א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מאגר pool - מאגר לביטוח בניינים buildings insurance pool - מאגר לביטוח חובה compulsory insurance pool - מאגר לביטוח רכב motor insurance pool - מאושר approved - מאזן אקטוארי actuarial balance - מאמן trainer - מאפייני השקעה investment features - מבוטח insured - מבוטח ישיר direct insured - מבוטח נוסף additional assured - מבוטח נקוב בשם named insured - מבוטח פעיל active insured - מבחן לחץ stress testing - מבטח insurer - מבטח חוץ insurer foreign - מבטח ישיר insurer direct - מבטח ללא כוונת רווח (מלכ"ר) nonprofit insurer. - מבטח משותף co-insurer - מבטח משנה re-insurer - מגבלות restrictions - מגבלת שכר לפנסיה wage for pension limit - מגורים חליפיים alternative accommodation - מדד index - מדד אלפא alfa index - מדד המחירים לצרכן consumer price index - מדד ייחוס benchmark - מדד סיכונים risk index - מדד שארפ sharp index - מדידת סיכוני אש fire hazard measurement - מדיניות דיווידנד dividend policy - מדיניות הצבעה voting policy - מדיניות השקעה צפוייה expected investment policy - מדיניות השקעות investments policy - מהותיות materiality - מוביל carrier - מוביל כללי common carrier - מוגדר זכויות defined benefits - מוגדר תרומה defined contribution - מוות בתאונה accidental death - מוות מוקדם early death - מוחזק בכיסוי held cover - מוטב beneficiary - מוטב בקביעה בלתי חוזרת irrevocable beneficiary - מוטב בקביעה חוזרת revocable beneficiary - מוטב לחיים vie cestui que - מוטב משני secondary beneficiary - מוטב נקוב בשם named beneficiary - מוטב עוקב successive beneficiary - מוטב צד שלישי third party beneficiary - מוטב ראשי primary beneficiary - מוטב שאינו נקוב בשם unnamed beneficiary - מונית taxi - מוסד לביטוח לאומי national insurance insitution - מוסך הסדר participant garage - מועד התקשרות attachment date - מועד חלות due date - מועד חלות (2) maturity date - מועד פדיון redemption date - מועד תחילה date of inception - מועד תחילת תשלום גמלה annuity commencement date - מועד תפוגה expiration date - מועד תקיפות effective date - מועמד לביטוח. prospect - מועצה מייעצת advisory board - מוצר פגום defective product - מוצר פנסיוני pension product - מוקנה vested - מורשה agent - מורשה (2) licensee - מושא object - מושא ביטוח insured object - מושא ערובה principal - מותג, סעיף brand clause - מותנה contingent - מותר שני second surplus - מחדל omission - מחוברים fixtures and fittings - מחזור חיתום underwriting cycle - מחזור נורמלי normal turnover - מחזור תקני standard turnover - מחייב firm - מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה cost insurance freight and commission - מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית cost insurance freight commission and interest - מחיר ביטוח הובלה ומטבע cost insurance freight and exchange - מחיר ביטוח והובלה cost insurance and freight - מחיר והובלה cost and freight - מחיר מכירה selling price - מחיר פו"ב במחסן fob strowed and trimmed - מחיר פו"ט fot price - מחלה קשה chronic illness - מחלת מקצוע occupational disease - מיאון disclaimer - מיבנה עמלות commission stracture - מיגון protection - מידת השיפוי measure of indemnity - מיטלטלין chattel - מיטלטלין אישיים personal chattel -
מיטען סיפון deck cargo): - מיפוי mapping - מיפרט bordereau - מיפרט ביטוח specification insurance - מיפרט סיכונים bordereau - מירמה insurance fraud - מכה תחת מכה knock for knock - מכונה נגררת drawn machine - מכונה ניידת mobile machine - מכירה מעבר לדלפק over the counter sale - מכירה נוקשה hard sell - מכירה נכונה good selling - מכשיר קיצבתי pension instrument - מכתב תביעות תלויות outstanding claims letter - מלאי stock - מלאי עונתי seasonal stock - ממחסן למחסן warehouse to warehouse - ממתיק sweetener - מנהג custom - מנהיג leader - מנהל הסדרים arrangement manager - מנהל השקעות investment manager - מנהל מורשה administrator - מנהל סיכונים risk manager - מנהל קרן mutual fund manager - מנהל תיקים portfolio manager - מנהלים, ביטוח senior employees insurance - מניה share [br.] / stock [am.] - מניה רגילה ordinary share [br.] / common stock [am.] - מניות ביטוח insurance stock - מניית בכורה preferred stock [am.] / preference share [br.] - מניית עידית first class stock - מניעה restraint - מניעת נזק prevention of loss - מניעת פזרנות spendthrift provision - מנתח הסכם participant surging - מס / מיסים taxes - מס הכנסה income tax - מס מוגבל tax limit - מס מקביל parallel tax - מס נדחה deferred tax - מס על כספי קופת גמל tax on providence fund - מס על פנסיה (קיצבה) tax on pension - מס על תגמולים tax on social benefits - מס שולי marginal tax - מסירה במישנה cession - מסלול השקעה אקטיווי active investment option - מסלול השקעה הגנתי defensive investment option - מסלול השקעה מאוזן balanced investment option - מסלולי ביטוח insurance options - מסלולי השקעה investments options - מסלקה clearing house - מעבר מקופה לקופה changing funds - מעבר מקרן לקרן changing funds - מענק award - מענק אבטלה unemployment award - מענק לידה maternity grant - מענק מוות death grant - מענק מטעמי צדק equitable grant - מענק מיוחד - ביטוח לאומי national insurance special award - מענק פרישה retirement grant - מעריך appraiser - מפקח מיוחד special inspector - מפקח על הביטוח insurance superintendent of - מפתח ספנות של לוייד'ס lloyds' shipping index - מצב רפואי קודם previous medical condition - מצב רפואי קיים contemporary medical condition - מצג representation - מצג מהותי material representation - מצג שווא misrepresentation - מציע applicant - מקדם המרה לפנסיה pension conversion coefficient - מקדם הצמדה linkage coefficient - מקדם קיצבה pension coefficient - מקדם קיצבה קבוע constant pension coefficient - מקלט מס tax shelter [ts] - מקרה הביטוח event insured against - מרכב אחוד composite body - מרכז סליקה clearing center - מרשה principal - משבת immobilizer - משווק marketer - משווק פנסיוני pension marketer - משונת annualized - משיכה חריגה exceptional drawing - משכורת מבוטחת insured salary - משכורת קובעת determining wage - משכנתא mortgage - משכנתא הפוכה reverse mortgage - משכנתא עם ביטוח endowment mortgage - משלים למשלים complementary insurance - משפה indemnifier - משתנה מעלה increasing variable - משתנה מפחית decreasing variable - מתווכים חוזיים contractual intermediaries - מתוחל prospect - מתנות למבוטחים gifts to insured -