א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תשלום לפנים משורת הדין - ex-gratia payment בוחן - examiner חוקר - examiner / inspector חריג - exception משיכה חריגה - exceptional drawing אקסס - excess ביטוח נזק עודף - excess insurance ריבית עודפת - excess interest אחריות עודפת - excess liability גבול עודף - excess limit הפסד יתר מותאם בידות - excess of line reinsurance הפסד יתר - excess of loss חוזה ביטוח משנה להפסד יתר - excess of loss treaty הפסד יתר לסיכון - excess per risk reinsurance ריבית חריגה - excess rate עלויות חילוף עודפות - excess replacent costs בורסה - exchange חילופי פוליסות - exchange of policies החרגה - exclusion סייג - exclusion / limitation ייחוד עילה - exclusivity of course of action תחנת יציאה - exit station מדיניות השקעה צפוייה - expected investment policy תמותה חזוייה - expected mortality הוצאות זירוז משלוח - expediting charges העמסת הוצאות - expense loading ניסיון - experience תפוגה - expiration מועד תפוגה - expiration date פקיעה (2) - expiry אשראי ליצוא, ביטוח - export credit insurance ביטוח אשראי ליצוא - export credit insurance חשיפה - exposure תערובה מפורשת - express warranty היקף הנזק - extend of damage הרחבת הכיסוי - extended coverage ביטוח אש מורחב - extended fire insurance ביטוח מוארך - extended term insurance הארכה - extension קיבולת עודפת - extra capacity טבלת אחוזים מוגדלים - extra percentage table חִיצוּן - extrapolation
מוות מוקדם - early death פֶּנְסְיָה מוּקְדֶּמֶת - early pension קיצבה מוקדמת - early pension פרישה מוקדמת - early retirement פדיון מוקדם - early surrender קנס שבירה - early withdrawal penalty נכס מניב - earning asset רווח למניה - earning per share פוטנציאל השתכרות - earnings potential פֶּנְסְיָה צְמוּדָה לַשָכָר - earnings related pension מועד תקיפות - effective date ריבית אפקטיווית - effective interest סיכון יכולת - efficiency risk ניתוח אלקטיווי - electic surgery רכב חשמלי - electric vehicle בּיטוּחַ צִיוּד אֶלֶקטרוני - electronic equipment insurance תְּקוּפַת כְּשִירוּת - eligibility period רכב חרום - emergency vehicle עמית שכיר - employee member ביטוח מעסיקים - employers insurance אַחרָיוּת מַעבִידִים - employers liability חבות מעבידים - employers liability בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מַעבִידִים - employers liability insurance כספי תום ביטוח - end of insurance money ביטוח מעורב - endowment insurance משכנתא עם ביטוח - endowment mortgage אכיפה - enforce ביטוח הנדסי - engineering insurance אירוע מזכה - entitled event הכנסה מזכה - entitled income תקרת הכנסה מזכה - entitled income ceiling קיצבה מזכה - entitled pension תקרת קיצבה מזכה - entitled pension ceiling אירוע פנסיוני מזכה - entitled pension event זכאות - entitlement מענק מטעמי צדק - equitable grant זכות פדיון - equity of redemption הקמה - erection ביטוח עבודות הקמה - erection insurance ביטוח טעויות והשמטות - errors and omission insurance מקרה הביטוח - event insured against הוכחת בריאות - evidence of health אקס גרציה - ex-gratia