פרמייה ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: premium

1. דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח על פי תנאי הפוליסה. בביטוח פנסיה יהיה זה סכום הכסף המועבר על ידי העובד והמעביד מידי חודש לתוכנית הפנסיה, ושבגינם הוא זכאי לביטוח הפנסיוני על פי תנאי התוכנית. הפרמיה נקבעת בנפרד לכל סוג ביטוח ולפי הסיכונים הכרוכים בו. פרמיה יכול שתהיה קבועה לאורך תקופת הביטוח ויכול שתשתנה מידי פעם על פי פרמטרים שנקבעו מראש. אם ניתן אשראי בקשר לפרמיה, הרי שלפי החוק מבטח צריך להציג למבוטח כל תשלום ותנאי הצמדה שחלים עליו ואת שיעור הריבית בחישוב שנתי על פי הנוסחה המופיעה בתקנות;
2. בניירות ערך: סכום המשולם מעל לשווי הנקוב של נייר ערך חדש;
3. באיגרות חוב להמרה: תוספת (באחוזים) המשולמת עבור רכישת המניה על ידי המרת איגרת החוב, בהשוואה לרכישה ישירה של המניה (פרמית המרה).