לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניכיון ממשכים discount of drafts -
נ.ה.ב. C.O.R -
ניכיון מקורי original discount -
נא לפנות למושך refer to drawer -
נאמן fiduciary -
נאמן איגרות־חוב trustee for bondholders -
ניכיון על ניירות ערך discount on securities -
נאמן בפשיטת רגל trustee in bankruptcy -
ניכיון פונקציונלי functional discount -
נאמן להלכה naked trustee -
ניכיון שטרות discount of bills -
נאמן לפי הסדר או פשרה trustee by composition -
נימוק המלצות recommendation reasoning -
נאמן על תנאי contingent trustee -
ניסיון עבר past experience / track record -
נאמן קרן unit trust trustee -
ניפוח pumping -
נאמנות אינטרויוו inter vivos trust -
ניפוח (2) ballooning -
נאמנות אישית personal trust -
ניפוח הזמנות ballooning-up orders -
ניפוח מחיר gazumping -
נאמנות הדירה revocable trust -
נאמנות חברה corporate trust -
ניצול exercise -
נאמנות לכוונה cypres doctrine -
ניצול בתר ex utilization -
נאמנות לניהול ministerial trust -
ניצול הזדמנויות עסקיות explotation of business opportunities -
נאמנות מכללא implied trust -
ניצול מידע פנים insoder transaction -
נאמנות מפורשת expressed trust -
נאמנות מרצון voluntary trust -
ניצול מצוקה exploitation of distress -
נאמנות מתכלה wasting trust -
נאמנות על פי הצהרה trust by declaration -
ניצולת salvage -
ניצע offeree -
נאמנות פסיבית passive trust -
ניתוח אופקי horizontal analysis -
נאמנות פעילה active trust -
נאמנות פרטית private trust -
ניתוח איכותי qualitative analysis -
ניתוח אנכי vertical analysis -
נאמנות ציבורית community trust -
ניתוח אשראי credit analysis -
נאמנים משותפים joint trustees -
ניתוח ביתא beta analysis -
נאסד"ק NASDAQ -
ניתוח גבייה collection analysis -
נגד המגמה buck the trend -
ניתוח גרפי charts analysis -
נגזרות אקזוטיות exotic derivatives -
ניתוח דוחות statement analysis -
נגזרות וניל פשוט plain vanilla derivatives -
ניתוח הון חוזר working capital analysis -
נגזרים derivatives -
ניתוח זרימת כספים money flow analysis -
נגזרת derivative -
ניתוח חובות debt analysis -
ניתוח חשבון account analysis -
נגיסה בתיווך הבנקאי financical disintermediation -
ניתוח טכני technical analysis -
נדרש bid -
ניתוח יחסים פיננסיים financial ratio analysis -
נהנה beneticery -
ניתוח כללי fundamental analysis -
נוהג custom -
ניתוח כמותי qualitative analysis -
נוהל procedure -
ניתוח מגמה trend analysis -
נוהל עסקי custom of trade -
ניתוח ניירות ערך securities analysis -
ניתוח ענפי industry analysis -
נוטריון notary -
ניתוח עסקות transaction analysis -
ניתוח פיננסי financial analysis -
נוכל shyster -
ניתוח פיקדונות deposit analysis -
ניתוח צ'רטיסטי charts analysis -
נוכס factor -
ניתוח שוק market analysis -
נומינלי nominal -
ניתוח תיק השקעות portfolio analysis -
נוסטרו nostro -
נוסע חופשי free rider -
נושא משרה (בכירה) executive officer / director -
ניתנה הוראת ביטול cancellation order given -
נכון להיום actual to date -
נושה בדרגה שניה junior creditor -
נכיסה factoring -
נושה בלתי מובטח unsecured creditor -
נכיסה הפוכה reverse factoring -
נכיסה מקומית local factoring -
נושה מובטח secured creditor -
נכיסה רועשת noisy factoring -
נושה מועדף senior creditor -
נכיסה שקטה quiet factoring -
נכיסת יבוא import factoring -
נושה על תנאי contingent creditor -
נכיסת יצוא export factoring -
נושה פחות junior creditor -
נכיסת שטרות factoring of receivables -
נושה רגיל unsecured creditor -
נושך נשך loan shark -
נכס בלתי נזיל illiquid asset -
נכס בעל רגישות לריבית interest sensitive asset -
נכס בר־חליפין fungible asset -
נזיל liquid -
נכס גשמי corporeal -
נזילות בנקאית bank liquidity -
נכס הבסיס Underlying asset -
נזילות גבוהה high liquidity -
נזילות נייר ערך securities liquidity -
נכס חוקי legal asset -
נזילות נכסים liquidity of assets -
נכס חסר סיכון riskless asset -
נזילות עודפת excess liquidity -
נכס לא סחיר non tradeable asset -
נזילות שוק market liquidity -
נכס לא צובר non accrual asset -
נזילות תיק portfolio liquidity -
נכס לא־גשמי incopreals -
נזק הפרדה severance damage -
נכס לא־השקעתי non-investment assets -
נטו net -
נכס לא־מוחשי intangible asset -
נטו למניה per share net -
נכס לא־מניב non-performing asset -
נטואיסט netoist -
נכס לא־משועבד unencumbered property -
נטילת התחייבות assumption of debt -
נכס לא־נזיל illiquid asset -
נטילת משכנתא assumption of mortgage -
נכס מגבה backing asset -
נטילת סיכונים risk assumption -
נכס מוחלף exchanged asset -
נטישה abandonment -
נכס מוחשי tangible asset -
נטל הוכחה burden of proof -
נכס מופשט incorporeal property -
נטל ערבות guarantee burden -
נכס מוקפא frozen asset -
ניגוב clean-up -
נכס מזומנים cash asset -
ניגוד אינטרסים conflict of interest -
נכס מידה bench mark -
ניגוד עניינים conflict of interest -
נכס מכביד cumbrous asset -
ניהול administration -
נכס ממושכן pledged asset -
ניהול בנקאי תקין proper bank management -
נכס מניב performing asset -
ניהול התחייבויות liability management -
נכס מסויג restricted asset -
ניהול כספים money management -
נכס מסוכן risky asset -
ניהול לא־תקין unproper management -
נכס מקורי original assets -
ניהול מזומנים cash managment -
נכס משועבד pledged asset -
ניהול מסחר trade conducting -
נכס מתחסל מאליו self liquidating asset -
ניהול נאמנים trustee manegement -
נכס נגזר deriative asset -
ניהול נכסים asset management -
נכס נושא הכנסה income property -
ניהול נכסים והתחייבויות [ננ"ה] assets and liability management [ALM] -
נכס נזיל נטו net liquid asset -
ניהול סיכונים risk management -
נכס נצבר accrued asset -
ניהול פער gap management -
נכס סמוי hidden asset -
ניהול רווחים earnnings managing -
נכס עזוב abandoned asset -
ניהול תיק השקעות portfolio management -
נכס על תנאי contingent asset -
ניהול תקין proper management -
נכס פיננסי אקטיבי active financial asset -
ניוד float -
ניוד מזומנים cash mobilization -
נכס פיננסי פסיבי pasive financial ssset -
ניטור monitoring -
נכס פנקסני ledger asset -
נכס פעיל active asset -
נייר paper -
נכס רעיל poisoned asset -
נייר ישיר direct paper -
נייר כשיר eligible paper -
נכס שהוי slow asset -
נייר מאוגח securitized paper -
נכס, סיווג assets classification -
נכסי בנק bank assets -
נייר מסחרי business paper -
נכסי דניידי movable property -
נייר מסחרי אירופאי Euro-commercial paper -
נכסי נאמנות trust assets -
נכסי פושט רגל bankrupts' assets -
נייר נושא ריבית קבועה fixed interest security -
נייר ניכיון discount paper -
נייר ערך איכותי good quality security -
נכסים והתחייבויות assets and liabilies -
נייר ערך אנטי מחזורי counter cyclical securities -
נייר ערך בינלאומי international securities -
נכסים קבועים fixed assets -
נכסים שוטפים current assets -
נכסים שוטפים נטו net current assets -
נייר ערך בלתי־ממשלתי nongovernment security -
נל"מ RTD -
נייר ערך במטבע חוץ foreign currency security -
נמוך low -
נייר ערך בניכיון discount security -
נמוך יומי daily low -
נייר ערך בנקאי bankers' security -
נמוך שנתי annual low -
נמחה assignee -
נמל מבטחים safe harbor -
נייר ערך בריבית משתנה variable rate security -
נמשך drawee -
נייר ערך הגנתי defensive issues -
נסח רישום abstract of title -
נייר ערך הוני capital issue -
נסיבות מונעות failing circumstances -
נייר ערך המיר convertible security -
נייר ערך חוץ (זר) foreign security -
נסיקה flurry -
נייר ערך חוקי legal security -
נסירה whipsaw -
נייר ערך חייב מס taxable security -
נספח schedule -
נייר ערך חיצוני external securities -
נספח (2) codicil -
נייר ערך חליפי alternative security -
נעילה lockup -
נייר ערך חסום blocked security -
נעל חדשה green shoe -
נייר ערך ישראלי israeli security -
נערב guaranteed / obligee -
נייר ערך להמרה convertible security -
נפדה / נפדית redeemable -
נייר ערך להשקעה security edarg־tnemtsevni -
נפוליון Napoleon -
נפח מסחר volume of trade -
נייר ערך מאושר approved security -
נפקד bailee -
נייר ערך מגובה backed security -
נפקד (2) depositary -
נייר ערך מגובה הכנסה collateralized debt obligation [CDO] -
נפרע payee -
נייר ערך מגובה משכנתא mortgage-backed security -
נפרע (2) paid-up -
נייר ערך מגובה נכס asset-backed security [ABS] -
נפרע חלופי alternative payee -
נצבר accrued -
נייר ערך מוגבל restricted security -
נציג representative -
נייר ערך מוחתם stamped security -
נציג (2) delegate -
נייר ערך מועבר graduated security -
נציג קונסולרי consular delegate -
נייר ערך מועדף senior security -
נציג רשום registered representative -
נייר ערך מחזורי cyclical security -
נציגות representative office -
נייר ערך מנוסה seasoned security -
נציגות יחסית proportional representation -
נייר ערך מסחרי (נע"ם) commercial bill / commercial paper -
נקוב par / nominal -
נייר ערך מסחרי לא סחיר non-marketable commercial paper -
נקודה רכה soft spot -
נייר ערך מעוכל Digested security -
נקודות החלף swap points -
נייר ערך מקולף stripped security -
נקודות ניכיון discount points -
נייר ערך מקומי internal security -
נקודות תגובה trigger points -
נקודת אחוז percentage point -
נייר ערך מתווה bellweather security -
נקודת אחוז percentage point -
נייר ערך נזיל liquid security -
נקודת אל-חזור no-return point -
נייר ערך ניתן להמרה convertible security -
נקודת בסיס basis point -
נקודת התייחסות reference point -
נייר ערך נפסד obsolete security -
נקודת יבוא זהב gold import point -
נייר ערך סחיר tradeable security -
נקודת יצוא זהב gold export point -
נייר ערך ספקולטיבי speculative security -
נקודת מעו"ף ma-off point -
נייר ערך עדיף senior security -
נקודת מפנה עליונה upper turning point -
נייר ערך פגום faulty security -
נקודת מפנה תחתונה lower turning point -
נייר ערך פטור exempt security -
נקודת ספיגה absorption point -
נייר ערך צמוד linked security -
נקודת רוויה saturation point -
נקי net -
נקי (2) clear -
נייר ערך שוויק marketable security -
נקי מנכסים wiped out -
נקנה כפי שנמכר bought as sold -
נייר ערך שנענה cessented security -
נשגר consignee -
נייר קביל acceptable paper -
נשה dun -
ניירות סוחר dealer paper -
נשיא president -
ניירות ערך, פיקדון securities deposit -
נשך usury -
ניכוי abatement -
נשר eagle -
ניכוי כולל total deduction -
נשר כפול double eagle -
ניכוי מוקדם prior deduction -
ניכויי מס במקור tax deduction at source -
ניכיון discount -
נתח analyst -
נתח אשראי credit analyst -
ניכיון בנקאי bank discount -
נתח טכני technical analyst -
ניכיון חוב debt discount -
נתח פאונדמנטלי fundamental analysis -
ניכיון חשבוניות invoice discounting -
נתח שוק market share -
ניכיון כרטיסי אשראי credit card discount -
נתקבלה הוראת ביטול cancellation order received -
ניכיון מועדי forward discount -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות