דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
בא כוח חוקי legal representative - בדיקה רפואית medical examination - בדיקת נאותות due diligence - בוחן examiner - בונוס bonus - בורדרו bordereau - בורסה exchange - בורסה לביטוח insurance exchange - בורר מכריע umpire - בוררות arbitration - בטיחות safety - בטל מעיקרו void ab initio - ביטוח insurance / assurance - ביטוח אבטלה unemployment insurance - ביטוח אובדן הכנסות loss of income insurance - ביטוח אובדן כושר עבודה incapacity to work insurance - ביטוח אובדן סופי ultimate loss insurance - ביטוח אובדן רווחים loss of profit insurance - ביטוח אובדן רווחים צפויים advance profits insurance - ביטוח אובדן שימוש loss of use insurance - ביטוח אובדן שכר דירה loss of rent insurance - ביטוח אווירי aviation insurance - ביטוח אומן כולל comprehensive dishonesty insurance - ביטוח אוניות marine hull insurance - ביטוח אופנועים motor-cycle insurance - ביטוח אופניים bicycle insurance - ביטוח אחריות insurance liability - ביטוח אחריות כלפי הציבור public liability insurance - ביטוח אחריות לזדון malpractice liability - ביטוח אחריות מובילים carriers liability insurance - ביטוח אחריות מוצר product liability insurance - ביטוח אחריות מנהלים directors and officers liability insurance - ביטוח אחריות מעבידים employers liability insurance - ביטוח אחריות מקצועית professional liability insurance - ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים directors' professional liability insurance - ביטוח אחריות שותפים joint assured liability. - ביטוח אימהות maternity insurance - ביטוח איש מפתח key personnel insurance - ביטוח אישפוז hospitalization insurance - ביטוח אלמנטרי insurance elementary - ביטוח ארוך מועד long term insurance - ביטוח אש fire insurance - ביטוח אש מורחב extended fire insurance - ביטוח אשראי credit insurance - ביטוח אשראי ליצוא export credit insurance - ביטוח אשראי ספקים suppliers credit insurance - ביטוח בדיעבד insurance . ratified - ביטוח בחברות אחרות insurance with other insurers - ביטוח ביטול נסיעה travel cancellation insurance - ביטוח בית משותף condominium insurance - ביטוח בנקאי insurance banker's - ביטוח בעל שליטה controlling shareholders insurance - ביטוח בערך מלא full value insurance - ביטוח בריאות health insurance - ביטוח בריאות משלים supplementary haelth insurance - ביטוח בריאות פרטי private health insurance - ביטוח בררני facultative insurance - ביטוח בשיווק ישיר direct marketing insurance - ביטוח גג blanket insurance - ביטוח גג (2) master insurance - ביטוח גופי אוניות marine hull insurance - ביטוח גופי מובילים hull insurance - ביטוח גימלה annuity insurance - ביטוח גשם rain insurance - ביטוח דירה appartment insurance - ביטוח דירקטורים directors' insurance - ביטוח הגנה משפטית legal expenses insurance - ביטוח הדדי mutual insurance / assessment insurance - ביטוח הובלה transportation insurance - ביטוח הוני capital insurance - ביטוח הוצאות אישפוז hospital expense insurance - ביטוח הוצאות משפטיות legal expenses insurance - ביטוח הוצאת דיבה insurance libel - ביטוח הכנסה income insurance - ביטוח הכנסה למשפחה family income insurace - ביטוח הלוואה insurance loan - ביטוח הנדסי engineering insurance - ביטוח הפסד ראשון first loss insurance - ביטוח הפסד תוצאתי insurance business interruption - ביטוח זיקה יחידה single interest insurance - ביטוח זיקנה old age insurance - ביטוח חבות liability insurance - ביטוח חבילה package insurance - ביטוח חובה obligatory insurance - ביטוח חובה לרכב compulsory automobile insurance - ביטוח חובות אבודים bad debt insurance - ביטוח חופף overlapping insurance - ביטוח חיי שותפים partners life insurance - ביטוח חיים life insurance - ביטוח חיים אישי individual life insurance - ביטוח חיים הדדי mutual life insurance - ביטוח חיים לאשראי credit life insurance - ביטוח חיים למפקידים depositor's life insurance - ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריזיקו) risk life insurance - ביטוח חיים לעצמאיים self-employed life insurance - ביטוח חיים משותף joint life insurance - ביטוח חיים משתנה variable life insurance - ביטוח חיים משתתף ברווחים participating life insurance - ביטוח חיים עסקי business life insurance - ביטוח חיים צמוד linked life insurance - ביטוח חיים צמוד (למדד) linked life insurance - ביטוח חיים קבוצתי group life insurance - ביטוח חיים קולקטיבי collective life insurance - ביטוח חיים קצר מועד short term insurance - ביטוח חיסכון saving insurance - ביטוח חכירה leasehold interest insurance - ביטוח חלקי insurance partial - ביטוח חסר underinsurance - ביטוח חפצים אישיים property insurance personal - ביטוח חקלאי agricultural insurance - ביטוח חשבונות חייבים insurance accounts receivable - ביטוח טלוויזיה television insurance - ביטוח טעויות והשמטות errors and omission insurance - ביטוח יחסי pro-rata insurance - ביטוח ילדים children insurance - ביטוח ימי marine insurance - ביטוח יתר over insurance - ביטוח כל הסיכונים all risk insurance - ביטוח כללי general insurance - ביטוח כספים money insurance - ביטוח כספים בהעברה cash in transit insurance - ביטוח כפל double insurance - ביטוח לאומי national insurance - ביטוח לכל החיים whole life insurance - ביטוח למקרה מוות גרידא term insurance - ביטוח לפנים משורת הדין accommodation insurance - ביטוח לצמיתות perpetual insurance - ביטוח לשניים last survivor insurance - ביטוח לתקופה ארוכה long term insurance - ביטוח לתקופה קצרה short term insurance - ביטוח מבנה מגורים private dwelling insurance - ביטוח מוארך extended term insurance - ביטוח מוגדר specific insurance - ביטוח מוות מתאונה accidental death insurance - ביטוח מוסדות פיננסיים financial institutions insurance - ביטוח מותנה conditional insurance - ביטוח מזג אוויר weather insurance - ביטוח מחלות sickness insurance - ביטוח מחלות קשות chronic illness insurance - ביטוח מחשבים computers insurance - ביטוח מטען נוסעים baggage insurance - ביטוח מטענים insurance cargo - ביטוח מידע information insurance - ביטוח מיוחד specific insurance - ביטוח מיזווד luggage insurance - ביטוח מילואים reserve service benefits insurance -
ביטוח מכונית automobile insurance - ביטוח מלוא החיים whole life insurance - ביטוח מלוא המפעל whole plant insurance - ביטוח ממשלתי state insurance - ביטוח מנהלים senior employees insurance - ביטוח מסולק paid-up insurance - ביטוח מסחרי commercial insurance - ביטוח מעורב endowment insurance - ביטוח מעסיקים employers insurance - ביטוח מפעלי factory insurance - ביטוח מקביל concurrent insurance - ביטוח מקיף comprehensive insurance - ביטוח מקצועי professional insurance - ביטוח מקרה חיים בלבד fixed insurance - ביטוח משותף co-insurance - ביטוח משיק concurrent insurance - ביטוח משכנתא mortgage insurance - ביטוח משלים supplementary insurance - ביטוח משלים לחובה compulsory insurance complementary - ביטוח משנה re-insurance - ביטוח משנה בררני (פקולטטיווי) facultative reinsurance - ביטוח משנה חוזי automatic treaty insurance - ביטוח משנה יחסי proportional reinsurance - ביטוח משנה לא-יחסי non-proportional reinsurance - ביטוח משנה מחייב obligatory reinsurance - ביטוח משתתף contribution insurance - ביטוח מתחדש לסיכון מוות renewable term insurance - ביטוח נוסף additional insurance - ביטוח נושאי משרה officers insurance - ביטוח נזק עודף excess insurance - ביטוח נזק ראשון first loss insurance - ביטוח נזקי גרר consequential loss insurance - ביטוח נזקי טבע natural losses [am.] / natural damages [br.] - ביטוח נזקי עשן smoke damage insurance - ביטוח נכות כללית general disability insurance - ביטוח נכות מקצועית occupational disability insurance - ביטוח נכות מתאונה accident disability insurance - ביטוח נסיעות travel insurance - ביטוח נפגעי תאונות עבודה work accident insurance - ביטוח נשים female insurance - ביטוח סוציאלי social insurance - ביטוח סחורה goods insurance [br.] / merchandise insurance [am.] - ביטוח סחורה בהעברה goods in transit insurance - ביטוח סחורה בתהליך goods in process insurance - ביטוח סיכון מוות risk insurance - ביטוח סיכון מוות (2) term life insurance - ביטוח סיכוני מלחמה war risk insurance - ביטוח סיכוני סחר חוץ foreign trade risk insurance - ביטוח סיעודי supportive insurance - ביטוח עבודות הקמה erection insurance - ביטוח עדיף preferred insurance (adif) - ביטוח עולה לסיכון מוות increasing term insurance - ביטוח עיבוד נתונים data processing insurance - ביטוח על בסיס מקום insurance based on area - ביטוח על תנאי contingency insurance - ביטוח עלות חילוף replacement cost insurance - ביטוח עסק business insurance - ביטוח עסקי מותנה contingent business insurance - ביטוח עצמי self insurance - ביטוח פוחת לסיכון מוות decreasing term insurance - ביטוח פיקדונות deposit insurance - ביטוח פנסיוני pension insurance - ביטוח פקולטטיווי facultative insurance - ביטוח פרט individual insurance - ביטוח פריצה house breaking insurance - ביטוח צד שלישי third party insurance - ביטוח צד שלישי חובה compulsory third party insurance - ביטוח ציבורי public insurance - ביטוח ציוד אלקטרוני electronic equipment insurance - ביטוח קבוע לסיכון מוות level term insurance - ביטוח קבוע מועד fixed term insurance - ביטוח קבוצתי group insurance - ביטוח קבלנים insurance builders' risk - ביטוח קולקטיווי collective insurance - ביטוח קימום רשומות destruction records insurance - ביטוח רב-שנתי long term insurance - ביטוח רוכשי דירות purchase insurance house - ביטוח רכב motor insurance - ביטוח רכב דו-גלגלי duo-wheel vehicle insurance - ביטוח רכב מקיף cmprehensive vehicle insurance - ביטוח רכוש property insurance - ביטוח רכישת בית house purchase insurance - ביטוח רפואי medical care insurance - ביטוח רשות voluntary insurance - ביטוח שאינו בר שומה non-assessable insurance - ביטוח שאירים dependant insurance - ביטוח שבר מכני machinery breakdown insurance - ביטוח שוד robbery insurance - ביטוח שטר קניין title insurance - ביטוח שימוש לרעה במחשב computer fidelity insurance - ביטוח שיפוי indemnity insurance - ביטוח שמשות glass insurance - ביטוח תאונות accident insurance - ביטוח תוחלת חיים life expectancy insurance - ביטוח תכולה contents insurance - ביטוח תעופה aviation insurance - ביטוח תרופות medicine insurance - ביטוח תשקיפים prospectus insurance - ביטוח, סעיף insuring clause - ביטוחים אישיים personal insurance - ביטול הביטוח cancellation of insurance - ביטול החלטי definite cancellation - ביטול השתתפות עצמית buy back deductible - ביטול יחסי proportional cancellation - ביטול לפי ימים pro-rata cancellation - ביטול לפי תקופה קצרה pro-scale cancellation - ביטול מהתחלה flat cancellation - ביטול רישיון revocation of license - ביצועי קופות גמל social benefit funds performance - ביקורת tally) - ביקורת (2) inspection - ביקורת פנים internal audit - בירור חבות ascertainment of liability - בית דין ימי admiralty court - בית חולים שבהסכם participant hospital - בית משותף condominium - בלייה וכלייה wear and tear - בלתי מיוצב unfunded - בנק bank - בסיס "אילו" as-if basis - בסיס אקטוארי actuarial basis - בסיס הביטוח base of calculation - בסיס החישוב basis of valuation - בסיס כפול dual basis - בסיס מועד האירוע occurrence basis - בסיס מועד התביעה claim made basis / incurred claim basis - בסיס מחלקה departmental basis - בסיס שכר אחרון final earnings basis - בסיס שכר לפנסיה salary base for pension - בסיס שכר ממוצע average earninge basis - בעין in kind - בעל פוליסה policyholder - בעל פוליסת חיים life insurance policy holder - בעל קצבה pensioner - בעל רכב vehicle owner - בעלות מוחלטת absolute ownership - בעלים owner - בערה עצמית spontaneous combustion - בקרת סיכונים ונזקים risk and loss control - בר־ביטוח insured - בר-גמלה annuitant - בר-קצבה pensionable - ברות ביטוח insurability - בררה שלילית adverse selection - בררת סיכונים risk selection - בררת סיכונים מוטה antiselection / adverse selection -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022