דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ביטוח קימום רשומות - destruction records insurance שמאי מכריע - determinant appraiser משכורת קובעת - determining wage שָׂכָר קוֹבֵעַ - determining wage יריבות ישירה - direct appetency מבוטח ישיר - direct insured נזק ישיר - direct loss ביטוח בשיווק ישיר - direct marketing insurance הפלגה ישירה - direct or held cover הנהלה משולבת - directorate interlocking אחריות מנהלים - directors / officers liability תגמולי נושאי משרה - directors and officers benefits בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מְנַהלִים - directors and officers liability insurance בִּיטּוּחַ דִּירֶקְטוֹרִים - directors' insurance בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מִקְצוֹעִית שֶׁל מְנַהלִים - directors' professional liability insurance שטר מטען מלוכלך - dirty bill of lading גימלת נכות - disability annuity תַּגְמוּלֵי אִי־כּוֹשֶׁר - disability benefits פנסיית נכות - disability pension פֶּנְסְיַת נָכוּת - disability pension טבלת אחוזי נכות - disability percentage table לוח נכות - disability table נכות - disablement קיצבת נכות - disablement allowance דרגת נכות - disablement degree לוח דרגת נכות - disablement table השתתפות עצמית נמוגה - disappearing deductible תשלום - disbursement מיאון - disclaimer גילוי - disclosure תְּקוּפַת גִּילּוּי - discovery period אפליה - discrimination עמלת הפצה - distribution cost פיזור השקעות - distribution of investments דיווידנד - dividend מדיניות דיווידנד - dividend policy תשואת דיווידנד - dividend yield חלוקה - divisibility דמי רציף - dock charges גימלאות כפל - double annuity כפל תאונה - double indemnity שִיפּוּי כָּפוּל - double indemnity ביטוח כפל - double insurance כפל ביטוחים / ביטוח כפול - double insurance רכב פרטי דו-שימושי - double purpose private vehicle מכונה נגררת - drawn machine נוהג ברכב - driver נוהג ללא רשות - driving without a license הוראת אי-חידוש - drop at date ביטוח רכב דו-גלגלי - du-wheel vehicle insurance בסיס כפול - dual basis פוליסה בעלת זיקה כפולה - dual interest policy הערכה כפולה - dual valuation מועד חלות - due date בדיקת נאותות - due diligence תשומת-לב נאותה - due diligence ביטוח רכב דו-גלגלי - duo-wheel vehicle insurance תקופת סיכון - duration of risk
נזק - damage תביעת נזק - damage claim דמי השהיה - damurrage ביטוח עיבּוּד נתוּנים - data processing insurance מועד תחילה - date of inception ימי אורכה - days of grace תַּגְמוּלֵי מָוֶות - death benefits מענק מוות - death grant איגרת חוב - debenture / bond חוב לקופת גמל - debt providence fund מיטען סיפון - deck cargo): הצהרה - declaration הצהרת מלאי - declaration of stock פוליסת הצהרה - declaration policy הצהרת ויתור - declaration waiver הקטנת סיכון - decrease of risk ירידת ערך - decrease un value ביטוח פוחת לסיכון מוות - decreasing term insurance משתנה מפחית - decreasing variable השתתפות עצמית - deductible כיסוי עם השתתפות עצמית - deductible coverage ניכוי - deduction ניכוי מס במקור - deduction of tax at source מוצר פגום - defective product מסלול השקעה הגנתי - defensive investment option דחיית קצבה - deferment pension תגמול נדחה - deferred compensation מס נדחה - deferred tax הַקְנָיָה נִדְחֵית - deferred vesting גימלה דחויה - defferred annuity מוגדר זכויות - defined benefits פֶּנְסְיָה מוּגְדֶּרֶת - defined benefits השתתפות מוגדרת - defined contribution מוגדר תרומה - defined contribution ביטול החלטי - definite cancellation דרגת הסיכון - degree of risk איחור - delay אצילת סמכויות - delegation of power נזק במתכוון - deliberate loss אספקה עד למזח - delviered docks price תשואה דמוגרפית - demographic yield איזון דמוגרפי - demographic balance היטל עיכוב - demurrage בסיס מחלקה - departmental basis ביטוח שאירים - dependant insurance תעודת פיקדון - deposit certificate ביטוח פיקדונות - deposit insurance פיקדון פרמייה - deposit premium ביטוח חיים למפקידים - depositor's life insurance נפקד - depository רכב מדברי - desert vehicle איגרת חוב מיועדת / איגרת חוב ייעודית - designated bond יַעַד - destination נמל יעד - destination port תעודת השמדה - destruction certificate of

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022