond / endorsed bobd - איגרת חוב נפדית בחלקים instaliment bond - איגרת חוב נפדית לשיעורים instalment bond / serial bond - איגרת חוב סחירה negotiable bond - איגרת חוב סמוראי Samurai bond - איגרת חוב ספקולטיווית speculative grade bond - איגרת חוב עדיפה senior bond - איגרת חוב עילית prime bond - איגרת חוב עירונית municipal bond - איגרת חוב פדויה redeemed bond - איגרת חוב פחותה junior bond - איגרת חוב פטורה ממס tax exempt bond - איגרת חוב פסיבית passive bond - איגרת חוב ציבורית public bond - איגרת חוב צמודה לדולר bond linked to the dollar - איגרת חוב צמודה למדד bond linked to cost of living index - איגרת חוב צמודה למטבע חוץ bond linked to foreign currency - איגרת חוב צמודת מדד index linked bond - איגרת חוב צמודת מט"ח foreign currency linked bond - איגרת חוב צמותה perpetual bond / undated bond - איגרת חוב קבועה definitive bond - איגרת חוב קונצרנית concern bond - איגרת חוב קטנה baby bond - איגרת חוב קריאה callable bond - איגרת חוב רגילה straight bond - איגרת חוב רדומה inactive bond - איגרת חוב רוסה Roosa bond - איגרת חוב רפורמה reform bonds - איגרת חוב רשומה באופן מלא fully registered bond - איגרת חוב רשומה לגבי ריבית בלבד registered bond as to interest only - איגרת חוב רשומה למסחר listed bonds - איגרת חוב שגיא sagi bond - איגרת חוב שוגון shogun bond - איגרת חוב שחר shahar bond - איגרת חוב של חברה corporate bond - איגרת חוב של מדינת ישראל State of Israel bond - איגרת חוב שלא הומרה hung convertible hunged bond - איגרת חוב שלא הונפקה unissued bond - איגרת חוב שמית registered bond - איגרת חוב תאגידית concern bond - איגרת חוב, מיסוי tax on bonds - איגרת חוב, פדיון bond redemption - איגרת חיסכון saving bond - איגרת מק"מ short-term bond - איגרת פטורת מס tax exempt bond - איון מינוף deleverage - איזון breakeven - איזון (2) blancing - איזון יומי daily balancing - איזון שערים rates balancing - איזון תיק portfolio balancing - איחוד consolidation - איחוד דו"חות consolidation of statements - איחוד הון capital consolidation - איחוד חברות companies integration - איחוד מטבע currency union - איחוד מניות reverse stock split / consolidation of shares - איחוד משכנתאות mortgage consolidation - איחוד קדימה forward conbination / forward integration - איי-איי-אם aim - אייל stag - איכות איגרת חוב bond quality - איכות שטרי חליפין quality of bills of exchange - אילוצים constraints - אימות verification - אימות (2) authentication - אימות בדרך השלילה negative verification - אימות חיובי positive verification - אימות ישיר direct vertification - אימות מסרים authentication of messages - אימות שיק check verification - אימות תעודות authentication of certificates - אין הוראה no order - אין חשבון no account - אין כיסוי מספיק nonsufficient funds - אין תביעה nonsuit - אינדיקטור אובייקטיבי objective indicator - אינדיקטור נגדי contrary indicators - אינדיקטור רגשי sentiment indicators - אינדיקטורים מובילים leading indicators - אינדקס בעלי מניות shareholders index - אינו בר־המחאה non-assignable - אינו בר־העברה Inalienable - אינות abeyance - אינטגרציה integration - אינטר־אליה inter alia - אינטר־ויוו inter vivos - אינטרה־ווירס intra vires - אינסטינט instinet - איסוף accumulation - איסור חלוקת דיבידנד dividend distribution prohibition - איסור רכישת מניות עצמיות prohibition of buying own shares - אירו־שיק (יו"ש) Euro-check - אירוע מיוחד special event - איש חיצוני outsider - איש מפתח key man - איש פנים insider - איש פנים מרכזי major insider - איש קש straw man - אישור acknowledgement - אישור (2) affirmation / confirmation - אישור אלקטרוני electronic confirmation - אישור בדיעבד ratified confirmation - אישור בנק bank confirmation - אישור הפקדה deposit receipt - אישור חוזה affirmation of contract - אישור טיב certificate of quality - אישור יתרה balance confirmation - אישור לסחור permission to deal - אישור מכירה confirmation of sale - אישור מראש confirmation in advance - אישור נאמנות trust receipt - אישור נוטריוני notary confirmation - אישור עקרוני principle approval - אישור צוואה probate - אישור קיום משכנתא satisfaction of mortgage - אישור קנייה confirmation of purchas - אישור שטר העברה certification of transfer - אישור שיק check authorization - אישי in personam - אישיות מלאכותית artificial person - איתור חשבון account localization - איתור לקוחות search for customers - איתור מזומנים cash localization - איתות signal - איתות מכירה sell signal - איתות קנייה buy signal - אכיפה enforcement - אכיפת פסקי חוץ foreign judgments enforcement - אכרזה על הפסקה במתן שירותים cease and desist order - אלפא alfa - אם מגיע למחיר השוק market if touched - אמד סיכון risk measure - אמון בכושר אשראי full faith and credit - אמידת סיכון risk measurement - אמידת סיכון (2) risk assessmnent - אמיסיה emission - אמיתי ותקף genuine and valid - אמנה indenture - אמנת מס tax treaty - אמנת ניו־יורק New-York treaty - אמצעי העברה sweep facility - אמצעי הפעלה facilities - אמצעי עזר facilitating agency - אמצעי עזר להנפקת שטרות note issuance facility - אמצעי עזר לרכישת שטרות note purchase facility - אמצעי שליטה means of control - אמצעים חופשיים free funds - אמצעים מעין־הוניים quasi-capital resources - אמצעים נגד השתלטות anti-takeover measures - אמצעים שוטפים current resources - אמת באשראי truth in lending - אמת בניירות ערך truth in securities - אמת מידה פיננסית covenant - אנומליה anomaly - אנונה annuity - אנטי דילול anti dilution - אני חייב לע i owe you [I.O.U] - אנליסט analyst - אנר"י LIFO - אסדרה regulation - אסטרטגיה שיווקית marketing strategy - אסטרטגיות גידור hedging strategies - אסטרטגית אוכף straddle strategy - אסטרטגית אוכף קטום strangle strategy - אסטרטגית השקעות investment strategy - אסטרטגית מכירת אוכף short straddle strategy - אסטרטגית מכירת חניקה short strangle strategy - אסטרטגית מכירת פרפר short butterfly strategy - אסטרטגית מכירת שוקת short strangle strategy - אסטרטגית מעו"ף maof strategy - אסטרטגית מרווח seread strategy - אסטרטגית מרווח השוק היורד down market spread strategy - אסטרטגית מרווח השוק העולה up market seread strategy - אסטרטגית קנייה/מכירה בחסר long/short strategy - אסטרטגית קניית אוכף long straddle strategy - אסטרטגית קניית חניקה long strangle - אסטרטגית קניית מרווח אופטימי optimic long spread strategy - אסטרטגית קניית מרווח פסימי pesimic long spread strategy - אסטרטגית קניית סטראפ long strap stretagy - אסטרטגית קניית סטריפ long strip strategy - אסטרטגית קניית פרפר long buterfly strategy - אסטרטגית קניית שוקת long strangle strategy - אסטרטגית קציר harvest strategy - אסימון כחול blue chip - אסמכתא reference - אספה כללית general meeting - אספה כללית בצו בית המשפט general meeting by courts order - אספה כללית יוצאת מן הכלל special meeting - אספה כללית מוסכמת consent meeting - אספה כללית מכוננת statutory meeting - אספה כללית נדחית adjourned general meeting - אספה כללית רגילה ordinary general meeting - אספה כללית של בעלי המניות general meeting of shareholders - אספה כללית שלא מן המניין extraordinary general meeting - אספה כללית שנתית annual general meeting - אספה מיוחדת extraordinary meeting - אספה נדחית adjourned meeting - אספה שנתית רגילה regular annual meeting - אספרין, תיאורית aspirin count theory - אספת נושים creditors' meeting - אספת סוג class meeting - אפוטרופוס conservator - אפוטרופוס טבעי natural conservator - אפוטרופוס כללי administrator general - אפוטרופוס לדין guardian ad litem - אפיון characterization - אפיק השקעה investment channels - אפיק לא־צמוד unlinked channel - אפיק סולידי solid chanel - אפיק ספקולטיבי speculative channel - אפיק צמוד linked chanel - אפליה בשל מין sex discrimination - אפס מעשה abeyance - אפקט effect - אפקט חיקוי imitation effect - אפקט ינואר january effect - אפקטיווי effective - אצווה batch - אצילת סמכויות delegation of powre - אקדוחן gunslinger - אקזיט exit - אקס ex - אקסים Exim bank - אקרדיטיב documentary credit - ארביטרז' arbitrage - ארביטרז' אסדרתי regulatory arbitrage - ארביטרז' באופציות option arbitrage - ארביטרז' בינלאומי international arbitrage - ארביטרז' במטבע חוץ arbitrage in foreign currency - ארביטרז' בניירות ערך arbitrage in securities - ארביטרז' גס hard arbitrage - ארביטרז' השתלטות takeover arbitrage - ארביטרז' זמן time arbitrage - ארביטרז' ישיר direct arbitrage - ארביטרז' מורכב compound arbitrage - ארביטרז' מס tax arbitrage - ארביטרז' מקום place arbitrage - ארביטרז' מקומי domestic arbitrage - ארביטרז' סוג kind arbitrage - ארביטרז' סיכונים risk arbitrage - ארביטרז' רך soft arbitrage - ארביטרז' שיעורי ריבית interest rate arbitrage - ארביטרז' תימחור arbitrage pricing - ארבס arbs - ארגואנדו arguendo - ארגון organization - ארגון הסוחרים בניירות ערך national association of / securities dealers - ארגון וולונטרי voluntary association - ארגון מחדש reorganization - ארגון מחדש (2) reconstruction - ארו-דברו, מודל Arrow-Debreu model - ארכת תשלום grace period - אש"ל bed and breakfast - אשכול תאגידים conglomerate - אשליית השליטה control illusion - אשראי credit - אשראי אפור gray credit - אשראי בלתי־הדיר irrevocable credit - אשראי בלתי־חוזר irrevocable credit - אשראי במכרז credit by tender - אשראי במרמה credit fraud - אשראי בר־חזרה revocable credit - אשראי בתשלום אחד non-installment credit - אשראי בתשלומים לשיעורין installment credit - אשראי גב־אל־גב back to back credit - אשראי דוקומנטרי documentary credit - אשראי הדדי mutual credit - אשראי הדיר revocable credit - אשראי התאמה adjustment credit - אשראי זמין available credit - אשראי חוזר revolviving credit - אשראי חוץ בנקאי off-bank credit - אשראי חירום emergency credit - אשראי חריג exceptional credit - אשראי יצרני production credit - אשראי יקר tight credit - אשראי כולל obligo - אשראי כפוי forced rredit - אשראי לא־מובטח unsecured credit - אשראי לבעלי עניין credit to parties of interest - אשראי להצגה sight credit - אשראי לזמן ארוך long term credit - אשראי לטווח ארוך long term credit - אשראי ליבוא import credit - אשראי ליצוא export credit - אשראי לקונה מקדים dated billing - אשראי לראייה sight credit - אשראי מומעט impaired credit - אשראי מחולק shared credit - אשראי מסומן notation credit - אשראי מסחרי trade credit - אשראי מסחרי (2) commercial credit - אשראי מסמכים paper credit - אשראי מסמכים (2) documentary credit - אשראי מפוצה reimbursement credit - אשראי מקויים confirmed credit - אשראי מתחסל מאליו self liquidating credit - אשראי מתחסל מעצמו self liquidating credit - אשראי סגור closed-end credit - אשראי סחר חוץ foreign trade credit - אשראי ספקים suppliers' credit - אשראי עודף excess credit - אשראי על בסיס ניסיון empirically derived credit - אשראי עקיף indirect credit - אשראי פדיום on call credit - אשראי פתוח open credit - אשראי צמוד linked credit - אשראי צרכנים consumer credit - אשראי קונים buyer credit - אשראי קיבולים acceptance credit - אשראי קמעונאי retail credit - אשראי שיקים check credit - אשראי תעודות documentary credit - אשרור ratification - אתיקה עסקית business ethics - אתר הבורסה stock exchange domain -