דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות Federal deposit insurance corporation [FDIC] - תאונה accident - תאונה משותפת common accident - תאונה עצמית self inflicted injury - תאונות אישיות personal accident - תאונת דרכים road accident - תאונת מקצוע industrial accident - תאונת עבודה occupational accident - תאונת עבודה (2) work accident - תאריך היצטרפות joining date - תביעה claim - תביעה באיחור belated claim - תביעות תלויות outstanding claims - תביעת נזק damage claim - תביעת צד שלישי third party action - תביעת שיבוב claim of recourse - תגמול נדחה deferred compensation - תגמולי אובדן הכנסה loss of income benefits - תגמולי אובדן זמן loss of time benefits - תגמולי אי־כושר disability benefits - תגמולי ביטוח insurance benefits - תגמולי ביטוח אופציונליים optional benefits - תגמולי מוות death benefits - תגמולי מוות מואצים accelerated death benefit [ADB] - תגמולי מחלה sickness benefits - תגמולי נושאי משרה directors and officers benefits - תגמולים proceeds - תגמולים מוקנים vested benefits - תובלה transport - תובלה משולבת combined transport - תווכן ביטוח insurance broker - תוחלת חיים life expectancy - תוכנית ביטוח insurance plan - תוכנית הטבות bonus scheme - תוכנית השקעה מחדש rollover plan - תוכנית חיסכון savings plan - תוכנית חיסכון מאושרת approved savings plan - תוכנית לא משתתפת non-contributory scheme - תוכנית מטח"ית foreign exchange savings plan - תוכנית משתתפת contributory scheme - תוכנית עמלות commission plan - תוכנית פנסיה pension plan - תוכנית פנסיה לעצמאים self employment retirement plan - תוכנית קיצבתית pension scheme - תום לב good faith - תום לב ויושר utmost good fait - תומך suporter - תוספת חיתומית underwriting addition - תוספת יוקר cost of living allowance - תוספת מקצועית professional increase - תוספת על override - תוספת רפואית medical increase - תוצאה חיתומית underwriting result - תזכורת memorandum - תזרים מזומנים cash flow - תחולת בעלות incidents of ownership - תחלוף subrogation - תחנת יציאה exit station - תיאור מטעה misrepresentation - תיבה box - תיווך פיננסי financial intermediation - תיחום אדום redlining - תיק portfolio - תיק הכנסה שוטפת current income portfolio - תיק השקעות investments portfolio - תיק מאוזן balanced portfolio - תיקרת ביטוח לאומי national insurance limit - תכולה content - תכנון ביטוח insurance planning - תכנון מס tax planning - תכנון מס פנסיוני pension tax planning - תכנון פיננסי financial planning - תכנון פרישה retirement planning - תלונות הציבור publuc complains - תלת-אופן tricycle - תלת-אופנוע trimotorcycle - תלת-גלגל tricar - תלת-נוע tricycle - תמורה consideration - תמותה חזוייה expected mortality - תמותה לוחית tabular mortality - תמרור traffic sign - תנאי ביטוח policy conditions - תנאי פידיון surrender provisions -
תנאי תשלום terms of payment - תנאים סוצייליים social benefits - תנוחה סופית final position - תסכונת hazard - תסכונת מוסרית moral hazard - תסכונת מקצועית occupational hazard - תסכונת פנימית inherent hazard - תסכונת שמטבע hazard inherent - תעבורה traffic - תעודה certificate - תעודה זמנית temporary certificate - תעודה פתוחה open certificate - תעודת ביטוח certificate of insurance - תעודת השמדה destruction certificate of - תעודת השתתפות certificate of participation - תעודת חידוש renewal certificate - תעודת חיסכון savings certificate - תעודת כיסוי cover note - תעודת מישלוח shipping bill - תעודת מישלוח (2) waybill - תעודת נזק certificate of damage - תעודת נמל port certificate - תעודת פיקדון deposit certificate - תעודת קונטרס booklet certificate - תעודת תכולה contents note - תערובה warranty - תערובה מכללא implied warranty - תערובה מפורשת express warranty - תעריף tariff - תעריף (2) tariff / fare - תעריף אב master tariff - תעריף יסוד basic rate - תעריף מנחה guiding tarriff - תעריף קבוצתי group tariff - תפוגה expiration - תקבולים תקופתיים periodical receipts - תקופה לפדיון time to maturity - תקופת אכשרה qualification period - תקופת ביטוח period of insurance - תקופת גילוי discovery period - תקופת גמלה annuity period - תקופת הביטוח period of insurance - תקופת המתנה waiting period - תקופת העברה transferring period - תקופת הרחקה limitation period / excepted probation period - תקופת הרצה running-in period - תקופת חיסכון savings period - תקופת חסד grace period - תקופת טיפול care period - תקופת כשירות eligibility period - תקופת מבחן probation period. - תקופת סיכון duration of risk - תקופת סילוק amortization period - תקופת ערר contestability period. - תקופת צבירה accumulation period - תקופת צבירת גמלה annuity accumulation period - תקופת שיפוי indemnity period - תקופת תגמול סיעודי supportive benefits period - תקופת תחזוקה maintenance period - תקנון אחיד uniform codex - תקרת החזר repayment ceiling - תקרת הכנסה מזכה entitled income ceiling - תקרת הפקדה מוטבת preferably depositing period - תקרת קיצבה מזכה entitled pension ceiling - תשואה yield - תשואה דמוגרפית demographic yield - תשואה לפדיון yield to maturity [ytm] - תשואה מובטחת guaranteed yield - תשואה נומינלית ברוטו gross nominal yield - תשואת דיווידנד dividend yield - תשומת-לב נאותה due diligence - תשישות נפש mental fatigue - תשלום disbursement - תשלום לפנים משורת הדין ex-gratia payment - תשלום לשיעורין installment payment - תשלום נזק, סעיף loss payable clause - תשלום תכוף immediate payment - תשלומי פנסיה pension benefits - תשלומים עתיים continual payments - תשקיף prospectus - תת תקני sub-standard - תת־ביטוח underinsurance - תת-ערך under valuation -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022