פוליסה ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: policy

החוזה המתועד בין המבטח למבוטח שבו מצויינים תנאי תוכנית הביטוח. בפוליסה נקבעים הזכויות והחובות של הצדדים זה כלפי זה במסגרת תוכנית הביטוח והתנאים, החריגים והסייגים המצויים בה.