לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיכון שוק market risk -
סב-פריים sub-prime -
סיכון שיורי residual risk -
סבב turn -
סיכון שער חליפין rate of exchange risk -
סבב מהיר quick turn -
סיכון שער ריבית interest rate risk -
סבב מלא round trip -
סיכון תזמון risk of timing -
סבב מנהלים rotation of directors -
סיכון תפעולי operating risk / operational risk -
סגירה closing -
סילום on a scale -
סילוף distort -
סגירת בורסה closing the exchange -
סילוק retire -
סגירת חשבון account closing -
סילוק (2) settlement -
סגירת ספר בעלי מניות shareholders register closing -
סגירת פוזיציה position close -
סילוק במזומנים cash settlement -
סגרגציה segregation -
סדירות בתשלום דיבידנד regularity of dividends -
סילוק חוב (2) extinguish -
סדר יום agenda -
סדר תשלומים order of payments -
סילוק, סעיף kick out clause -
סדרת אגרות חוב series of bonds -
סימוכין reference -
סדרת אופציות series of options -
סדרת איגרות חוב bonds issued in series -
סימן mark -
סדרת מניות series of shares -
סימן בורסה stock exchange symbols -
סדרת פיבונצ'י Fibonacci sequence -
סימן טכני technical sign -
סדרת שטרות bills in a set -
סינדיקט חתמים underwriting syndicate -
סוברין sovereign -
סינוף affiliation -
סוג אופציה type of option / class of option -
סינוף בנקאי branch banking -
סוגי הצמדה type of linkage -
סיעוף spin-off -
סוגי מניות classes of shares -
סיפור מוכן boilerplate legends -
סיקור דו"ח report's survey -
סוויסי swissy -
סירוב declination -
סוחט מיץ juice man -
סירוב שיק dishonor a check -
סוחר בחבילות block trader -
סכום amount -
סוחר בניירות ערך trader in securities -
סכום אינפלציוני inflationary amount -
סוחר מוסמך authorized dealer -
סכום אשראי sum of credit -
סוחר מורשה authorized dealer -
סכום בר־היפרעות recoverable amount -
סוחר מתמחה specialist -
סכום הון capital sum -
סוחר ניירות ערך (לחשבון עצמו) jobber [Br.] / specialist [Am.] -
סכום הפרש חיובי positive difference amount -
סוחר ראשוני primary dealer -
סכום חד lump sum -
סוחר רשום registered trader -
סכום כולל lump sum -
סוכן בנאמנות escrow agent -
סכום לתשלום convenience amount -
סוכן גבייה collecting agent -
סכום מינימלי minimum subscription -
סוכן המרה conversion agent -
סוכן העברה transfer agent -
סכום מתואם adjusted amount -
סוכן רשמי official agent -
סכום נקוב face amount -
סוכן תאגיד corporate agent -
סכום עתידי future sum -
סוכן תשלומים paying agent -
סכום פשוט simple sum -
סכום קצוב liquidated claim -
סכום קרן principal amount -
סוכנות דירוג grading agency -
סכום שטר bill amount -
סוכנות לגבייה collection agency -
סכום של אשראי sum of credit -
סכין נופלת falling knife -
סוכנות סליקה clearing agency -
סל basket -
סוכרייה sweetener -
סולד סיכון risk averse -
סל מניות המעו"ף ma-of shares basket -
סולם דירוג rating scale -
סל ניירות ערך securities basket -
סולם הפוך inverted scale -
סלידת סיכון risk aversion -
סופגנית sinker -
סליקה clearing -
סופרמרקט פיננסי financial supermarket -
סליקה (2) remittance -
סליקה יומית mark to market -
סחורה מיידית spot commodity -
סליקה פרטנית מיידית real time gross settlement [RTGS] -
סליקת ניירות ערך securities clearing -
סחורה צפה free float -
סמוך לסגירה, הוראה at the closing order -
סחורה רכה soft commodity -
סמוך לפתיחה, הוראה at the opening order -
סחיפת בסיס base drift -
סמכות השקעה investment power -
סחיר negotiable -
סמכות חיוב binding authority -
סחירות negotiability -
סמכות חקירה investigation power -
סחירות (2) tradability -
סמכות למכור power of sale -
סמכות למנות power of appointment -
סחירות נמוכה low marketability -
סמכות לפי שיקול דעת discretionary powers -
סחירות שטר note negotiability -
סמכות לקנות authority to purchase [AP] -
סחירות תקינה continuity of the market -
סמכות לשלם authority to pay -
סחר גומלין countertrade -
סמכות סוכן agents authority -
סחר מדרכות kerb trading -
סמכות עזר auxiliary authority -
סחר מזומנים cash trade -
סמכות שיפוט jurisdiction -
סחרן trader -
סמלי הונאה badges of fraud -
סחרן יום day trader -
סמן indicator -
סטטוס־קוו status quo -
סמפון codicil -
סטיית תקן standard deviation -
סנטימנט חיובי positive sentiment -
סטיית תקן גלומה implied standard deviation -
סניף branch office -
סטיית תקן של תשואה standard deviation of yield -
סניף בנק bank branch -
סטנדרד אנד פור poor & standard -
סטראפ strap -
סעד משפטי legal relief -
סטריפ strip -
סעיף clause -
סטרלינג sterling -
סעיף אדום red clause -
סטרלינג (2) sterling silver -
סעיף אדום במכתב אשראי red clause letter of credit -
סטרקצ'ר structure -
סעיף אי־דילול anti-dilution clause -
סי"ף CIF -
סעיף ביטול cancellation clause -
סיבוב מהיר qkuick turn -
סעיף גידור hedging clause -
סעיף האצה acceleration clause -
סיווג classification -
סעיף הגדרה habendum clause -
סעיף הון capital clause -
סיווג אנליסט Analyst classification -
סעיף העברת קניין alienation clause -
סיווג נכסים classification of assets -
סעיף העדה attestation clause -
סיווג קרנות נאמנות unit trust classification -
סעיף הפחתת שיעור drop-rate provision -
סיום consummation -
סעיף הפעלה operative clause -
סיום (2) termination -
סעיף הצמדה linkage clause -
סיום (3) close -
סעיף הרתעה in terrorem clause -
סיום, סעיף termination clause -
סיחור negotiation -
סעיף התאמה escalator clause -
סיחור מחדש circuity of action -
סעיף זהב gold clause -
סיחור מסמכים negotiation of documents -
סעיף חתימה signature clause -
סיחור שטר negotiability -
סעיף יציאה מהשוק market out clause -
סיטי (של לונדון) city (of London) -
סעיף משכנתא mortgage clause -
סייג exclusion -
סעיף משנה subsidiary clause -
סייג (2) restriction -
סעיף סיום termination clause -
סייג (3) limit -
סעיף סילוק kick out clause -
סייג זמן time limit -
סעיף סמוי hidden clause -
סייגי מסחר trading limits -
סעיף עיכבון lien clause -
סייגי עומדות position limits -
סעיף קנס penalty clause -
סיכול frustration -
סעיף רב־מטבעות multicurrency clause -
סיכול חוזה frustration of contract -
סעיף רכיסה zipper clause -
סיכום footing -
סעיף שוויון parity clause -
סיכון אופציה options risk -
סעיף שחרור release clause -
סיכון אי פרעון non payment risk -
סעיף שחרור (2) exculpatory clause -
סיכון אי-נזילות iliquidity risk -
סעיף שיפוט jurisdiction clause -
סעיף תשלום מראש prepayment clause -
סעיף תשלום נזק loss payable clause -
סיכון אסדרה regulatory risk -
סעיפי הסכם articles of agreement -
סיכון ארץ sovereign risk -
סעיפי פתיחה recital clauses -
סיכון אשראי credit risk -
ספונסר sponsor -
ספח allonge -
סיכון בר־צפייה foreseeable risk -
ספח (2) rider -
סיכון גבוה high risk -
ספליט split -
סיכון הון capital risk -
ספסר speculator -
סיכון חיתום underwriting risk -
ספסרות speculation -
סיכון ירידה downside risk -
ספסרות במטבע חוץ speculation in exchange -
סיכון כוח קנייה purchasing power risk -
ספסרות בניירות ערך speculation in securities -
סיכון כלכלי economic risk -
ספסרות בסחורות speculation in commodities -
סיכון מדינה country risk -
ספציאליסט specialist -
סיכון מוגבל limited risk -
ספקולנט speculator -
סיכון מוסרי moral risk -
ספר בנקאי banks' book -
סיכון מחדל default risk -
ספר בסיס basis book -
סיכון מחושב calculated risk -
ספר בעלי מניות stock register -
סיכון מחיר price risk -
ספר העברת מניות stock transfer book -
סיכון ממוצע average risk -
ספר חתימות signature book -
סיכון מנוף leverage risk -
ספר משכונות pledges book -
סיכון מנוף פיננסי financial leverage risks -
ספר סטטוטורי statutory book -
סיכון מערכתי systematic risk -
ספר פקודות orders book -
סיכון נזילות liquidity risk -
ספריית הבורסה library of the stock exchange -
סיכון סחירות marketability risk -
סקירה review -
סיכון סליקה settlement risk -
סקירת הנהלה management discussion and analysis -
סיכון עלייה upside risk -
סקירת מנהלים management review -
סיכון עסקי business risk -
סקריפופיליה scripophily -
סיכון קרן capital risk / principal risk -
סרט tape -
סיכון ראלי real risk -
סרסרות scalp -
סיכון ריבוני sovereign risk -
סרק straw -
סיכון ריבית interest risk -
סיכון שולי marginal risk -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות