א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
נ.ה.ב. C.O.R - נא לפנות למושך refer to drawer - נאמן fiduciary - נאמן איגרות־חוב trustee for bondholders - נאמן בפשיטת רגל trustee in bankruptcy - נאמן להלכה naked trustee - נאמן לפי הסדר או פשרה trustee by composition - נאמן משמורת custodian - נאמן על תנאי contingent trustee - נאמן קרן unit trust trustee - נאמנות אינטרויוו inter vivos trust - נאמנות אישית personal trust - נאמנות בלתי הדירה irrevocable trust - נאמנות הדירה revocable trust - נאמנות חברה corporate trust - נאמנות לא־פעילה inactive trust - נאמנות לכוונה cypres doctrine - נאמנות לניהול ministerial trust - נאמנות לפי שיקול דעת discretionary trust - נאמנות מכללא implied trust - נאמנות מפורשת expressed trust - נאמנות מרצון voluntary trust - נאמנות מתכלה wasting trust - נאמנות על פי הצהרה trust by declaration - נאמנות על פי צו בית משפט trust by order of court - נאמנות פסיבית passive trust - נאמנות פעילה active trust - נאמנות פרטית private trust - נאמנות צולבת cross trust - נאמנות ציבורית community trust - נאמנים משותפים joint trustees - נאסד"ק NASDAQ - נגד המגמה buck the trend - נגזרות אקזוטיות exotic derivatives - נגזרות וניל פשוט plain vanilla derivatives - נגזרות פיננסיות / ניגזרות פיננסיות financial derivaties - נגזרים derivatives - נגזרת derivative - נגיסה בתיווך הבנקאי disintermediation - נגיסה בתיווך הבנקאי financical disintermediation - נדרש bid - נהנה beneticery - נוהג custom - נוהל procedure - נוהל עסקי custom of trade - נוטל סיכונים risk taker - נוטריון notary - נוטריון ציבורי notary public - נוכל shyster - נוכלות כספית kite flying - נוכס factor - נומינלי nominal - נוסטרו nostro - נוסע חופשי free rider - נושא משרה (בכירה) executive officer / director - נושא תפקיד officer - נושה בדרגה שניה junior creditor - נושה בלתי מובטח unsecured creditor - נושה בר־זכות קדימה preferred creditor - נושה מובטח secured creditor - נושה מועדף senior creditor - נושה על פי פסק דין judgment creditor - נושה על תנאי contingent creditor - נושה פחות junior creditor - נושה רגיל unsecured creditor - נושך נשך loan shark - נותן התחייבות obligor - נותן חסות sponsor - נזיל liquid - נזילות בנקאית bank liquidity - נזילות גבוהה high liquidity - נזילות נייר ערך securities liquidity - נזילות נכסים liquidity of assets - נזילות עודפת excess liquidity - נזילות שוק market liquidity - נזילות תיק portfolio liquidity - נזק הפרדה severance damage - נטו net - נטו למניה per share net - נטואיסט netoist - נטילת התחייבות assumption of debt - נטילת משכנתא assumption of mortgage - נטילת סיכונים risk assumption - נטישה abandonment - נטל הוכחה burden of proof - נטל ערבות guarantee burden - ניגוב clean-up - ניגוד אינטרסים conflict of interest - ניגוד עניינים conflict of interest - ניהול administration - ניהול בנקאי תקין proper bank management - ניהול התחייבויות liability management - ניהול כספים money management - ניהול לא־תקין unproper management - ניהול מזומנים cash managment - ניהול מסחר trade conducting - ניהול נאמנים trustee manegement - ניהול נכסים asset management - ניהול נכסים והתחייבויות [ננ"ה] assets and liability management [ALM] - ניהול סיכונים risk management - ניהול פער gap management - ניהול רווחים earnnings managing - ניהול תיק השקעות portfolio management - ניהול תקין proper management - ניוד float - ניוד מזומנים cash mobilization - ניטור monitoring - ניידות טהורה clean float - נייר paper - נייר ישיר direct paper - נייר כשיר eligible paper - נייר מאוגח securitized paper - נייר ממדרגה ראשונה first class paper - נייר מסחרי business paper - נייר מסחרי אירופאי Euro-commercial paper - נייר נושא הכנסה קבועה fixed income security - נייר נושא ריבית קבועה fixed interest security - נייר ניכיון discount paper - נייר ערך איכותי good quality security - נייר ערך אנטי מחזורי counter cyclical securities - נייר ערך בינלאומי international securities - נייר ערך בלתי מנוסה unseasoned security - נייר ערך בלתי מעוכל undigested security - נייר ערך בלתי־ממשלתי nongovernment security - נייר ערך במטבע חוץ foreign currency security - נייר ערך בניכיון discount security - נייר ערך בנקאי bankers' security - נייר ערך בעל הכנסה משתנה variable income security - נייר ערך בעל הכנסה קבועה fixed income security - נייר ערך בריבית משתנה variable rate security - נייר ערך הגנתי defensive issues - נייר ערך הוני capital issue - נייר ערך המיר convertible security - נייר ערך חוץ (זר) foreign security - נייר ערך חוקי legal security - נייר ערך חייב מס taxable security - נייר ערך חיצוני external securities - נייר ערך חליפי alternative security - נייר ערך חסום blocked security - נייר ערך ישראלי israeli security - נייר ערך להמרה convertible security - נייר ערך להשקעה security edarg־tnemtsevni - נייר ערך ללא מועד פירעון undated stock - נייר ערך מאושר approved security - נייר ערך מגובה backed security - נייר ערך מגובה הכנסה collateralized debt obligation [CDO] - נייר ערך מגובה משכנתא mortgage-backed security - נייר ערך מגובה נכס asset-backed security [ABS] - נייר ערך מדרגה ראשונה hige grade security - נייר ערך מהברז tap stock - נייר ערך מוגבל restricted security - נייר ערך מוחתם stamped security - נייר ערך מועבר graduated security - נייר ערך מועדף senior security - נייר ערך מחזורי cyclical security - נייר ערך מנוסה seasoned security - נייר ערך מסחרי (נע"ם) commercial bill / commercial paper - נייר ערך מסחרי לא סחיר non-marketable commercial paper - נייר ערך מעוכל Digested security - נייר ערך מקולף stripped security - נייר ערך מקומי internal security - נייר ערך מתוארך dated security - נייר ערך מתווה bellweather security - נייר ערך נזיל liquid security - נייר ערך נייד floater - נייר ערך ניתן להמרה convertible security - נייר ערך ניתן לפדיון מוקדם callable security - נייר ערך נפסד obsolete security - נייר ערך סחיר tradeable security - נייר ערך ספקולטיבי speculative security - נייר ערך עדיף senior security - נייר ערך פגום faulty security - נייר ערך פטור exempt security - נייר ערך צמוד linked security - נייר ערך רשום למסחר listed security - נייר ערך רשום על שם נאמנים security listed on trustees - נייר ערך שאינו בר־המרה inconvertible securty - נייר ערך שוויק marketable security - נייר ערך של סוכנות agency security - נייר ערך שנענה cessented security - נייר קביל acceptable paper - ניירות סוחר dealer paper - ניירות ערך, פיקדון securities deposit - ניכוי abatement - ניכוי כולל total deduction - ניכוי מוקדם prior deduction - ניכויי מס במקור tax deduction at source - ניכיון discount - ניכיון איגרת חוב שלא הופחת unamortized bond discount - ניכיון בנקאי bank discount - ניכיון חוב debt discount - ניכיון חשבוניות invoice discounting - ניכיון כרטיסי אשראי credit card discount - ניכיון מועדי forward discount - ניכיון ממכירת מניות discount on shares -
ניכיון ממשכים discount of drafts - ניכיון מקורי original discount - ניכיון על איגרות חוב bond discount - ניכיון על מכירת מניות discount on shares - ניכיון על ניירות ערך discount on securities - ניכיון פונקציונלי functional discount - ניכיון שטרות discount of bills - ניכיון שטרם הורווח unearned discount - נימוק המלצות recommendation reasoning - ניסיון עבר past experience / track record - ניפוח pumping - ניפוח (2) ballooning - ניפוח הזמנות ballooning-up orders - ניפוח מחיר gazumping - ניפוח מחיר (2) by-bidding - ניפוח שערים chumming - ניצול exercise - ניצול בתר ex utilization - ניצול הזדמנויות עסקיות explotation of business opportunities - ניצול לרעה abuse - ניצול מידע פנים insoder transaction - ניצול מלא load-up - ניצול מצוקה exploitation of distress - ניצול פערים arbitrage - ניצולת salvage - ניצע offeree - ניתוח אופקי horizontal analysis - ניתוח איגרות חוב bond analysis - ניתוח איכותי qualitative analysis - ניתוח אנכי vertical analysis - ניתוח אשראי credit analysis - ניתוח ביתא beta analysis - ניתוח גבייה collection analysis - ניתוח גרפי charts analysis - ניתוח דוחות statement analysis - ניתוח הון חוזר working capital analysis - ניתוח זרימת אמצעי תשלום flow of funds analysis - ניתוח זרימת כספים money flow analysis - ניתוח חובות debt analysis - ניתוח חשבון account analysis - ניתוח טכני technical analysis - ניתוח יחסים פיננסיים financial ratio analysis - ניתוח כללי fundamental analysis - ניתוח כמותי qualitative analysis - ניתוח מגמה trend analysis - ניתוח ניירות ערך securities analysis - ניתוח ענפי industry analysis - ניתוח עסקות transaction analysis - ניתוח פיננסי financial analysis - ניתוח פיקדונות deposit analysis - ניתוח צ'רטיסטי charts analysis - ניתוח שוק market analysis - ניתוח תיק השקעות portfolio analysis - ניתן לביטול voidable - ניתן לביטול (2) defeasible - ניתנה הוראת ביטול cancellation order given - נכון להיום actual to date - נכיסה factoring - נכיסה הפוכה reverse factoring - נכיסה מקומית local factoring - נכיסה רועשת noisy factoring - נכיסה שקטה quiet factoring - נכיסת יבוא import factoring - נכיסת יצוא export factoring - נכיסת שטרות factoring of receivables - נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) (first in first out (fifo)): - נכס בלתי נזיל illiquid asset - נכס בעל רגישות לריבית interest sensitive asset - נכס בר־חליפין fungible asset - נכס גשמי corporeal - נכס הבסיס Underlying asset - נכס התייחסות bench mark - נכס חוקי legal asset - נכס חסר סיכון riskless asset - נכס לא סחיר non tradeable asset - נכס לא צובר non accrual asset - נכס לא־גשמי incopreals - נכס לא־השקעתי non-investment assets - נכס לא־מוחשי intangible asset - נכס לא־מניב non-performing asset - נכס לא־משועבד unencumbered property - נכס לא־נזיל illiquid asset - נכס מגבה backing asset - נכס מוחלף exchanged asset - נכס מוחשי tangible asset - נכס מופשט incorporeal property - נכס מוקפא frozen asset - נכס מזומנים cash asset - נכס מידה bench mark - נכס מכביד cumbrous asset - נכס ממושכן pledged asset - נכס מניב performing asset - נכס מסויג restricted asset - נכס מסוכן risky asset - נכס מקורי original assets - נכס משועבד pledged asset - נכס מתחסל מאליו self liquidating asset - נכס נגזר deriative asset - נכס נושא הכנסה income property - נכס נזיל נטו net liquid asset - נכס נצבר accrued asset - נכס סמוי hidden asset - נכס עזוב abandoned asset - נכס על תנאי contingent asset - נכס פיננסי אקטיבי active financial asset - נכס פיננסי בריבית ניידת floater - נכס פיננסי פסיבי pasive financial ssset - נכס פנקסני ledger asset - נכס פעיל active asset - נכס רעיל poisoned asset - נכס שאינו בר־חליפין nonfungible asset - נכס שהוי slow asset - נכס, סיווג assets classification - נכסי בנק bank assets - נכסי דניידי movable property - נכסי נאמנות trust assets - נכסי פושט רגל bankrupts' assets - נכסים במזומנים cash assets - נכסים דמויי־מזומן nearcash assets - נכסים והתחייבויות assets and liabilies - נכסים מוניטריים monetary assets - נכסים קבועים fixed assets - נכסים שוטפים current assets - נכסים שוטפים נטו net current assets - נל"מ RTD - נמוך low - נמוך יומי daily low - נמוך שנתי annual low - נמחה assignee - נמל מבטחים safe harbor - נמשך drawee - נסח רישום abstract of title - נסיבות מונעות failing circumstances - נסיעה לאחור back-up - נסיקה flurry - נסירה whipsaw - נספח schedule - נספח (2) codicil - נעילה lockup - נעל חדשה green shoe - נערב guaranteed / obligee - נפדה / נפדית redeemable - נפוליון Napoleon - נפח מסחר volume of trade - נפקד bailee - נפקד (2) depositary - נפרע payee - נפרע (2) paid-up - נפרע בעת מכירה due-on sale - נפרע חלופי alternative payee - נצבר accrued - נציג representative - נציג (2) delegate - נציג קונסולרי consular delegate - נציג רשום registered representative - נציגות representative office - נציגות יחסית proportional representation - נקוב par / nominal - נקודה רכה soft spot - נקודות החלף swap points - נקודות ניכיון discount points - נקודות תגובה trigger points - נקודת אחוז percentage point - נקודת אחוז percentage point - נקודת איזון בעלייה upside breakeven - נקודת אל-חזור no-return point - נקודת בסיס basis point - נקודת התייחסות reference point - נקודת יבוא זהב gold import point - נקודת יצוא זהב gold export point - נקודת מעו"ף ma-off point - נקודת מפנה עליונה upper turning point - נקודת מפנה תחתונה lower turning point - נקודת ספיגה absorption point - נקודת קיפאון deadlock - נקודת רוויה saturation point - נקי net - נקי (2) clear - נקי מנכסים wiped out - נקנה כפי שנמכר bought as sold - נשגר consignee - נשה dun - נשיא president - נשך usury - נשר eagle - נשר כפול double eagle - נתונים פיננסיים financial data - נתונים רלוונטיים relevant data - נתח analyst - נתח אשראי credit analyst - נתח טכני technical analyst - נתח פאונדמנטלי fundamental analysis - נתח שוק market share - נתקבלה הוראת ביטול cancellation order received -