לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מכפיל רווח ממוצע average price earnings ratio -
מ"ר OS -
מכפיל רווח עתידי future price earnings ratio -
מכפיל תזרים מזומנים cash flow multiplier -
מאבקי שליטה proxy fights -
מכפיל, גישת multiplier approach -
מאגד חתמים underwriters consortium -
מכפיל, שיטת multiplier method -
מאגר מידע information bank -
מכר חוזר buy back -
מאגר משכנתאות mortgage pool -
מכרז auction / tender -
מאורה pit -
מכרז אשראי credit tender -
מאזן ביניים interim balance sheet -
מכרז בלתי מפלה nondiscriminating tender -
מאזן חצי־שנתי semi-annual balance sheet -
מכרז בנק ישראל bank of Israel tender -
מאזן מאוחד .consolidated balance sheet -
מכרז חלופות alternatives bid -
מאזן מקוצר condensed balance sheet -
מכרז חסום capped bid -
מאזן משווה comparative balance sheet -
מכרז יומי daily tender -
מאזן רבעוני quarterly balance sheet -
מכרז למחיר price-auction system -
מאיה Maya -
מכרז לעסקות מועדיות forward transactions tender -
מאיץ פיננסי financial eccelerator -
מכרז מדורג graduated tender -
מאמץ מיטבי best effort -
מכרז מפלה discriminatory tender -
מאמת עצמאי independent authenticator -
מכרז סגור closed tender -
מאפייני אופציה option charcteristics -
מכרז פומבי advertized bidding -
מאפייני המסחר ברצף continuous trading characteristics -
מכרז פתוח advertised bidding -
מאפייני השקעה characteristics of investments -
מכשיר השקעה מובנה structure investment vehicle [siv -
מאפייני פיקדון deposit characteristics -
מכשיר פיננסי financial instrument -
מבוא introduction -
מבחן הון מופחת capital impairment test -
מכשירי השקעה מורכבים combined investment instruments -
מבחן חומצי acid test -
מכתב אשראי letter of credit -
מבחן מסננים filter test -
מכתב אשראי בלתי הדיר irrevocable letter of credit -
מכתב אשראי בלתי חוזר irrevocable letter of credit -
מכתב אשראי בלתי מקוים unconfirmed letter of credit -
מבחן עודפים surplus test -
מכתב אשראי בעתודה standby letter of credit -
מכתב אשראי בר ביטול revocable letter of credit -
מבחן רווחים profit test -
מכתב אשראי בר־הסבה assignable letter of credit -
מבחן רווחים צבורים accumulated profits test -
מכתב אשראי בתשלום נדחה deferred payment letter of credit -
מבחני יעילות שוק market efficiency tests -
מכתב אשראי גב־אל־גב back-to-back letters of credit -
מבנה בעלות ownership structure -
מכתב אשראי הדיר revocable letter of credit -
מבנה עתי של שערי ריבית term tructure of interest rates -
מכתב אשראי חוזר revolving letter of credit -
מבנה שערי ריבית חזויים anticipated structure of interest rates -
מכתב אשראי לביצוע performance letter of credit -
מבצע הפעלה activation program -
מכתב אשראי למזומנים cash letter of credit -
מבצע הפצה distribution program -
מכתב אשראי לנוסע travelers letter of credit -
מבצע רכישה acquisition program -
מכתב אשראי מובטח guaranteed letter of credit -
מבקר controller -
מכתב אשראי מותנה letter of credit yb־dnats -
מבקר הבורסה stockexchange controller -
מכתב אשראי מפוצה reimbursement letter of credit -
מגדר hedger -
מכתב אשראי מקוים confirmed letter of credit -
מגמה חיובית positive trend -
מכתב אשראי נקי clean letter of credit -
מגמה מעורבת neutral trend -
מכתב המלצה letter of introduction -
מגמה עיקרית primary trend -
מכתב הסכמה consent letter -
מגמה שלילית negative trend -
מכתב הקצאה allotment letter -
מגמה, ניתוח trend analysis -
מכתב התחייבות letter of undertaking -
מגמת ביקושים demand trend -
מכתב התנצלות letter of regret -
מגמת היצעים supply trend -
מכתב התראה warning letter -
מגמת ירידה downtrend -
מכתב זיהוי letter of indication -
מגמת מחירים price trend -
מכתב חיזוק letter of confortm -
מכתב לחתם comfort letter -
מגמת שוק market trend -
מכתב סליקה remittance letter -
מגנא magna -
מלאי inventory -
מדגם שוק market sample -
מלאי חופשי free stocks -
מלאי חסר inventory shortage -
מדד אלפא alfa index -
מלאי כביטחון לאשראי inventory as a collateral -
מלאי כסף money stock -
מדד ביתא beta index -
מלאי ראשוני carry over -
מלאך נופל fallen angel -
מדד גבוה־נמוך [HI-LO] high-low index -
מלווה lender -
מדד גנסן Gensen index -
מדד דאו־ג'ונס Dow Jones averages -
מלוות ממשלתיים government loans -
מדד דאקס deutcher aktienindex [DAX] -
מדד דיווידנד dividend index -
מלכ"ר non-profit organization -
מדד האנג־סנג Hang Seng index -
מלכוד דובים bear squeeze -
מדד הגלילים galils index -
מדד הון רשום registered capital index -
מלכודת ערך value trap -
מדד היתר index of the rest / midcape index -
מדד המימוש realization index -
מדד הסופרבול super ball indicator -
מלכתחילה ab-initio -
מדד השקעה investment index -
ממונה על הגבלים עסקיים restraint of trade controller -
מדד חזוי anticipated index -
ממונה על חיסכון savings commissioner -
מדד ידוע known index / last published index -
ממונה על שוק ההון capital market commissioner -
מדד ייחוס benchmark -
ממונף leveraged / geared -
מדד ימי ביצוע חלקי partial execution days index -
ממוצע נע moving average -
מדד ימי מסחר trading days index -
ממחה assignor -
מדד ימי שער בלבד rates only days index -
ממליץ referee -
מדד ימי תנודה בלתי מוגבלת unlimited fluctuations days index -
ממסר מניות transmission of shares -
מדד יסודי basic index -
ממסרים receivables -
מדד יתר index of the rest 30 -
ממסרים דחויים deferred receivables -
מדד מגמה trend index -
ממסרים דחויים (2) defferred instruments -
מדד מדדים מובילים (ממ"מ) leading indicators index [LII] -
ממסרים סחירים negotiable receivables -
ממשך draft -
מדד מוחלף substitute index -
ממשך בנקאי banker's draft -
מדד מחזור יומי daily volume index -
ממשך דוקומנטרי documentary draft -
מדד מחיר price index -
ממשך הגעה arrival draft -
מדד מניות stock index / share index -
ממשך הדדי paper eman־owt -
ממשך לדרישה demand draft -
ממשך להצגה presentation draft -
ממשך לזמן time draft -
מדד מניות גלובלי global stocks index -
ממשך לראיה sight draft -
מדד מניות הבנקים banks share index -
ממשך נוכרי foreigin draft -
מדד מניות היתר index of the rest shares -
ממשך נקי clean draft -
ממשכי גבייה collection drafts -
מדד מניות כללי general share index -
ממשכן mortgagor -
מדד מניות עולמי של מורגן סטנלי morgan stanley capital international world index -
ממתיק sweetener -
מנגנון התערבות intervention mechanism -
מדד מסחר trading index -
מנגנון תשלומים payment mechanism -
מדד מעו"ף maof index -
מנדט mandate -
מדד משולב combined index / index of leading indicators -
מנדמוס mandamus -
מדד משוקלל-מחיר price-weighted index -
מנהג custom -
מדד משורשר chain-linked index -
מנהיג leader -
מדד נאסד"ק nasdaq index -
מנהל official -
מדד נדל"ן real estate 15 index -
מנהל (2) manager -
מדד ניקיי neikkey stock average -
מנהל (3) director -
מדד סטנדרד אנד פור standard and poor's averages -
מנהל בעל שליטה controlling director -
מדד סטנדרד אנד פור 500 (משולב) composite stock index standard and 500 poor's -
מנהל השקעות investment manager -
מדד סיכון risk index -
מנהל זמני temporary administrator -
מדד סילבר silver's index -
מנהל חברה director -
מדד סל basket index -
מנהל כללי managing director -
מדד סלקטיביות selective index -
מנהל מוביל lead manager -
מדד עוצמה יחסית relative stregth index [RSI] -
מנהל מורשה administrator -
מדד עליות-ירידות advance-decline index -
מנהל מיוחד special administrator -
מדד ענף industry index -
מנהל מלוות המדינה government loans administration -
מדד פחד fear index -
מנהל סינדיקט syndicate manager -
מדד פיזור קח-תן bid-ask spread index -
מנהל עסקים executive -
מדד פיננשל טיימס financial times index (ft index) -
מנהל קרן unit trust manager -
מדד פעילות activity index -
מנהל תאגיד corporation manager -
מדד צמוד משורשר chain-linked index -
מנהל תיקים portfolio manager -
מדד קאק coatation assiste-e en continu [cac] -
מנהלה management -
מדד קובע index of record / record index -
מנוף אופציה option leverage -
מדד קוספי kospi index -
מנוף אשראי credit leverage -
מדד קידמה ממשית genuine progress indicator [gpi -
מנוף הוני capital leverage -
מדד קישור index linkage -
מנוף הפוך reverse leverage -
מדד רווחיות ענפים prfitability index -
מנוף כתב אופציה option warrant leverage -
מדד שארפ sharp index -
מנוף פיננסי של מאזן balance sheet financial leverage -
מדד שחרים shahars index -
מנוף פיננסי של רווח והפסד profit and loss financial leverage -
מנוף שלילי negative leverage -
מדד של index of -
מנח situs -
מדד של חודש month's index -
מניה ב"אוצר" treasury stock -
מדד שלג בבוסטון boston snow indicator -
מניה באגודה שיתופית cooperative society share -
מדד שערי איגרות חוב bond quotations index -
מניה בידי הציבור outstanding stock -
מדד שערי מניות share quotation index -
מניה בנאמנות shares in trust -
מדד שקיפות tranparency index -
מניה בנקאית bank stock -
מדד ת"א 100 t.a. 100 index -
מניה בת־פדיון redeemable stock -
מדד ת"א 25 t.a. 25 index -
מניה דואלית dual stock -
מדד ת"א 75 t.a. 75 index -
מניה הגנתית defensive stock -
מדד תזמון timing index -
מניה זוגית paired shares -
מדד תיאורטי theoretical index -
מניה זוהרת glamour stock -
מדד תל אביב 100 Tel Aviv 100 index -
מניה זולה cheap stock -
מדד תל אביב 25 Tel Aviv 25 index -
מניה חדשה new share -
מדד תל אביב 75 Tel Aviv 75 index -
מניה חופשית free share -
מדד תל־אביב בנקים tel-aviv banks index -
מניה חלוטה forfeited share -
מדד תל-בונד 20 tel-bond 20 index -
מניה חמה hot stock -
מדד תל-בונד 40 tel-bond 40 index -
מניה חסומה restricted stock -
מדד תל-בונד 60 tel-bond 60 index -
מניה יקרה costly stock -
מדד תל-דיב Tel-div index -
מניה כבדה features -
מדד תל־טק Tel-tec index -
מניה כבדה (2) heavy share -
מדד תל־טק 15 Tel-tec 15 index -
מניה לא פעילה inactive stock -
מדד תנודתיות volatility index [VIX] -
מניה לא רשומה unlisted stock -
מדד תנע momentum indicator -
מניה לא רשומה (2) unregistered stock -
מדד" בגין" index "in lieu" \ actual index -
מניה ללא הצבעה non voting stock -
מדדי בורסה stock exchange indexes -
מניה ללא ערך נקוב no-par value stock -
מדדי סחירות marketability index -
מניה מבוקשת glamour stock -
מדדי תל-בונד tel bond indexes -
מניה מדוללת diluted stock -
מדדים מובילים leading indicators -
מניה מהולה watered stock -
מדושן rich -
מניה מובטחת guaranteed stock -
מדיניות אדמה חרוכה scorched earth policy -
מניה מוגבלת restricted shares -
מניה מועדפת preferred shares -
מדיניות המחרה pricing policy -
מניה מוענקת donated stock -
מדיניות הצבעה voting policy -
מניה מורצת pushed stock -
מדיניות השקעות investment policy -
מניה מחוברת stapled shares -
מדיניות חלוקת רווחים profit distribution policy -
מניה מחזורית cyclical stock -
מדיניות קנה והחזק Buy and hold policy -
מניה מייצגת barometer stock -
מדיניות שמירת רשומות record retention policy -
מניה מסווגת classified stock -
מדליה ממלכתית official mwdal -
מניה מסוכנת risky stock -
מדף מציאות bargain counter -
מניה מסמיכה qualification shares -
מדרג grade -
מניה מסתתרת underlying share -
מדרגה stage -
מניה מקולפת stripped share -
מדריך manual -
מניה משומרת saltdown stock -
מניה מתה dead stock -
מדריך זכויות הצבעה voting rights guide -
מניה נדחית deferred stocks -
מניה נחותה inferior share -
מניה סחירה negotiable share -
מדריך לחברות companies guide -
מניה סיאמית siamese shares -
מדריך לחברי הבורסה stock exchange members guide -
מניה ספקולטיבית high risk stocks -
מניה סתומת שווי value stock rap־non -
מדריך מדדי סחירות marketability averages guide -
מניה עצורה stopped stock -
מדריך ניירות ערך המירים convertible securities guide -
מניה פדויה retired stock -
מהותיות materiality -
מניה פיננסית financial securiting -
מהותיות איכותית qualitive materiality -
מניה פעילה active stock -
מהותיות כמותית quontative materiality -
מניה צפה floating stock -
מהילת מניות stock watering -
מניה קלה thinly-held stock -
מהלך הגנתי defensive move -
מניה רדומה treasury stock -
מהמר plunger -
מניה רשומה registered stock -
מהפך turnaround -
מובטח secured -
מניה שאולה borrowed stock -
מוביל leader -
מוביל מחירים price leader -
מוגדר זכויות defined benefit -
מוגדר תרומה defined contribution -
מוגמר choate -
מודדי ביצועים performance measures -
מניה תנודתית volatility stock -
מודל ארו-דברו Arrow-Debreu model -
מניה תעשייתית industrial stocks -
מודל בינומי binomic model -
מניות אלמנות ויתומים widow and orphan stock -
מודל בלק ושולס Black and Scholes Model -
מניות ארביטרז' arbitrage stock -
מודל ברונפלד Bronfield model -
מניות בכורה לא צוברות non-cumulative preferred stock -
מודל החלטות השקעה investment decisions model -
מניות היתר midcap stock -
מודל המחרת נכס הון capital asset pricing model -
מניות חליפות alternative shares -
מודל מטרות חברה objects of company model -
מניות כסף money stocks -
מודל מסננים filter model -
מניות מעו"ף shares ma-off -
מודל נאיבי naive model -
מניות סדרה א class a stock -
מודל עוצמה יחסית relative strength model -
מניות סדרה ב class b stock -
מודל קוקס ורובינשטיין Cox and Rubinstein model -
מניות פרוטה penny stock -
מודל שוק market model -
מניות תל־אביב stock 100 Tel-Aviv -
מודל תיק השוק market portfolio model -
מוזמן invitee -
מניית ערך value stock -
מוחזר במלואו fully circled -
מוטב beneficiary -
מניית ערך קטנה small value stock -
מוטב אגבי incidental beneficiary -
מוטב מיידי immediate beneficiary -
מניעת מידע information concealment -
מוטב נקוב בשם named beneficiary -
מניעת נזק prevention of loss -
מוטב סופי ultimate beneficiary -
מניפולציה manipulation -
מוטב עוקב successive beneficiary -
מנית "יו־יו" yo-yo stock -
מוטב על תנאי contingent beneficiary -
מנית ביטוח insurance stock -
מוטב ראשי primary beneficiary -
מנית ביצוע performance stock -
מוכ"ז bearer -
מנית בכורה בשער מותאם adjustable rate preferred stock -
מנית בכורה בת פדיון redeemable preferred stock -
מוכר בחסר short seller -
מנית בכורה המירה convertible preferred stock -
מומחה expert -
מנית בכורה לא משתתפת non-participating preferred stock -
מומחה (2) specialist -
מנית בכורה מוגנת protected preferred stock -
מומנטום momentum -
מנית בכורה מועדפת prior preferred stock -
מונה קולות scrutineer -
מנית בכורה משתתפת participating preferred stock -
מנית גידול growth stock -
מונחי מחיר incoterms -
מנית דמה phantom stock -
מוסב endorsee -
מנית הכנסה income share -
מוסד institution -
מנית הכרעה casting share -
מוסד ללא כוונת רווח non-profit organization -
מנית הכשרה qualification share -
מוסד לפיקדונות deposit-taking institution -
מנית הנהלה management share -
מוסד פיננסי חוץ-בנקאי off-bank financial institution -
מנית הצבעה voting stock -
מוסד ציבורי public institution -
מנית השתתפות participating share -
מוסדות חוץ foreign institutions -
מנית זכות rights share -
מנית יסוד foundetion share -
מוסר תשלומים ירוד poor payments morality -
מנית מהפך turnaround stock -
מועד date -
מנית מוכר vendors' shares -
מועד אחרון dead line -
מנית מימוש underlying share -
מועד הבסיס basis date -
מנית מנהלים managers share -
מנית מפנה turnaround stock -
מועד הודעה notice day -
מועד הספקה supply date -
מנית עידית blue chip / first class stock -
מנית עילית blue chip -
מועד התקשרות attachment date -
מנית צמיחה performance stock / growth shares -
מועד זמין available date -
מנית שירותים public utility stock -
מועד חלוקה distribution date -
מנית שליטה controlling share -
מועד חלות due date -
מנית תאגיד concerns share -
מועד חלות (2) maturity date -
מנית תמריץ incentive stock -
מועד מסירה delivery date -
מועד עסקה trade date -
מנפיק issuer -
מועד פדיון redemption date -
מנפיק חוץ foreign issuer -
מועד פיקדון deposit date -
מנתח analyst -
מנתח אשראי credit analyst -
מועד פקיעה expiration date -
מנתח פיננסי financial analyst -
מועד קטוע broken date -
מנתק זרם circuit breaker -
מועד רישום registration date -
מס בולים stamp tax -
מועד תחילה dated date -
מס בורסה stock exchange tax -
מועד תפוגה expiration date -
מס בלתי מוחשי intangible tax -
מועד תקיפות effective date -
מס הוני capital tax -
מס חברות corporation tax -
מס מוגבל reduced tax -
מס מועדף preferred tax -
מועדון משקיעים investment club -
מס מחזור turnover tax -
מועדית forward contract -
מועמד להשתלטות takeover candidate -
מס על ניירות ערך tax on securities -
מועמד לרכישה acquisition candidate -
מס עסקות stock transfer tax -
מועצה מייעצת advisory board -
מסגרת אשראי credit frame -
מועצת מנהלים מדורגת staggered board of directors -
מסדיר regulator -
מועצת מנהלים צולבת interlocking directorate -
מסונף affiliate -
מוערך בחסר undervalued -
מסוף בנקאי automatic teller machine -
מוערך ביתר overvalued -
מסוף בעל צמצם זעיר very small aperture terminal [VSAT] -
מופשט incorporeal -
מסור whipsaw -
מוציאים זה את זה mutually exelusive -
מסחר אלקטרוני electronic trading -
מוצע asked -
מסחר באופציות option trading -
מוצע ונדרש asked and bid -
מסחר בזכויות rights trading -
מוצר מובנה structur product / structure -
מסחר בחבילות block trading -
מוצרים נגזרים derivative products -
מסחר במניות shares trading -
מסחר במעו"ף Maof trading -
מוקד עורפי back office -
מסחר במרווח marginal trading -
מוקד קדמי front office -
מסחר במשתנים variable rates trading -
מוקפא frozen -
מסחר בן יומו daylight trading -
מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל morgan stanly capital international[msci -
מסחר בניירות ערך securities trading -
מורד הזרם downstream -
מסחר בסדרות trading in series -
מורטוריום moratorium -
מסחר ברצף במק"מ ובאג"ח continuous trading in makam and bonds -
מורשה bequest -
מסחר ברצף נגזרים continuous trading in derivatives -
מורשה agent -
מסחר בשער הנעילה At the closing price trading -
מורשה חתימה authorized signatory -
מסחר בתוך המשפחה incestuous share dealing -
מושב (בבורסה) seat (on the exchange) -
מסחר דו־צדדי bilateral trade -
מושך drawer -
מסחר חוזר retrading -
מותלה contingent -
מסחר יום ולילה twenty-four hour trading -
מזומן cash -
מסחר לא־רשום unlisted trading -
מזומן (2) till money -
מזומן זמין available cash -
מסחר לאחר סגירה after hours dealing -
מזומן חופשי available cash -
מסחר ללא תעודות certificateless trading -
מזומן כללי general cash -
מסחר לפי תשואות trading according to yields -
מסחר מחוץ לבורסה off-floor trading -
מסחר מחוץ לזירה off-floor trade -
מזכיר secretary -
מסחר ממוחשב computerized trade -
מזכיר חברה company secretary -
מסחר מעבר לדלפק off the counter trading -
מח"מ average duration -
מסחר מתוכנת program trading -
מחגר ratchet -
מסחר סימולטני simultanius trade -
מחדל default -
מסחר פתיחה opening trading -
מחדל (2) failure -
מסחר קצר מועד short term trading -
מחדל השקעה investment fail -
מסחר רב־צדדי multilateral trading -
מחדל יישוב settlement fail -
מסחר רציף continuous trading -
מחדל מסירה fail to deliver -
מסחר תקין orderly trade -
מחדל קבלה fail to receive -
מסירה delivery -
מחוץ לבורסה off the board -
מסירה בדרך הרגילה regular way of delivery -
מחוץ לכסף out of the money -
מסירה בעין physical delivery -
מחוץ לקו out of line -
מסירה כנגד תשלום delivery vs. payment [DVP] -
מחוץ לשוק away from the market -
מסירה כשורה good delivery -
מחזור ארוך טווח long-range cycle -
מסירה לקויה bad delivery -
מחזור אשראי credit turnover -
מסירה מאוחרת deferred delivery -
מחזור בדולרים volum of dollar -
מסירה מועדית forward delivery -
מחזור גבייה collection cycle -
מסירה מיידית spot (delivery) -
מחזור הון capital turnover -
מסירה מעוכבת delayed delivery -
מחזור הון בעלים equity turnover -
מסירה על תנאי contingent delivery -
מחזור יומי daily turnover -
מחזור כספי volum of money -
מסירת שטר bill delivery -
מסך אדום red screen -
מחזור לטווח קצר short-range cycle -
מסך ירוק green screen -
מחזור מניות volum of stocks -
מסלול גמיש flexible option -
מחזור מסחר trad turnover -
מסלול המרה conversion option -
מחזור עסקות volume of transactions -
מסלול נזילות liqudity path -
מחזור תיאורטי theoretical volume -
מסלול עמלות charges option -
מחזור תקני standard turnover -
מסלול פדיון redemption option -
מחזוריות מסחר rotation of trade -
מסלקה פנימית internal clearing -
מחזיק אופציה optionee / option holder -
מסלקת בנקים banks clearing house -
מחזיק משכנתא mortgage holder -
מסלקת הבורסה stock exchange clearing house -
מחילת חוב loan forgiveness -
מסלקת יורו Euroclear -
מחיקה write-off -
מסלקת מעו"ף Maoff clearing -
מחיקה (2) delisting -
מסמך document -
מחיקת היסב endorsement write-off -
מסמך (2) instrument -
מחיקת חוב אבוד bad debt write off -
מסמך אשראי credit instrument -
מסמך בלתי ניתן להעברה instrument elbarefsnart־non -
מחיקת נכסים assets write off -
מסמך גבייה collection instruction -
מסמך גנוב stolen instrument -
מחיר אופציה option price -
מסמך התחלי inchoate document -
מחיר אופציה מועדית forward option rate -
מסמך חוב debt instrument -
מחיר אופצית מעו"ף Maof option price -
מסמך כספי financial instrument -
מסמך לא־חוקי illegal instrument -
מחיר אינדיקטיבי indicaledc market -
מסמך לא־סחיר non-negotiable instrument -
מחיר אמצעי middle price -
מסמך לא־שלם incomplete instrument -
מחיר בדולרים American parity -
מסמך מורכב integrated document -
מחיר בורסה stock exchange price -
מסמך מעין־סחיר quasinegotiable instrument -
מחיר ביחס לרווח price ernings ratio -
מסמך משפטי legal instrument -
מחיר בלימה stop price -
מסמך משפטי (2) judical document -
מחיר במזומן cash price -
מסמך נוטריוני notary document -
מחיר במקום spot price -
מסמך נפסד damaged document -
מחיר בנקים banks price -
מסמך סחיר negotiable instrument -
מחיר בסיסי basis quote -
מסמך סליקה remittance document -
מסמך פיננסי financial instrument -
מחיר בשער המפעל ex-works price / ex-factory price -
מסמך קהילתי חדש new community instrument -
מחיר הגבלה limit price -
מסמך שוק market instrument -
מחיר הוגן laesio enormis -
מסמך תשלום payment document -
מחיר הוגן (2) fair price -
מסמכי הלוואה loan submission -
מחיר המרה conversion price -
מסמכי התאגדות corporate instruments -
מחיר הנפקה issue price -
מסמכי יסוד basic documents -
מחיר הצעה offering price -
מסמכי משלוח shipping documents -
מחיר ותשואה price and yield -
מסמכים לגוביינא documents collection -
מחיר זכות price of rights -
מסמכים מסחריים commercial documents -
מחיר חליפין exchange price -
מסמכים נגד קיבול documents against acceptance [D/A] -
מחיר חתימה subscription price -
מסמכים נגד תשלום documents against payment [P/D] -
מחיר יחידה unit price -
מסע חשיפה road show -
מחיר יסודי basic price -
מספר number -
מחיר ירוד depressed price -
מספר זהות identity number -
מחיר כסף price of money -
מספר חשבון account number -
מחיר מבוקש asked price -
מספר מזהה identifying number -
מחיר מדוד meter rate -
מספר מניה share number -
מספר תעודה certificate number -
מחיר מוצהר posted price -
מספרי חשבונות שהוגבלו limited accounts numbers -
מחיר מוצע bid price -
מסר פיננסי financial message -
מחיר מותאם adjusted price -
מעבר לדלפק over-the counter -
מחיר מטרה target price -
מעבר לדלפק (2) off the board -
מחיר מימוש exercise price / strike price -
מעדן סוף שבוע saturday night special -
מעה coins -
מעטפת ממשכים sales draft envelope -
מחיר מיצוי exhaust price -
מעטפת פיקדון deposit envelope -
מחיר מירבי maximum price -
מעידה slippage -
מחיר מכירה selling price -
מעילה embezzlement -
מחיר ממוצע average price -
מעין quasi -
מחיר מסירה delivery price -
מעין־דיבידנד quasi-dividend -
מחיר מצוטט quoted price -
מעין־חוזה quasi-contract -
מחיר מציין indicated market -
מעין־מזומן quasi-money -
מחיר מתואם adjusted price -
מעל לפארי above par -
מחיר מתווה marker price -
מעלות maalot -
מחיר נאיבי naive price -
מעמד לווה credit standing -
מחיר נומינלי nominal price -
מען legal residence -
מחיר ניצול striking price -
מעניק grantor -
מחיר נכס הבסיס underling asset price -
מענק bonus -
מחיר נעילה Closing price -
מעקב follow up -
מחיר נקוב nominal price -
מערך אחזור retrieval system -
מערך גיוס mobilization system -
מחיר עליון ceiling price -
מערך העתודות הפדרלי federal reserve system [FED] -
מחיר עסקה trade price -
מערך מטבעות אירופאי european monetary system -
מחיר עתידיות futures price -
מערך מידע information system -
מחיר פדיון redemption price -
מערך עיבוד פרטים ללא נייר paperless item processing system [PIPS] -
מערך תשלומים payment system -
מחיר פיסי physical price -
מערכת בנקאות banking system -
מחיר פתיחה opening price -
מעשה פשיטת רגל act of bankruptcy -
מחיר קובע settlement price -
מפגיש finder -
מפגש חברתי tailgating -
מחיר קח asked price -
מפגש רצונות coincidence of wants -
מחיר קטלוגי list price -
מפולת מחירים bottom dropped out -
מחיר קנייה purchase price -
מפורש express -
מחיר קנייה מרבי maximum purchase price -
מפיץ distributor -
מחיר רצפה floor price -
מפנה turn -
מחיר שוק market price -
מפנה (2) turnaround -
מחיר שוק פתוח open market price -
מפקח superintendant -
מחיר שוק של נכסי הון capital assets price market [CAPM] -
מפקח מיוחד special inspector -
מחיר שחרור release price -
מפקח על הבנקים supervisor of banks -
מחיר שינוי modified price -
מפקח על מטבע חוץ controller of foreign currency -
מחיר תחילי initial price -
מפקיד depositor -
מחיר תחתון bottom price -
מפקיד (2) bailor -
מחיר תן bid price -
מפרק liquidator -
מחיר תקרה ceiling price -
מפרק זמני provisional liquidator -
מחירון price list -
מפתח index -
מחלבת כסף cash cow -
מפתח בעלי מניות shareholders index -
מחלקת אישורים authorization department -
מפתח חברים index of members -
מחלקת אשראי credit department -
מצב חשבון statement of account -
מחנק אשראי credit crunch -
מצב טכני technical position -
מצב כספי financial position -
מחסן ערובה bonded warehouse -
מצב ללא מוצא no-win situation -
מחשב בורסה stock exchange computer -
מצב מוערך בחסר undervalued situation -
מט"ח F/X -
מצב מזומנים cash position -
מטבע אויב enemy's currency -
מצב מיוחד special situation -
מטבע אחיד uniform currency -
מצבה tombstone -
מטבע התחשבנות money of account / billable currency -
מצג representation -
מטבע זר foreign currency -
מצג (2) exhibit -
מטבע חוץ מועדי forward exchange -
מצג מהותי material representation -
מטבע חוץ, סיכון foreign exchange risk -
מצג שווא misrepresentation -
מטבע כיבוש occupation currency -
מצוף float -
מטבע מפתח key currency -
מצוקה squeeze -
מטבע נוכרי xenocurrency -
מצוקה בשל חסר short squeeze -
מטבע פגום defaced coin -
מצוקה טבעית natural squeeze -
מטלטלין chattel -
מצוקה כספית money pinch -
מטלטלין אישיים chattel personal -
מצוקה מלאכותית artificial squeeze -
מטעה illusory -
מצטבר cumulative -
מטען consignment -
מציע applicant -
מטרה objective -
מצלצלים speice -
מטרות חברה objects of company -
מצנח זהב golden parachute -
מטרות חברה, מודל company's objects model -
מק"מ maqam [STB] -
מטריצת השפעות influence matrix -
מקבץ run -
מטרת רווח profit objective -
מקדם promoter -
מיאון disclaimer -
מקדם אלפא alpha coefficient -
מקדם האצה acceleration coefficient -
מידע אמפירי EMPIRICAL INFORMATION -
מקדם הצמדה linkage coefficient -
מידע בנקאי bank's information -
מקדם לתיאום שער foreign exchange adjustment coeficient -
מידע מהותי material information -
מקדם מכירות sales promoter -
מידע מטעה misinformation -
מקדם סילוקין amortization coefficient -
מידע מיידע advice information -
מקדם תשואה yield coefficient -
מידע פומבי public information -
מקדם תשואה 1% 1% yield coefficient -
מידע פנים inside information -
מקדמה takedown -
מידע שלילי derogatory information -
מקדמה (2) imprest / advance -
מיוחד extra -
מקדמה (3) down payment -
מיוחס imputed -
מקדמה תמידית imprest fund -
מיון classification -
מקדמות בנק מרכזי way and means advances -
מיון (2) sort -
מקום מסירה delivery point -
מיון (3) breakdown -
מקום תשלום payment location -
מיון מחדש re-classification -
מקורב favorites -
מיון משני secondary classification -
מקורות הון חוזר sources of working capital -
מיופה כוח לפעול attorney in fact -
מיזוג merger -
מקלט מס tax haven -
מיזוג במורד downstairs merger -
מקר cooler -
מיזוג הופכי משולש invert triangle merger -
מרב-מזער mini-max -
מיזוג תשלובתי conglomerate merger -
מרג'ין margin -
מיזם, תאורית concern theory -
מרובע square -
מיחזור איגרת חוב debt monetization -
מרווח margin -
מיחזור מראש advance refunding -
מרווח (2) spread -
מיחזור משכנתא mortgage refinancing [refi] -
מרווח אופציות option spread -
מיטב המאמצים best efforts -
מרווח אופקי horizontal spread -
מיטיב benefactor -
מרווח אלכסוני diagonal spread -
מייפל ליף maple leaf -
מרווח אנכי vertical spread -
מיל מרובע the square mile -
מרווח גולמי gross spread -
מילווה loan -
מרווח דובי bearish spread -
מרווח הפוך back spread -
מילווה בררה optionally linked loan -
מרווח זמן calander spread -
מילווה בררה כפולה צמודה double option linked loan -
מרווח יורד Bearish spread -
מילווה חובה compulsory loan -
מרווח יחסי ratio spread -
מילווה לא־סחיר non marketable debt -
מרווח כריך sandwich spread -
מילווה מרצון non-compulsory loan / voluntary loan -
מרווח מאונך perpendicular spread -
מילווה פנים internal loan -
מרווח מחיר price spread -
מילווה צמוד indexed loan / linked loan -
מילווה קצר מועד (מק"מ) short term bill [MAQAM] -
מרווח עולה bullish spread -
מילוות ומקדמות חירום emergency loans and advances -
מרווח עתי time spread -
מילוות מדינה government loans -
מרווח פיננסי financial margin -
מילוות מועדפים preferred loan -
מרווח פרי bullish spread -
מיליארד milliard -
מרווח פרפר butterfly spread -
מרווח שוק יורד down market spread -
מרווח שוק עולה up market spread -
מרווח שיעורי ריבית interest rate margin -
מימון באמצעות מלאי inventory financing -
מרחץ דמים blood bath -
מרכז הזמנות call center -
מימון ביניים nursery loan -
מרכז מאשר authorization center -
מימון ביניים (2) interim financing -
מרכז מבקרים visitors center -
מימון בעלים equity financing -
מרכז סליקה clearing center -
מימון דק thin financing -
מרכז פניות call center -
מימון התנהגותי behavioral finance -
מרכז רווח profit center -
מימון זר debt financing -
מרמה fraud -
מימון חברה corporate finance -
מרפק elbow -
מימון חוב debt financing -
מרשה principal -
מימון חוזים contracts financing -
מרשם בעלי מניות stockholders register -
מימון חוץ מאזני off balancesheet finance -
משא ומתן negotiation -
מימון חוצה גבולות cross border financing -
משא ומתן בתום לב good faith bargaining -
מימון חיצוני outside financing -
משבר הסב-פריים sub-prime crisis -
מימון יבוא import financing -
משבר מניות הבנקים bank shares crisis -
מימון ינוקא nursery financing -
משגור consignment -
מימון יצוא export's financing -
משוא פנים favouritism -
מימון יתר overfinancing -
משווק marketer -
מימון כפול double financing -
משוך drawee -
מימון לדיור home financing -
משולם למוכ"ז payable to bearer -
מימון לטווח ארוך long-term financing -
משולם לפקודה payable to order -
מימון לטווח בינוני medium term financing -
משולש triangle -
מימון לטווח קצר short term financing -
משועבד encumbered -
מימון משלוחי יצוא financing of export shipping -
משחק נקי pure play -
מימון משני secondary financing -
משחק סכום אפס zero sum game -
מימון נכסים assets financing -
משיכה withdrawal -
מימון סוחר dealer financing -
משיכה (2) takdown -
מימון סועד nursery finance -
משיכה בחלקים withdrawal by installments -
מימון סחר חוץ foreign trade financing -
מימון עסקי commercial financing -
משיכת יתר overdraft -
מימון עצמי internal financing -
מימון פנימי internal financing -
מימון פער gap financing -
משיכת רווחים profit drawing -
מימון פרוייקט project finance -
משיכת שיק check drawing -
מימון קבוע permanent financing -
משכון pawn -
משכון חלקי partial mortgaging -
מימוש 2 (נכס) realization -
מימוש אופציה option exercise -
משכון רגיל regular pawn -
מימוש אופציות על מדד מניות excercise of stock index option -
משכון רכב vehicle mortgaging -
משכון שביושר equitable mortgage -
מימוש בעלייה realization in upside trend -
משכון, פידיון redemptionof pawn -
מימוש הפסדים losses realization -
משכונאי pawnbroker -
מימוש כספי cash settlement -
משכנתא mortgage -
מימוש משכנתא mortgage realization -
משכנתא אב master mortgage -
מימוש נכס חוץ foreign asset realization -
משכנתא בריבית משתנה variable rate mortgage -
מימוש פיזי delivery settlement -
משכנתא בריבית נדחית deferred interest mortgage -
מימוש רווחים profit realization / take profits -
משכנתא בתשלומים מודרגים graduated payment mortgage -
מימושית warrant -
משכנתא הפוכה reverse mortgage -
מימושית תמידית perpetual warrant -
משכנתא כוללת general mortgage -
מינוי נגיד בנק ישראל appointment of the Bank -
משכנתא לדיור residential mortgage -
מינון השקעה investment dosage -
משכנתא למועד term mortgage -
מינוף / ממחה leveraging / gearing -
משכנתא לרכישה purchase money mortgage -
מיני־מניפולציה minimanipulation -
משכנתא מאוחדת consolidated mortgage -
מיסב endorser -
משכנתא נחותה junior mortgage -
מיספר חשבון account number -
משכנתא נערבת guaranteed mortgage -
מיעוד timing -
משכנתא סגורה closed-end mortgage -
מיעוט מוגן protected minority -
משכנתא סגורה (2) closed mortgage -
מיצוע averaging -
משכנתא עיתית seasoned mortgage -
מיצוע בסכום קבוע shekel cost averaging -
משכנתא עם ביטוח endowment mortgage -
מיצוע מטה averaging-down -
משכנתא פחותה junior mortgage -
מיצוע מעלה averaging-up -
משכנתא פתוחה open-end mortgage -
מיקוד postcode -
מיקרופילם microfilm -
משכנתא ראשונה first lien / first mortgage -
מיקרופיש microfiche -
משכנתא שנייה second lien / second mortgage -
מישכון mortgaging -
משכנתא, סעיף mortgage clause -
מיתאם בין שווקים markets correlation -
משכנתת מטלטלין chattel mortgage -
מכבסת כסף money laundry -
משלוח דף חשבון bank statement posting -
מכה killing -
משמורת depository -
מכונת הטבעה stamping machine -
משמורת לילה night depository -
מכירה sale -
משמורת ניירות ערך securities depository -
משמעות שווה idem sonans [L] -
מכירה בחסר going short / short sale -
משפה indemnifier -
משפחת קרנות family of funds -
משקיע אסטרטגי strategic investor -
משקיע בלתי־מתוחכם unsofisticated investor -
מכירה בתרמית deceitful sale -
משקיע במיעוט minority investor -
משקיע זר foreign investor -
מכירה חלקית partial sale -
משקיע טקטי tactic investor -
מכירה כסוכן selling as agent -
משקיע לטווח ארוך long term investor -
מכירה כפויה forced sale -
משקיע לטווח קצר short term investor -
משקיע מוסדי institutional investor -
מכירה מוחלטת outright sale -
משקיע מתוחכם sophisticated investor -
מכירה מועדית forward selling -
משקיע פעיל active investor -
מכירה מוקדמת advance placing -
משקיע פרטי private investor -
מכירה מעבר לדלפק the over counter sale- -
משקיע קבוע firm holder -
מכירה מתחת למחיר השוק selling below the market -
משקיע קטן small investor -
משקיע קמעונאי retail investor -
מכירה נכונה good selling -
משרד חלפנות bureau de change -
מכירה פומבית כפולה doubl auction principle -
משרד ראשי head office -
מכירה צולבת cross selling -
משרד רשום registered office -
משתמע tacit -
מכירת אוכף short straddle -
משתמש חיצוני external user -
משתתף participant -
מכירת הלוואות מסחריות commercial loan selling -
מתאים fit -
מכירת חוזה סינטטי synthetic short future -
מתאם תשואות yield correlation -
מתאר memoranun / profile -
מכירת חיסול selling off -
מתאר של חברה profile of firm -
מתווכי משמורת depository intermediaries -
מכירת פרפר short butterfly -
מתווכים בינלאומיים international intermediaries -
מכירת שיעבוד enclosure sale -
מכירת תיק sell the book -
מכירת־יתר oversold -
מתחת לשוק below the market -
מכלול batch -
מתיחת יתר overextension -
מכללא implied -
מתכונת מסחר trading pattern -
מכניזם התערבות intervention mechanism -
מתכונת קמורה inverse saucer -
מתכונת קעורה saucer pattern -
מכפיל בין־לילה overnight multiple -
מתן תוקף validation -
מכפיל הון capital multiplier -
מתנד oscillator -
מכפיל הון עצמי equity multiplier -
מתנה gift -
מכפיל הכנסות income multiplier -
מתנה בין חיים gift inter vivos -
מכפיל התרחבות פיקדונות deposit expansion multiplier -
מתנה דחויה deferred gift -
מכפיל יצירת פיקדונות deposit creation multiplier -
מתנה מוחלטת absolute gift -
מכפיל מכירות sales multiplier -
מתנה מותנית contingent gift -
מכפיל מכירות תפעולי operating sales multiplier -
מתנה עתידית future gift -
מכפיל נכס הבסיס underlying asset multiplier -
מכפיל צמיחה growth multiplier -
מתקני הפעלה facilities -
מכפיל רווח price earnings ratio (p/e) -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות