א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
פא"ס F.A.S. - פגיעה אישית personal insult - פגיעה בזדון willful injury - פגם בבעלות adverse possession - פגם גלוי patent defect - פגם מטבע inherent vice - פגם סמוי latent defect - פגמים סמויים, סעיף latent defects clause - פגע וברח hit and run - פדיון surrender - פדיון מוקדם early surrender - פדיון פוליסה policy redemption - פו"ב F.O.B. - פוטנציאל השתכרות earnings potential - פוליגרף polygraph - פוליסה policy - פוליסה בלתי ניתנת לביטול non-cancelable policy - פוליסה בעלת זיקה כפולה dual interest policy - פוליסה ימית marine policy - פוליסה כוללת block policy - פוליסה לתקופה קצרה short term policy - פוליסה מסולקת paid-up policy - פוליסה משתתפת ברווחים participation policy - פוליסה ניידת floater - פוליסה סתומת שווי unvalued policy - פוליסה עבירה lapsed policy - פוליסה פתוחה open policy - פוליסה צפה floationg policy - פוליסה קבועת שווי valued policy - פוליסה קבוצתית group policy - פוליסה קולקטיבית group policy - פוליסה שוטפת floating policy - פוליסה תקנית uniform policy - פוליסת אב lapsed policy - פוליסת ביטוח insurance policy - פוליסת הימור wagering policy - פוליסת הצהרה declaration policy - פוליסת חבילה package policy - פוליסת יחיד individual policy - פוליסת עדיף preferred policy (adiff) - פוליסת שובר slip policy - פולסה תלויית תשואה yield dependent policy - פורמולת תגמולים benefit formula - פטור מהשתתפות contracting out - פטור מחבות, הסכם hold harmless agreement - פיזור השקעות distribution of investments - פיזור סיכונים spread of risk - פיצוי compensation - פיצוי חודשי monthly compensation - פיצויי פיטורין severance pay - פיצויי תאונת דרכים road accident compensation - פיקדון בנק bank deposit - פיקדון חיסכון savings deposit - פיקדון לזמן קצוב fixed-term deposit - פיקדון פרמייה deposit premium - פיקדון צמוד linked deposit - פיקדון קצר מועד (פק"מ) short-term deposit - פיקוח על הביטוח insurance supervision - פירוש פוליסה policy interpretation - פירסום תשואות publication of yields - פנסיה pension - פנסיה אחידה flat rate pension - פנסיה הונית cpital pension - פנסיה חובה compalsery pension - פנסיה יסוד basic pension - פנסיה לא-מיוצבת unfunded pension - פנסיה ללא השתתפות non contributory pension - פנסיה לפי מנות shares of pension - פנסיה מדורגת graduated pension - פנסיה מוגדרת defined benefits - פנסיה מוקדמת early pension -
פנסיה מוקפאת frozen pension - פנסיה מזערית minimum pension - פנסיה מיוצבת funded pension - פנסיה מינימלית minimum pension - פנסיה ממלכתית government pension - פנסיה מסולקת paid-up pension - פנסיה מצטברת funded pension - פנסיה מקיפה all embracing pension - פנסיה מקסימלית maximum pension - פנסיה מרבית maximum pension - פנסיה משתתפת participation pension - פנסיה ניידת portable pension - פנסיה צוברת participation pension - פנסיה צמודה linked pension - פנסיה צמודה לשכר earnings related pension - פנסיה קיצבתית monthly pension - פנסיה תקציבית unfunded pension - פנסיה, מיסוי tax on pension - פנסיונר pensioner - פנסיית זיקנה old-age pension - פנסיית נכות disability pension - פנסית יסוד basic pension - פנסית יסוד ממלכתית non-contributory pension - פנסית יסוד ממלכתית (2) basic state pension - פנסית נכות disability pension - פנסית עבודה occupational pension - פנסית פרישה retirement pension - פנקס תכניות ביטוח insurance plan register - פסילה revocation - פעולות איבה hostilities - פעילות חיי יום־יום Activities of Daily Living [A.D.L.] - פעילות יום יומית חיונית activities of daily living [ADL] - פער gap - פקולטטיווי facultative - פקיעה lapse - פקיעה (2) expiry - פרו-סקלה pro-scale - פרו-רטה pro-rata - פריסת פיצויי פיטורין severance pay spread - פריצה burglary - פרישה מאוחרת late retirement - פרישה מוקדמת early retirement - פרמייה premium - פרמייה אוטומטית automatic premium - פרמייה אחידה flat rate - פרמייה בסיסית basic premium - פרמייה ברוטו gross premium - פרמייה בשיעורים installment premium - פרמייה בשל פדיון מוקדם call premium - פרמייה חד־פעמית infull premium - פרמייה טבעית natural premium - פרמייה יחידה single premium - פרמייה יסוד basic premium - פרמייה כוללת gross premium - פרמייה לכינון restoration premium - פרמייה מדורגת graded premium - פרמייה מוחזרת returned premium - פרמייה מותנית stipulated premium - פרמייה מזערית minimum premium - פרמייה מישתנה variable premium - פרמייה משונתת annualized premium - פרמייה קבועה fixed premium - פרמייה ראשונה first premium - פרמייה שווה level premium - פרמייה שנתית yearly premium - פרמיית ביטוח insurance premium - פרמיית כינון reinstatement premium - פרסים לסוכנים ולסוחרים agents and merchants rewards - פרשנות פוליסה policy interpretation - פשרה compromise -