א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
סב-פריים sub-prime - סבב turn - סבב מהיר quick turn - סבב מלא round trip - סבב מנהלים rotation of directors - סגירה closing - סגירה מפוצלת split close - סגירת בורסה closing the exchange - סגירת חשבון account closing - סגירת ספר בעלי מניות shareholders register closing - סגירת פוזיציה position close - סגרגציה segregation - סדירות בתשלום דיבידנד regularity of dividends - סדירות בתשלום דיווידנד regularity of dividends - סדר יום agenda - סדר שיעבודים liens order - סדר תשלומים order of payments - סדרת אגרות חוב series of bonds - סדרת אופציות series of options - סדרת איגרות חוב bonds issued in series - סדרת מניות series of shares - סדרת פיבונצ'י Fibonacci sequence - סדרת שטרות bills in a set - סוברין sovereign - סוג אופציה type of option / class of option - סוגי הצמדה type of linkage - סוגי מניות classes of shares - סודיות בנקאית bank secrecy - סוויסי swissy - סוחט מיץ juice man - סוחר בחבילות block trader - סוחר בניירות ערך trader in securities - סוחר מוסמך authorized dealer - סוחר מורשה authorized dealer - סוחר מתמחה specialist - סוחר ניירות ערך (לחשבון עצמו) jobber [Br.] / specialist [Am.] - סוחר ראשוני primary dealer - סוחר רשום registered trader - סוכן בנאמנות escrow agent - סוכן גבייה collecting agent - סוכן המרה conversion agent - סוכן העברה transfer agent - סוכן רשמי official agent - סוכן תאגיד corporate agent - סוכן תשלומים paying agent - סוכנות אינפורמציה לאשראי credit agency - סוכנות בנקאית bank agency - סוכנות דירוג grading agency - סוכנות לגבייה collection agency - סוכנות מידע לאשראי credit bureau - סוכנות סליקה clearing agency - סוכרייה sweetener - סולד סיכון risk averse - סולם דירוג rating scale - סולם הפוך inverted scale - סופגנית sinker - סופרמרקט פיננסי financial supermarket - סחורה בעין actuals - סחורה מיידית spot commodity - סחורה פיסית physical - סחורה צפה free float - סחורה רכה soft commodity - סחיפת בסיס base drift - סחיר negotiable - סחירות negotiability - סחירות (2) tradability - סחירות ניירות ערך trading activity - סחירות נמוכה low marketability - סחירות שטר note negotiability - סחירות תקינה continuity of the market - סחר גומלין countertrade - סחר מדרכות kerb trading - סחר מזומנים cash trade - סחרן trader - סחרן יום day trader - סטארט-אפ start-up - סטטוס־קוו status quo - סטיית תקן standard deviation - סטיית תקן גלומה implied standard deviation - סטיית תקן של תשואה standard deviation of yield - סטנדרד אנד פור poor & standard - סטראפ strap - סטריפ strip - סטרלינג sterling - סטרלינג (2) sterling silver - סטרקצ'ר structure - סי"ף CIF - סי-די-אס CDS - סיבוב מהיר qkuick turn - סיוג הפסדים stop loss - סיווג classification - סיווג איגרות חוב bond rating - סיווג אנליסט Analyst classification - סיווג נכסים classification of assets - סיווג קרנות נאמנות unit trust classification - סיום consummation - סיום (2) termination - סיום (3) close - סיום, סעיף termination clause - סיחור negotiation - סיחור מחדש circuity of action - סיחור מסמכים negotiation of documents - סיחור שטר negotiability - סיטי (של לונדון) city (of London) - סייג exclusion - סייג (2) restriction - סייג (3) limit - סייג זמן time limit - סייגי מסחר trading limits - סייגי עומדות position limits - סיכול frustration - סיכול חוזה frustration of contract - סיכום footing - סיכון אופציה options risk - סיכון אי פרעון non payment risk - סיכון אי-נזילות iliquidity risk - סיכון אי־קיום default risk - סיכון איגרות חוב bonds risk - סיכון אסדרה regulatory risk - סיכון ארץ sovereign risk - סיכון אשראי credit risk - סיכון בלתי מוגבל unlimited risk - סיכון בר־צפייה foreseeable risk - סיכון גבוה high risk - סיכון הון capital risk - סיכון חיתום underwriting risk - סיכון ירידה downside risk - סיכון כוח קנייה purchasing power risk - סיכון כלכלי economic risk - סיכון מדינה country risk - סיכון מוגבל limited risk - סיכון מוסרי moral risk - סיכון מחדל default risk - סיכון מחושב calculated risk - סיכון מחיר price risk - סיכון ממוצע average risk - סיכון מנוף leverage risk - סיכון מנוף פיננסי financial leverage risks - סיכון מערכתי systematic risk - סיכון נומינלי nominal risk - סיכון נזילות liquidity risk - סיכון סחירות marketability risk - סיכון סליקה settlement risk - סיכון עלייה upside risk - סיכון עסקי business risk - סיכון קרן capital risk / principal risk - סיכון ראלי real risk - סיכון ריבוני sovereign risk - סיכון ריבית interest risk -
סיכון שולי marginal risk - סיכון שוק market risk - סיכון שיורי residual risk - סיכון שער חליפין rate of exchange risk - סיכון שער ריבית interest rate risk - סיכון תזמון risk of timing - סיכון תפעולי operating risk / operational risk - סילום on a scale - סילוף distort - סילוק retire - סילוק (2) settlement - סילוק (3) clear - סילוק במזומנים cash settlement - סילוק חוב remit - סילוק חוב (2) extinguish - סילוק חוב נטו net payoff - סילוק חשבון payoff - סילוק חשבון נטו net payoff - סילוק, סעיף kick out clause - סימוכין reference - סימול חברה ticker - סימן mark - סימן בורסה stock exchange symbols - סימן טכני technical sign - סינדיקט חתמים underwriting syndicate - סינוף affiliation - סינוף בנקאי branch banking - סיעוף spin-off - סיפור מוכן boilerplate legends - סיקור דו"ח report's survey - סירוב declination - סירוב שיק dishonor a check - סכום amount - סכום אינפלציוני inflationary amount - סכום אשראי sum of credit - סכום בר־היפרעות recoverable amount - סכום הון capital sum - סכום הפרש חיובי positive difference amount - סכום חד lump sum - סכום כולל lump sum - סכום לתשלום convenience amount - סכום מינימלי minimum subscription - סכום משולם payout - סכום מתואם adjusted amount - סכום נקוב face amount - סכום עתידי future sum - סכום פשוט simple sum - סכום קצוב liquidated claim - סכום קרן principal amount - סכום שטר bill amount - סכום של אשראי sum of credit - סכין נופלת falling knife - סל basket - סל מטבעות B-unit - סל מניות המעו"ף ma-of shares basket - סל ניירות ערך securities basket - סלידת סיכון risk aversion - סליקה clearing - סליקה (2) remittance - סליקה יומית mark to market - סליקה פרטנית מיידית real time gross settlement [RTGS] - סליקת ניירות ערך securities clearing - סמוך לסגירה, הוראה at the closing order - סמוך לפתיחה, הוראה at the opening order - סמכות השקעה investment power - סמכות חיוב binding authority - סמכות חקירה investigation power - סמכות למכור power of sale - סמכות למנות power of appointment - סמכות לפי שיקול דעת discretionary powers - סמכות לקנות authority to purchase [AP] - סמכות לשלם authority to pay - סמכות סוכן agents authority - סמכות עזר auxiliary authority - סמכות שיפוט jurisdiction - סמלי הונאה badges of fraud - סמן indicator - סמפון codicil - סנטימנט חיובי positive sentiment - סניף branch office - סניף בנק bank branch - סניף וירטואלי (של הבורסה) virtual branch - סעד משפטי legal relief - סעיף clause - סעיף אדום red clause - סעיף אדום במכתב אשראי red clause letter of credit - סעיף אי־דילול anti-dilution clause - סעיף ביטול cancellation clause - סעיף ביטול התחייבות defeasance clause - סעיף גידור hedging clause - סעיף האצה acceleration clause - סעיף הגדרה habendum clause - סעיף הון capital clause - סעיף העברת קניין alienation clause - סעיף העדה attestation clause - סעיף הפחתת שיעור drop-rate provision - סעיף הפעלה operative clause - סעיף הצמדה linkage clause - סעיף הרתעה in terrorem clause - סעיף השלמת ביטחונות topping-up clause - סעיף התאמה escalator clause - סעיף זהב gold clause - סעיף חתימה signature clause - סעיף יציאה מהשוק market out clause - סעיף משכנתא mortgage clause - סעיף משנה subsidiary clause - סעיף סיום termination clause - סעיף סילוק kick out clause - סעיף סמוי hidden clause - סעיף עיכבון lien clause - סעיף קנס penalty clause - סעיף רב־מטבעות multicurrency clause - סעיף רכיסה zipper clause - סעיף שוויון parity clause - סעיף שחרור release clause - סעיף שחרור (2) exculpatory clause - סעיף שיפוט jurisdiction clause - סעיף תשלום מראש prepayment clause - סעיף תשלום נזק loss payable clause - סעיפי הסכם articles of agreement - סעיפי פתיחה recital clauses - ספונסר sponsor - ספח allonge - ספח (2) rider - ספליט split - ספסר speculator - ספסרות speculation - ספסרות במטבע חוץ speculation in exchange - ספסרות בניירות ערך speculation in securities - ספסרות בסחורות speculation in commodities - ספציאליסט specialist - ספקולנט speculator - ספר בנקאי banks' book - ספר בסיס basis book - ספר בעלי מניות stock register - ספר העברת מניות stock transfer book - ספר חתימות signature book - ספר משכונות pledges book - ספר סטטוטורי statutory book - ספר פקודות orders book - ספר פרוטוקולים minute book - ספריית הבורסה library of the stock exchange - סקירה review - סקירת הנהלה management discussion and analysis - סקירת מנהלים management review - סקריפופיליה scripophily - סרט tape - סרסרות scalp - סרק straw -