חוק דיני עסקים
לועזית: law

מערכת של כללי התנהגות שכופים השלטונות לגבי פעולותיהם של הנאשים במדינה, או ביחסים שבין מדינה למדינות אחרות. כללים אלה מאוגדים בחקיקה, בצווים, בתקנות וכן בתקדימים משפטיים, בנוהגים ובנורמות. מקורות המשפט בישראל, שאינם מבוססים על החוק החרות, הם בעיקר המנהגים, המשפט המקובל ועקרונות היושר הנהוגים באנגליה. מערכת זו ניתנת לאכיפה בכוח. במובן המשפטי הצר, חוק משמעותו פעילות חקיקתית שנעשתה על ידי הרשות המחוקקת של המדינה בצורה של חוק, בין כללי ובין אינדיווידואלי. בישראל מתפרש חוק על יסוד סימני היכר ארגוניים, על פי ההגדרה שנקבעה לה בפקודת הפרשנות (נוסח חדש). בפקודה זו החוק או 'דין' (JUSTICE) הוא מושג רחב ביותר, הכולל את כל הוראות המשפט המחייבות בישראל, כשאלה כוללות גם חוקים וגם הוראות הנובעות מהם. (גם: משפט).