לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחס רזרבה reserve ratio -
יבוא לשם יצוא Import for the sake of export -
יחס שוטף current ratio -
יבוא מטבע import of currency -
יחס תימחור costing ratio -
יבואן importer -
יחס תשלום payout ratio -
יד"ר EDR -
יחסי מחזור Turnover ratios -
ידים hands -
יחסי מנוף leverage ratios -
ידים איתנות strong hands -
יחסי נאמנות trust relationship -
ידים חלשות weak hands -
יחסי נזילות liquidity ratios -
ידיעה כוזבת false information -
יחסים בינבנקאיים interbank relations -
ידני script -
יחסים חשבונאיים accounting ratios -
יום אחרון למסחר last trading day -
יחסים למניה per share ratios -
יום אקס Ex day -
יחסים משמעותיים significant ratios -
יום ביטול עסקים Cessation of business day -
יחסים פיננסיים financial ratio -
יום בתר ex day -
יחסים פיננסים financial ratios -
יום הכליל cum date -
ייזהר החותם caveat subscriptor -
יום הכרזה Declaration day / announcement day -
ייחוד פעולות exclusivity of actions -
יום הצהרה declaration day -
יין זהב Gold Yen -
יום חוקי legal day -
ייסוד חברה formation of company -
ייסוד שותפות partnership foundation -
יום יישוב settlement day -
ייסוף זוחל crawling peg -
יום מחר tomorrow next [TOM/NEXT] -
ייסוף מטבע currency appreciation -
יום מימוש exercise day -
ייעוד תמורה appropriation of proceeds -
יום מנוחה rest day -
ייעוץ להשקעות investment advising -
יום מסחר trading day -
ייפוי כוח power of attorny -
יום מתן הלוואה loan giving day -
ייפוי כוח (2) procuration -
יום סילוקין clearing day -
יום עבודה working day -
יום עסקים business day -
ייפוי כוח בלתי חוזר unrevocable power of attorney -
יום פירעון payment date -
ייפוי כוח בר־קיימא durable power of attorney -
יום קובע record date -
ייפוי כוח כללי general power of appointment -
יום קום Cum day -
יום ראשון למסחר first trading day -
יום שבתון dies non -
ייצוב funding -
יום שני השחור black monday -
ייצוב (2) stabilization -
יום תשלום payment day -
ייצוב שוק market stabilization -
יומן journal -
ייצוב שערים rates stabilization -
יועץ consultant -
ייצוג representation -
יועץ השקעות investment adviser -
יישוב final settlement -
יועץ מאושר certified advisor -
יישוב במזומנים cash settlement -
יועץ ניירות ערך securities advisor -
יועץ עסקי business advisor -
יישוב יתרות balance-order settlement -
יועץ פיננסי financial consultant -
יישוב משפטי judicial settlement -
יוצר אופציה option writer -
יישוב נטו net settlement -
יישוב סופי final settlement -
יכולת המחאה assignability -
יושב ראש אספה כללית chairperson of the general meeting -
יכולת נשימה defensive interval -
יחד ולחוד jointly and severally -
יחידה unit -
יכולת שירות ability to service -
ימ"א ECU -
ימי לוח running days -
יחידה מפוצה compensated unit -
ימי ערך value date -
יחידה מקוזזת compensated unit -
ימים נטו clear days -
יחידה עסקית business unit -
ינואר, תוצא January effect -
יחידה פטורת מס tax exempt unit / free tax unit -
ינקיס yankees -
יחידה צוברת accumulation units -
יעד tenor -
יחידות נשלטות במשותף jointly controlled entities -
יעד אינפלציה inflation target -
יחידת הטבה bonus unit -
יעדים תפעוליים operational targets -
יחידת השתתפות participating unit -
יעודה Fund -
יחידת מטבע אסיאתית Asian currency unit -
יעודה לפדיון redemption fund -
יחידת מניה מחולקת unbundled stock unit -
יפיפייה נמה sleeping beauty -
יחידת מניות Shares Unit -
יציאה לציבור going public -
יחידת מסחר (שלמה) unit of trading / even lot [EL] / round lot -
יציאה מהשוק market out -
יחידת מסחר מזערית Minimum Trading Lot -
יצירה origination -
יחידת משנה subsidiary coinage -
יצירת אשראי credit creation -
יחידת שותפות נפט oil partnership unit -
יצירת פיקדונות bank deposit creation -
יחס ביטחונות לחוב collateral to debt ratio -
יצרן producer -
יחס ביצוע כולל overall performance ratio -
ירד yard -
יחס גידור hedge ratio -
ירידה decline -
יחס גידור hedge ratio -
יחס דיבידנד משולם dividend payout ratio -
ירידה חדה swing down -
יחס דיבידנד־רווח dividend payout ratio -
יחס הגנה defence ratio -
ירידה מקרית downreversal -
יחס הון capital ratio -
יחס הון חוזר working capital ratio -
יחס הון למאזן capital to balance sheet ratio -
ירידת ערך Depreciation -
יחס הון לנכסים קבועים ratio of capital to fixed assets -
ירידת ערך ממומשת realized depreciation -
ירידת שער drop in price -
יחס היוון capitalization ratio -
ישות מלאכותית artificial entity -
יחס הכנסה תפעולית לריבית נטו operating income as percent of net interest income -
ישות נפרדת separate entity -
יחס הלוואה לערך value to loan ratio -
ישנוני sleeper -
יחס המרה conversion parity -
יתד wedge -
יחס השקעות קבוע constant ratio plan -
יתר long -
יתרה balance -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי currnt liabilities to owners equity -
יתרה (2) avail -
יתרה גבוהה high balance -
יחס התכסות covering ratio -
יתרה זמינה available balance -
יחס זכויות rights ratio -
יתרה חדשה new balance -
יחס חוב debt ratio -
יתרה חזויה anticpated balance -
יחס חוב לשווי נקי debt-to-worth ratio -
יתרה לא־משולמת unpaid balance -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי total debt to tangible networth -
יתרה לתשלום collectible -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו funded debt to net working capital -
יתרה ממוצעת average balance -
יחס חוב מיוצב להון כולל funded debt to total capitalization -
יתרה ממוצעת יומית average daily balance -
יחס חובות קצרי טווח short-term debt ratio -
יתרה ממוצעת שנגבתה average collected balance -
יתרה מפצה compensating balance -
יחס כיסוי coverage ratio -
יתרה מצרפית aggregate balance -
יחס כיסוי דיבידנד dividend cover ratio -
יתרה מקורית original balance -
יחס כיסוי דיבידנד בכורה preferred dividend coverage -
יתרה מקזזת compensating balance -
יחס כיסוי חיובים קבועים fixed charges coverage ratio -
יתרה מתואמת adjusted balance -
יחס כיסוי ריבית interest coverage ratio -
יתרה רדומה dormant balance -
יחס מבנה הון capital structure ratio -
יתרה שלא נדרשה unclaimed balances -
יחס מהיר ratio quick -
יתרה שלילית adverse balance -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות cash to current liabilifies ratio -
יתרה שנגבתה collected balance -
יחס מחזור הון חוזר net working capital turnover -
יתרת בנק bank balance -
יחס מחזור חוב debt turnover ratio -
יתרת בנק מתואמת adjusted bank balance -
יחס מחיר לדיבידנד price-dividend ratio -
יתרת זכות credit balance -
יחס מחיר־נפח price-volume ratio -
יתרת זכות פנקסנית ledger credit balance -
יחס מימוש Realiztion ratio -
יתרת חוב collectible -
יחס מכפיל רווח למניה price / earnings to growth ratio [peg -
יתרת חוב פנקסנית ledger debit balance -
יחס נזיל liquid ratio -
יתרת חובה debit balance -
יחס נזילות reserve ratio -
יתרת חובה בבנק bank overdraft -
יחס נכסים מוחשיים לתקופה ארוכה net tangible assets to long term debt -
יתרת חובה חריגה exceptional debit balance -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב fixed assets to funded debt ratio -
יתרת חשבון account balance -
יחס סך־כל־חוב לסך־כל־נכסים total debt to total assets ratio -
יתרת ספרים מתואמת adjusted book balance -
יחס עליות־ירידות advance decline ratio -
יתרת פתיחה opening balance -
יחס פיגורים delinquency ratio -
יתרת קרן principal balance -
יחס רווח נטו להון חוזר נטו net profits on net working capital -
יתרת רווח מסויגת restricted retained earnings -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי net profit ot tangible net assets ratio -
יחס רווחיות נטו להון עצמי net profits on equity capital -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות