א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
הארכה extension - הגבלות גיל age limits - הגבלת הפסדים loss stop - הגבלת זכאות restriction on entitlement - הגדלת פרמיה increase of premium - הגנה protection - הגנה ביטוחית insurance protection - הגנה משפטית legal defense - הגעה arrival [arrd] - הגעה בשלום safely landed - הובלה carriage - הובלה אווירית air freight - הובלה חופשית free astray - הובלה ימית sea freight - הובלה ישירה through freight - הודאה admission - הודעה notification - הודעות על ביטול פוליסה policy cancellation notices - הודעת ביטול notice of cancellation - הודעת נזק notice of loss - הודעת תביעה claim advise - הוכחת בריאות evidence of health - הוכחת גיל age admitted - הוכחת נזק proof of loss - הון capital - הון קרנות ועודפים surplus capital reserves and - הוצאות אבריה כללית general average disbursement - הוצאות בנייה מוגדלות increased cost of construction - הוצאות גבייה collection cost - הוצאות הגנה משפטית legal defense costs - הוצאות זירוז משלוח expediting charges - הוצאות כיבוי אש fire extinguishing cost - הוצאות מנע prevention expenses - הוצאות משפטיות legal expenses - הוצאות קבועות standing charges - הוצאות רכישה acquisition cost - הוראות אחידות provisions uniform - הוראות מפקח commissioner's orders - הוראות תקניות standard provisions - הוראת אי-חידוש drop at date - הזנחה malpractice - החזר kick back - החזר הוצאות reimbursement - החזר העדר תביעות good experience return - החזר עתודת גמלה annuity refund - החזר פרמיה premium return of - החזר תביעה refund of claim - החזר תשלום, ערבות repayment guarantee - החזרה לתוקף reinstatement - החלפת רכב replacement vehicle - החמרת סיכון increase in hazard - החרגה exclusion - החרגה רפואית medical exclusion - הטבה bonus - הטבה במזומנים bonus cash - הטבה מובטחת guaranteed bonus - הטבה מצטברת reversionary bonus - הטבה משולבת compound bonus - הטבה סוציאלית social benefit - הטבה עולה increasing bonus - הטבה פשוטה simple bonus - הטבה שנצברה accrued benefit - הטבות מס tax benefit - הטבת ביניים interim bonus - הטבת היעדר תביעות no-claim bonus - הטבת נזק repair of harm - הטלת חירום לים jettison - הידלקות עצמית self ignition - היוון capitalization - היוון פנסיה capitalization of pension - היוון קיצבה capitalization of pension - היזק waste / damage - היזק אש fire waste - היטל הצלה salvage charges - היטל סיכוני מלחמה war surcharge - היטל עיכוב demurrage - היטל צפיפות congestion surcharge - היטל שער currency surcharge - הילך חוקי legal tender - הימנעות avoidance - היפרעות recovery - היקף הנזק extend of damage - היקרות incidence - היתר תחלוף subrogation release - הכללה מיוחדת inclusion specific - הכנסה income - הכנסה מזכה entitled income - הכנסה ראלית real income - הכנסה שלא לפנסיה nonpensionable income - הלוואה loan - הלוואה אוטומטית automatic premium loan - הלוואה על פוליסה policy loan - הלוואת גישור bridging loan - הלוואת פוליסה policy loan - הלוואת פרמיה premium loan - הלימות הון capital adequacy - המוסד לביטוח לאומי - המחאה assignment - המחאה בלתי חוזרת absolute assignment - המחאת פוליסה assignment of policy - המחאת שיעבוד collateral assignment - המחאת תגמולים benefits assignment - המרה conversion - המרה למפרע retroactive conversion - המרת ביטוח חיים conversion of life insurance - המרת סולמות דירוג rating scales convertion - המשכיות continuation - המתנה waiting period - הנהלה management - הנהלה משולבת directorate interlocking - הנחה אקטוארית actuarial assumption - הנחת תקופה ארוכה long term rebate - הנמקת המלצות recommendations reasoning - הסבת זיקה assignment of interest - הסבת סיכון transfer of risk - הסכם אי-ויתור non waiver agreement - הסכם בעל-פה oral agreement - הסכם גימלה agreement annuity - הסכם הצלה salvage agreement - הסכם ייעוץ פנסיוני pension advising agreement - הסכם יישוב תביעות claim settling agreement - הסכם לטווח ארוך long term agreement - הסכם מפעלי factory agreement - הסכם סינדיקט syndicate agreement - הסכם סעיף הזהב gold clause agreement - הסכם פוליגרף polygraph agreement - הסכם צולב לרכישה cross purchase agreement - הסכם קנייה חוזרת repurchase agreement repos (rp) . - הסכם שליחות agency agreement - הסכם תעריפים tariff agreement -
הסכמה confirmation - הסתברות probability - הסתברות לתביעה claim probability - הסתייגות qualification - הסתרה concealment - העברה מקופה לקופה changing providence funds - העברה, סיכון transfer risk - העברת זכויות פנסיה transfer of pension rights - העברת תיק portfolio transfer - העדר אשם no fault - העדר תביעה no claim - העמסה loading - העמסה מראש loading front-end - העמסת הוצאות expense loading - הערכה valuation - הערכה אקטוארית actuarial valuation - הערכה כפולה dual valuation - הערכת נזק assessment of loss - הערכת סיכונים risk evaluation - הפחתת נזק loss reduction - הפחתת סיכון reduction of risk - הפלגה ישירה direct or held cover - הפסד loss - הפסד אקטוארי actuarial loss - הפסד חיתומי underwriting loss - הפסד טכני technical loss - הפסד יתר excess of loss - הפסד יתר אמצעי intermediate excess - הפסד יתר לסיכון excess per risk reinsurance - הפסד יתר מותאם בידות excess of line reinsurance - הפסד יתר מיצרפי aggregate excess of loss - הפסד מחיתום loss underwriting - הפסד מן היסוד ground-up loss - הפסד נקי net loss - הפסד נקי סופי ultimate net loss - הפסד רגישות sentimental loss - הפסד רווח loss of profit - הפסד רווח כאחוז מהנזק percentage of loss insurance - הפסד רווח צפוי anticipated profit loss - הפסד שימוש loss of use - הפסד תוצאתי consequential loss - הפסד תמותה mortality loss - הפסקה במתן שירותים termination of rendering services - הפסקת הפרשת דמי גמולים recess of contributions - הפעלה, סעיף operating clause - הפקדה חד־פעמית one-time deposit - הפקדה חודשית monthly deposit - הפקדות תקופתיות periodic deposits - הפרדת עסקי ביטוח separation of insurance business - הפרש אקטוארי actuarial differentials - הפרשה provision - הפרשה לעתודות allocation of reserves - הפרשה לפיצויים severance pay provision - הפרשה מבוקרת controlled funding - הפרשות contribution fees - הפרשות לתגמולים provident fund provision - הפרשי הצמדה linkage differentials - הפרשי שער rate of exchange differentials - הפרשי שער חליפין rate of exchange differentials - הפרת חוזה breach of contract - הפרת תנאי condition breach of - הפרת תנאי מתלה warranty breach of - הצבר מלאי accumulation of stocks - הצבר סיכונים risk accumulation - הצהרה declaration - הצהרת בריאות non-medical proposal form - הצהרת ויתור declaration waiver - הצהרת מלאי declaration of stock - הצלת חיים life saving - הצמדה linkage - הצמדה למדד index linkage - הצעה offer / proposal - הצעה וקיבול proposal and acceptance - הצעת ביטוח insurance proposal - הצתה arson / ignition - הקבלה matching - הקטנת נזק mitigation of damage - הקטנת סיכון decrease of risk - הקילה סוציאלית social relief - הקלת סיכון risk reduction - הקמה erection - הקניה vesting - הקניה מדורגת graded vesting - הקניה מותנית contigent vesting - הקניה מיידית immediate vesting - הקניה מלאה full vesting - הקניה נדחית deferred vesting - הקניה נעולה locked-in vesting - הקפאת ביטוח רכב car insurance freezing - הקפאת זכויות Benefits freeze - הקצאת נכסים allocation of assets - הקרבה sacrifice - הרחבה אוטומטית automatic cover - הרחבת הכיסוי extended coverage - הרכבה compounding - הרשעה חמורה serious conviction - השבה לקדמות restoration - השבתת רכב car recession - השוואת שכר הובלה freight equalization - השוק the market - השלמה consummation - השלמת הכנסה income accomplishment - השערה אקטוארית actuarial assumption - השקעה investment - השקעה חופשית voluntary investment - השקעה חוקית legal investment - השקעה מוכרת recognized investment - השתתפות contribution - השתתפות ברווחים profit sharing - השתתפות מוגדרת defined contribution - השתתפות עצמית deductible - השתתפות עצמית נמוגה disappearing deductible - התאבדות suicide - התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני adequacy of pension advising services - התחייבויות liabilities - התחייבות liabilty - התחייבות אקטוארית actuarial liability. - התחייבות ביטוחית insurer's obligation - התחייבות של כבוד honorable undertaking - התחרות בלתי הוגנת competition unfair - התחרות הרסנית competition cutthroat - התחרות מחירים price competition - התייחסות לאחור relation back - התיישנות limitation - התנגשות collision - התניה stipulation - התניית ביטוח insurance conditioning - התפתחות נזק loss development - התפתחות תביעות claim development - התקשחות שוק market hardening -