מצג שווא דיני עסקים
לועזית: misrepresentation

תיאור הניתן בכתב, בעל-פה או בדפוס, אם במפורש ואם בדרך התנהגות, שממנו ניתן להגיע למסקנה שיש בה כדי להטעות בעניין מהותי בעסקה, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כלומר, עובדות המוצגות בצורה שאינה מדויקת ושעלולה להביא את הצד השני למסקנה בלתי-נכונה. (ראה: עסקה פגומה; הטעיה).