לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אי־הקבלה non-concurrency -
אבד או לא אבד lost or not lost -
אי-השתתפות ברווחים nonparticipating policy -
אבדות רצופות successive losses -
אי-השתתפות, סעיף non contributory clause -
אבטחת מידע information securing -
אבנר / איגוד לביטוח נפגעי רכב avner / motor vehicle accident victims insurance association ltd. -
אי-כושר incapacity -
אבריה average -
אי-כושר חלקי partial disablement -
אבריה חלקית particular average -
אבריה לכלל general average -
אי-כושר פירעון inability to repay -
אבריה לפרט particular average -
אי-מסירה non-delivery -
אגודה הדדית mutual society -
אי-ניצול להנאה not to inure clause -
אגודה שיתופית co-operative society -
אי-פגיעה בזכויות non waiver agreement -
אגודה שיתופית לביטוח mutual company insurance -
אי-פדיון סכום ביטוח non-surrender of policy -
אגודת האקטוארים society of actuaries -
אי-פיצוי מצרפי aggregate working excess -
אגרה fee -
אי-פירעון חוב non repayment of loan -
אדם זולת המבוטח person other than the insured person -
אי-צבירה, סעיף non-cumulative clause -
אובדן loss -
אי-שליטה, סעיף non-control clause -
אובדן או נזק loss or damage -
אי־תחולת הפרשה allowance exclusion -
אובדן איפיון loss of specie -
אי-תשלום כפול non-duplication of payments -
אובדן גמור total loss -
אובדן גמור בהסכם arranged total loss -
איגוד ברן Bern organization -
אובדן גמור בפשרה compromised total loss -
איגוד חברות הביטוח insurance association -
אובדן גמור להלכה constructive total loss -
איגוד לביטוח נפגעי רכב motor vehicle accident insurance association -
אובדן גמור למעשה actual total loss -
איגום pooling -
איגרת חוב debenture / bond -
אובדן הוצאות loss of expenses -
אובדן הכנסות loss of income -
אובדן השתכרות loss of earnings -
איגרת חוב מוכרת recognized bond -
אובדן חלקי partial loss -
אובדן כושר עבודה loss of working capacity -
אובדן כושר עבודה, ביטוח incapacity to work insurance -
אובדן כליל total loss -
אובדן להלכה constructive loss -
איזון אקטוארי actuarial equalization -
אובדן מלא otal loss -
איזון אקטוארי (2) actuarial balance -
איזון דמוגרפי demographic balance -
איזון שנתי annual balance -
אובדן רווחים loss of profits -
איזון תיק balancing of portfolio -
אובדן שוק loss of market -
איחור delay -
אובדן שימוש loss of use -
אובדן שימושיות lost usefulness -
אינדקס index -
אובדן שלם להלכה constructive total loss -
אינפלציה inflation -
אובדן תפקודי functional loss -
אירוע occurrence -
אוטובוס bus / coach -
אירוע מבוטח contingency -
אירוע מזכה entitled event -
אירוע מקרי fortuitous event -
אירוע פנסיוני מזכה entitled pension event -
אוניה אחות sister ship -
אירוע תאונתי accidental event -
אוניה מאושרת approved vessel -
איש מפתח key man -
אוניה מתמחה specialist ship -
אוניה שוטטת tramp steamer -
אישור נותר בחיים survival certificate -
אוניות, סיווג ships classification -
אישור רפואי medical certificate -
אישפוז hospitalization -
אוספים collections -
אישפוז בחו"ל hospitalization abroad -
אופנוע motorcycle -
אישפוז סיעודי supportive hospitalization -
אופציה option -
אופציה לגמלה option for annuity -
אכיפה enforce -
אופציה להתארגנות option to consolidate -
אכשרה qualification -
אופציה לפנסיה pension option -
אל-ערר, סעיף indisputability clause / incontestable clause -
אופציות פרישה withdrawal options -
אלמנה widow -
אוריינות פיננסית financial literacy -
אלפא alfa -
אורך חיים ממוצע average duration of life -
אמבולנס ambulance -
אורך תקופת שירות length of service -
אמידת סיכון risk estimation -
אורכה grace -
אמידת סיכונים risk assessment -
אותיות קטנות small print / fine print -
אמנה treaty -
אזור ביניים twilight zone -
אמצעי הגנה prevention -
אזעקה מרחבית regional alarm -
אמצעי שליטה means of control -
אחזקה maintenance -
אנונה annuity -
אחסנה storage -
אנטי-סלקציה anti-selection / adverse selection -
אחריות liability -
אחריות בלתי מוגבלת unlimited liability -
אסון משותף common disaster -
אחריות בעלים landlords protective liability -
אספקה עד למזח delviered docks price -
אחריות חוזית contractual liability -
אפיק הוני capital channel -
אחריות חוקית legal liability -
אפיק השקעה investment channel -
אחריות יחסית pro-rata liability -
אפיק לא־צמוד non-linked channel -
אפיק סולידי solid channel -
אחריות כלפי צד שלישי third party liability -
אפיק ספקולטיווי speculative channel -
אחריות לפי הסכם contractual liability -
אפיק צמוד linked channel -
אחריות מבטח liability of insurer -
אפיק קיצבתי pension channel -
אחריות מוביל carrier's liability -
אפליה discrimination -
אחריות מוגבלת limited liability -
אפליה בתעריפים rate discrimination -
אחריות מוחלטת absolute liability / strict liability -
אפשרות possibility -
אחריות מוצר product liability -
אצבעות, סעיף finger clause -
אחריות מלאה full liability -
אצילת סמכויות delegation of power -
אחריות מנהלים directors / officers liability -
אקטואר actuary -
אחריות מעבידים employers liability -
אקטוארי actuarial -
אחריות מצרפית aggregate liability -
אקטואריה actuary -
אחריות מקצועית professional liability -
אקטואריה מתמטית actuarial mathematics -
אחריות משולבת combined liability -
אקטואריה, איזון actuarial balance -
אחריות משותפת joint liability -
אקס גרציה ex-gratia -
אחריות עודפת excess liability -
אקסס excess -
אריזה לקויה faulty packaging -
ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה war damage compensation tax -
אחריות עקיפה contingent liability -
אש fire -
אחריות צולבת cross liability -
אש מבוקרת friendly fire -
אחריות שותפים joint assured liability -
אש עוינת hostile fire -
אחריות שילוחית respondeat superior / vicarious liability -
אש, ביטוח fire insurance -
אחריות של לא-בעלים non-ownership liability -
אשם fault -
אי עמידה בתערובה non compliance with a warranty -
אשם תורם contributory fault -
אי פירעון מתמשך continuous non repayment -
אשמה שווה pari in delicto -
אי תשלום non payment -
אשמת שני הצדדים להתנגשות both to blame collision clause -
אי- כושר עבודה incapacity to work -
אשראי ליצוא, ביטוח export credit insurance -
אי-אפליה non-discrimination -
אשראי, סיכון credit risk -
אי־גילוי nondisclosure -
אתר, סעיף location clause -
אי-הנאה לנאמן no benefit to bailee -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות