דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ריבית דריבית - compound interest הרכבה - compounding בִּיטּוּחַ אוֹמֶן כּוֹלֵל - comprehensive dishonesty insurance ביטוח מקיף - comprehensive insurance פשרה - compromise אובדן גמור בפשרה - compromised total loss ביטוח חובה לרכב - compulsory automobile insurance ביטוח משלים לחובה - compulsory insurance complementary מאגר לביטוח חובה - compulsory insurance pool חיסכון חובה - compulsory saving ביטוח צד שלישי חובה - compulsory third party insurance בּיטוּחַ שימוּש לרָעה בּמַחשֵב - computer fidelity insurance בּיטוּחַ מַחשֵבים - computers insurance נזק נסתר - concealed loss הסתרה - concealment ביטוח מקביל - concurrent insurance ביטוח משיק - concurrent insurance רשלנות משותפת - concurrent negligence הפרת תנאי - condition breach of ביטוח מותנה - conditional insurance קבלה מותנית - conditional receipt בית משותף - condominium ביטוח בית משותף - condominium insurance קו נפרנס ימי - conference line קווי קו נפרנס - conference lines הסכמה - confirmation ניגוד אינטרסים - conflict of interest היטל צפיפות - congestion surcharge רכב מחובר - connected vehicle הפסד תוצאתי - consequential loss נזק גרר - consequential loss ביטוח נזקי גרר - consequential loss insurance תמורה - consideration יומן אתר - consruction log מקדם קיצבה קבוע - constant pension coefficient נזק תוצאתי - constructive damage אובדן להלכה - constructive loss אובדן גמור להלכה - constructive total loss אובדן שלם להלכה - constructive total loss מדד המחירים לצרכן - consumer price index השלמה - consummation מצב רפואי קיים - contemporary medical condition תכולה - content ביטוח תכולה - contents insurance תעודת תכולה - contents note תקופת ערר - contestability period. סעיף ערר - contestable clause הַקְנָיָה מוּתְנֵית - contigent vesting אירוע מבוטח - contingency ביטוח על תנאי - contingency insurance עתודה לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve עתודה לתלויות - contingency reserve מותנה - contingent גימלה על תנאי - contingent annuity ביטוח עסקי מותנה - contingent business insurance זיקה מותנית - contingent interest זיקה על תנאי - contingent interest אחריות עקיפה - contingent liability תשלומים עתיים - continual payments המשכיות - continuation רְצִיפוּת זְכוּיוֹת - continuity of rights רצף פיצויים - continuity of severance pay אי פירעון מתמשך - continuous non repayment ייעוץ פנסיוני מתמשך - continuous pension advising ערוּבַּת חוֹזֶה - contract bond חוק חוזים (חלק כללי) - contract law (general part) חוזה ביטוח חיים צמוד - contract linked life insurance פְּטוֹר מֵהִשְתַּתְּפוּת - contracting out חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) - contracts law (remedy for breach of contract) מתווכים חוזיים - contractual intermediaries אחריות חוזית - contractual liability אחריות לפי הסכם - contractual liability חבות לפי הסכם - contractual liability חיסכון חוזי - contractual saving השתתפות - contribution דמי גמולים בשמירת הריון - contribution fee when pregnancy guarding דְּמֵי גְּמוּלִים - contribution fees הַפְרָשׁוֹת - contribution fees ביטוח משתתף - contribution insurance אשם תורם - contributory fault זיקה תורמת - contributory interest רשלנות תורמת - contributory negligence תוכנית משתתפת - contributory scheme הפרשה מבוקרת - controlled funding בִּיטּוּחַ בַּעַל שְׁלִיטָה - controlling shareholders insurance המרה - conversion הַמָּרַת בִּיטּוּח חַיִּים - conversion of life insurance זכות המרה - conversion privilege עלות - cost מחיר והובלה - cost and freight עלות והובלה - cost and freight עלות וביטוח - cost and insurance מחיר ביטוח והובלה - cost insurance and freight עלות ביטוח והובלה - cost insurance and freight מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה - cost insurance freight and commission מחיר ביטוח הובלה ומטבע - cost insurance freight and exchange מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית - cost insurance freight commission and interest תוספת יוקר - cost of living allowance עלות חידוש - cost of reproduction סיכון, עלות - cost of risk עלות סיכון - cost of risk עלות־תועלת - cost-benefit חתימה שנייה - countersignature כתב כיסוי - cover note תעודת כיסוי - cover note פנסיה הונית - cpital pension זיכוי - credit דמי אשראי - credit fees ביטוח אשראי - credit insurance ביטוח חיים לאשראי - credit life insurance אשראי, סיכון - credit risk רשלנות פושעת - criminal negligence אחריות צולבת - cross liability הסכם צולב לרכישה - cross purchase agreement סיבסוד צולב - cross subsidizing שיעור תמותה גולמי - crude mortality rate ניתוח בהקפאה - cryosurgery כְּליל - cum קוּם - cum היטל שער - currency surcharge תיק הכנסה שוטפת - current income portfolio מנהג - custom נוהַג - custom לקוח - customer קיטוע - cut off
פרמייה בשל פדיון מוקדם - call premium ביטול הביטוח - cancellation of insurance קיבולת - capacity קיבולת שוק - capacity market קיבולת חיתום - capacity. underwriting הון - capital נספח הון - capital addendum הלימות הון - capital adequacy אפיק הוני - capital channel קופה הונית - capital fund רווח הון - capital gain ביטוח הוני - capital insurance שוק הון - capital market יחס הון - capital ratio היוון - capitalization הִיוּוּן פֶּנְסְיָה - capitalization of pension היוון קיצבה - capitalization of pension קיצבה, היוון - capitalization of pension טבלאות היוון - capitalization tables סוכן בית - captive agent חברה שבוייה - captive company הקפאת ביטוח רכב - car insurance freezing השבתת רכב - car recession שעות טיפול - care hours תקופת טיפול - care period הובלה - carriage מוביל - carrier אחריות מוביל - carrier's liability ביטוח אחריות מובילים - carriers liability insurance תזרים מזומנים - cash flow כספים בהעברה - cash in transit ביטוח כספים בהעברה - cash in transit insurance גימלת החזר עתודה במזומן - cash refund annuity ערך הפדייה - cash surrender value ערך פדיון - cash surrender value ערך כספי - cash value סיבה עקיפה - causa causas סיבת תאונה - cause of accident חברה מוסרת - ceding company ועד מרכזי - central committee קופת גמל מרכזית לפיצויים - central fund for severance pay שווה ערך ודאי - certainty equivalent תעודה - certificate תְּעוּדַת הִשְתַּתְּפוּת - certificate of participation תעודת נזק - certificate of damage תְּעוּדַת בִּיטּוּחַ - certificate of insurance מסירה במישנה - cession שִינּוּי מוּטָב - change of beneficiary שינוי זיקה - change of interest מעבר מקופה לקופה - changing funds מעבר מקרן לקרן - changing funds העברה מקופה לקופה - changing providence funds זכות החלפה - changing right שֶכֶר - charter דמי שֶכֶר - charter rate מיטלטלין - chattel ביטוח ילדים - children insurance קיצבת ילדים - childrens allowance מחלה קשה - chronic illness ביטוח מחלות קשות - chronic illness insurance תביעה - claim הודעת תביעה - claim advise התפתחות תביעות - claim development ניסיון תביעות - claim experience בסיס מועד התביעה - claim made basis / incurred claim basis תביעת שיבוב - claim of recourse הסתברות לתביעה - claim probability שיעור תביעות - claim ratio דוח תביעה - claim report הסכם יישוב תביעות - claim settling agreement סעיף - clause סעיף 14 - clause 14 שטר מטען נקי - clean bill lading מרכז סליקה - clearing center מסלקה - clearing house קֶרֶן פֶּנְסְיָה סְגוּרָה - closed end pension fund סגירה - closing סגירה בחסר - closing short ביטוח רכב מקיף - cmprehensive vehicle insurance ביטוח משותף - co-insurance מבטח משותף - co-insurer אגודה שיתופית - co-operative society המחאת שיעבוד - collateral assignment הוצאות גבייה - collection cost רכב אספנות - collection vehicle אוספים - collections ביטוח קולקטיווי - collective insurance בִּיטּוּחַ חַיִּים קוֹלֶקְטִיבִי - collective life insurance התנגשות - collision אחריות משולבת - combined liability גבול אחריות משולב - combined single limit תובלה משולבת - combined transport שטר מטען להובלה משולבת - combined transport bill of lading כשירות - commentary ערוּבָּה מִסְחָרִית כּוֹלֶלֶת - commercial blanket bond ביטוח מסחרי - commercial insurance סיכון מסחרי - commercial risk רכב מסחרי - commercial vehicle תוכנית עמלות - commission plan מיבנה עמלות - commission stracture הוראות מפקח - commissioner's orders תאונה משותפת - common accident מוביל כללי - common carrier אסון משותף - common disaster אחריות על פי דין כללי - common law liability. ערך חילופי: - commuted value פנסיה חובה - compalsery pension רשלנות יחסית - comparative negligence פיצוי - compensation התחרות הרסנית - competition cutthroat התחרות בלתי הוגנת - competition unfair משלים למשלים - complementary insurance רפואה משלימה - complementary medicine רכב מורכב - composed vehicle מרכב אחוּד - composite body הטבה משולבת - compound bonus

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022