דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבירה / פקיעה lapse - עדכון update - עובדה מהותית material fact - עודף אקטוארי actuarial surplus - עושי שוק market maker - עיסוק אקטוארי actuarial - עיתוי timing - עלויות חילוף עודפות excess replacent costs - עלות cost - עלות אקטוארית actuarial cost - עלות ביטוח והובלה cost insurance and freight - עלות בלתי מכוסה unrecovered cost - עלות גימלה annuity cost - עלות דחייה repudiation costs - עלות וביטוח cost and insurance - עלות והובלה cost and freight - עלות ותק past service cost - עלות חידוש cost of reproduction - עלות חילוף replacement cost - עלות נטו net cost - עלות סיכון cost of risk - עלות פנסיה pension cost - עלות שכר wages cost - עלות־תועלת cost-benefit - עמית planholder - עמית לא פעיל non active planholder - עמית עצמאי self-employed member - עמית פעיל active planholder - עמית שכיר employee member - עמיתי תקופת ביניים interim period planholder - עמיתים Amitim - עמלה אחידה flat commission - עמלה מדורגת sliding scale commission - עמלה מפוצלת split commission - עמלת הפצה distribution cost - עמלת הפצה אחידה flat distribution commission - עמלת קיום vested renewal - עמלת רווח profit commission - ענפי ביטוח insurance lines - עסקה פנסיונית pension transaction - עסקי גומלין reciprocal business - עסקת כיבוס transaction wash - עקומת גימלה annuity curve - עקומת נותרים בחיים life curve survivor - עקומת תמותה mortality curve - עקומת תשואה yield curve - עקרונות הביטוח insurance principals - עקרונות מנחים guiding principles - ערבות כספית financial guarautee - ערובה bond - ערובה כוללת blanket bond - ערובה לעומת ביטוח bond vs. insurance - ערובה לקניין title guarantee - ערובה מסחרית כוללת commercial blanket bond -
ערובה שמית schedule bond - ערובת אומן fidelity bond - ערובת אומן מקיף fidelity guaranty comprehensive - ערובת אישור permit bond - ערובת ביטחון bond surety - ערובת ביצוע performance bond - ערובת גג blanket fidelity bond - ערובת גימלה annuity bond - ערובת זיוף forgery bond - ערובת חוזה contract bond - ערובת חומרים material bond - ערובת חילוט forfeiture bond - ערובת יחיד individual bond - ערובת מכרז bid bond - ערובת נאמן trustees bond - ערובת שיפוי indemnity bond - ערובת תחזוקה maintenance bond - ערובת תפקיד position bond - ערובת תפקיד כוללת blanket position bond - ערובת תשלום payment bond - ערך בסיכון value at risk - ערך הלוואה loan value - ערך הפדייה cash surrender value - ערך חילופי: commuted value - ערך כספי cash value - ערך לא מחולט nonforfeiture value - ערך לביטוח value insurable - ערך מבוטח insured value - ערך מוסכם agreed amount - ערך מטרד nuisance value - ערך מסולק paid up value - ערך מתמטי mathematical value - ערך נוכחי present value - ערך נוכחי של גמלה present value of annuity - ערך נכסי אקטוארי actuarial asset value - ערך נקוב nominal value - ערך סופי של גמלה final value of annuity - ערך עתידי future value - ערך פדיון cash surrender value - ערך פוליסה policy value - ערך צבירת גמלה accumulated pension value - ערך שארית salvage value - ערך שוק market value - ערך שיפוי indemnity value - ערך שכירות rental value - עתודה כללית לתלויות gereral contingency reserve - עתודה לאירועים בלתי צפויים contingency reserve - עתודה לביטוח insurance fund - עתודה להטבה bonus reserve - עתודה לפנסיה pension reserve - עתודה לקיצבה pension reserve - עתודה לתלויות contingency reserve - עתודה סטטוטורית statutory reserve - עתודת חובה legal reserve -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022